[artinfo] asztal network

+ b2@c3.hu
Tue, 11 Jun 2002 21:12:55 +0200


2002 J=FAnius 18 - 30: ASZTAL-network
tematikus ki=E1ll=EDt=E1s (az =C9t-V=E1gy fesztiv=E1l keret=E9ben).

A ki=E1ll=EDt=E1s helysz=EDnei: P=E9cs v=E1ros utc=E1i, terei, m=FAzeumai =
=E9s gal=E9ri=E1i
(t=E9rk=E9pek a megnyit=F3n, a helysz=EDneken =E9s a PKK inform=E1ci=F3s=
 irod=E1j=E1ban=20
=EDg=E9nyelhet=F5k -  P=E9cs, Sz=E9chenyi t=E9r 1.)

R=E9sztvev=F5 m=FBv=E9szek: Srbjan Apostolovic, B=E1lint M=F3nika, Julia=
 Bruchner,=20
Babinszky Csilla, Cseke Szil=E1rd, Doboviczki Attila, Filot=E1s Vikt=F3ria,=
 Flip=20
Csaba, G=E1ll Dia, Gyenis Tibor, Hegyi Csaba, Jegeny=E9s Diana, Jord=E1n=
 Katica,=20
Kasz=E1s Tam=E1s, KissP=E1l Szabolcs, Knoll Csilla, Kuti L=E1szl=F3,=
 Koronczi Endre,=20
Kov=E1ts Borb=E1la, KulinArt, L=E1szl=F3 D=E1niel, Leitner Barna, Vladimir=
 Markovic,=20
Mikl=F3sv=E1ri Andrea, Orosz Kl=E1ra, Pacsika Rudolf, Palatinus D=F3ra,=
 Rad=E1k=20
Eszter, Romv=E1ri M=E1rton, Sud=E1r P=E9ter, Ljudmilla Stratimirovic, Szab=
=F3 Eszter=20
=C1gnes, Sz=F6r=E9nyi Beatrix, T=F6r=F6k Andr=E1s, V=E1gner M=E1ty=E1s,=
 Varga Rita, Varga=20
T=FCnde, V=E1rnai Gyula, Vulg=E1r Projekt: Csah=F3czi Ferenc, Gerzson =C9va,=
 Mojzer=20
Tam=E1s, Moln=E1r Istv=E1n, S=E1ros Mikl=F3s

Kur=E1torok: H=E1zas Nikoletta (eszt=E9ta) =E9s Varga Rita (k=E9pz=F5m=FBv=
=E9sz)

Az asztal-network c=EDm=FB ki=E1ll=EDt=E1s t=E1lc=E1n k=EDn=E1lja a kort=E1r=
s m=FBv=E9szeret a=20
nagyk=F6z=F6ns=E9g el=E9. A v=E1ros k=FCl=F6nb=F6z=F5 helysz=EDnein=
 (gal=E9ri=E1kban =E9s=20
szabadt=E9ren) elhelyezett m=FBvek h=E1l=F3zatot alkotnak, s a t=E9rk=E9pen=
 kijel=F6lt=20
turista-=FAtvonal seg=EDts=E9g=E9vel l=E1togathat=F3k.

A helysz=EDnek k=F6z=F6tti s=E9ta P=E9cs mediterr=E1n v=E1ros=E1ban kellemes=
 sz=F3rakoz=E1st =E9s=20
kikapcsol=F3d=E1st =EDg=E9r a l=E1togat=F3knak, akik mindek=F6zben=
 elt=FBn=F5dhetnek a m=FBvek=20
=E1ltal felvetett k=E9rd=E9seken, melyek a kort=E1rs k=E9pz=F5m=FBv=E9szet=
 =E9s a fogyaszt=E1s,=20
az =E9tkez=E9s =E9s a kult=FAra, no =E9s term=E9szetesen az asztalok k=F6r=
=FCl forognak majd.

A ki=E1ll=EDt=E1sra =E9s a k=EDs=E9r=F5programokra minden =E9rdekl=F5d=F5t=
 szeretettel v=E1runk!


K=EDs=E9r=F5programok az =91=C9t-v=E1gy=91 fesztiv=E1l keret=E9ben:

-filmek az ev=E9s-iv=E1s =E9s a m=FBv=E9szet viszony=E1r=F3l (Bill August:=
 Babette=20
Lakom=E1ja (Junius 18, 20h); Jean-Pierre Jeunet: Delicatessen (18-=E1n 22h);=
=20
Alfono Aran: Szeress Mexik=F3ban (21-=E9n, 20h); Ang Lee: =E9tel, ital,=
 f=E9rfi, n=F5=20
(21-=E9n, 22h); Marco Ferreri: A nagy zab=E1l=E1s (21-=E9n 24h)

-GASZTRO SHOW ( Nemzetk=F6zi M=FBv=E9szeti =E9s Gasztron=F3miai est)
helysz=EDn: R=F3zsakert =E9tterem
es=F5helysz=EDn: Dante k=E1v=E9z=F3
id=F5pont: J=FAnius 20. 18.00-22.00-ig
oper=E1tor:  H=E1zas Nikoletta (eszt=E9ta)
cerem=F3nia mester: Szab=F3 Eszter =C1gnes (k=E9pz=F5m=FBv=E9sz)

A k=E9pz=F5m=FBv=E9szek, =EDr=F3k, eszt=E9t=E1k, zen=E9szek  =E9s amat=F5r=
 szak=E1csok=20
r=E9szv=E9tel=E9vel megrendez=E9sre ker=FBl=F5 nemzetk=F6zi m=FBv=E9szeti =
=E9s gasztron=F3miai=20
esten - mely =FAjabb =E9s =FAjabb pontokon pr=F3b=E1l meg kapcsolatot=
 teremteni  a=20
m=FBv=E9szet =E9s a gasztron=F3mia, =E9s p=E1rbesz=E9det azok k=E9pvisel=F5i=
 k=F6z=F6tt - lesz=20
minden, mi szem-sz=E1jnak ingere:

=B7 Irodalmi =E9s gasztron=F3miai felolvas=E1s szak=E1csk=F6nyvekb=F5l,=
 =E9lelekr=F5l =E9s=20
=E9tkez=E9sr=F5l- kerekasztal-besz=E9lget=E9s a gasztron=F3mi=E1r=F3l, az=
 =EDzlel=E9sr=F5l;  az=20
idegen konyh=E1k ismeretlen =E9telei ir=E1nt tan=FAs=EDtott toleranci=E1r=F3=
l =E9s annak=20
hat=E1rair=F3l; arr=F3l, hogy kinek mi=E9rt fontos az =EDzek =E9s az illatok=
 =E9lvezete=20
(vagy =E9pp az =E9lvezet elutas=EDt=E1sa); sz=F3 lesz tov=E1bb=E1 az =E9tkez=
=E9s r=EDtusair=F3l,=20
azok t=E1rsadalmi =E9s vall=E1si gy=F5kereir=F5l - r=F6viden: az =E9tkez=E9s=
r=F5l, mint=20
kult=FAra-k=E9pz=F5 elemr=F5l.
=B7 h=EDres nemzetk=F6zi konyh=E1k amat=F5r bemutat=F3ja : a v=E1rosban =E9l=
=F5 amat=F5r=20
szak=E1csok maguk is valamilyen szinten a kult=FAra k=E9pvisel=F5i. Jelen=
 est=E9n=20
egy-egy =E9telen kereszt=FCl a saj=E1t kult=FAr=E1jukba =E9s =EDzl=E9svil=E1=
gukba engednek=20
betekint=E9st. A helysz=EDnen elk=E9sz=EDtett =E9telekbe bele lehet szagolni=
 =E9s=20
k=F3stolni, s receptjeiket haza lehet majd vinni
=B7 Meglepet=E9s-performance, melyet  k=E9pz=F5m=FBv=E9szek =E9s sz=EDn=E9sz=
ek mutatnak be
=B7 =E9s SPECIAL GIZDA - koncert, melyben Rutkai Bori =E9nekel, B=FAjdos=F3=
 J=E1nos=20
git=E1ron, Darvas Krist=F3f  harmonik=E1n k=EDs=E9r.
=B7=09
=B7 A szimult=E1n esem=E9nyek projektoron ker=FClnek kivet=EDt=E9sre.
=B7=09
=B7Tov=E1bbi r=E9sztvev=F5k:
=B7=09
=B7 Darvasi L=E1szl=F3 (=EDr=F3)
=B7 Keresztesi J=F3zsef (k=F6lt=F5)
=B7 Soml=F3sy Lajos (geo-biol=F3gus)
=B7 Farkas Judit (n=E9prajz-kutat=F3)
=B7 Rippl B=E9la (=E9tterem tulajdonos)
=B7 B=F6r=F6cz L=E1szl=F3 (opera=E9nekes)
=B7 Francia Gyula (sz=EDn=E9sz)
=B7 Mur=E1nyi Zs=F3fia (sz=EDn=E9sz)
=B7 Fabrice Gonet (a p=E9csi Alian=E7e Francaise igazgat=F3ja)
=B7 Dahak Amine (algiriai szak=E1cs)