[artinfo] Parhuzamos eletmuvek - Konyvbemutato

Artpool artpool@artpool.hu
Mon, 16 Sep 2002 17:30:09 +0100


--------------08C49EFD975749359336E34D
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 2002. szeptember 20-án, pénteken, 18 órakor - Artpool P60
       (Budapest VI., Paulay Ede u. 60.)

          párhuzamos életművek
              maurer
              gáyor

            könyvbemutató

       a Gyôri Városi Művészeti Múzeum és
   az Artpool kiadásában megjelent könyvet ismerteti

            Beke László
             ----------

 A művészpárok általában igyekeznek egymástól radikálisan
  eltérô, autonóm szellemiséget hangsúlyozni műveikben,
    igyekeznek titkolni elkerülhetetlen kölcsönös
befolyásoltságukat. Ha közös kiállításra vállalkoznak, ezt a
különállást igazolják. Az idôk folyamán volt nekünk is jópár
 közös kiállításunk, amelyek ? eltekintve egytôl, melynek
  témája így-úgy összekapcsolta műveinket ? két egymástól
  független művész esetleges közös szereplésének elvét
  követte. A gyôri kettôs életműkiállítással és az annak
 tapasztalataira épülô könyvvel éppen arra voltunk ôszintén
  kíváncsiak, arra igyekeztünk visszaemlékezni, hogy mik
  voltak egymást alakításunk csuklópontjai. (Maurer Dóra)

-

Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52.

--------------08C49EFD975749359336E34D
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>2002
- A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica">2002. szeptember 20-&aacute;n, p&eacute;nteken,
18 &oacute;rakor - Artpool P60</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">(Budapest VI., Paulay Ede u. 60.)</font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+2>p&aacute;rhuzamos
&eacute;letm&ucirc;vek</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+3>maurer</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+3>g&aacute;yor</font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+2>k&ouml;nyvbemutat&oacute;</font></font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica">a Gy&ocirc;ri V&aacute;rosi M&ucirc;v&eacute;szeti
M&uacute;zeum &eacute;s</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">az Artpool kiad&aacute;s&aacute;ban megjelent
k&ouml;nyvet ismerteti</font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Beke L&aacute;szl&oacute;</font></b>
<br>----------
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=-1>A m&ucirc;v&eacute;szp&aacute;rok
&aacute;ltal&aacute;ban igyekeznek egym&aacute;st&oacute;l radik&aacute;lisan
elt&eacute;r&ocirc;, auton&oacute;m szellemis&eacute;get hangs&uacute;lyozni
m&ucirc;veikben, igyekeznek titkolni elker&uuml;lhetetlen k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;s
befoly&aacute;solts&aacute;gukat. Ha k&ouml;z&ouml;s ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra
v&aacute;llalkoznak, ezt a k&uuml;l&ouml;n&aacute;ll&aacute;st igazolj&aacute;k.
Az id&ocirc;k folyam&aacute;n volt nek&uuml;nk is j&oacute;p&aacute;r k&ouml;z&ouml;s
ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sunk, amelyek ? eltekintve egyt&ocirc;l, melynek
t&eacute;m&aacute;ja &iacute;gy-&uacute;gy &ouml;sszekapcsolta m&ucirc;veinket
? k&eacute;t egym&aacute;st&oacute;l f&uuml;ggetlen m&ucirc;v&eacute;sz
esetleges k&ouml;z&ouml;s szerepl&eacute;s&eacute;nek elv&eacute;t k&ouml;vette.
A gy&ocirc;ri kett&ocirc;s &eacute;letm&ucirc;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal
&eacute;s az annak tapasztalataira &eacute;p&uuml;l&ocirc; k&ouml;nyvvel
&eacute;ppen arra voltunk &ocirc;szint&eacute;n k&iacute;v&aacute;ncsiak,
arra igyekezt&uuml;nk visszaeml&eacute;kezni, hogy mik voltak egym&aacute;st
alak&iacute;t&aacute;sunk csukl&oacute;pontjai. (Maurer D&oacute;ra)</font></font></font></center>

<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>-</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
t&eacute;r 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest
23, Pf. 52.</font></font></html>

--------------08C49EFD975749359336E34D--