[artinfo] Ketseg Klub / felhivas

Artpool artpool@artpool.hu
Fri, 26 Apr 2002 09:21:27 +0100


--------------8E61F288353FF5910138D80F
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

--------------------------------------------------------------------------------

2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
--------------------------------------------------------------------------------


                         KÉTSÉG KLUB

[...] "ha azt határozzuk el, hogy játszunk, de nem tudjuk
[...] milyen szabályok érvényesülnek, hanem menet közben
alakítjuk ki ezeket a szabályokat és változtathatjuk is
őket, akkor egy autonóm játékhoz jutunk. Ezt teszi a
müvészet és minden kreatív tevékenység. Ez ad reményt arra,
hogy nemcsak járkálunk valami körül, hanem el is juthatunk
valahova ahelyett, hogy a kiinduláspontra (vagyis a vágyhoz)
jutnánk csak vissza.

[...] Ami még nincsen, az nem képzelhető el. A fantázia
semmi újat nem hoz.
A képzelet meglévő dolgokat hoz össze. Ami újat hoz, az az
ötlet.
Az ötletnek nincs prototípusa. Akinél az ötlet felmerül, azt
annyira meglepi, hogy szótlanná válik. Erre a ritka dologra
rájönni kínkeserves dolog, mert kétség nélkül nem megy.
Érdekes módon a kétség végén jön az ötlet."

                         KÉTSÉG KLUB
Kedves Kétségelviselô!

Ha van késztetésed és készséged valamely kétségrôl szóló
diszkurzusban részt venni, vagy szívesen indítványoznál
eszmecserét, vagy ha egyszerüen csak érdekelnek a Kétség
Klub eseményei, akkor kérünk, jelentkezz vissza.

A Kétség Klub projekt minden kétségre nyitott, de zártkörü
program, így csak a visszajelentkezôk, mint a "klub tagjai"
kapnak értesítést a programokról.

Viszont: a Kétség Klub az internetes publikációkban
követhetô lesz és müködésébe bármikor be lehet kapcsolódni.

Ké(t/sz)séggel üdvözöl: Galántai György

---------
A klub szó angol eredetije több mindenre vonatkozik: 1.
bunkósbot, 2. golfütô, 3. klub, társaság, zárt kör, stb.
Tudjuk, hogy a szavak jelentése - a tárgyak, és az új
információkat létrehozó cselekvések viszonylatában -
állandóan változik. Ezzel lehetnek értelmezhetôk például
Marcel Duchamp ready made-jeinek szokatlan, de hihetetlenül
ötletes szókapcsolatai. Mi történne ha Duchamp szellemében -
magunk között - a bunkósbotot klubnak neveznénk?

Az elme két képessége együttesen müködik, az egyik az
akaratlagosan aktivizált képzelôerô, a másik az ösztönös
megérzés és felismerés spontán folyamata.

--
Artpool Müvészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52.


--------------8E61F288353FF5910138D80F
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<font color="#4A4A54">--------------------------------------------------------------------------------</font>
<br><font color="#4A4A54">2002 - A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ
ARTPOOLBAN</font>
<br><font color="#4A4A54">--------------------------------------------------------------------------------</font>
<br>&nbsp;
<div align=right><b><font color="#00008A"><font size=+2>K&Eacute;TS&Eacute;G
KLUB</font></font></b></div>

<p><br><font color="#4A4A54"><font size=-1>[...] "ha azt hat&aacute;rozzuk
el, hogy j&aacute;tszunk, de nem tudjuk [...] milyen szab&aacute;lyok &eacute;rv&eacute;nyes&uuml;lnek,
hanem menet k&ouml;zben alak&iacute;tjuk ki ezeket a szab&aacute;lyokat
&eacute;s v&aacute;ltoztathatjuk is &otilde;ket, akkor egy auton&oacute;m
j&aacute;t&eacute;khoz jutunk. Ezt teszi a m&uuml;v&eacute;szet &eacute;s
minden kreat&iacute;v tev&eacute;kenys&eacute;g. Ez ad rem&eacute;nyt arra,
hogy nemcsak j&aacute;rk&aacute;lunk valami k&ouml;r&uuml;l, hanem el is
juthatunk valahova ahelyett, hogy a kiindul&aacute;spontra (vagyis a v&aacute;gyhoz)
jutn&aacute;nk csak vissza.</font></font>
<p><font color="#4A4A54"><font size=-1>[...] Ami m&eacute;g nincsen, az
nem k&eacute;pzelhet&otilde; el. A fant&aacute;zia semmi &uacute;jat nem
hoz.</font></font>
<br><font color="#4A4A54"><font size=-1>A k&eacute;pzelet megl&eacute;v&otilde;
dolgokat hoz &ouml;ssze. <b>Ami &uacute;jat hoz, az az &ouml;tlet.</b></font></font>
<br><font color="#4A4A54"><font size=-1><b>Az &ouml;tletnek nincs protot&iacute;pusa.</b>
Akin&eacute;l az &ouml;tlet felmer&uuml;l, azt annyira meglepi, hogy sz&oacute;tlann&aacute;
v&aacute;lik. Erre a ritka dologra r&aacute;j&ouml;nni k&iacute;nkeserves
dolog, mert <b>k&eacute;ts&eacute;g n&eacute;lk&uuml;l nem megy</b>. &Eacute;rdekes
m&oacute;don a <b>k&eacute;ts&eacute;g v&eacute;g&eacute;n j&ouml;n az
&ouml;tlet.</b>"</font></font>
<br>&nbsp;
<div align=right><b><font color="#00008A"><font size=+2>K&Eacute;TS&Eacute;G
KLUB</font></font></b></div>
<b><font color="#00008A"><font size=+1>Kedves K&eacute;ts&eacute;gelvisel&ocirc;!</font></font></b>
<p><b><font color="#00008A"><font size=+1>Ha van k&eacute;sztet&eacute;sed
&eacute;s k&eacute;szs&eacute;ged valamely k&eacute;ts&eacute;gr&ocirc;l
sz&oacute;l&oacute; diszkurzusban r&eacute;szt venni, vagy sz&iacute;vesen
ind&iacute;tv&aacute;nyozn&aacute;l eszmecser&eacute;t, vagy ha egyszer&uuml;en
csak &eacute;rdekelnek a K&eacute;ts&eacute;g Klub esem&eacute;nyei, akkor
k&eacute;r&uuml;nk, jelentkezz vissza.</font></font></b>
<p><b><font color="#00008A"><font size=+1>A K&eacute;ts&eacute;g Klub projekt
minden k&eacute;ts&eacute;gre nyitott, de z&aacute;rtk&ouml;r&uuml; program,
&iacute;gy csak a visszajelentkez&ocirc;k, mint a "klub tagjai" kapnak
&eacute;rtes&iacute;t&eacute;st a programokr&oacute;l.</font></font></b>
<p><b><font color="#00008A"><font size=+1>Viszont: a K&eacute;ts&eacute;g
Klub az internetes publik&aacute;ci&oacute;kban k&ouml;vethet&ocirc; lesz
&eacute;s m&uuml;k&ouml;d&eacute;s&eacute;be b&aacute;rmikor be lehet kapcsol&oacute;dni.</font></font></b>
<p><b><font color="#00008A"><font size=+1>K&eacute;(t/sz)s&eacute;ggel
&uuml;dv&ouml;z&ouml;l: Gal&aacute;ntai Gy&ouml;rgy</font></font></b>
<p><font size=-1>---------</font>
<br><font size=-1>A&nbsp; <b>klub</b> sz&oacute; angol eredetije t&ouml;bb
mindenre vonatkozik: 1. bunk&oacute;sbot, 2. golf&uuml;t&ocirc;, 3.&nbsp;
klub, t&aacute;rsas&aacute;g, z&aacute;rt k&ouml;r, stb. Tudjuk, hogy a
szavak jelent&eacute;se - a t&aacute;rgyak, &eacute;s az &uacute;j inform&aacute;ci&oacute;kat
l&eacute;trehoz&oacute; cselekv&eacute;sek viszonylat&aacute;ban - &aacute;lland&oacute;an
v&aacute;ltozik. Ezzel lehetnek &eacute;rtelmezhet&ocirc;k p&eacute;ld&aacute;ul
Marcel Duchamp ready made-jeinek szokatlan, de hihetetlen&uuml;l &ouml;tletes
sz&oacute;kapcsolatai. Mi t&ouml;rt&eacute;nne ha Duchamp szellem&eacute;ben
- magunk k&ouml;z&ouml;tt - a bunk&oacute;sbotot klubnak nevezn&eacute;nk?</font>
<p><font size=-1><b>Az elme k&eacute;t k&eacute;pess&eacute;ge egy&uuml;ttesen
m&uuml;k&ouml;dik</b>, az egyik az akaratlagosan aktiviz&aacute;lt k&eacute;pzel&ocirc;er&ocirc;,
a m&aacute;sik az &ouml;szt&ouml;n&ouml;s meg&eacute;rz&eacute;s &eacute;s
felismer&eacute;s spont&aacute;n folyamata.</font>
<p><font size=-1>--</font>
<br><font size=-1>Artpool M&uuml;v&eacute;szetkutat&oacute; K&ouml;zpont</font>
<br><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font>
<br><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc t&eacute;r 10.</font>
<br><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833</font>
<br><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest 23, Pf. 52.</font>
<br>&nbsp;</html>

--------------8E61F288353FF5910138D80F--