[artinfo] meghívó a FUGA ünnepélyes megnyitására - invitation to the opening ceremony of the FUGA

Szilvia Seres szseres at c3.hu
Wed Sep 30 16:34:28 CEST 2009


>
> A FUGA
> Budapesti Építészeti Központ tisztelettel meghívja Önt és 
> barátait
> a FUGA ünnepélyes megnyitására
> 2009. október 1-én, szerdán 18 órára
>
> Helyszín:1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
>
> Megnyitja: Rogán Antal, Belváros-Lipótváros polgármestere
> Bálint Imre DLA, építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke
>
> Az Építészet Hónapja megnyitása
> Megnyitja: Fegyverneky Sándor országos főépítész, 
> főosztályvezető NFGM
> Bojár Iván András művészettörténész, főszerkesztő, 
> városarculati tanácsnok
>
> The FUGA
> Budapest Center of Architecture cordially invites you and your friends
> to the opening ceremony
> of the FUGA on 1st oct 2009, on Thursday at 6pm
>
> Location: 1052. Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
>
> Opened by: Antal Rogán mayor of Belváros-Lipótváros
> Imre Bálint DLA architect, chairman of the Budapest Architecture 
> Chamber
>
> Opening of Architecture Month
> Opened by: Sándor Fegyverneky national chief architect,
> the chief of the Department of Building Affairs and Architecture
> in the Ministry for National Development and Economy
> Iván András Bojár art historian, chief editor, urban planning 
> advisor
>
> FUGA preambulum
>   Az elmúlt évtizedben egymás után, több építészettel 
> foglalkozó valós és virtuális hely alakult /Kévés galéria, 
> N&n, hap galéria, epiteszfórum.hu, hg.hu, KÉK stb./. Az eredetileg 
> képzőművészetre szakosodott intézmények közül is egyre 
> többen adnak lehetőséget építészeti bemutatkozásoknak / 
> Budapest galéria, Műcsarnok, Nemzeti Galéria, Millenáris/, de 
> mindez még mindig nem jelenti azt, hogy ez a piac telített lenne.
>   Véleményünk szerint a főváros és az építész szakma még 
> sok kiállító helyet elbír, egyre többet igényel. Korosztályok, 
> stílusirányzatok, azonos érdekeltségek szervezhetnek a 
> közeljövőben kisebb-nagyobb, ideiglenes vagy állandósuló 
> fórumokat. Ebbe a mozgásban lévő intézményi környezetben 
> helyezkedik el a Budapesti Építész Kamara által létrehozott 
> Budapesti Építészeti Központ, a FUGA, amely a város kortárs 
> építészetének reprezentatív helyszíne kíván lenni. Az új 
> galéria nem konkurencia a már működőeknek, hanem egy eddig nem 
> megfogalmazott lépték és értékrend befogadója lesz. 
> Megjelenése tovább differenciálja a meglévő intézmények 
> között már beindult profiltisztítás folyamatát, segítve az 
> egyre karakteresebb arculatok kialakítását.
>   A FUGA elsőrendű üzenete: az építészet a kultúra 
> elválaszthatatlan része. A különböző művészeti ágakból 
> érkező kortárs alkotók bemutatásával az építészet és a 
> társművészetek kapcsolatát kívánjuk erősíteni. Célunk, hogy 
> a kultúrafogyasztó közönség a Budapesti Építészeti 
> Központban otthonosan érezze magát. A FUGA az építészet kiemelt 
> fontosságú területe mellett szinte minden más művészeti szakág 
> folyamatos bemutatását biztosítja: képzőművészet, klasszikus 
> zene, jazz, színház családi és gyermekprogramok, tudomány, 
> könyv és film. Minden témakört előadások, fórumok, 
> műhelybeszélgetések kísérnek, találkozási lehetőséget 
> teremtve a rendszeres és alkalmankénti látogatók számára. 
> Távlatban szakmai és művészeti klubok működését tervezzük.
>   A FUGA alapvetése szerint az építészet olyan speciális 
> művészeti ág, ami a technikai lehetőségek, a tudományokkal 
> való szintézis nélkül nem létezhet, az időtálló, 
> példaértékű művek mindezek összességéből születnek. A 
> központ célja, hogy az összetevők bemutatása, kölcsönhatása 
> és továbbgondolása útján mutassa meg az egészet, ugyanakkor az 
> építészetet összekapcsolja az előzőekkel és más művészeti 
> ágakkal.
>   Művészeti központként felszínre kerülnek a hasonlóságok 
> és eltérések, a létező kapcsolatok és együttműködési 
> hiányok, bemutatható, mennyit profitálnak a kultúra szereplői az 
> erős kölcsönhatásból, milyen veszteségek származhatnak az 
> együtt gondolkodás híján. Ez a folyamat reményeink szerint 
> újabb kapcsolódási lehetőségek felfedezését fogja 
> eredményezni, hiszen a társművészetek elméleti kérdései 
> között fellelhető témákról /tér, tömeg, ritmus, 
> transzparencia, organikusság, stb./ remélt közös gondolkodás 
> kölcsönhatásba kerül az építészek által keresett 
> megoldásokkal.
>   További tervek között szerepel a társintézményekkel 
> történő kapcsolattartás. A belváros színházai, 
> kiállítótermei, művészeti egyetemei a közelség okán is szinte 
> naprakész együttműködésre motiválják az intézményvezetőket, 
> szervezőket. Mindemellett keressük a lehetőséget a párbeszédre 
> minden művészeti fórummal, szervezettel itthon és külföldön.
>   A FUGA utcafrontján kap helyet a Vince Kiadó által 
> működtetett szakkönyvesbolt, amely a hét minden napján, a 
> rendezvényekhez alkalmazkodó folyamatos nyitva tartás mellett, 
> magyar és idegen nyelvű kiadványokkal várja a ház látogatóit.
>
>
> FUGA preamble
>   During the past decade several architecture related galleries 
> and spaces, both virtual and actual, have opened /Kévés gallery, 
> N&n, hap gallery, epiteszforum.hu, hg.hu, KÉK, etc/. More and more 
> institutions that have originally specialized in fine arts have 
> begun to give opportunities to architectural debuts /Budapest 
> Gallery, Műcsarnok, National Gallery, Millenáris/, however, this 
> still does not mean that the need for such spaces is fully served.
>   In our opinion the capital and the architecture profession is 
> able to support, and needs many more exhibition spaces. Different 
> generations, styles and interests could in the near future organize 
> temporary or permanent forums of various sizes. It is in this 
> constantly changing environment that the Budapest Architecture 
> Chamber’s new Budapest Center for Architecture, or ‘FUGA’ is 
> established, aiming to represent the city’s contemporary 
> architecture. The new gallery does not compete with the already 
> existing ones; instead, it operates on a previously unrealized scale 
> and under a not yet applied set of values. Its appearance further 
> differentiates it from the existing institutions aiming to claim 
> their own profiles, and thus helps in this process of 
> individualization.
>    FUGA’s primary message: architecture is an integral part of 
> culture. By showing contemporary artists’ works from various fields 
> we hope to strengthen the connection between architecture and 
> related arts. It is our aim to make the audience for the arts and 
> culture feel at home at the Budapest Center for Architecture. FUGA 
> provides opportunity for various branches of art, in addition to its 
> priority, architecture, to be showcased, such as the fine arts, 
> classical music and jazz, theater, family and kids’ programming, 
> science, literature and film. Every topic is accompanied by 
> lectures, forums and workshops, giving opportunities for regular and 
> occasional visitors to meet and network. We plan to start 
> professional and art clubs in the future.
>   According to FUGA’s definition, architecture is a special form 
> of art, which cannot exist without technical solutions and the 
> sciences – timeless exceptional works are born from the synthesis 
> of these fields. The center aims to show these components, and their 
> interaction and development, through which the whole of architecture 
> can be understood.
>   A center for the arts exposes the differences and similarities 
> between the fields, the existing connections and gaps in 
> collaboration; it can show how much culture can profit from a strong 
> interaction between the separate fields, and what kind of losses 
> could result from a lack of working and thinking together. Through 
> this exposure we hope more possibilities will be discovered, since 
> the shared topics of these related arts /such as space, mass, 
> rhythm, transparency, organic thinking, etc/ could bring them in 
> close interaction with the solutions sought by architecture.
>   Further plans include correspondence with related institutions. 
> The theaters, galleries and art schools of the city center, already 
> by way of their vicinity, invite daily collaboration between the 
> heads of these institutions and the organizers. Furthermore, we seek 
> opportunities for dialogue between all cultural forums in the 
> country and abroad.
>   FUGA’s storefront also houses the Vince publishing firm’s 
> specialty book store, which, keeping its hours aligned with our 
> events, is open seven days a week, with its collection of Hungarian 
> and foreign publications.
>
>
>
>
>
> A FUGA átalakítását és felújítását Dévényi Tamás 
> építész tervezte. / The construction and renovation of the FUGA 
> designed by: Tamás Dévényi, architect
>
> FUGA
> Budapesti Építészeti Központ/Budepest Center of Architecture
> 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
>
> +36 30 934 73 89
> galeria at nagybalint.hu
>
> A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 10-22 óráig
> The FUGA is open to public from 10 am to 10pm, Monday to Sunday.
>
> to unsubscribe • leiratkozás az értesítésrőlMore information about the Artinfo mailing list