[N&n galeria] meghívó a FUGA - Corvin Sétány Program - invitation to the exhibition - Corvin Promenade Program at the FUGA

galéria galeria at nagybalint.hu
2009. Okt. 20., K, 09:55:55 CEST
A FUGA
Budapesti Építészeti Központ 
tisztelettel meghívja Önt és barátait
a földszinti nagyterembe
2009. október 22-én, csütörtökön 18 órára 
a Corvin sétány program kiállítás megnyitására
A kiállítást megnyitja Seres Zoltán színművész, a Bárka színház igazgatója

The FUGA
Budapest Center of Architecture 
cordially invites you and your friends 
to the great exhibition hall on 
22nd oct 2009, on Thursday at 6 pm 
to the opening of the Corvin Promenade Program exhibition 
The exhibition opened by Zoltán Seres actor, director of the Bárka Theater 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Corvin Sétány Program 1999 - 2009 

  Budapest belvárosában születhet-e új városrész? 2000 után hogyan lehet egy városrészt újjáéleszteni? A Józsefvárosi Önkormányzat, a Rév8 Zrt, és a FUTUREAL Csoport azon dolgozik, hogy újraírja egy leromlott városrész struktúráit! 

  Nehéz megválaszolni azt a látszólag egyszerű kérdést, kié a város? A város „mi” vagyunk, sokrétűségünkkel, különös egyéni, magunkban hordozott végeérhetetlen történetünkkel. A város nem csak egy hely, ahol egyedi történeteink egymáshoz kapcsolódnak és ahol sorsunk az emberi kéz alkotta házakhoz, terekhez kötődik. Városok szűnnek meg és születnek időről időre, mégis a történet egyidős velünk, a benne élőkkel. A városaink, városrészeink fejlődését, vagy bukását az emberi kapcsolatok – kölcsönhatások - sűrűsége határozta meg mindig. Az események, a vásárok és az ünnepek, az élet ezer rezdülése növeli, vagy ezek hiánya csökkenti a települések esélyeit. A házak, templomok, utcák illusztrációi „csak” az egyén és a közösség összekapcsolódó életének. Az állandóan változó városképek pusztán keretei az ott zajló életnek. A városok legfontosabb feladata a közösség kiszolgálása, az ott élő emberek védelme, ellátása. Az egyre sokrétűbb feladatok közé csak a huszadik században került be dominánsan az előző korok házainak többletjelentést tulajdonító védelme. A védelem során már-már emberi tulajdonságot kapnak ezek az épületek. 

  Épületek emelése, utcák alakítása minden esetben művi beavatkozás. Az idő dönti el, hogy körülveszi-e élettel az épített kereteket vagy nem. Nagy felelősség új utcákat, tereket építeni, de ugyanilyen nagy felelősség lezárni házak történetét és beismerni, hogy ott a kövek már nem szolgálják az életet. Természetesen kockázatos egy új történetbe belevágni, hiszen lehet, hogy rövid életű lesz, és 100-200 évig fog csak élni. De lehet, hogy gyökeret ereszt és sikeresen kapcsolódik a mellette futó történetekhez, és az élet újra indulását szolgálja. Egy dolgot nem lehet engedni, hogy a kövek döntsenek az élet felett. 

  Gondolkozásunkat az a felelősség hatotta át, hogy Józsefvárosnak szüksége volt és van új történetekre. Természetesen nem mindegy, hogy milyenek lesznek a házak, az utcák, a terek, de a lényeg az élet visszatérése.

  Az volt a feladatunk, hogy a városrész sokszínűségét megőrizve új színeket keverjünk hozzá. A huszadik század végére a kerület képét egyértelműen a társadalmi és fizikai leromlás határozta meg. Ennek az időszaknak a magyar városmegújítási gyakorlata nem nyújtott kivitelezhető példákat a számunkra, hiszen csak általános épületmegújító törekvések működtek. A huszonnégy (kerületek és a főváros) részre fűrészelt feladatsor megoldásához már nem volt elég a szakemberek (urbanisták, szociológusok, mérnökök) jó szándékú terve, ehhez új eszközök kialakítására volt szükség. Az együttműködés szó hiányzott, és talán még ma is a magyar városfejlesztéssel foglalkozók szótárából. Sem a különféle kormányzati, városi, kerületi szereplők között, sem a különféle szakmák, sem a társadalom és gazdaság egyéb résztvevői nem tudtak, és talán még ma sem tudnak együttműködni kisebb nagyobb célok érdekében.  

  A program indításakor világossá vált számunkra, hogy a városi lét alapjaira kell koncentrálnunk: az együttműködésre, a városrész eltartó képességének növelésére, az itt élő szegények és magukról nehezen gondoskodni tudók védelmére és ellátására. 

  Az önkormányzat döntött 2002-ben, hogy az itt élők nem lehetnek áldozatai semmilyen megújítási programnak és az egész kerület felemelkedésének a záloga a sokszínűség megtartása. De kimondásra került az is, hogy akkor lehet bármilyen tervet megvalósítani, annak eredményeit fenntartani, ha partnerekre lelünk az emberekben, és befektetőket is tudunk vonzani a kerületbe. 

  Budapest belvárosának részei – Lipótváros, Terézváros, Ferencváros, Józsefváros - a 18-19. században születtek. Egyedi hangulatukat, a különféle városalkotó elemek sajátos elegye határozta meg. A 19. század eleji pesti városmagot (Lipótváros) jellemző karaktert például a feltörekvő német és magyar polgárság fokozatosan erősödő társadalmi kapcsolatai, és a Hild József által fémjelzett klasszicista építészet határozta meg. A 19. század utolsó évtizedeinek hangulatát, a mindent elsöprő növekedést, a korszellemmel szinkronban a sugárutak és körutak mentén felépült kulisszaszerű bérházak mutatják fel. Ugyanakkor a kor erős társadalmi anakronizmusát, a „hátsóudvari” hangulatot számunkra a Leonardo da Vinci utcai, vagy Bókay utcai spekulációs beépítések rossz minőségű, zsúfolt épületei jelentik. 

  A 20. század második felétől kezdve a megörökölt városrészek rehabilitációja, a meglévő környezeti elemek és értékek listázása során csak a múltról szereztünk információkat, azt is a jelen szemüvegén keresztül. Ezek az értékelések csak többszörös törésben, deformáltan voltak képesek a területet alkotó értékek kiválasztásában támpontot adni.

  A Corvin Sétány Program tervezése során a rehabilitációt városfejlesztési folyamatnak tekintettük. A múlt elemeinek listáját az értékválasztás során ezért a jövő lehetőségeivel vetettük össze. A hagyományos bonyolult és túl részletezett lineáris additív tervezési folyamatot, lépéseinek statikus, lezárt jellege miatt a városrész kialakításakor ezért nem láttuk használhatónak. A fejlesztés-fejlődés lépéseinek meghatározására ezért egy olyan folyamatot alakítottunk ki, melynek egyes elemei nyitottak, és befogadni képesek az időbeli változásokat annak szabályaival és kapcsolataival.

  Elindult Józsefvárosban egy történet. A célunk az, hogy a Corvin Sétány gondos és jövőt célzó beruházás legyen, a végiggondolt és egymásra épülő funkcióival, a jelen kort megelőző technológiai fejlettségével. Az emberek fedezzék fel a városrészt, a már itt élők ezután is kívánjanak itt élni, a kialakításra kerülő hely „szellemisége” révén jöjjön létre egy kiemelkedő pont Budapest belvárosában, amely valódi és önálló városközpontként tud működni, integrálódva Józsefváros környezetébe. 2009.10.25

 Corvin Promenade Program 1999 - 2009 

  Can a new neighborhood be created in Budapest’s city center? After 2000, how can a district be revitalized? The Józsefváros Government, the Rév8 Zrt, and the FUTUREAL Group are working to redesign the structures of a broken-down district!

  The seemingly simple question of who owns a city is hard to answer. The city is “us”, with our diversity and our individual and infinite stories. The city is not merely the place where our individual stories connect, and where our fate is linked with the manmade spaces and buildings. Cities cease to exist and are born from time to time, yet their story is only as old as the people who live in them. The development or destruction of our cities and neighborhoods is always contingent on the frequency of human connections and interactions. Our events, markets and celebrations, the thousand vibrations of city life help, while the lack of these hurt the chances of a city’s survival. The houses, churches and streets are “merely” backdrops to the interconnected life of the individual and the community. The constantly changing city is merely the setting for the life within it. The most important function of cities is the protection and service of the people within it, and the service of their communities. Protecting the buildings of previous eras has only recently been added to the ever diversifying functions. In putting emphasis on the protection of these buildings, they are treated as if they have almost human characters. 

  Improving the buildings and redesigning the streets is always a work of art. Only time can tell whether the built environment comes to life or not. Building new streets and squares is a great responsibility, but so is ending the story of a building and admitting that their stones no longer serve life. Naturally, starting a new story is risky, since it is possible that it only lasts 100-200 years. But perhaps it grows roots and successfully connects to the stories around it, and serves as a beginning of new life. There is only one thing we must avoid – that stones decide over life.

Our project was burdened with the responsibility that Józsefváros is in need of new stories. Of course the appearance of the new buildings, streets and plazas in not unimportant, but the main agenda is to reinvigorate the district.

  Our task was to add new colors the neighborhood while preserving its diversity. By the end of the twentieth century the district’s image was dominated by social and physical decay. The Hungarian city renewal practice of that era does not provide workable examples for us, since at that time only very general building reconstruction guidelines were in effect. The demands of the project, sawed into twenty-four (the districts and the capital) parts, can no longer be met by the plans of the experts (urbanists, sociologists and engineers) working on it, new tools were needed. The word ‘cooperation’ was, and perhaps is still, missing from the vocabulary of the developers of the city. Neither the various government, city and district players, nor the different professions, nor the leading players of society and the economy can work together to achieve even smaller goals. 

It became clear to us at the start of the project that we should focus on the foundations of city life: cooperation, increasing the capacity of the district, and the protection and service of the poor and those who can’t care for themselves. 

The district government made a decision in 2002 that the citizens of the district must not fall victim to any development program, that the key to the improvement of the area is the protection of its diversity. It was also stated that plans can only be carried out, and their results maintained, when the people are partners in the project, and investors are brought into the district.

  The neighborhoods of Budapest’s city center - Lipótváros, Terézváros, Ferencváros, Józsefváros – were built in the 18th-19th centuries. Their individual moods are set by the unique combinations of the city’s building blocks. For example, the early 19th century city center (Lipótváros) gained its defining character from the strengthening relationship between the up-and-coming German and Hungarian citizens, and the classicist architecture of József Hild. The mood of the last decades of the 19th century during the economic boom is showcased by the apartment buildings on the avenues and boulevards. The strong anachronism of the era, the “backyard” mood is symbolized to us by the bad quality, overcrowded buildings of the Leonardo da Vinci and Bókay streets. 

  During the rehabilitation projects of the inherited districts in the second half of the 20th century, through listing the elements and treasures of the existing built environment, we only gained information about the past, and even that through the viewpoint of the present. These value judgments gave only a deformed and broken guideline to choosing the valuable elements that defined the area. 

In the Corvin Promenade Program we treated the rehabilitation as a development project. We looked to the possibilities of the future in choosing the valuable elements of the area, not just the list of valuables from the past. The traditional and overly detailed additive design process, with its static and separated steps was deemed unusable in redesigning a neighborhood. The steps of the city development were instead created by a design process that can respond to changes that come with time, and accept the altered rules and connections.

  A story began in Józsefváros. Our goal is to turn the Corvin Promenade into a careful investment that looks to the future, with well thought out and layered functions, and technology ahead of its time. We want people to explore this district, and its citizens to continue to want to live here. We want the “character” of the newly designed area to create a defining point in the city center of Budapest, which could act as an independent city center, integrated into the surroundings of Józsefváros.

2009.10.25  http://www.rev8.hu/


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

A kiállítás megtekinthető: 2009. november 10-ig
The exhibition is open until the 10th November 2009

2009. október 29-én, csütörtökön 18 órakor a kiállításhoz kapcsolódó galéria fórum beszélgetést tartunk.
There is a forum discussion in connection with the exhibition on the 29th of October, 2009 at 6pm.

2009. október 27-én és november 2-án kedden 16 órakor a kiállítók tárlatvezetést tartanak. 
Igény szerint további időpontegyeztetésre van lehetőség. 
The exhibitors hold a guided tour of the exhibit on the 27th October and 2nd of November, 2009, starting at 4 p.m. 
Additional dates are available upon request.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Következő kiállítás - pince kiállítótermek - 2009. 10. 23. - Pauer Gyula: Budapest Szétlövetése, '56-os sztélék
The next exhibition is - basement exhibition halls - 23. 10. 2009. - Gyula Pauer: The shooting up of Budapest, '56 Memorials 

Következő kiállítás - földszinti nagyterem - 2009. 11. 12. - 4-es Metró
The next exhibition is - great exhibition hall - 12. 11. 2009. - Metro 4

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

FUGA
Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 

+36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu

A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 óráig
The FUGA is open to public from 11 am to 10pm, Monday to Sunday.


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

 to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről

 

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 35798 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6762 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0001.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4550 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0002.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 4671 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0003.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 16227 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0004.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6542 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0005.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 6712 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0006.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 5433 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0007.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 10344 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0008.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 18209 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment-0009.jpeg>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FUGA program 2009 10 20 - 10 24.doc
Type: application/msword
Size: 45056 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lists.c3.hu/pipermail/nnngaleria/attachments/20091020/610b54d1/attachment.doc>


További információk a(z) Nnngaleria levelezőlistáról