[artinfo] BOLT-CONTEMPORARY HUNGARIAN PHOTOGRAPHY No.1

bolt bolt@c3.hu
Mon, 14 Oct 2002 17:55:44 +0200


BOLT Fot=F3gal=E9ria BOLT K=D6NYVKIAD=D3

H-1064 BUDAPEST Podmaniczky u.69.
Telefon / Fax:3022043
Mobil:06.30.8594022
bolt@c3.hu  www.c3.hu/~bolt


MEGJELENT A CONTEMPORARY HUNGARIAN PHOTOGRAPHY No.1 K=D6TETE!

Egy olyan k=F6nyv / sorozat / megval=F3sit=E1s=E1ra v=E1llalkoztunk, ami=
 szakmailag=20
=E9s eszt=E9tikailag is versenyk=E9pes lehet a Nyugat-Eur=F3pai fotogr=E1fia=
i=20
=E9letben. Ez a sorozat kieg=E9szitheti a m=E1r megjelent 57 katal=F3gust=
 amit a=20
Bolt Fot=F3gal=E9ria  publik=E1lt.
   Az els=F5 k=F6tet =F6ssze=E1llit=E1sakor a leg=FAjabb t=F6rekv=E9seket=
 k=E9pvisel=F5=20
fotogr=E1fiai megold=E1sok =E9s tendenci=E1k kiv=E1laszt=E1s=E1ra=
 t=F6rekedt=FCnk. A gal=E9ria=20
nyolc=E9ves fenn=E1ll=E1sa alatt  igyekezett  maga k=F6r=E9 gy=FBjteni=
 azokat a=20
fotogr=E1fusokat =E9s k=E9pz=F5m=FBv=E9szeket, akik munk=E1ss=E1g=E1ra a=
 koncepcion=E1lis,=20
attit=FBd jellemz=F5. Az alkot=F3k m=FBveik kivitelez=E9se, megform=E1l=E1sa=
 sor=E1n nem=20
egy esetben a t=F6rt=E9neti fot=F3technik=E1kat =E9s a legkorszer=FBbb fot=
=F3 hitech=20
eszk=F6zeit =F6tv=F6zt=E9k.
Ezeket a m=FBv=E9szeket nem a val=F3s=E1g " m=FBv=E9szi" reproduk=E1l=E1s=E1=
nak ig=E9nye=20
sarkallta, hanem a technika illetve a fotogr=E1fiai techn=E9 renesz=E1nsz=E1=
nak a=20
fotogr=E1fia k=E9pk=E9szit=F5 elj=E1r=E1soknak =FAjragondol=E1sa =E9s=
 r=E9szletes=20
=FAjraelsaj=E1tit=E1sa, valamint a fotograf=E1l=E1s folyamat=E1nak =E9s=
 fiziko-k=E9miai=20
rendszer=E9nek k=F6vet=E9se.
   Hasonl=F3 =E9szrev=E9telt tehet=FCnk a k=E9pek tartalm=E1val kapcsolatban=
 is. Ezek=20
elemz=E9se sor=E1n hamar felismerhet=F5 lesz, hogy az alkot=F3k els=F5sorban=
 a saj=E1t=20
t=F6rt=E9neti, filoz=F3fiai, vagy egy=E9b intellektu=E1lis motiv=E1ci=F3ik=
=20
megval=F3sit=E1s=E1ra t=F6rekedtek, =E9s nem a k=FCls=F5 val=F3s=E1g=
 mechanikus vagy=20
konvencion=E1lisan artisztikus reproduk=E1l=E1s=E1nak sz=E1nd=E9ka=
 ir=E1nyitotta =F5ket.=20
=DAgy v=E9lj=FCk, hogy a bemutatott m=FBv=E9szek, valamint a korszakra=
 jellemz=F5 k=E9pi=20
megold=E1sok egy=E9rtelm=FBen egy ilyen alapokon nyugv=F3 fot=F3koncepci=F3=
 let=E9tem=E9nyesei.
   Az album abban is k=F6veti a Bolt Fot=F3gal=E9ria ki=E1llit=E1si=
 szeml=E9let=E9t, hogy=20
nem egyes k=E9peket helyez el=F5t=E9rbe, hanem egys=E9ges tematik=E1j=FA=
 munka=20
-projektekben gondolkodik. Az album folyamatos megjelen=E9se ( vagy is =E9ve=
s )=20
biztositan=E1 a magyar kort=E1rs fot=F3m=FBv=E9szek vagy fotogr=E1fiai=
 technik=E1t=20
alkalmaz=F3 m=FBv=E9szek eredm=E9nyesebb bemutatkoz=E1s=E1t olyan=
 orsz=E1gokban ahol a=20
fot=F3t j=F3 p=E1r =E9vtizede k=FCl=F6n m=FBv=E9szeti =E1gk=E9nt fogadj=E1k=
 el, =E9s ugyan olyan=20
szellemi alkot=E1s v=E9geredm=E9nyek=E9nt mint b=E1rmely m=E1s m=FBv=E9szeti=
 =E1gat.
   A Kort=E1rs Magyar Fotogr=E1fia els=F5 k=F6tete, a Bolt  Fotogal=E9ria=
 m=FBv=E9szeti=20
ir=E1nyvonal=E1t, reprezent=E1lja, vagyis szubjekt=EDv v=E1logat=E1s amely=
 v=E9lem=E9ny=FCnk=20
szerint alkalmas a kort=E1rs magyar fotogr=E1fia v=E1ltoz=E1sainak=
 reprezent=E1l=E1s=E1ra=20
is.

A k=F6nyvben szerepl=F4 m=FBv=E9szek:
Barta Zsolt P=E9ter, B=E1nyay P=E9ter, Bozs=F3 Andr=E1s, Csont=F3 Lajos,=
 Detvay Jen=F4,=20
Dr=E9gely Imre, G=E1bor Enik=F4, Hajd=FA J=F3zsef, Herendi p=E9ter, Kerekes=
 G=E1bor, Kiss=20
P=E9ter.

A k=F6nyv megjelen=E9s=E9t mag=E1nemberek ,int=E9zm=E9nyek, =E9s c=E9gek=
 t=E1mogat=E1s=E1nak is=20
k=F6sz=F6nhetj=FCk.
Az album sz=E1mozott, limit=E1lt p=E9ld=E1nysz=E1m=FA. Megrendelhet=F4,=
 e-mailen, vagy=20
lev=E9lben a Bolt Gal=E9ri=E1n=E1l.
Az album m=E1sodik r=E9sz=E9nek szerkeszt=E9se megkezd=F4d=F4tt, az els=F4=
 k=F6tet=20
megrendel=E9s=E9vel, megv=E1s=E1rl=E1s=E1val a sorozat folytat=E1s=E1t=
 t=E1mogatja.

12000 Ft + =E1fa + posta

=DCdv=F6zlettel

Hangy=E1l judit & Detvay Jen=F4
Bolt