[artinfo] MédiaGyár

by way of + <b2 at c3.hu> artinfo-owner at lists.c3.hu
Fri Apr 9 01:52:34 CEST 2004


MédiaGyár MediaFactory
Nemzetközi Kortárs Mûvészeti Szimpózium
Kurátorok: Doboviczki Attila, Varga Rita
(Közelítés Mûvészeti Egyesület, Pécs)
2004. április13 - május 1.
Helyszín: Zsolnay Gyár, MTA Székház, Mûvészetek Háza, Pécs

A MédiaGyár kortárs képzõmûvészeti találkozó a közösségi diszkusszió, 
konferencia, workshop együttesét kínálja. A Zsolnay Gyár területén 
elhelyezkedõ nagyméretû kiállítás három tematikus blokkot vonultat fel, 
melyben a felkért kurátorok egyéni koncepciók szerint válogatnak a 
nemzetközi és hazai mûvészeti "termelésbõl". Közel hatvan alkotó munkáján 
keresztül igyekszünk megjeleníteni az általunk fontosnak gondolt, aktuális 
képzõmûvészeti trendeket. A kiállításon mûfajilag az installációk, a 
multimédia és videómûvek dominálnak, felvonultatva a
technikai médiumokban tetten érhetõ kortárs mûvészeti tendenciákat.

Az elõadások, a szimpózium és a kiállítás az új média jelenségkörével 
foglalkoznak, melyek együttesen arra keresik a választ, hogy az egymást 
keresztezõ lokális kultúrákat és a technikai innováció nyomvonalán 
keletkezõ mûvészeti törekvéseket miként lehet egyetlen intellektuális
térbe összekapcsolni. A programsort számos kísérõrendezvény kapcsolódik, 
melyek szervesen illeszkednek a MédiaGyár koncepciójához.

A MédiaGyár célja kettõs: kísérlet egy kortárs mûvészeti központ 
létrehozására, valamint egy biennálé életre keltésére Pécsett.


I. Art Peripheries
Kortárs Nemzetközi Mûvészeti Szimpózium és Szeminárium
kurátor: Tomasz Wendland (PL)
idõpont: 2004. április 15-30.
helyszín: Zsolnay Gyár

Periféria mûvészet preszeminárium
idõpont: 2004. április 13. 10 -18 óráig
elõadók:
Anthea Fan (Hong Kong)
David Heid (IL)
prof. Piotr Piotrowski (Art Institute at the Poznañ Univ)
prof. Milly Heid (Hebrow Univ in Jerusalem)
Tam Wai Ping (China)
Tomasz Wendland (PL)

Abban a korban élünk, melyben a valamely értelemben centrumnak nevezhetõ 
tényezõ elveszti értékét, jelentõségét és minden bárhonnan megközelíthetõ. 
A perifériák lassan megszûnni látszanak. Talán magát a mûvészetet kell 
periférikus értékként elfogadni? Vagy talán épp a mûvészet, mint fõ tényezõ 
képviselhet alternatívát a manipulált tömegmédiával, a politikával és a 
fogyasztói kultúrával szemben? Hol van a mûvészet perifériája? Mi történik 
a tudományágak határain? Hol születik az új? Mi célja a periféria és a 
centrum létének? Lehetséges-e a centrum léte periféria nélkül, vagy 
lehetséges-e egyáltalán perifériában gondolkodnunk, ha a világegyetemnek 
sincs centruma?
Ha a periféria dimenzióiban gondolkodunk, kérdések merülnek fel az 
identitás, és az önmagukat generáló gondolatok saját identitásaival 
kapcsolatban. Remélhetõleg ez a kreatív találkozó közelebb hoz minket a 
2004-ben zajló kortárs mûvészeti és globális áramlatok összefonódásának 
megértéséhez.

www.mediafactory.hu


II. alapzaj.net
Szimpózium a hálózati mûvészetrõl
kurátor: Beöthy Balázs, Keserue Zsolt
idõpont: április 26-29.
helyszín: MTA Székház

Meghívott vendégek:

Heath Bunting (GB)
Vuk Cosic (Slo)
Sebastian Luetgert (D)

A hálózati technológia globális terjedésének hatásai életünk számos 
területén megmutatkoznak. Egyre több mindenre használható az Internet, ám 
nem mindegy, hogy milyen irányban fejlõdik ez a még mindig képlékeny 
állapotban lévõ médium. A katonai fejlesztések során megszületett 
technológia, melyet aztán akadémikus körök a szabad információáramlás 
hordozójává szelídítettek, mára üzleti és politikai invesztigáció terepévé 
változott. A hálózat felhasználóinak tudatosságán is múlik, hogy a globális 
ellenõrzés vagy a szabad közlés médiumaként fogunk-e gondolni rá a jövõben.
A kilencvenes években mûvészek is bekapcsolódtak a hálózat körül folyó 
diskurzusba. Ezek az alkotók olyan mûveket készítenek, melyek figyelembe 
veszik a hálózat sajátosságait, hisz a háló e mûvek hordozója és alapanyaga 
is egyben. Nem a mûvészetrõl szóló információról, dokumentációról van tehát 
ez esetben szó, hanem a háló érzéki realitásában tenyészõ mûtípusról. A 
mûvek tanulmányozása révén mélyül tudásunk az Internet mûködésérõl, és 
adott esetben kritikai érzékünket is átalakítják.
Az alapzaj.net rendezvényt a PTE Mûvészeti Kara kreditált kurzusként 
hirdeti meg a 2003/04-es tanév tavaszi szemeszterében.

http://www.alapzaj.net/III. Interface
Kortárs Mûvészeti Szimpózium és Szeminárium
kurátorok: Bordács Andrea, Készman József
idõpont: április 15-30.
helyszín: Zsolnay Gyár


„A médiamûvészet elmélete és gyakorlata” címû konferencia
idõpont: április 20. 10-18.
helyszín: MTA Székház
elõadók:
Bordács Andrea esztéta (Új Mûvészet szerkesztõje)
Kálmos Borbála angol-kommunikációs szakos hallgató (ELTE)
Kollár József filozófus, költõ,(PPKE Filozófiai Intézet tanára)
Maria Corajeva (SL, Buryzone)
Peternák Miklós mûvészettörténész (MKE Intermédia Tanszék vezetõje)
Richard Fajnor (CZ)
Sugár János képzõmûvész (MKE Intermédia Tanszék tanára)

Az interface jelentése: találkozási pont, érintkezési felület. Az 
érintkezési felület lehet konkrétan fizikai, de metaforikus, metonimikus 
is, jelentheti kultúrák idõ és térbeli találkozását, de adott idõben 
különbözõ helyszínek közt létre jövõ kapcsolatokat is (Net-art, komputer art).
Úgy tûnik, napjainkban a Lét Házába csak a digitális számítógép 
metamédiumán keresztül lehet eljutni, mely a 90-es évekre kulturális 
eszközbõl univerzális médiummá vált. Ugyanis minden kultúra, legyen a 
múltbéli vagy jelenkori, kezd átszûrõdni a komputer monitorján. Vagyis most 
már nem a számítógéppel lépünk kapcsolatba, hanem a digitális formában 
kódolt kultúrával (interface). A 90-es évektõl a film, nyomtatott szó és 
ember - számítógép - interface szent háromsága rejti magában mindazon 
metaforákat és információszervezési stratégiákat, amelyek a kulturális 
interface-eket táplálják.
A jelen kiállítás ezeket a jelenségeket a technikai médiumok mellett, a 
hagyományos médiumokat alkalmazó mûvek esetében is megpróbálja 
reprezentálni három nagy csoportba rendezve.

1.	STORY ON BOARD
A blokk témája a képregény, mint eltérõ mûvészeti médiumok narratív mûfaja. 
A szekció olyan mûveket, pontosabban „mûfolyamokat” tartalmaz, melyben a 
„képek” egymást követve, képregény módjára teljesednek ki.
2.	SZIMULTÁN
Az egyszerre zajló képek, különösen a videómûvek esetében, nemcsak a 
figyelemmegosztás sajátos módját követelik meg, hanem a két vagy több 
képernyõ/vetítõ látványa együttesen, mintegy más-más nézõpontból (mind 
fizikai, mind kulturális szempontból) adja a mû tartalmát. (Míg a Story 
(On) Board - tematika elsõsorban narratív lefolyású, egymás után, 
szukcesszív rendben zajló történéseket jelenít meg, addig a Szimultán c. 
blokk az azonos idõben egymás mellett-alatt strukturálódó mûködéseket 
közvetít: párhuzamos csatornák, kép-a-képben, többszintû kommunikáció, stb.)
3.   INTERSPACE
E szekcióba a tér belakásának, körbejárásának különleges lehetõségeit, 
sajátos perspektíváját adó mûveket gyûjtöttünk. A tervezett kiállítás 
helyszíne többfunkciós interface-ként hely-specifikus mûalkotások számára 
nyújt teret /InterSPACE/.
More information about the Artinfo mailing list