[artinfo] D.A.V.E.

Somogyi Hajni hajni@trafo.hu
Wed, 29 Jan 2003 16:26:54 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_vp4BNI0xon7Az/2Xf/kC7A)
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Kedves Bar=E1tunk,


A Traf=F3 nev=E9ben szeretn=E9m a figyelm=E9be / figyelmedbe aj=E1nlani =
a Traf=F3 sz=EDnh=E1zterm=E9ben janu=E1r 31-=E9n =E9s febru=E1r 1-=E9n =
(p=E9nteken =E9s szombaton) bemutat=E1sra ker=FCl=F5 D.A.V.E c=EDm=FB =
el=F5ad=E1st. Chris Haring =E9s Klaus Obermaier (A) performansz=E1ban a =
vet=EDtett mozg=F3k=E9p =E9s a mozg=F3 emberi test t=F6k=E9letes =
=F6sszhangja val=F3sul meg.=20
Mindenkit szeretettel v=E1runk!

Somogyi Hajni


2003. janu=E1r 31. - febru=E1r 1. 20 h

D.A.V.E/ Digital Amplified Video Engine

Chris Haring / Klaus Obermaier (A)

multim=E9dia t=E1ncel=F5ad=E1s"Szervtranszplant=E1ci=F3, prot=E9zis-be=FCltet=E9s, a test =
mikrofizik=E1lis stimul=E1ci=F3ja - ezek a technik=E1k m=E1r nem a =
t=E1voli j=F6v=F5t jelentik t=F6bb=E9, =E9s az embert, aki mindezt =
elind=EDtotta, m=E1r erk=F6lcse =E9s etik=E1ja sem v=E9di meg."

Paul Virilio

Magyarorsz=E1gon el=F5sz=F6r l=E9p fel a Chris Haring =E9s Klaus =
Obermaier alkotta m=FBv=E9szdu=F3, akik 1998 =F3ta dolgoznak egy=FCtt.

Klaus Obermaier v=E9gzetts=E9g=E9t illet=F5en zeneszerz=F5 =E9s =
multim=E9dia-m=FBv=E9sz, aki olyan el=F5ad=F3kkal l=E9pett fel, mint a =
mindannyiunk =E1ltal ismert Kronos Quartet, az Ensemble Modern, Art =
Ensemble Chicago vagy Ornette Colemann.=20

Chris Haring t=E1ncos, koreogr=E1fus, aki a New York-i Cunningham =
Schoolban tanult, majd visszat=E9rve Eur=F3p=E1ba t=F6bb t=E1rsulattal =
dolgozott egy=FCtt - t=F6bbek k=F6z=F6tt a DV 8 Physical Theatre-rel.=20

A D.A.V.E. c. el=F5ad=E1sban a t=E1ncos test=E9re vet=EDtett =
t=F6k=E9letesen pontos videok=E9pek seg=EDts=E9g=E9vel egy olyan vil=E1g =
r=E9szesei lehet=FCnk, ahol minden k=E9pzeletet fel=FClm=FAl=F3 =
lehet=F5s=E9gek v=E1rnak r=E1nk. Az orvosi technol=F3gi=E1k =
fejl=F5d=E9s=E9vel m=E1r nincs akad=E1lya annak, hogy egy f=E9rfi =
megtudja, milyen =E9rz=E9s n=F5nek lenni, =E9s persze ez ford=EDtva is =
igaz. NO LIMIT - a m=FBt=E9ti technik=E1k, a g=E9nseb=E9szet =
seg=EDts=E9g=E9vel lehet=F5s=E9g van arra is, hogy puszt=E1n a test=FCnk =
legyen a "szenz=E1ci=F3".=20

A D.A.V.E. eg=E9szen k=FCl=F6nleges sz=EDnpadi mili=F5ben j=E1tszik a =
val=F3ssal =E9s a virtu=E1lissal, ahol a m=FBv=E9sz a szem=FCnk =
l=E1tt=E1ra alakul =F6regb=F5l fiatall=E1, f=E9rfib=F5l n=F5v=E9, =
testr=E9szek v=E1ltoznak valami eg=E9szen m=E1ss=E1 - mintha egy =
var=E1zsdoboz k=F6zep=E9n l=E1tn=E1nk a folyamatosan v=E1ltoz=F3 =
t=E1ncost a test=E9re vet=EDtett k=E9pekkel. A n=E9z=F5nek hossz=FA =
percekre van sz=FCks=E9ge, am=EDg eligazodik val=F3di =E9s vet=EDtett =
k=F6z=F6tt, de ez csak addig tart, am=EDg =FAjra el nem vesz=EDti a =
fonalat.=20

Chris Haring igazi mestere az =FCres fekete t=E9rnek, ahol fantasztikus =
akrobatikus k=E9pess=E9geit is kibontakoztatva "cser=E9li" arcait, =
identit=E1s=E1t, nemeit Klaus Obermaier vide=F3ja =E9s zen=E9je =
seg=EDts=E9g=E9vel.


--Boundary_(ID_vp4BNI0xon7Az/2Xf/kC7A)
Content-type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">Kedves Bar=E1tunk,</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">A Traf=F3 nev=E9ben szeretn=E9m a =
figyelm=E9be /=20
figyelmedbe aj=E1nlani a Traf=F3 sz=EDnh=E1zterm=E9ben janu=E1r 31-=E9n =
=E9s febru=E1r 1-=E9n=20
(p=E9nteken =E9s szombaton) bemutat=E1sra ker=FCl=F5 D.A.V.E c=EDm=FB =
el=F5ad=E1st. Chris Haring=20
=E9s Klaus Obermaier (A) performansz=E1ban a vet=EDtett mozg=F3k=E9p =
=E9s a mozg=F3 emberi=20
test t=F6k=E9letes =F6sszhangja val=F3sul meg. </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">Mindenkit szeretettel v=E1runk!</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">Somogyi Hajni</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">
<P align=3Dcenter>2003. janu=E1r 31. - febru=E1r 1. 20 h</P><B>
<P align=3Dcenter>D.A.V.E/ Digital Amplified Video Engine</P>
<P align=3Dcenter>Chris Haring / Klaus Obermaier (A)</P></B>
<P align=3Dcenter>multim=E9dia t=E1ncel=F5ad=E1s</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#8221;Szervtranszplant=E1ci=F3, prot=E9zis-be=FCltet=E9s, a test =
mikrofizik=E1lis stimul=E1ci=F3ja=20
- ezek a technik=E1k m=E1r nem a t=E1voli j=F6v=F5t jelentik t=F6bb=E9, =
=E9s az embert, aki=20
mindezt elind=EDtotta, m=E1r erk=F6lcse =E9s etik=E1ja sem v=E9di =
meg.&#8221;</P>
<P align=3Dright>Paul Virilio</P>
<P>Magyarorsz=E1gon el=F5sz=F6r l=E9p fel a Chris Haring =E9s Klaus =
Obermaier alkotta=20
m=FBv=E9szdu=F3, akik 1998 =F3ta dolgoznak egy=FCtt.</P>
<P>Klaus Obermaier v=E9gzetts=E9g=E9t illet=F5en zeneszerz=F5 =E9s =
multim=E9dia-m=FBv=E9sz, aki=20
olyan el=F5ad=F3kkal l=E9pett fel, mint a mindannyiunk =E1ltal ismert =
Kronos Quartet, az=20
Ensemble Modern, Art Ensemble Chicago vagy Ornette Colemann. </P>
<P>Chris Haring t=E1ncos, koreogr=E1fus, aki a New York-i Cunningham =
Schoolban=20
tanult, majd visszat=E9rve Eur=F3p=E1ba t=F6bb t=E1rsulattal dolgozott =
egy=FCtt - t=F6bbek=20
k=F6z=F6tt a DV 8 Physical Theatre-rel. </P>
<P>A D.A.V.E. c. el=F5ad=E1sban a t=E1ncos test=E9re vet=EDtett =
t=F6k=E9letesen pontos=20
videok=E9pek seg=EDts=E9g=E9vel egy olyan vil=E1g r=E9szesei lehet=FCnk, =
ahol minden=20
k=E9pzeletet fel=FClm=FAl=F3 lehet=F5s=E9gek v=E1rnak r=E1nk. Az orvosi =
technol=F3gi=E1k=20
fejl=F5d=E9s=E9vel m=E1r nincs akad=E1lya annak, hogy egy f=E9rfi =
megtudja, milyen =E9rz=E9s=20
n=F5nek lenni, =E9s persze ez ford=EDtva is igaz. NO LIMIT - a =
m=FBt=E9ti technik=E1k, a=20
g=E9nseb=E9szet seg=EDts=E9g=E9vel lehet=F5s=E9g van arra is, hogy =
puszt=E1n a test=FCnk legyen a=20
&#8221;szenz=E1ci=F3&#8221;. </P>
<P>A D.A.V.E. eg=E9szen k=FCl=F6nleges sz=EDnpadi mili=F5ben j=E1tszik a =
val=F3ssal =E9s a=20
virtu=E1lissal, ahol a m=FBv=E9sz a szem=FCnk l=E1tt=E1ra alakul =
=F6regb=F5l fiatall=E1, f=E9rfib=F5l=20
n=F5v=E9, testr=E9szek v=E1ltoznak valami eg=E9szen m=E1ss=E1 - mintha =
egy var=E1zsdoboz k=F6zep=E9n=20
l=E1tn=E1nk a folyamatosan v=E1ltoz=F3 t=E1ncost a test=E9re vet=EDtett =
k=E9pekkel. A n=E9z=F5nek=20
hossz=FA percekre van sz=FCks=E9ge, am=EDg eligazodik val=F3di =E9s =
vet=EDtett k=F6z=F6tt, de ez=20
csak addig tart, am=EDg =FAjra el nem vesz=EDti a fonalat. </P>
<P>Chris Haring igazi mestere az =FCres fekete t=E9rnek, ahol =
fantasztikus=20
akrobatikus k=E9pess=E9geit is kibontakoztatva &#8221;cser=E9li&#8221; =
arcait, identit=E1s=E1t, nemeit=20
Klaus Obermaier vide=F3ja =E9s zen=E9je =
seg=EDts=E9g=E9vel.</P></DIV></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_vp4BNI0xon7Az/2Xf/kC7A)--