[artinfo] Artpool P60 - A KONYV(±)SZIMMETRIASERTES

Artpool artpool@artpool.hu
Thu, 20 Jun 2002 17:47:39 +0100


--------------5667340BF5F997FFF91E3AE9
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

         2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     2002. június 26-án 18 órától - Artpool P60
       (Budapest VI., Paulay Ede u. 60.).

George Orwell 99. születésnapján (János, Pál napja, szerda)

        A KÖNYV (±)SZIMMETRIASÉRTÉS
       (a könyv-médium néhány alapesete)
           kiállítás-esemény
      (barangolás a "bookwork" világhálón)

    http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW
  Minden szimmetriasértés információgerjesztéssel párosuló
                         folyamat.
  A szimmetria apró sérülései minden fejlôdés mozgatóerôi,
   egy teljesen szimmetrikus univerzum képtelen lett volna
                        (ki)fejlôdni.

A célszerűen nyitott könyv formailag szimmetrikus, viszont a
könyvoldalak nem azonos információi által sérül a
szimmetria, vagyis a könyv eredendôen a szimmetriasértés
esete. Ez a megközelítés azért vetôdhet fel, mert a könyv a
konkrét művészet mediális lehetôsége lett. Meglepôen rövid
idôn belül a "könyvművek", mintegy visszapergetve az idôt,
megjelenítik a könyvtörténet minden fázisát, sôt eljutnak a
szimmetriát nem sértô ellenpéldáig. Ez a helyzet azért
különös, mert a könyv történetét anyagi, technikai vagy
politikai-gazdasági kontextusban értelmezték és a
művészetnek csak alárendelt díszítô szerep jutott. Az
"elektronikus könyvet" megelôzôen a médiummá vált
"művészkönyv" metaforikus jelentésével minden korábbi
könyvkészítô szabályt átlényegített, hogy a könyvet megelôzô
szándékot és fejlôdését is végigkísérô megoldatlan kérdések
újból felmerülhessenek.
Elképzelhetô az is, hogy a könyvtörténet (Gutenberg-galaxis)
végeként emlegetett fordulat — a sokszor eltévesztett
eredeti célokhoz való visszatérés és a lehetôségek feltárása
által — a kommunikáció újraértelmezése lehet? (Galántai
György)
--------------

Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52.

--------------5667340BF5F997FFF91E3AE9
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>2002
- A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=-1>---------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica">2002. j&uacute;nius 26-&aacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l
- Artpool P60</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">(Budapest VI., Paulay Ede u. 60.).</font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>George Orwell 99. sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;n
(J&aacute;nos, P&aacute;l napja, szerda)</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#555555"><font size=+3>A K&Ouml;NYV
(&plusmn;)SZIMMETRIAS&Eacute;RT&Eacute;S</font></font></font>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">(a k&ouml;nyv-m&eacute;dium n&eacute;h&aacute;ny
alapesete)</font></b>
<br><font face="Arial,Helvetica">ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-esem&eacute;ny</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">(barangol&aacute;s a "bookwork" vil&aacute;gh&aacute;l&oacute;n)</font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><a href="http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW">http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW</a></font></center>

<div align=right><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Minden szimmetrias&eacute;rt&eacute;s
inform&aacute;ci&oacute;gerjeszt&eacute;ssel p&aacute;rosul&oacute; folyamat.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>A szimmetria apr&oacute;
s&eacute;r&uuml;l&eacute;sei minden fejl&ocirc;d&eacute;s mozgat&oacute;er&ocirc;i,</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>egy teljesen szimmetrikus
univerzum k&eacute;ptelen lett volna (ki)fejl&ocirc;dni.</font></font></div>

<p><br><font face="Arial,Helvetica">A c&eacute;lszer&ucirc;en nyitott k&ouml;nyv
formailag szimmetrikus, viszont a k&ouml;nyvoldalak nem azonos inform&aacute;ci&oacute;i
&aacute;ltal s&eacute;r&uuml;l a szimmetria, vagyis a k&ouml;nyv eredend&ocirc;en
a szimmetrias&eacute;rt&eacute;s esete. Ez a megk&ouml;zel&iacute;t&eacute;s
az&eacute;rt vet&ocirc;dhet fel, mert a k&ouml;nyv a konkr&eacute;t m&ucirc;v&eacute;szet
medi&aacute;lis lehet&ocirc;s&eacute;ge lett. Meglep&ocirc;en r&ouml;vid
id&ocirc;n bel&uuml;l a "k&ouml;nyvm&ucirc;vek", mintegy visszapergetve
az id&ocirc;t, megjelen&iacute;tik a k&ouml;nyvt&ouml;rt&eacute;net minden
f&aacute;zis&aacute;t, s&ocirc;t eljutnak a szimmetri&aacute;t nem s&eacute;rt&ocirc;
ellenp&eacute;ld&aacute;ig. Ez a helyzet az&eacute;rt k&uuml;l&ouml;n&ouml;s,
mert a k&ouml;nyv t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t anyagi, technikai vagy
politikai-gazdas&aacute;gi kontextusban &eacute;rtelmezt&eacute;k &eacute;s
a m&ucirc;v&eacute;szetnek csak al&aacute;rendelt d&iacute;sz&iacute;t&ocirc;
szerep jutott. Az "elektronikus k&ouml;nyvet" megel&ocirc;z&ocirc;en a
m&eacute;diumm&aacute; v&aacute;lt "m&ucirc;v&eacute;szk&ouml;nyv" metaforikus
jelent&eacute;s&eacute;vel minden kor&aacute;bbi k&ouml;nyvk&eacute;sz&iacute;t&ocirc;
szab&aacute;lyt &aacute;tl&eacute;nyeg&iacute;tett, hogy a k&ouml;nyvet
megel&ocirc;z&ocirc; sz&aacute;nd&eacute;kot &eacute;s fejl&ocirc;d&eacute;s&eacute;t
is v&eacute;gigk&iacute;s&eacute;r&ocirc; megoldatlan k&eacute;rd&eacute;sek
&uacute;jb&oacute;l felmer&uuml;lhessenek.</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">Elk&eacute;pzelhet&ocirc; az is, hogy
a k&ouml;nyvt&ouml;rt&eacute;net (Gutenberg-galaxis) v&eacute;gek&eacute;nt
emlegetett fordulat — a sokszor elt&eacute;vesztett eredeti c&eacute;lokhoz
val&oacute; visszat&eacute;r&eacute;s &eacute;s a lehet&ocirc;s&eacute;gek
felt&aacute;r&aacute;sa &aacute;ltal — a kommunik&aacute;ci&oacute; &uacute;jra&eacute;rtelmez&eacute;se
lehet? (Gal&aacute;ntai Gy&ouml;rgy)</font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>--------------</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
t&eacute;r 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest
23, Pf. 52.</font></font></html>

--------------5667340BF5F997FFF91E3AE9--