[artinfo] „Zenei hálózatok” - Zene, mûfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában

szseres at c3.hu szseres at c3.hu
Sun Dec 2 08:11:54 CET 2007


FELHÍVÁS


A
„Zenei hálózatok”
Zene, mûfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar
korában
címû tudományos konferenciára

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Társadalmi Nem- és Kultúrakutató
Központja (TNKK) és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Társadalomismeret Intézete Szociológia és Kommunikáció Tanszékének Média
Oktatási és Kutató Központja (MOKK) szervezésében
A konferenciára végzõs egyetemi hallgatók, doktoranduszok és posztdoktori
kutatók jelentkezését várjuk a társadalom- és bölcsészettudományok minden
területérõl, hogy a zene-elõállítás, -disztribúció és -hallgatás terén az
utóbbi években végbement változásokhoz kapcsolódó saját kutatási
szempontjaikat, eredményeiket és elképzeléseiket – a hálózatos tudás
jegyében – osszák és vitassák meg a többi résztvevõvel egy
interdiszciplináris fórum keretében.

A közösségek és a zene viszonya az új, összefoglalóan egy ideje web
2.0-ásnak nevezett, azaz döntõen a közösségi használat által formált online
szolgáltatások és alkalmazások – közösségi hálók, fájlcserélõ hálózatok,
wiki-típusú tudástárak, személyre szabható online rádiók – rohamos
terjedésének és ebbõl eredõen egyre hatékonyabb mûködésének közegében
formálódik. Ebben a rendszerben maguk a közösségek is átalakulnak, újabb és
újabb kérdéseket vetve fel az eddig döntõen más típusú társas jelenségeket
vizsgáló társadalomtudományoknak. 

A konferencián öt témát kívánunk kiemelten kezelni, melyekrõl úgy
gondoljuk, különösen relevánsak a napjainkban zajló folyamatok megértése
szempontjából. 


Kiemelt témák:
Közösségek, mûfajok és diskurzusok a fájlcserélõ hálózatokban

A fájlcserélõ hálózatok nem csak a zene megszokott disztribúciós
folyamatait újították és változtatták meg, hanem új mûfajfogalmakat és
diskurzusokat is létrehoztak. Várjuk az olyan elõadásokat, melyek a
fájlcserélõ hálózatok közegében megkonstruálódó mûfajokról és zenei
identitásokról, a P2P fórumok, chatszobák dialógusaiban és a megosztott
fájllisták bemutatásában, kezelésében tetten érhetõ közösségi dinamikáról
szólnak


Kulturális tanulás a zenei színtereken

A zeneipar digitalizálódásával és új alapokra helyezõdésével a zenei
színtereken, zajló tudás-felhalmozási és tanulási folyamatok, az
infrastruktúra mûködésének és mûködtetésének szabályai is átalakulnak. A
„szubkulturális vállalkozókkal” és a fogyasztókkal, a szubkulturális
illetve színterekben zajló tanulás mindennapjainak szervezõivel,
szervezõdésével foglalkozó elõadásokat várunk, melyek a zenei színtereken
való élethez szükséges tudás, valamint a részvétel során formálódó más
készségek kialakulásával, kommunikációjával és megosztásával foglalkoznak. 


Mainstream és underground: fogalmak, határok és átjárások

Bár sohasem léteztek pontos határvonalak az „underground” és a „mainstream”
sokak által megkérdõjelezett fogalmai és gyakorlatai között, az utóbbi
években ez a bizonytalanság ha lehet, csak tovább nõtt, további kérdéseket
vetve fel a mainstream és underground zenei mûvek, mûfajok, elõadók és
közösségek kapcsolatára, együttmûködési lehetõségeire, illetve
elkülönülésére vonatkozóan. Várjuk azokat az elõadásokat, melyek a két
közeg közötti határokkal és összefonódásokkal foglalkoznak a mûfajok,
kulturális tõke, reprezentációk, kommunikáció és identitás problémái felõl,
akár a mainstream/underground megkülönböztetése, akár annak tagadása
apropóján. 


A „szubkultúra után”: új közösségi formák és hálózatok az ezredfordulón

Az új típusú, nagyon gyors zenemegosztás, a kulturális tanulás szabályainak
átalakulása és a mainstream/underground gyakorlatok újabb átfedései a
hagyományos szubkultúra-fogalom általános alkalmazhatóságát, érvényességét
is megkérdõjelezik. Várjuk a „szubkultúra utáni” korszakkal, a
„poszt-szubkulturális” gyakorlatokkal és az újabb, alternatív közösségi
modellekkel, színterekkel vagy éppen a hagyományos szubkulturális alakzatok
továbbélésével foglalkozó elõadásokat.


Extrém mûfajok

A nagyobb vagy kisebb „morális pánikot” kiváltó, a média által
hagyományosan extrémnek minõsített mûfajok és zenei jelenségek (punk, love
parade, emo, sátánizmus) mellett több évtizedes hagyománya van az olyan
extrém mûfajoknak, melyek többnyire nem reprezentálódnak a médiában, és
extremitásuk leginkább a zenében és „nem-látványosságukban” nyilvánul meg.
Az extremitás különbözõ formái a zeneipar online újraszervezõdésének
korában szintén újraértelmezõdnek: várjuk az olyan elõadásokat, amelyek az
extrém zenék (minden megközelítésbõl, például: ambient, black metal, dark
ambient, death metal, drone, grindcore, goa, gothic, hardcore, industrial,
metalcore, noise, psy-trance, stb.) mûfajainak, közösségeinek és
reprezentációinak változását vizsgálják.

A jelentkezés menete:

2008. február 15.-ig várjuk az absztraktokat (maximum 2000 leütés
terjedelemben, a mellékelt sablon szerint). 


Az elfogadott absztraktok szerzõitõl 2008. június 1.-ig várjuk a kész
tanulmányokat (minimum 30 ezer, illetve maximum 60 ezer leütés
terjedelemben), melyek a konferenciára kiadandó kötetben jelennek meg.


A közlésre elfogadott tanulmányok alapján a konferencián 20 perces
elõadások bemutatására van lehetõség, melyeket 10 perces vita követ majd.


A konferencia és konferenciakötet megjelentetésének tervezett idõpontja:
2008. október 11.


A konferencia helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
További információk: http://www.zeneihalozatok.blogspot.com/ 

Tófalvy Tamás

Vezetõ szervezõ

PhD-hallgató

BME GTK Társadalomismeret Intézet

Filozófia és Tudománytörténet tanszék

e-mail: tamastofalvy at yahoo.com

web: http://www.filozofia.bme.hu/Members/tofalvytamas

Kacsuk Zoltán

Szervezõ

PhD-hallgató

BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet

e-mail: zoltan.kacsuk at gmail.com

L. Varga Péter

Szervezõ

PhD-hallgató

PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti tanszék

e-mail: kultikus at freemail.hu
Vályi Gábor


Szervezõ

egyetemi tanársegéd

BME GTK Társadalomismeret Intézet

Média Oktató és Kutató Központ

e-mail: valyi at mokk.bme.hu 

web: http://mokk.bme.hu/Members/valyi

--------------------------------------------------------------------
mail2web LIVE – Free email based on Microsoft® Exchange technology -
http://link.mail2web.com/LIVE
More information about the Artinfo mailing list