[artinfo] Hang-Kep-Mas meghivo / majus 28, kedd

Artpool artpool@artpool.hu
Fri, 24 May 2002 17:22:07 +0100


--------------37AA98688CC3AC33576E80E9
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
----------------------------------------------------------------------------------------------------

            HANG KÉP MÁS
    Szkárosi Endre kiállítás eseménye félszázadik
           születésnapján.
        2002. május 28-án 18 órától
  az Artpool P60-ban (Budapest VI. Paulay Ede u. 60.)

  Közreműködik az S. K. Ľ. (Kovács Zsolt - Sôrés Zsolt)
 és emlékképek láthatók az Új Hölgyfutár videóarchívumából
---------------------------------------------------------------------------------

      A kiállításon szereplô munkák szerzôi:

  Robert Desnos | José Lino Grünewald | Décio Pignatari |
 Carlo Belloli | Ilse & Pierre Garnier | Walter Marchetti |
 Juan Hidalgo | Luis Pazos | Brion Gysin | Pietro Gigli |
 Fortunato Depero | Henri Chopin | Filippo Tommaso Marinetti
 | Francesco Cangiullo | Giacomo Balla | Il'ja Zsdanevics |
  Velemir Hlebnyikov | Raoul Hausmann | Antonin Artaud |
Tristan Tzara Richard Huelsenbeck | Hans Arp | Pierre Albert
  Birot | Theo Van Doesburg | Michel Seuphor | François
Dufręne | Mimmo Rotella | Augusto de Campos | Paul de Vree |
Heinz Gappmayr | Luciano Caruso | Franz Mon | Ladislav Novak
 | Diter Rot | Max Bense | Bob Cobbing | Ian Hamilton Finlay
 | Ernst Jandl | Jackson MacLow | Edwin Morgan | Mary Ellen
  Solt | Adriano Spatola | Daniel Spoerri | Alain Satié |
  Emmett Williams | Fernando Aguiar | Salette Tavares |
  Alberto Pimenta | Ana Hatherly | Dick Higgins | Kassák
 Lajos | Sugár Andor | Tamkó Sirató Károly | Illyés Gyula |
  Weöres Sándor | Papp Tibor | Kelényi Béla | Kismányoki
 Károly | Szilágyi Ákos | Petôcz András | Szkárosi Endre |
Galántai György | Kukorelly Endre | Molnár Katalin | f. Tóth
          Árpád | Székely Ákos

 A kiállítás anyagát válogatta és rendezte: Galántai György

    megtekinthetô az interneten 2002. május 29-tôl
  http://www.artpool.hu/poetry/soundimage/kiallitas.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A látható hang
A költészet: energia-átadás. A hang: energia-átvivô. A hang
költészete: a szellemerô totális kommunikációja. A költô (a
művész) nem tulajdonosa: a megfelelô pillanatokban pusztán
átmeneti birtokosa, közvetítôje, érintett médiuma a szellemi
energia áramlásának. Amelynek kozmikus tere nincs messze:
itt állunk benne két lábbal. Hogy észleljük és használjuk
baráti erejét, abban működik közre érzékeny idegrendszerével
és mozgékony nyelvi univerzumával a költészet: a szóé - a
képé - a hangé. Az eddig nem látott, nem hallott, nem
érzékelt dolgok, jelenségek váratlan összevillanása a költô
szeme-füle elôtt egy pillanatra látni engedi a világ egy
szegletének működését: az így támadt röpke hasadékon át
áramlanak ki a rejtett, ismeretlen energiák, amelyeket ô
felfog és hallható/látható nyelvbe rendez: az érzéki
felismerésben rejlô szellemi erôt e költôi-művészi
nyelvműködés által az emberi érintkezésben is érzékelhetôvé
és értelmezhetôvé teszi.
(Szkárosi Endre)

--
Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52.


--------------37AA98688CC3AC33576E80E9
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font color="#4A4A54"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font>
<br><font color="#4A4A54"><font size=-1>2002 - A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE
- AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB</font></font>
<br><font color="#4A4A54"><font size=-1>----------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font>
<p><font color="#4A4A54"><font size=+1>HANG&nbsp; </font><b><font size=+2>K&Eacute;P</font></b><font size=+1>&nbsp;
M&Aacute;S</font></font>
<br><font color="#000000"><b>Szk&aacute;rosi Endre</b> ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s
esem&eacute;nye f&eacute;lsz&aacute;zadik sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;n.</font>
<br><font color="#000000">2002. m&aacute;jus 28-&aacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</font>
<br><font color="#000000">az Artpool P60-ban (Budapest VI. Paulay Ede u.
60.)</font>
<p><font color="#000000">K&ouml;zrem&ucirc;k&ouml;dik az S. K. &yen;. (Kov&aacute;cs
Zsolt - S&ocirc;r&eacute;s Zsolt)</font>
<br><font color="#000000">&eacute;s eml&eacute;kk&eacute;pek l&aacute;that&oacute;k
az &Uacute;j H&ouml;lgyfut&aacute;r vide&oacute;arch&iacute;vum&aacute;b&oacute;l</font>
<br><font color="#4A4A54">---------------------------------------------------------------------------------</font>
<p><font color="#32323D"><font size=-1>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son
szerepl&ocirc; munk&aacute;k szerz&ocirc;i:</font></font>
<p><font color="#32323D"><font size=-1>Robert <b>Desnos</b> | Jos&eacute;
Lino <b>Gr&uuml;newald</b> | D&eacute;cio <b>Pignatari</b> | Carlo <b>Belloli
</b>|
Ilse &amp; Pierre <b>Garnier</b> | Walter <b>Marchetti</b> | Juan
<b>Hidalgo</b>
| Luis <b>Pazos</b> | Brion
<b>Gysin </b>| Pietro <b>Gigli</b> | Fortunato
<b>Depero</b>
| Henri
<b>Chopin</b> | Filippo Tommaso <b>Marinetti</b> | Francesco <b>Cangiullo
</b>| Giacomo <b>Balla</b> | Il'ja <b>Zsdanevics</b> | Velemir <b>Hlebnyikov</b>
| Raoul <b>Hausmann </b>| Antonin <b>Artaud</b> | Tristan <b>Tzara</b>
Richard <b>Huelsenbeck</b> | Hans <b>Arp</b> | Pierre Albert <b>Birot</b>
| Theo Van <b>Doesburg</b> | Michel <b>Seuphor </b>|&nbsp; Fran&ccedil;ois
<b>Dufr&ecirc;ne</b> | Mimmo <b>Rotella</b> | Augusto de
<b>Campos</b>
| Paul <b>de Vree</b> | Heinz <b>Gappmayr </b>| Luciano <b>Caruso</b> |
Franz <b>Mon</b> | Ladislav <b>Novak</b> | Diter <b>Rot</b> | Max <b>Bense</b>
| Bob <b>Cobbing </b>| Ian Hamilton <b>Finlay</b> | Ernst
<b>Jandl</b>
| Jackson <b>MacLow</b> | Edwin <b>Morgan</b> | Mary Ellen
<b>Solt </b>|
Adriano <b>Spatola</b> | Daniel
<b>Spoerri</b> | Alain <b>Sati&eacute;</b>
| Emmett <b>Williams</b> | Fernando <b>Aguiar</b> | Salette <b>Tavares</b>
| Alberto
<b>Pimenta </b>|&nbsp; Ana <b>Hatherly</b> | Dick <b>Higgins</b>
| <b>Kass&aacute;k</b> Lajos | <b>Sug&aacute;r</b> Andor | <b>Tamk&oacute;
Sirat&oacute;</b> K&aacute;roly | <b>Illy&eacute;s</b> Gyula | <b>We&ouml;res</b>
S&aacute;ndor | <b>Papp</b> Tibor | <b>Kel&eacute;nyi</b> B&eacute;la |
<b>Kism&aacute;nyoki</b>
K&aacute;roly | <b>Szil&aacute;gyi</b> &Aacute;kos | <b>Pet&ocirc;cz</b>
Andr&aacute;s | <b>Szk&aacute;rosi</b> Endre | <b>Gal&aacute;ntai</b> Gy&ouml;rgy
| <b>Kukorelly</b> Endre | <b>Moln&aacute;r</b> Katalin | <b>f. T&oacute;th</b>
&Aacute;rp&aacute;d | <b>Sz&eacute;kely</b> &Aacute;kos</font></font>
<p><font color="#32323D"><font size=-1>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s
anyag&aacute;t v&aacute;logatta &eacute;s rendezte: Gal&aacute;ntai Gy&ouml;rgy</font></font>
<p><font size=-1>megtekinthet&ocirc; az interneten 2002. m&aacute;jus 29-t&ocirc;l</font>
<br><font color="#32323D"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/poetry/soundimage/kiallitas.html">http://www.artpool.hu/poetry/soundimage/kiallitas.html</a></font></font>
<p><font color="#32323D"><font size=-1>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></center>

<p><b><font size=-1>A l&aacute;that&oacute; hang</font></b>
<br><font size=-1>A k&ouml;lt&eacute;szet: energia-&aacute;tad&aacute;s.
A hang: energia-&aacute;tviv&ocirc;. A hang k&ouml;lt&eacute;szete: a szellemer&ocirc;
tot&aacute;lis kommunik&aacute;ci&oacute;ja. A k&ouml;lt&ocirc; (a m&ucirc;v&eacute;sz)
nem tulajdonosa: a megfelel&ocirc; pillanatokban puszt&aacute;n &aacute;tmeneti
birtokosa, k&ouml;zvet&iacute;t&ocirc;je, &eacute;rintett m&eacute;diuma
a szellemi energia &aacute;raml&aacute;s&aacute;nak. Amelynek kozmikus
tere nincs messze: itt &aacute;llunk benne k&eacute;t l&aacute;bbal. Hogy
&eacute;szlelj&uuml;k &eacute;s haszn&aacute;ljuk bar&aacute;ti erej&eacute;t,
abban m&ucirc;k&ouml;dik k&ouml;zre &eacute;rz&eacute;keny idegrendszer&eacute;vel
&eacute;s mozg&eacute;kony nyelvi univerzum&aacute;val a k&ouml;lt&eacute;szet:
a sz&oacute;&eacute; - a k&eacute;p&eacute; - a hang&eacute;. Az eddig
nem l&aacute;tott, nem hallott, nem &eacute;rz&eacute;kelt dolgok, jelens&eacute;gek
v&aacute;ratlan &ouml;sszevillan&aacute;sa a k&ouml;lt&ocirc; szeme-f&uuml;le
el&ocirc;tt egy pillanatra l&aacute;tni engedi a vil&aacute;g egy szeglet&eacute;nek
m&ucirc;k&ouml;d&eacute;s&eacute;t: az &iacute;gy t&aacute;madt r&ouml;pke
hasad&eacute;kon &aacute;t &aacute;ramlanak ki a rejtett, ismeretlen energi&aacute;k,
amelyeket &ocirc; felfog &eacute;s hallhat&oacute;/l&aacute;that&oacute;
nyelvbe rendez: az &eacute;rz&eacute;ki felismer&eacute;sben rejl&ocirc;
szellemi er&ocirc;t e k&ouml;lt&ocirc;i-m&ucirc;v&eacute;szi nyelvm&ucirc;k&ouml;d&eacute;s
&aacute;ltal az emberi &eacute;rintkez&eacute;sben is &eacute;rz&eacute;kelhet&ocirc;v&eacute;
&eacute;s &eacute;rtelmezhet&ocirc;v&eacute; teszi.</font>
<br><font size=-1>(Szk&aacute;rosi Endre)</font>
<p><font size=-1>--</font>
<br><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute; K&ouml;zpont</font>
<br><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font>
<br><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc t&eacute;r 10.</font>
<br><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833</font>
<br><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest 23, Pf. 52.</font>
<br>&nbsp;</html>

--------------37AA98688CC3AC33576E80E9--