[artinfo] Pályázat - NKA

Trafo KMH trafo at trafo.hu
Mon Feb 7 14:37:31 CET 2005


Pályázati felhívások
A DIGITÁLIS MÉDIAMUVÉSZET 2004 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megállapodásában foglaltak szerint a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatot hirdet a modern információs technika, az új médiumok lehetoségeit kreatív módon használó új médiamuvészeti alkotások megvalósításának és nyilvánosságra segítésének támogatására.

A pályázatok támogatására legalább 147 millió forint áll rendelkezésre. 

A pályázat célja, hogy segítse a magyar médiamuvészet fejlodését és támogassa az alkotások bemutatását. A pályázat keretében médiamuvészeti alkotások létrehozására és ezen muvek bemutatására kérheto támogatás.

Altéma kódszáma: 7633

Pályázni lehet 

a) Új interaktív médiamuvészeti alkotások, installációk terveivel;

b) Már létezo interaktív médiamuvészeti alkotások továbbfejlesztési és bemutatási tervével;

c) A kommunikációs technikák sajátosságait kreatív módon alkalmazó intermediális projektek terveivel.

Az elbírálás során elonyt élveznek azok a pályamuvek 

a) amelyek új muvészi minoséget, a hagyományostól eltéro megjelenést, látásmódot hoznak felszínre és a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket;

b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklodésére tarthatnak számot.

c) amelyek koncepciójukban kapcsolódnak a Jövo Háza programhoz

(http://www.ihm.gov.hu/programok/a_jovo_haza)

A pályázaton részt vehetnek kulturális és muvészeti tevékenységet folytató

 a.. Magyarországon bejegyzett önálló jogi személyiségu szervezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve egyéni cégek; 
 b.. magyar állampolgárságú természetes személyek. Az o esetükben pénzügyi lebonyolító felkérése szükséges. A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet.


A pályázónak vállalnia kell 

 a.. a szerzoi és felhasználási jogok tisztaságával kapcsolatos feltételek biztosítását, 
 b.. mualkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását az IHM vagy megbízottja(i) által rendezett kiállításokon a támogatott program befejezését követo két éven keresztül, különös tekintettel a Jövo Háza programra. A támogatott pályázó a kiállítások idejére a muvet az alkotás bemutatásához szükséges eszközökkel együtt díjmentesen bocsátja az IHM vagy megbízottja(i) rendelkezésére. Errol a mu elkészültét követoen megállapodást köt a pályázó az IHM képviselojével. 
A kollégium fenntartja a jogot, hogy a kiválasztott pályázókat személyes prezentációra is felkérje. A mu elkészítésének határideje 2005. augusztus 30., az elkészült mu kiállításon történo bemutatásának legkésobbi befejezo idopontja 2005. december 31.

Az elnyert pályázati összeg 2 részletben kerülhet utalásra. Az elso részlet az aláírt szerzodésben foglalt ütemezésnek megfelelo idopontban kerül kiutalásra, a második részlet utalási feltétele az elozo részlet elfogadott pénzügyi és szakmai elszámolása. Szakmai elszámolás alatt az elkészült mu dokumentálását értjük. 

A pályázat keretében maximum 10 millió forint vissza nem térítendo támogatás igényelheto. Támogatás a projekt megvalósításához és bemutatásához (a kiállítás maximum 2 hónapos idotartamára is) kérheto:

 a.. eszközvásárlásra, 
 b.. bérleti díjára, 
 c.. szakmai anyagköltségre, 
 d.. installációs költségre, 
 e.. megbízási - szerkesztoi - és szakértoi díjra, honoráriumra, illetve ezek járulékaira, 
 f.. az alkotások szerzoi és felhasználói jogát biztosító jogdíjra, 
 g.. internetes szolgáltatás havidíjára, 
 h.. szállítási költségekre. 
A pályázathoz csatolni kell 

a/ a mualkotás leírását, látványtervét, vázlatokat, terveket, kiemelten hangsúlyozva a média újszeru felhasználását tükrözo jegyeket, 

b/ a bemutatás módját, feltételeit,

c/ magánszemély esetén a pályázó szakmai életrajzát és referencia-anyagát, 

d/ szervezetek esetén a pályázathoz kapcsolódó tevékenység bemutatását, az alkotók és közremuködok szakmai önéletrajzát,

e/ az alkotás megvalósítására és bemutatására készített ütemtervet és a két költségvetést az NKA-tól igényelt támogatási összegek feltüntetésével,

f/ a szerzoi, felhasználási jogok tisztaságáról szóló nyilatkozatot, 

g/ pályázati díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát. 

A felsorolt mellékletek elso öt pontját (a-tól - e pontig) CD-n vagy DVD-n is kérjük három példányban beadni a felsorolás szerinti könyvtárstruktúrában. 

A pályázó nevezési díj címen 5 000 000 Ft igényelt támogatási összeghatárig 10 000 Ft+ 25% áfát, 5 000 000 Ft igényelt támogatási összeg felett pedig 20 000 Ft + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejuleg 

az NKA igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzoszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken. 
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végérol a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülo pályázó sem igényelheti vissza.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap letöltheto az NKA honlapjáról, vagy kitöltheto az NKA honlapján.

Az adatlapok internetes letöltése és/vagy kitöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához: 

Fekete Gabriella, telefon:351-5461/122, email: gabriella.fekete at nka.hu

Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!


--------------------------------------------------------------------------------
A pályázatok 
2005. február 28-ig beérkezoen 
nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére 
(H-1388 Budapest, Pf. 82.) A határidon túl érkezo pályázatok érvénytelenek. 
--------------------------------------------------------------------------------
Általános tudnivalók 
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az eloírt melléklettel - vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minosítéséhez, szükséges betétlappal - felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesíto pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyu pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követoen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. 

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezoknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban eloírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelozo két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letöltheto az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezheto az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22), valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (1077 Budapest, Dob u.75-81.) ügyfélszolgálati irodáján. Az adatlap postai úton is igényelheto - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - az NKA igazgatóságától.  

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptoke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzodés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy - a pályázóval történo megállapodás alapján - a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétol számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrol további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem orizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetok a döntésrol szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határido eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérheto
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási ido: hétfotol-csütörtökig 9-tol 15 óráig; pénteken 9-tol 12óráig

Digitális Médiamuvészet 2004 
Ideiglenes Szakmai Kollégium


More information about the Artinfo mailing list