[artinfo] Magyar Muhely: 40 ev MM Talalkozo, 2002. dec. 13-1 4.

Magyar Muhely Magyar Muhely <sxs@ludens.elte.hu>
Mon, 25 Nov 2002 11:50:04 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_Qi2saukY+I9e26sIQQTZ5g)
Content-type: text/plain; charset=windows-1250
Content-transfer-encoding: quoted-printableMagyar M=FBhely: 40 =E9v =96 Magyar M=FBhely Tal=E1lkoz=F3

Budapest, 2002. december 13=9614.

Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g

1062 Budapest, Bajza utca 18.December 13. p=E9ntek, Millen=E1ris Park, Fogad=F3, 20.00
A tal=E1lkoz=F3 nyit=F3 rendezv=E9nyek=E9nt az Abstract Monarchy Tri=F3 =
(noise ambient) koncertj=E9t hallgathatj=E1k meg a r=E9sztvev=F5k. (Az =
els=F5 osztr=E1k-magyar experiment=E1lis zenei egy=FCttes, mely t=F6bb =
=E9ve szerepel sikeresen Eur=F3pa avantg=E1rd zenei fesztiv=E1ljain. =
Tagok: Franz Hautzinger =96 negyedes trombita, Kov=E1cs Zsolt =96 =
git=E1r, elektronika, S=F5r=E9s Zsolt =96 m=E9lyheged=FB, elektronika)
Jegy=E1r: 300 Ft (a tal=E1lkoz=F3n regisztr=E1ltan r=E9sztvev=F5knek =
ingyenes)
Millen=E1ris Park: Budapest II., F=E9ny u. 20=9622.


December 14. szombat, Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g, 1. emeleti klub=20

Tan=E1cskoz=E1s =E9s k=F6nyvbemutat=F3k a Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9gben

10.30 =E9rkez=E9s

11.00 G=E9czi J=E1nos: Carmen figuratum c=EDm=FB k=F6tet=E9nek =
bemutat=E1sa, Kerekasztalbesz=E9lget=E9s Sz. Moln=E1r Szilvia =
vezet=E9s=E9vel (a besz=E9lget=E9sben r=E9szt vesznek: G=E9czi J=E1nos, =
D=E1n=E9l M=F3nika, M=E1nyoki Endre)

11.40 Kemenes G=E9fin L=E1szl=F3: Versek Jolant=E1hoz c=EDm=FB =
k=F6nyv=E9nek bemutat=E1sa. El=F5ad=F3: Bengi L=E1szl=F3

12.00 Nagy P=E1l: Pr=F3za c=EDm=FB k=F6nyv=E9nek bemutat=E1sa. =
El=F5ad=F3: Bujdos=F3 Alp=E1r

12.30 Eb=E9d

14.00 Boh=E1r Andr=E1s el=F5ad=E1sa: A Magyar M=FBhely =
t=F6rt=E9net=E9r=F5l =E9s szerep=E9r=F5l

Egy=FAttal sz=F3 esik Boh=E1r Andr=E1s Aktu=E1lis avantg=E1rd: M. M. =
Hermeneutikai elemz=E9sek c=EDm=FB k=F6tet=E9r=F5l, valamint a most =
indul=F3 Aktu=E1lis avantg=E1rd c=EDm=FB monogr=E1fiasorozatr=F3l.

14.45 S=F5r=E9s Zsolt el=F5ad=E1sa: A kort=E1rs experiment=E1lis zene =
szerepe a Magyar M=FBhely =FAj folyam=E1ban

15.30 A Magyar M=FBhely: 40 =E9v. C=EDmlapok, f=E9nyk=E9pek, =
dokumentumok c=EDm=FB k=F6tet bemutat=E1sa. El=F5ad=F3: L. Simon =
L=E1szl=F3

16.00 K=E1v=E9sz=FCnet

16.30 Vet=EDt=E9s a P=92ART c=EDm=FB vide=F3foly=F3irat sz=E1maib=F3l

18.00 Vacsora

19.00 Performanszok. El=F5adj=E1k: Szk=E1rosi Endre, M=E9sz=E1ros =
Ott=F3, Juh=E1sz R. J=F3zsef

A tal=E1lkoz=F3 alatt Kamp=F3 Igric kiad=F3nk =E9s a TEKIKAGY=DC =
gondoz=E1s=E1ban megjelent Abszurd napsz=FAr=E1s c=EDm=FB k=F6tet=E9t =
dedik=E1lja Pet=F5 T=F3th K=E1roly =E9s Farkas Attila M=E1rton.A tal=E1lkoz=F3 nyitott. Aki azonban r=E9szt akar venni a p=E9nteki =
koncerten, illetve az =E9tkez=E9seken, regisztr=E1ltatnia kell mag=E1t, =
=E9s befizetnie 1000,- Ft r=E9szv=E9teli d=EDjat, mely tartalmazza a =
koncertjegy, valamint az =E9tkez=E9sek kedvezm=E9nyes =E1r=E1t. A =
jelentkez=E9seket a k=F6vetkez=F5 el=E9rhet=F5s=E9gekre v=E1rjuk: Magyar =
M=FBhely, tel/fax: (1) 321-4757, e-mail: sxs@ludens.elte.hu. =
Jelentkez=E9si hat=E1rid=F5: december 10.

A rendezv=E9ny t=E1mogat=F3i: Nemzeti Kultur=E1lis Alapprogram, Nemzeti =
Kultur=E1lis =D6r=F6ks=E9g Miniszt=E9riuma, Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g, =
valamint az Eur=F3pai Unio Kult=FAra 2000 programja a Hidak a Dun=E1n =
m=FBv=E9szeti projekt keret=E9ben.--Boundary_(ID_Qi2saukY+I9e26sIQQTZ5g)
Content-type: text/html; charset=windows-1250
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1250">
<META content=3D"MSHTML 5.50.4134.100" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><BR></DIV><B><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D5>
<P align=3Dcenter>Magyar M=FBhely: 40 =E9v =96 Magyar M=FBhely=20
Tal=E1lkoz=F3</P></B></FONT><FONT face=3D"Times New Roman">
<P align=3Dcenter>Budapest, 2002. december 13=9614.</P><B>
<P align=3Dcenter>Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g</P></B>
<P align=3Dcenter>1062 Budapest, Bajza utca 18.</P></FONT><FONT=20
face=3D"Times New Roman" size=3D3>
<P><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</P>
<P><B>December 13. p=E9ntek, Millen=E1ris Park, Fogad=F3, 20.00<BR></B>A =
tal=E1lkoz=F3=20
nyit=F3 rendezv=E9nyek=E9nt az <STRONG>Abstract Monarchy Tri=F3</STRONG> =
(noise ambient)=20
koncertj=E9t hallgathatj=E1k meg a r=E9sztvev=F5k. (Az els=F5 =
osztr=E1k-magyar=20
experiment=E1lis zenei egy=FCttes, mely t=F6bb =E9ve szerepel sikeresen =
Eur=F3pa avantg=E1rd=20
zenei fesztiv=E1ljain. Tagok: <STRONG>Franz Hautzinger</STRONG> =96 =
negyedes=20
trombita, <STRONG>Kov=E1cs Zsolt</STRONG> =96 git=E1r, elektronika, =
<STRONG>S=F5r=E9s=20
Zsolt</STRONG> =96 m=E9lyheged=FB, elektronika)<BR>Jegy=E1r: 300 Ft (a =
tal=E1lkoz=F3n=20
regisztr=E1ltan r=E9sztvev=F5knek ingyenes)<BR>Millen=E1ris Park: =
Budapest II., F=E9ny u.=20
20=9622.<BR></P><B>
<P>December 14. szombat, Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g, 1. emeleti klub =
</P></B><I>
<P>Tan=E1cskoz=E1s =E9s k=F6nyvbemutat=F3k a Magyar =
=CDr=F3sz=F6vets=E9gben</P></I>
<P>10.30 =E9rkez=E9s</P>
<P>11.00 <STRONG>G=E9czi J=E1nos</STRONG>: <I>Carmen figuratum =
</I>c=EDm=FB k=F6tet=E9nek=20
bemutat=E1sa, Kerekasztalbesz=E9lget=E9s <STRONG>Sz. Moln=E1r =
Szilvia</STRONG>=20
vezet=E9s=E9vel (a besz=E9lget=E9sben r=E9szt vesznek: <STRONG>G=E9czi =
J=E1nos, D=E1n=E9l M=F3nika,=20
M=E1nyoki Endre</STRONG>)</P>
<P>11.40 <STRONG>Kemenes G=E9fin L=E1szl=F3</STRONG>: <I>Versek =
Jolant=E1hoz </I>c=EDm=FB=20
k=F6nyv=E9nek bemutat=E1sa. El=F5ad=F3: <STRONG>Bengi =
L=E1szl=F3</STRONG></P>
<P>12.00 <STRONG>Nagy P=E1l</STRONG>: <I>Pr=F3za </I>c=EDm=FB =
k=F6nyv=E9nek bemutat=E1sa.=20
El=F5ad=F3: <STRONG>Bujdos=F3 Alp=E1r</STRONG></P>
<P>12.30 <STRONG><EM>Eb=E9d</EM></STRONG></P>
<P>14.00 <STRONG>Boh=E1r Andr=E1s</STRONG> el=F5ad=E1sa: <I>A Magyar =
M=FBhely t=F6rt=E9net=E9r=F5l=20
=E9s szerep=E9r=F5l</P>
<DIR>
<DIR></I>
<P>Egy=FAttal sz=F3 esik <STRONG>Boh=E1r Andr=E1s</STRONG> <I>Aktu=E1lis =
avantg=E1rd: M. M.=20
Hermeneutikai elemz=E9sek </I>c=EDm=FB k=F6tet=E9r=F5l, valamint a most =
indul=F3 <I>Aktu=E1lis=20
avantg=E1rd </I>c=EDm=FB monogr=E1fiasorozatr=F3l.</P></DIR></DIR>
<P>14.45 <STRONG>S=F5r=E9s Zsolt</STRONG> el=F5ad=E1sa: <I>A kort=E1rs =
experiment=E1lis zene=20
szerepe a Magyar M=FBhely =FAj folyam=E1ban</I></P>
<P>15.30 A <I>Magyar M=FBhely: 40 =E9v. C=EDmlapok, f=E9nyk=E9pek, =
dokumentumok</I> c=EDm=FB=20
k=F6tet bemutat=E1sa. El=F5ad=F3: <STRONG>L. Simon =
L=E1szl=F3</STRONG></P>
<P>16.00 <STRONG><EM>K=E1v=E9sz=FCnet</EM></STRONG></P>
<P>16.30 Vet=EDt=E9s a <I>P=92ART</I> c=EDm=FB vide=F3foly=F3irat =
sz=E1maib=F3l</P>
<P>18.00 <STRONG><EM>Vacsora</EM></STRONG></P>
<P>19.00 Performanszok. El=F5adj=E1k: <STRONG>Szk=E1rosi Endre, =
M=E9sz=E1ros Ott=F3, Juh=E1sz=20
R. J=F3zsef</STRONG></P>
<P>A tal=E1lkoz=F3 alatt <STRONG>Kamp=F3 Igric </STRONG>kiad=F3nk =E9s a =
TEKIKAGY=DC=20
gondoz=E1s=E1ban megjelent <I>Abszurd napsz=FAr=E1s</I> c=EDm=FB =
k=F6tet=E9t dedik=E1lja=20
<STRONG>Pet=F5 T=F3th K=E1roly </STRONG>=E9s <STRONG>Farkas Attila =
M=E1rton</STRONG>.</P>
<P><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</P>
<P><STRONG>A tal=E1lkoz=F3 nyitott. Aki azonban r=E9szt akar venni a =
p=E9nteki=20
koncerten, illetve az =E9tkez=E9seken, regisztr=E1ltatnia kell mag=E1t, =
=E9s befizetnie=20
1000,- Ft r=E9szv=E9teli d=EDjat, mely tartalmazza a koncertjegy, =
valamint az=20
=E9tkez=E9sek kedvezm=E9nyes =E1r=E1t. A jelentkez=E9seket a =
k=F6vetkez=F5 el=E9rhet=F5s=E9gekre=20
v=E1rjuk: Magyar M=FBhely, tel/fax: (1) 321-4757, e-mail: =
sxs@ludens.elte.hu.=20
Jelentkez=E9si hat=E1rid=F5: december 10.</STRONG></P>
<P><STRONG>A rendezv=E9ny t=E1mogat=F3i:</STRONG> Nemzeti Kultur=E1lis =
Alapprogram,=20
Nemzeti Kultur=E1lis =D6r=F6ks=E9g Miniszt=E9riuma, Magyar =
=CDr=F3sz=F6vets=E9g, valamint az=20
Eur=F3pai Unio Kult=FAra 2000 programja a Hidak a Dun=E1n m=FBv=E9szeti =
projekt=20
keret=E9ben.</P></FONT>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_Qi2saukY+I9e26sIQQTZ5g)--