[artinfo] kereng§

Csˇka Edina ecsoka@mucsarnok.hu
Fri, 8 Mar 2002 09:33:30 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000E_01C1C684.4F2063B0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Kereng=F5 Dr=E1mast=FAdi=F3 =20
=20
Kedves Bar=E1taink!=20
Tisztelettel felh=EDvjuk figyelm=E9t, hogy a Kereng=F5 Dr=E1mast=FAdi=F3 =
a M=FBcsarnok gyermekst=FAdi=F3j=E1ban folyamatosan, minden szombaton =
10.30-t=F3l 12.30-ig v=E1rja a lelkes di=E1kokat, j=E1tszani szeret=F5 =
nebul=F3kat, iskolai csoportokat, bar=E1ti t=E1rsas=E1gok =
gyermeksereglet=E9t foglalkoz=E1saira,=20
eg=E9szen a ny=E1ri sz=FCnetig (csoportok: egyeztet=E9s ut=E1n - =
460-7008)!
(Figyelem, 2002. m=E1rc. 16-=E1n nincs foglalkoz=E1s, l=E9v=E9n =
h=E1romnapos =FCnnep) =20
Szeretettel v=E1rjuk gyermekeiket a Kereng=F5 h=E1romnapos =
dr=E1makurzus=E1ra a tavaszi sz=FCnetben! =CDme a program:=20
=20
Kereng=F5 Dr=E1mast=FAdi=F3=20
H=E1romnapos intenz=EDv dr=E1mak=F6r a tavaszi sz=FCnetben=20
=D6nismeret =E9s sz=EDnj=E1tsz=E1s=20
8-12 =E9veseknek=20
2002. m=E1rcius 27-=E9n, 28-=E1n, 29-=E9n =20
10.25 =F3r=E1t=F3l 13.15 =F3r=E1ig=20
a M=FBcsarnok Gyermekst=FAdi=F3j=E1ban
=20
Helyzetbe hozunk, hogy mindig tudd a szereped!=20
Gyere, j=E1tsszunk sz=EDnh=E1zat!=20
=20
2002. m=E1rcius 27., szerda=20
=C9rz=E9kszerveinken =E1t - Utaz=E1s a hangok k=F6r=FCl =20
N=E9zz =E9s hallj!=20
Mindennapok zen=E9je - Ritmus =E9s mozg=E1s - K=F6nnyed figyelem
=20
2002. m=E1rcius 28., cs=FCt=F6rt=F6k=20
Utaz=E1s a k=E9pek k=F6r=FCl - Hallj =E9s l=E1ss!=20
Testmese - =C1rulkod=F3 gesztusok=20
=20
2002. m=E1rcius 29., p=E9ntek =20
Utaz=E1s a szavak k=F6r=FCl - L=E1ss =E9s besz=E9lj!=20
Versek szabadon - Hangok =E9s szerepek=20
Sz=EDnr=F5l sz=EDnre - Ismer=F5s helyzetek=20
=20
Kreat=EDv, k=E9szs=E9gfejleszt=F5 gyakorlatok =E9s improviz=E1ci=F3s =
technik=E1k seg=EDts=E9g=E9vel, a szem=E9lyis=E9g nyit=E1s=E1val =
p=E1rhuzamosan k=F6zel=EDt=FCnk a k=FCl=F6nb=F6z=F5 m=FBv=E9szeti =
kifejez=E9sform=E1k fel=E9.=20
=20
A foglalkoz=E1sokat vezeti: Ung=E1r Mariann =E9s Vincze =C1gnes =
gyermeksz=EDnj=E1tsz=F3-rendez=F5k =E9s dr=E1mapedag=F3gusok=20
A h=E1romnapos foglalkoz=E1sra jegyek v=E1lthat=F3k =20
a M=FBcsarnok p=E9nzt=E1r=E1ban 3000.- Ft-os =E1ron=20
=20
M=FBcsarnok, Budapest, H=F5s=F6k tere - Inform=E1ci=F3: 460-7008=20
=20

------=_NextPart_000_000E_01C1C684.4F2063B0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3Dtext/html;charset=3Diso-8859-2 =
http-equiv=3DContent-Type><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 =
HTML//EN"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN"><!DOCTYPE HTML =
PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 =
HTML//EN"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3401" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#008000>
<DIV><FONT face=3DJohnHandy_PFL><FONT size=3D6><STRONG><FONT =
color=3D#800000><FONT=20
size=3D7>Kereng=F5 Dr=E1mast=FAdi=F3</FONT></FONT></FONT></FONT><FONT =
color=3D#800000><FONT=20
size=3D6><FONT =
face=3DJohnHandy_PFL></FONT></FONT></STRONG></FONT>&nbsp;&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Kedves Bar=E1taink!</FONT></FONT></FONT><FONT =
color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Tisztelettel felh=EDvjuk figyelm=E9t, hogy a Kereng=F5 =
Dr=E1mast=FAdi=F3 a=20
M=FBcsarnok gyermekst=FAdi=F3j=E1ban folyamatosan, minden szombaton =
10.30-t=F3l 12.30-ig=20
v=E1rja a lelkes di=E1kokat, j=E1tszani szeret=F5 nebul=F3kat, iskolai =
csoportokat, bar=E1ti=20
t=E1rsas=E1gok gyermeksereglet=E9t foglalkoz=E1saira,=20
</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>eg=E9szen a ny=E1ri sz=FCnetig (csoportok: egyeztet=E9s =
ut=E1n -=20
460-7008)!</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>(Figyelem, 2002. m=E1rc. 16-=E1n nincs foglalkoz=E1s, =
l=E9v=E9n h=E1romnapos=20
=FCnnep)&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Szeretettel v=E1rjuk gyermekeiket a Kereng=F5 =
h=E1romnapos=20
dr=E1makurzus=E1ra a tavaszi sz=FCnetben! =CDme a =
program:</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"Comic Sans MS"><STRONG><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL><FONT color=3D#800000><FONT size=3D6>Kereng=F5=20
Dr=E1mast=FAdi=F3</FONT></FONT></FONT><FONT size=3D6><FONT=20
color=3D#800000></FONT></FONT></FONT><FONT size=3D6><FONT =
color=3D#800000><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>H=E1romnapos intenz=EDv dr=E1mak=F6r a tavaszi=20
sz=FCnetben</FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>=D6nismeret =E9s =
sz=EDnj=E1tsz=E1s</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>8-12 =E9veseknek</FONT></FONT></FONT><FONT =
color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>2002. m=E1rcius 27-=E9n, 28-=E1n, =
29-=E9n&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>10.25 =F3r=E1t=F3l 13.15 =
=F3r=E1ig</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>a M=FBcsarnok =
Gyermekst=FAdi=F3j=E1ban</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT face=3DJohnHandy_PFL><FONT =
size=3D4><FONT=20
color=3D#800000>Helyzetbe hozunk, hogy mindig tudd a=20
szereped!</FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#800000><FONT size=3D4><FONT =

face=3DJohnHandy_PFL></FONT></FONT></STRONG><FONT size=3D4><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><STRONG><FONT face=3DJohnHandy_PFL><FONT =
size=3D4><FONT=20
color=3D#800000>Gyere, j=E1tsszunk =
sz=EDnh=E1zat!</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#800000><FONT size=3D4><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL></STRONG></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>2002. m=E1rcius 27., szerda</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>=C9rz=E9kszerveinken =E1t - Utaz=E1s a hangok=20
k=F6r=FCl&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></STRONG></FONT></FONT><STRONG><FONT =
color=3D#800000><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL><FONT size=3D4>N=E9zz =E9s =
hallj!</FONT></FONT></FONT><FONT=20
size=3D4><FONT face=3DJohnHandy_PFL><FONT =
color=3D#800000></FONT></FONT><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL><FONT=20
color=3D#800000></STRONG></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Mindennapok zen=E9je - Ritmus =E9s mozg=E1s -=20
</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT face=3D"" size=3D2><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"><STRONG><FONT color=3D#ffff00>K=F6nnyed=20
figyelem</FONT></STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>2002. m=E1rcius 28., =
cs=FCt=F6rt=F6k</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Utaz=E1s a k=E9pek k=F6r=FCl - </STRONG><FONT =
color=3D#800000><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL><FONT size=3D4><STRONG>Hallj =E9s=20
l=E1ss!</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT size=3D4><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL><FONT=20
color=3D#800000></FONT></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Testmese - =C1rulkod=F3=20
gesztusok</FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>2002. m=E1rcius 29., =
p=E9ntek&nbsp;</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Utaz=E1s a szavak k=F6r=FCl - <FONT =
color=3D#800000><FONT size=3D4><FONT=20
face=3DJohnHandy_PFL>L=E1ss =E9s=20
besz=E9lj!</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT =
face=3DJohnHandy_PFL><FONT=20
size=3D4><FONT =
color=3D#800000></STRONG></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Versek szabadon - Hangok =E9s =
szerepek</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Sz=EDnr=F5l sz=EDnre - Ismer=F5s =
helyzetek</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>Kreat=EDv, k=E9szs=E9gfejleszt=F5 gyakorlatok =E9s =
improviz=E1ci=F3s technik=E1k=20
seg=EDts=E9g=E9vel, a szem=E9lyis=E9g nyit=E1s=E1val p=E1rhuzamosan =
k=F6zel=EDt=FCnk a k=FCl=F6nb=F6z=F5=20
m=FBv=E9szeti kifejez=E9sform=E1k fel=E9.</FONT></FONT></FONT><FONT =
color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>A foglalkoz=E1sokat vezeti: Ung=E1r Mariann =E9s Vincze =
=C1gnes=20
gyermeksz=EDnj=E1tsz=F3-rendez=F5k =E9s =
dr=E1mapedag=F3gusok</FONT></FONT></FONT><FONT=20
color=3D#ffff00><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>A h=E1romnapos foglalkoz=E1sra jegyek=20
v=E1lthat=F3k&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>a M=FBcsarnok p=E9nzt=E1r=E1ban 3000.- Ft-os=20
=E1ron</FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00></FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3D"" size=3D2><FONT face=3D"Comic Sans =
MS"><STRONG><FONT=20
color=3D#ffff00>M=FBcsarnok, Budapest, H=F5s=F6k tere - Inform=E1ci=F3:=20
460-7008</FONT></FONT></FONT><FONT color=3D#ffff00><FONT=20
face=3D"Comic Sans MS"></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT color=3D#000000 face=3DArial=20
size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_000E_01C1C684.4F2063B0--