[N&n galeria] meghívó az N&n galéria 9 in 1 címu kiállítására - invitation to the exhibition 9 in 1 at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
2010. Feb. 15., H, 12:50:08 CET


az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait 
a gyarmathy katalin és petri györgy terembe
2010. február 17-én, szerdán 18 órárathe N&n gallery cordially invites you and your friends 

to the katalin gyarmathy and györgy petri halls 
on 17th february 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition9 in 1a 2010. évi velencei építészeti biennálé kurátori pályázatai

entries for the 2010 venice architecture biennale--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 beturés . the presence of architecture . benedek anna, árvai andrás . bartis attila, grecsó krisztián, györffy ákos, janáky istván, karafiáth orsolya, kemény istván, klobusovszki péter, madzin attila, u. nagy gábor, zoboki gábor . állóképet szeretnénk mutatni a jelenrol, a jelenkori magyar társadalomról, melyen szellemképként átlátszik a bennünk maradt múlt, a közelmúlt, és talán kiolvasható belole valamiféle jóslat, jövokép. ezt az állóképet felkért magyar írók, költok és építészek alkotnák meg egy közös munka során. a létrejövo építészeti alkotások pedig a muvekben megírt irodalmi terek manifesztálódásaiként idézodnek meg. . the aim of this exhibition is to showcase the present of hungary and its society in a still, which is blurred with the ghost image of our past and recent history. but it may provide some hints about the future as well. this picture should be the result of the collective work of contemporary hungarian writers, poets and architects volunteering for the challenge. artworks thus to be born should be manifestations of spaces written in literary pieces. . megnyitja tamás zsuzsa . opened by the zsuzsa tamás


 bit of architecture . a kitchen budapest . bujdosó attila . christopher baker, csík-kovács zoltán, juhász márton andrás, nemes attila, sik eduárd, sipos melinda . az informatika életünk egyre szervesebb részévé válik. hasonlóan ahhoz, ahogy a városok az emberiség történelmét uralták a múltban, a globális hálózatok írják felül a mindennapi életünk épített környezetét, a városokat. [.] az információ befolyásolja a térrel kialakított viszonyunkat, térérzékelésünket, az adat tehát építészeti alapelemként is definiálható. . information technology is playing an ever-growing important part of our lives. the same way as cities have dominated human history in the past, global networks are taking over and start to overwrite urbanism as the one of the core focuses of architecture. [.] information alters our relation to the space and our perception, therefore data can be interpreted as an architectural component. . megnyitja borgulya gergely . opened by gergely borgulya


 european unioff . csanády pál, wesselényi-garay andor . törökországot jelenleg a kollektív félelem választja el európától. konceptuális értelemben a magyar pavilon a félelem által ütött résben helyezkedik el. kérdez, provokál és egy lehetséges megoldást ad. [.] az építészet alapvetoen pozitív, optimista tevékenység, hit a jövoben. aki fél, az nem épít, legfeljebb bunkert ás: az építés hit a fejlodésben, hit a jövoben. ez olyan alap lehet, ami a különbözo nyelvu, vallású, személyiségu építészeket összekötheti. . it is a collective fear that separates turkey from europe today. conceptually the hungarian pavilion situates itself in the gap breached by this fear. the exhibition asks, provokes and offers a possible solution. [.] making architecture is basically a positive, optimistic activity, a kind of faith in the future. The one who fears, does not builds, only digs bunkers at the most. construction is a faith in the future, a faith in developement. it míght be a common ground where the architects from different cultures, with different identities and religions can communicate each others. . megnyitja kálmán erno . opened by the erno kálmán

 spidron equilibrium . erdély dániel . szenes istván, ölbey zoltán . a spidron, mint intenciót ébreszto és a kreativitást állandóan ébren tartó, nyugtalanító lehetoség, sok-sok diszciplína eredményeit képes integrálni. [.] alkalmas arra, hogy hidat építsen ki a hagyományos technológiák és az új építészeti gondolatok között, így formagazdagságát mind az ortogonális, mind az organikus építészet használni tudja. . the spidron, as a potentiality that inspires intention and awakens and stimulates creativity, is able to integrate results from very many disciplines. [.] the spidron is suitable for building a bridge between traditional technologies and the latest in architectural thinking, so its plenitude of forms can be used both by orthogonal and by organic architecture. . megnyitja szenes istván . opened by the istván szenes fin de cycle . irimiás balázs, huma alin . bach péter, barcza gergely, déri dániel, kápolnás gergely, kelner krisztián, stégmár ákos, üveges péter . eljött az ido mikor a kerékpár újraéled, mindenféle retró vagy nosztalgiázó felhang, mindenféle keseruség vagy bosszúvágy nélkül. [.] a kiállítás néhány új és néhány régi ötletbol összefércelt utópisztikusnak ható globális jövobol vesz törmelék-mintát, hogy pozitívan hasson néhány felismerni vélt létezo folyamatra. . without any nostalgia or retro touch, the exhibition would express some of the developements of our age, when the bycicle seems to take revenge on the automobile. [.] the exhibition is intended to work in a way that presents new and not soideas and generates discussion of an imagenary future based on global sampling positively accelerate some already existing monumentum of our time. . megnyitja bach péter . opened by the péter bach


 framework . király andrás, király zoltán . a másodlagos kapcsolat a három helyszín között egy építészeti archetípus: a vázszerkezet, amely több száz éve nyújt menedéket az emberiség számára. a cél az, hogy a három helyszín közötti párbeszéden keresztül közelítsünk az eltéro otthonteremtési és életviteli szokásokhoz, a sokszor nagyon eltéro eszközök, eroforrások, társadalmi, technikai és kulturális környezet és sokszor szélsoséges körülmények viszonyában. . the secondary connection between the sites is an architectural archetype: the framework structure that accomodates shelter for hundreds of years for the mankind. through a dialogue of the three sites, the aim is to approach to homemaking and living, in reflection to the very different means, resources, social, technical and cultural environment and sometimes extreme conditions. . megnyitja király zoltán . opened by the zoltán király


 egyet fizet, kettot kap / take one, get one free . KÉK . baló dávid, cone karin, csapó balázs, dékány tibor, evva ambrus, finta sándor, hatvani ádám, koczka zsófia, pozsár péter, soltész noémi, vadász orsolya, illés istván, rácz katinka, édes balázs, lorincz lászló, pohl zsuzsanna kata, számítástechnikai és automatizálási kutatóintézet . az üzenet, a kérdésfeltevés a kritikai design nyelvén szólal meg, a fogyasztás, a környezetszennyezés egyik legerosebb szimbólumán, a muanyag csomagolóanyagon keresztül. ez az ironikus formanyelv nemcsak építészeti válaszok adására, reagálásra, gyönyörködtetésre, hanem az építészet határain kívül eso kérdések feltevésére is alkalmas: az installáció, az építészet kritikai médiumként léphet fel. . the message, the issue speaks the language of the critical design, through one of the strongest symbols of the consumption and the environmental pollution, the plastic bubble wrap. this ironical language is not only competent to give architectural answers, to react, or to delight, but also to raise questions beyond the boundaries of architecture: the installation, the architecture may step up as critical media. 
  

 hotel . szépvölgyi viktória, fónagy dóra . projektünkkel az építész szerepének, gondolkodásának kibovült kereteit és mentalitásának új definícióját modellezzük. a modellezés alapjának pedig a hotelt (azaz idoszakos otthont/lakást) választottuk, amely építészeti produktum funkcionalitásában, élményeiben és kínálatában talán az egyik legösszetettebb elvárás halmaznak kell egyszerre megfeleljen. . we will model a new definition of the architect's role. this extended understanding of the profession also needs a new way of thinking. the base of our model is the hotel (as a temporary home). this is an architectural product that has to serve the most complex demands concerning function, experience and supply. . megnyitja szépvölgyi viktória . opened by the viktória szépvölgyi
  

 borderLINE . wesselényi-garay andor, ferencz marcel, détári györgy . a magyar pavilonban megjeleno kiállítás célja, hogy visszavezesse a látogatót az építészet és az emberi létezés alapélményéhez, a vonalhoz. a címben szereplo borderline kifejezés - éppúgy vonatkozik a határosság földrajzi érzetére, mint ahogy vonatkozik az építészeti technikák felhasadására, vagy mint ahogy vonatkozik a vonal és a tér, a rajz és az építészet születésére, az itt és az ott problémájára. . a vonal: elo-építészet, amely a magyar pavilonban építészetté válik. a kortárs hazai építészet jelenkori alakulása némiképp kétségessé teszi, hogy sikerrel pályázhat-e magyarország a nemzetközi szakközönség figyelmére. annál izgalmasabb tunik az a vállalkozás, amely az építészek rajzait, rajzolási technikáit és általában az építészet alapegységének tekintheto vonalat állítja a középpontba. a magyar pavilonban ezért nem a szokásos értelemben vett kiállítás, hanem egy olyan, egyedileg a helyszínre épített installáció látható, amely az építészet elsodleges állapotát, egyfajta határhelyzetét mutatja be. ezt a határhelyzetet az építészetet megelozo gesztus, a vonalak léte határozza meg. a vonalak térbelivé válásával a magyar pavilon terében egy olyan új tér alakul ki, amely a tömeg és a tér, a grafikai ösztön és az építészet valamint a formák és a tömegek közötti határterületekre /borderline/ utal. . a magyar pavilon installációja a vonalban rejtezo - hovatovább nagyon is létezo alkotástechnikai módszerekre, lehetoségekre utal. olyan univerzális nyelven szólal meg, amely konkrét építészeti alkotások minoségétol függetlenül az építészeti lét alapélményére reflektál. sizától zumthorig, wolf d. prixtol gehry-ig, zaha hadidtól finta józsefig ugyanis mindenki rajzol. . az építészek ugyanis nem házakat építenek; az építészek nem tereket alkotnak, hanem rajzolnak. vonalakat rajzolnak számítógéppel, vonalakat tollal vagy ceruzával. vonalakat, melyek puszta létükben még melyek nem alkot/hat/nak tereket, mert szinte kizárólagosan csak kétdimenziós felületeken jelennek meg. . a vonal az oseredeti kifejezésmód egy építész számára, egy olyan eredet, amit oly gyakran el is felejtenek. a vonal a forrás és az eszköz arra, hogy egy kisgyermek a kreativitását kifejezhesse. . a magyar pavilonban rendezett kiállítás célja az, hogy a vonalat a kétdimenziós létezésébol kirobbantva önálló, fizikai entitásként mutassa be. a pavilon terében megjeleno vonalak a mennyezetrol lógó, azokat kihegyezetlen ceruzákkal kifeszíto fonaldarabokként jelennek meg. . the hungarian pavilion aims to lead back the visitors to the very origin of architecture and the first intellectual experience of our human existence. it is a borderline-project in the widest sense of the meaning. the phenomenon of borderline refers to the split personality of an architect between different possible techniques as it refers to the position of our country, as it also refers to the juxtaposition of line and space, drawing and architecture. . the line is proto architecture, that becomes architecture in the hungarian pavilion. . the hungarian pavilion does not locate an exhibition in its traditional sense but an installation that defines the preliminary state of architecture. this preliminary state is defined and caused by lines. this bunch of lines does not create architecture yet, but still, the installation as a whole can create a space within the space. so appears this space as the diagram of creation, a preliminary state of a design object that situated on the borderline between graphic instinct and architecture, between space and void, between forms and volumes. . the installation of the hungarian pavilion concentrates on the hidden - although very existing - possibilities of the line. . architects do not build houses, architects do not create spaces, usually cannot do more than drawing lines. lines with computer, lines with pencil or pen, lines written into space, lines that sometimes do not even create space because of the fact that most of the times they appear on a flat, 2d surface. . the line is a universal origin for architects to express themselves, an origin which existence is so often forgotten. . the line is a universal spring and also the result for children to express their creativity. . a line is a unifying borderline between a child and an architect. . the installation in the hungarian pavilion is an experiment to set the line free from its planar existence and to redefine the line as a physical entity. the lines are made out of ropes hanging from the ceiling and stretched to the floor or by unsharpened pencils. . megnyitja kovács dániel . opened by dániel kovács
   
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

a kiállítás megtekintheto: 2010 március 8-ig
the exhibition is open until the 8th of march 2010

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

következo kiállítás . the next exhibition is
gyarmathy katalin terem . katalin gyarmathy hall
2010 02 24 . 24 02 2010
ko és tégla . katolikus templom újpalotán . stone and brick . catholic church in újpalota
gábor kruppa

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

 a megnyitó alatt a galériában megtekintheto . during the opening on view at the gallery
 molnár farkas terem . farkas molnár hall
 eddig ennyi ... . that's it so far ...

 dobai jános


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

  N&n galéria 
 1065 budapest, hajós utca 39.

 

+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89

galeria at nagybalint.hu

www.nagybalint.hua galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. kérjen idopontot. . admission to the gallery is by appointment only. please call to arrange a visit. 


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában kérjük olvassa el a 
kamara.doc mellékletünket


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


 to unsubscribe . leiratkozás az értesítésrol

 
--------- következ? rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment.htm>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 30694 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 25670 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0001.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 56261 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0002.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 6745 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0003.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 5848 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0004.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 7285 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0005.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 7976 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0006.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 10386 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0007.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 6749 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0008.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 1872 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0009.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 4402 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0010.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 14532 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0011.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 9090 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0012.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 3443 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0013.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 3248 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0014.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 2780 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0015.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 4633 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0016.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 7624 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0017.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhet?
Type: image/jpeg
Size: 14472 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment-0018.jpeg>
--------- következ? rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: kamara.doc
Type: application/msword
Size: 36864 bytes
Desc: nem elérhet?
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20100215/586b2bee/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról