[artinfo] Stacion ­ Qendra per Art Bashkekohor Prishtine: Tregime per te drejtat e njeriut nga kineaste, artiste dhe shkrimtare / Stacion ­ Center for Contemporary Art Prishtina: Stories on Human Rights by Filmmakers, Artists and Writers

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina info at stacion.org
Tue Dec 8 22:32:04 CET 2009


/Please scroll down for English version/
 

Stacion ­ Qendra per Art Bashkekohor Prishtine

Tregime per te drejtat e njeriut
nga kineaste, artiste dhe shkrimtare

10/12/2009, ora 19:00
Kohezgjatja: 1h and 20 min

Marina Abramovic, Hany Abu-Assad, Chimamanda Ngozi  Adichie, Armagan
Ballantyne, Sergei Bodrov, Assia Djebar, Nuruddin Farah, Dominique
Gonzalez-Foerster & Ange Leccia , Khaled Hosseini, Runa Islam, Elfriede
Jelinek, Francesco Jodice, Etgar Keret & Shira Geffen, Zhang Ke-Jia, Naguib
Mahfouz, Gabriel Garcia Marquez, Charles De Meaux, Toni  Morrison, Murali
Nair, Idrissa Ouedraogo, Ruth Ozeki, Pipilotti  Rist, Daniela Thomas, Saman
Salour, José Saramago, Sarkis, Roberto Saviano, Bram Schouw, Teresa Serrano,
Abderrahmane Aissako, Pablo Trapero, Apichatpong Weerasethakul, Mo Yan dhe
Jasmila Zbanic.

Koncepti dhe puna kuratoriale nga Adelina von Fürstenberg.

Kineaste, artiste dhe shkrimtare te njohur nderkombetare behen bashke per ta
shenuar 60 vjetorin e Deklarates Universale per te Drejtat e Njeriut ne nje
projekt te vetem filmik, qe ngerthen njezetedy filma te shkurter, ne
kohezgjatje prej 3 minutash, te frymezuara nga gjashte temat te Deklarates
Universale: kultura, zhvillimi, dinjiteti dhe drejtesia, mjedisi, gjinia dhe
pjesemarrja. Tregime per te Drejtat e Njeriut eshte nisme e Komisariatit te
Larte te Kombeve te Bashkuara per te Drejtat e Njeriut, si dhe eshte
prodhuar nga ŒArt for the World¹, OJQ me seli ne Gjeneve dhe Milano.

Tregime per te Drejtat e Njeriut eshte projekti i pare i madh filmik, qe
bashkon artiste dhe kineste ne nje projekt te vetem kinematografik.
Pjesemarresit ne kete projekt u perzgjodhen per shkak te cilesise se larte
te punes se tyre artistike si dhe angazhimit te madh te tyre rreth
promovimit te te drejtave te njeriut. Artistet e perfshire ne kete projekt
jane: Marina Abramovic (Serbi/Holande), Hany Abu-Assad (Palestine), Armagan
Ballantyne (Zelande e Re), Sergei Bodrov (Rusi), Charles De Meaux (France),
Dominique Gonzales-Foerster & Ange Leccia (France), Runa Islam (Britani e
Madhe/Bangladesh), Francesco Jodice (Itali), Etgar Keret & Shira Geffen
(Izrael), Zhan Gke Jia (Kine), Murali Nair (Indi), Idrissa Ouedraogo
(Burkina Faso), Pipilotti Rist (Zvicer), Walter Salles e Daniela Thomas
(Brazil), Saman Salour (Iran), Sarkis (France), Bram Schouw (Holande),
Teresa Serrano (Meksike), Abderrahmane Sissako (Mauritani), Pablo Trapero
(Argjentine), Apichatpog Weerasethakul (Tajlande) dhe Jasmila Zbanic (Bosnje
dhe Hercegovine). 

Filmat jane realizuar ne gjuhe te ndryshme si dhe xhiruar ne me shume se 15
shtete te Botes. Secili nga keta filma te shkurter ekzistojne si projekte te
pavarura por gjithashtu shfaqen bashke si nje projekt i vetem filmik i
metrazhit te gjate, me kohezgjatje prej 1h e 20 min. Filmi eshte  i titruar
ne gjashte gjuhet zyrtare te Kombeve te Bashkuara (arabisht, kinezisht,
anglisht, Frengjisht, rusisht dhe spanjisht). Per nevojat e shfaqjes se
filmit ne Stacion ­ Qendra per Art Bashkekohor Prishtine, filmi eshte
titruar ne shqip.

Projekti filmik shoqerohet edhe nga libri i publikuar nga Electa, i cili
perfshin intervistat me kineste dhe artiste, pamje nga filmat e shkurter,
fotografite e prapaskenave si dhe kontributet mbi gjashte temat e
Deklarates, nga dymbedhjete autore, perfshire edhe pese fitues te çmimit
Nobel, dhe te cilet  jane Gabriel Garcia Marquez, Khaled Hosseini, Roberto
Saviano, Naguib Mafuz, Elfriede Jelinek, Ruth Ozeki, José Saramago,
Chimamanda Ngozi Adichie, Assia Djebar, Nuruddin Farah, Toni Morrison dhe Mo
Yan.

Tregime per te drejtat e njeriut nga kineaste, artiste dhe shkrimtare ben
pjese ne Programin Hapesinor, modul pune i Stacion ­ Qendra per Art
Bashkekohor, Prishtine, dhe organizohet ne bashkepunim me Zyren e
Komisionerit te Larte te Kombeve te Bashkuara per te Drejtat e Njeriut
(OHCHR)

Tregime per te drejtat e njeriut nga kineaste, artiste dhe shkrimtare eshte
nisme e Komisariatit te Larte te Kombeve te Bashkuara per te Drejtat e
Njeriut dhe eshte prodhuar nga ŒArt for the World¹.
 


Stacion Qendra per Art Bashkekohor Prishtine
Rr. Zija Prishtina p.n.
10000 Prishtine
Republika e Kosoves
T+381(0)-38-222-576
F+381(0)-38-544-472
info at stacion.org
www.stacion.org


*
 
Stacion ­ Center for Contemporary Art Prishtina
 
 
Stories on Human Rights
by Filmmakers, Artists and Writers
 
10/12/2009, 19:00hrs
Duration: 1h and 20 min
 
Marina Abramovic, Hany Abu-Assad, Chimamanda Ngozi  Adichie, Armagan
Ballantyne, Sergei Bodrov, Assia Djebar, Nuruddin Farah, Dominique
Gonzalez-Foerster 
& Ange Leccia , Khaled Hosseini , Runa Islam, Elfriede Jelinek, Francesco
Jodice, Etgar Keret & Shira Geffen, Zhang Ke-Jia, Naguib Mahfouz, Gabriel
Garcia Marquez, Charles De Meaux, Toni  Morrison, Murali Nair, Idrissa
Ouedraogo, Ruth Ozeki, Pipilotti Rist, Daniela Thomas, Saman Salour, José
Saramago, Sarkis, Roberto Saviano, Bram Schouw, Teresa Serrano, Abderrahmane
Aissako, Pablo Trapero, Apichatpong Weerasethakul, Mo Yan and Jasmila
Zbanic.
 
Concept and Curatorship by Adelina von Fürstenberg
 
22 short-movies for the 60th anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights 
Internationally recognised filmmakers, artists and writers, have joined
forces to mark the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights, by contributing to a unique film project composed by twenty-two 3
minutes short-movies inspired by the six themes of the Universal
Declaration: culture, development, dignity and justice, environment, gender
and participation. Stories on Human Rights is an initiative of the United
Nations High Commissioner for Human Rights and produced by ART for The
World, NGO based in Geneva and Milan.
 
Stories on Human Rights is the first large film project bounding together
artists and film makers in a single project on cinema. Participants have
been selected for their strong artistic qualities and their deep interest
towards the promotion of Human Rights : Marina Abramovic (Serbia/The
Netherlands), Hany Abu-Assad (Palestine), Armagan Ballantyne (New Zeland),
Sergei Bodrov (Russia), Charles De Meaux (France), Dominique
Gonzalez-Foerster & Ange Leccia (France), Runa Islam (UK/Bangladesh),
Francesco Jodice (Italy), Etgar Keret & Shira Geffen (Israel), Zhan Gke Jia
(China), Murali Nair (India), Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso), Pipilotti
Rist (Switzerland), Walter Salles e Daniela Thomas (Brazil), Saman Salour
(Iran), Sarkis (France), Bram Schouw (The Netherlands), Teresa Serrano
(Mexico), Abderrahmane Sissako (Mauritania), Pablo Trapero (Argentina),
Apichatpong Weerasethakul (Thailand) and Jasmila Zbanic (Bosnia).
 
The movies have been shot in more than 15 countries around the world and in
different languages. They will exist as single short movie and will also be
presented altogether in a long feature film of 1h and 20 min, subtitled in
the six official languages of the UN (Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish)
 
The film will wasbe  accompanied by a book, published by Electa, and
willwhich contains interviews to the film makers and theand the artists,
still frames of the short movies and backstage pictures as well as
contributions by twelve authors, including five Nobel prize winners,
referring to the six themes of the Declaration: Gabriel Garcia Marquez,
Khaled Hosseini, Roberto Saviano, Naguib Mafuz, Elfriede Jelinek, Ruth
Ozeki, José Saramago, Chimamanda Ngozi Adichie, Assia Djebar, Nuruddin
Farah, Toni Morrison and Mo Yan.
 
Screening of Stories on Human Rights by Filmmakers, Artists and Writers is
part of Space Program, a working module of Stacion ­ Center for Contemporary
Art Prishtina and is organized in collaboration with Office of the UN High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) of the United Nations on the occasion
of the anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
 
Stories on Human Rights by Filmmakers, Artists and Writers is an initiative
by of the United Nations and Office of the UN High Commissioner for Human
Rights of the United Nations and a project produced by Art for the World.
 


Stacion Center for Contemporary Art Prishtina
Str. Zija Prishtina n.n.
10000 Prishtine
Republika e Kosoves
T+381(0)-38-222-576
F+381(0)-38-544-472
info at stacion.org
www.stacion.org
More information about the Artinfo mailing list