[artinfo] weekend 5-6.9. | F.N.A.F. = festival nahých forem - feast of naked forms = !extrémní holota - extreme bareness!

DIVUS PRAHA easternalliance_net at konference.spoje.net
Fri Aug 21 11:02:01 CEST 2015


 

_ENGLISH VERSION BELOW_ 

 [1]

 [2] 

NÁRODNÍ GALERIE V PERLE tě zve na 

F.N.A.F.
festival nahých forem
!extrémní holota!__ [3]

o víkendu od 5 do 6 září od rána do večera v Perle
v areálu bývalé papírny NA NÁDRAŽNÍ 101 VE VRANÉM NAD VLTAVOU 

DVOUDENNÍ OSVĚTOVÁ A VZDĚLÁVACÍ AKCE S PROGRAMEM HOLOTY. VEDLE
KLASICKÝCH HELÉNSKÝCH, PAGANISTICKÝCH A MODERNISTICKÝCH OSLAV NEOBLEČENÍ
JSOU PŘIPRAVENY ATRAKCE TEMNÉ ANONYMITY DOTEKOVÉHO DARKROOMU A STÁLE
NEOBJEVENÉHO PŘÍRODNÍHO BODYROTTU. 

FESTIVAL NAHÝCH FOREM je monotématický a multižánrový festival. Jeho
obsah je předvídatelný a zároveň nepředstavitelný.
Název prozrazuje pointu každé akce, a tudíž nás třeba osvobodí od
přílišné fixace na ni. Můžeme se vystydět předem doma a na festivalu si
užít všechny další významy, které může nahota v různých souvislostech a
interpretacích mít.
Začala jsem ambiciózně výzvou:
„Vážení, prosím zařaďte svou nahou uměleckou akci buď do Dne kritické
nahoty nebo do Dne hedonické nahoty!"
Tento můj kurátorský nápad nevyšel - první den prázdný, druhý přeplněný!
Proboha, jestli oni to nevzali osobně! Já jsem opravdu nechtěla
naznačit, že JEJICH nahota je kritická...
Chtěla jsem tím říct /vlastně já se do kritického dne hlásím a spolu se
mnou Sexistické prasátečko/, chtěla jsem naznačit, že nahota nemusí
odhalovat jen sebe samu. Svlečením se v jednom rohu místnosti, mohu
poukázat na nešvar v rohu protějším! Stačí docílit toho, aby se od mé
nahoty všichni spontánně odvrátili.
Většina umělců se tedy deklarovala jako příslušející k hedonické části,
ve smyslu slova hedonický jako rozkošnický, zaměřený na příjemnosti a
požitky života, aktivně se vyhýbající se nepříjemnostem. Tento
optimismus mně velice těší, i když v mnoha případech vím, že je pouhým
pokrytectvím a že dotyční autoři nebudou schopni udržet zvolenou
živočišně živelnou linii a že stejně svá díla a prezentace přeplní
originálními, intenzivními a promyšlenými obsahy.
Záměrem festivalu je zkombinovat co největší množství živých uměleckých
nebo společenských událostí, týkajících se nahoty. První ročník je
testovací sondou směrem k umělcům i směrem k divákům. Již z období
příprav nám zůstává pro příští roky množství nerealizovaných nápadů a
neoslovených umělců a skupin.
Festival se chce lišit od uměleckých performance festivalů snahou o
zapojení mimouměleckých reprezentantů a apoštolů různých druhů nahoty.
Nechtěli bychom festival prezentovat jako pouhou podívanou, velmi
důležitá je participace diváka, ať už formou účasti ve workshopech nebo
volně přístupnými prostorovými událostmi v nádherných industriálních
prostorách Perly, ve kterých se budou nahá těla krásně kriticky i
hedonicky vyjímat. 

_JISTÝ NÁZOR ŘÍKÁ, ŽE NAHOTA A PERFORMANCE JSOU SYNONYMA. NÁŠ FESTIVAL
RAFINOVANÝM ZPŮSOBEM TUTO HYPOTÉZU POTVRDÍ._ 

K shlédnutí je stále i naše nestálá sbírka Národní galerie. Kavárna
otevřena. Na místě lze také zakoupit knihy a časopisiy z nakladatelství
Divus. 

Dále NG otevřena St-Ne od 11:00 do 18:00 hodin nebo na objednávku až do
podzimu. 
Kavárna otevřena denně mimo úterý do od 11:00 do 22:00. 

Více o programu F.N.A.F. [1]
Více informací o PERLE najdete zde.
PERLA NA FACEBOOKU [4]

_DÁLE Z PROGRAMU_

__ 

 		 [5]
 		DIVUS PERLA [6] | 21.08.2015 20:30

 		PERLOVÉ FILMY >> TMÁŘ A JEHO ROD ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRAMID << [5]

 		Filmový román Karla Vachka o mimozemských i zemských civilizacích,
reklamokracii a demokracii počítačové sítě...

__ 

 		 [7]
 		DIVUS PERLA [6] | 22.08.2015 - 04.09.2015

 		ŠPINAVÁ PRÁCE - NIKDY NEKONČÍ [7]

 		Velká špinavá práce pokračuje. Přidejte se i vy a postavte s námi
vlastní Národní galerii!

__ 

__ 

__ 

 		 [8]
 		DIVUS LONDON [9] | 25.09.2015 19:00 - 21.11.2015

 		JAN TURNER: HLAS RODIČŮ V ZÁDECH | VÝSTAVA [8]

 		Za každými zády je napětí z příběhu, který mají za sebou. Některá
záda jsou krásná, ale není to zadarmo.

__ 

DIVUS / PERLA | Areál bývalé papírny, Nádražní 101, 252 46 Vrané nad
Vltavou | více naleznete na www.divus.cc [10] 

....................................................................................................................................................................................

 [11] 

 [12]

nationaL gallerY in Perla is inviting You to 

_F.N.A.F._
Festival of Naked Forms
!extreme bareness!

on Weekend from September 5 to 6, from dawn to dusk
in a former papermill area, Nádražní 101, Vrané nad Vltavou

A two-day educational event with a bare program. Besides classical
Hellenic, pagan, and modern festivals of nudity, the program's
attractions also include the dark anonymity of a tactile darkroom and
the as-yet undiscovered art form of natural bodyrot.

FESTIVAL OF NAKED FORMS (F.N.A.F.) is a mono-thematic multi-genre
festival with a predictable and yet inconceivable subject matter.
The title alone reveals the aim of the various events and perhaps
liberates us from being overly fixated on the subject matter. We can
overcome our shame at home and then experience the other meanings that
nudity may have in different contexts and interpretations.
I began with an ambitious challenge:
"Dear artists, please classify your naked art action as either 'Day of
Critical Nudity' or 'Day of Hedonic Nudity!'"
This curatorial idea didn't quite work out - the first day was empty,
the second overflowing!
Christ, I hope they didn't take it personally! I really didn't want them
to think that THEIR nudity was critical...
Basically, I and the "Sexist Pig" contest both identify with the
critical approach, and so what I wanted to say and to hint at was that
nudity reveals not just itself, but by taking off my clothes in a corner
of the room, I can call attention to the wrongs happening in the
opposite corner! It's enough to get everyone to spontaneously turn away
from my nudity.
So most artists declared their affinity to the hedonic aspects of nudity
within the meaning of hedonism and pleasure, with a focus on the
pleasures and delights of life while actively avoiding unpleasantness.
This optimism makes me happy, although I know that in many cases it is
mere hypocrisy and the artists in question will not be capable of
maintaining this carnally elemental line, instead filling their works
and presentations with original, intense, and sophisticated content.
The festival's aim is to bring together as many live art actions or
social events related to nudity as possible. This first year is a test,
a survey aimed at both artists and audiences. The festival's
preparations alone have left us with many unrealized ideas and untapped
artists and groups for next year.
The festival hopes to differentiate itself from artistic performance
festivals by trying to include non-artistic performers and apostles of
various forms of nudity.
We do not want the festival to be seen as a mere spectacle. Audience
participation is very important, both in the form of workshop attendance
and through the openly accessible spatial events in Perla's wonderful
industrial environment, which will beautifully emphasize the naked
bodies - critically as well as hedonically. 

_SOME PEOPLE BELIEVE THAT PERFORMANCE ART IS A SYNONYM FOR NUDITY. OUR
FESTIVAL CLEVERLY CONFIRMS THIS BELIEF._ 

Further NG open Wed-Sun from 11am to 6pm or on appointment until autumn.

Our cafe is open daily without Tuesdays from 11am to 10pm. 

More about F.N.A.F. program [11]
Read more about PERLA here.
PERLA ON FACEBOOK [4] 

DIVUS / PERLA | Former paper-mill area, Nádražní 101, 252 46 Vrané nad
Vltavou, Czech Republic | read more at www.divus.cc [13] 

Links:
------
[1]
http://divus.cc/praha/cs/article/b-f-n-a-f-b-festival-nahych-forem-b-extremni-holota-b
[2] http://divus.cc/praha/cs/
[3]
http://divus.cc/praha/cs/article/b-autopsai-20-stoleti-je-mrtve-b-skutecna-pricina-valky-vystava
[4] https://www.facebook.com/cityperla
[5]
http://divus.cc/praha/cs/article/b-perlove-filmy-b-tmar-a-jeho-rod-aneb-slzave-udoli-pyramid
[6] http://divus.cc/praha/cs/articles/local
[7] http://divus.cc/praha/cs/article/spinava-prace-nikdy-nekonci
[8]
http://divus.cc/london/cs/article/jan-turner-b-hlas-rodicu-v-zadech-b-vystava
[9] http://divus.cc/london/cs/articles/local
[10] http://www.divus.cc/praha/cs/articles/local
[11]
http://divus.cc/praha/en/article/b-f-n-a-f-b-festival-of-naked-forms-b-extreme-bareness-b
[12] http://divus.cc/praha/en/
[13] http://www.divus.cc/praha/en/articles/local
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Easternalliance_net mailing is created by:
http://www.divus.cz
http://www.umelec.org
http://www.easternalliance.net
_______________________________________________
To subscribe or unsubscribe visit:
https://konference.spoje.net/mailman/listinfo/easternalliance_net


More information about the Artinfo mailing list