[artinfo] Sophie Dodelin

Melyi Jozsef melyi@c3.hu
Fri, 20 Sep 2002 17:06:26 +0200


Megh=EDv=F3

2002. szeptember 26-=E1n 17 =F3rakor a C3 Alap=EDtv=E1ny bemutatja

Sophie Dodelin

=FAj, rezidenciaprogramunk keret=E9ben k=E9sz=FClt website-j=E1t.

A fiatal francia m=FBv=E9szn=F5 kutat=E1s=E1nak, m=FBveinek k=F6z=E9ppontj=
=E1ban az otthon=20
=E1ll. Az elm=FAlt k=E9t =E9vben m=FBvei helysz=EDnek=E9nt a budapesti utc=
=E1k szolg=E1ltak:=20
k=F6zt=E9ri projektjeiben a v=E1rosiasod=E1s =E9s az =E9p=EDtett k=F6rnyezet=
 probl=E9m=E1ira=20
k=E9rdez r=E1, szoci=E1lis szemsz=F6gb=F5l. Sophie Dodelin a k=F6z- =E9s=
 mag=E1nt=E9r k=F6zti=20
t=E1vols=E1g megsz=FCntet=E9s=E9re t=F6rekszik, annak =E9rdek=E9ben, hogy=
 mindennapi=20
=E9let=FCnket magunk befoly=E1soljuk.
A C3 Alap=EDtv=E1ny audit=F3rium=E1ban t=F6bbh=F3napos budapesti munk=E1ja=
 eredm=E9nyek=E9nt=20
l=E9trej=F6tt website-j=E1t mutatja be. A m=FAlt =E9s j=F6v=F5 elemeit=
 vegy=EDt=F5 f=E9nyk=E9pek=20
a v=E1ros k=F6zpontj=E1t jelen=EDtik meg, saj=E1tos n=E9z=F5pontb=F3l.

Helysz=EDn: C3 Alap=EDtv=E1ny, Budapest I. Orsz=E1gh=E1z u. 9.

Telefon: 488 7070
e-mail: info@c3.hu