[artinfo] meghivo a Munkas, paraszt, ertelmiseg munkaverseny lazaban eg cimu antologia bemutatojara

FISZ FISZ" <fisz@racio.hu
Sun, 9 Jun 2002 09:33:27 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_005C_01C20F98.B6D42FC0
Content-Type: text/plain;
	charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

A FISZ a k=F6vetkez=F5 programra h=EDvja fel a figyelm=E9t:A Korona Kiad=F3 szeretettel megh=EDvja a


Munk=E1s, paraszt, =E9rtelmis=E9g

munkaverseny l=E1z=E1ban =E9g!


Agitat=EDv antol=F3giak=F6lt=E9szet Magyarorsz=E1gon, 1945=961956


c=EDm=FB,
a K=F6nyvh=E9tre megjelen=F5 k=F6nyv=E9nek bemutat=F3j=E1ra.


Bevezeti: Els=E4sser Klaudia, a Korona Kiad=F3 szerkeszt=F5jeAz antol=F3gi=E1t bemutatja: =C1CS MARGIT =EDr=F3 =E9s KISS R=C9KA =
etnogr=E1fus-t=F6rt=E9n=E9sz
A k=F6tettel kapcsolatos k=E9rd=E9sekre v=E1laszol:

L. SIMON L=C1SZL=D3 a k=F6nyv szerkeszt=F5je, valamint BUDA ATTILA a =
bevezet=F5 tanulm=E1ny =EDr=F3ja
A bemutat=F3 helye =E9s id=F5pontja:


Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g

1062 Budapest, Bajza utca 18.

2002. j=FAnius 12., szerda 17 =F3raA k=F6teteben olvashat=F3 versek szerz=F5i:

Acz=E9l Tam=E1s, Ancsel =C9va, Asztalos S=E1ndor, B=E9k=E9s Vir=E1g, =
Benj=E1min L=E1szl=F3, Berda J=F3zsef, Bihari S=E1ndor, B=F3ka =
L=E1szl=F3, Csan=E1di Imre, Cseres Tibor, Csoh=E1ny Gabriella, Cso=F3ri =
S=E1ndor, Dar=E1zs Endre, Devecseri G=E1bor, Donga Gy=F6rgy, E=F6rsi =
Istv=E1n, Farkas B=E9la, Fazekas Anna, Fodor J=F3zsef, F=F6lde=E1k =
J=E1nos, G=E1bor Andor, G=E1l Zsuzsa, Gazdag Erzsi, Gell=E9rt Oszk=E1r, =
Gerebly=E9s L=E1szl=F3, Ger=E9nyi Tibor, Hajnal Anna, Hajnal G=E1bor, =
Heged=FBs G=E9za, Heged=FCs Zolt=E1n, Holl=F3s Korvin Lajos, Horv=E1th =
Istv=E1n, Illy=E9s Gyula, Jankovich Ferenc, J=E1nosy Istv=E1n, Juh=E1sz =
Ferenc, Juh=E1sz R=F3bert, K=E1rolyi Amy, Kelemen S=E1ndor, K=E9pes =
G=E9za, Keszthelyi Zolt=E1n, Kis Ferenc, Kiss K=E1roly, Komj=E1thy =
Istv=E1n, K=F3nya Lajos, K=F6vesi Endre, Kuczka P=E9ter, Lad=E1nyi =
L=E1szl=F3, L=E1nyi Sarolta, L=E1szl=F3 Ibolya, Luk=E1cs Imre, =
Madar=E1sz Emil, Majt=E9nyi Erik, M=E9ray Tibor, Nagy L=E1szl=F3, =
=D6rv=F6s Lajos, P=E1kozdy Ferenc, P=E1l J=F3zsef, Petrov=E1cz Istv=E1n, =
Polg=E1r Istv=E1n, Radv=E1nyi Barna, Rajcs=E1nyi K=E1roly, R=E1kos =
S=E1ndor, Rem=E9nyi B=E9la, Seb=F5k =C9va, Simai Mih=E1ly, Simon =
Istv=E1n, Somly=F3 Gy=F6rgy, Szab=F3 L=E1szl=F3, Sz=E1sz J=E1nos, =
Sz=E9csi Margit, Sz=FCdi Gy=F6rgy, Tak=E1cs Tibor, Tam=E1si Lajos, =
T=EDm=E1r Gy=F6rgy, T=F3th Gyula, Urb=E1n Ern=F5, V=E1rnai Zseni, =
Vasv=E1ri Istv=E1n, V=E9szi Endre, Voz=E1ri Dezs=F5, We=F6res S=E1ndor, =
Zelk Zolt=E1n, Z=F3lyomi Erzs=E9bet,=20R=E9szlet az ut=F3sz=F3b=F3l:
=93K=F6tet=FCnk anyag=E1t az 1945 =E9s 1956 k=F6z=F6tt keletkezett =
magyar versek k=F6z=FCl v=E1logattuk ki. A kiv=E1lasztott sz=F6vegek =
nagy sz=E1ma miatt a verseket tematikusan rendszerezt=FCk.
    A verseket az al=E1bbi 12 kateg=F3ri=E1ba soroltuk be: a =93Bomb=E1t =
vet=FCnk, gr=E1n=E1tot a multra=94 c=EDm=FB els=F5 fejezetben a =
felszabadul=E1st dics=F5=EDt=F5 (Sz=FCdi Gy=F6rgy: Felszabadul=E1s, =
F=F6lde=E1k J=E1nos: Szt=E1lin elvt=E1rssal), az =FAjj=E1=E9p=EDt=E9st =
feleleven=EDt=F5 versek (Illy=E9s Gyula: Az =E9p=EDt=F5kh=F6z, K=F3nya =
Lajos: Honfoglal=F3) ker=FCltek, valamint az olyan =EDr=E1sok, =
amelyekben a =93r=E9gi =E9s =FAj vil=E1g=94 =F6sszevet=E9se, =
k=FCl=F6nbs=E9geik =93=E9rt=E9kel=E9se=94 (V=E9szi Endre: Budapest) a =
szerz=F5 k=F6zponti t=E9m=E1ja. A =93P=E1rtom, te kardos angyalom=94 =
c=EDm=FB m=E1sodik fejezet a kommunista p=E1rtot, a =
p=E1rtfunkcion=E1riusok tev=E9kenys=E9g=E9t felmagasztal=F3 (Zelk =
Zolt=E1n: A p=E1rtos =E9neke, Sz=FCdi Gy=F6rgy: P=E1rttag lettem, Hajnal =
G=E1bor: A p=E1rtkongresszus el=E9, Simai Mih=E1ly: A P=E1rt), az =
ideol=F3giai k=F6vetelm=E9nyeket felsorol=F3 verseket tartalmazza, de =
n=E9h=E1ny m=E1s, nehezen rendszerezhet=F5 sz=F6veg is itt kapott =
helyet, pl. a m=E1jus 1-je =F6r=F6m=E9t, =FCnnep=E9t k=F6zvet=EDt=F5 =
(Holl=F3s Korvin Lajos: M=E1jus elsej=E9re). Az =93=D6t=E9ves terv=FCnk =
sz=E9p f=FBz=E9re=94 c=EDm=FB harmadik fejezet a =
tervgazd=E1lkod=E1sr=F3l (Devecseri G=E1bor: Terv, Somly=F3 Gy=F6rgy: Az =
=D6t=E9ves Terv el=E9, Simon Istv=E1n: Indul=F3), az ipari (Horv=E1th =
Istv=E1n: Telefont szerelnek, Polg=E1r Istv=E1n: Villany, Heged=FCs =
Zolt=E1n: A 200. trambusz), mez=F5gazdas=E1gi (Juh=E1sz Ferenc: Dal a =
traktorr=F3l, Vasv=E1ri Istv=E1n: El=F5re traktorok, Csan=E1di Imre: =
Rizsf=F6ldek) fejl=F5d=E9sr=F5l sz=F3l=F3 verseket foglalja mag=E1ban, =
kieg=E9sz=EDtve a szocializmus h=E9tk=F6znapjainak =E9let=E9t, =
munk=E1j=E1t k=F6zvet=EDt=F5 =E9letk=E9pekkel (Dar=E1zs Endre: Fiatalok, =
Sz=E9csi Margit: Munka ut=E1n).
    A terjedelmes els=F5 h=E1rom fejezetet k=F6vet=F5 tov=E1bbi r=E9szek =
m=E1r jobban k=F6r=FClhat=E1rolhat=F3, pontosabb tematik=E1juknak =
k=F6sz=F6nhet=F5en j=F3val kevesebb verset tartalmaznak. A kult=FAra =
(V=E9szi Endre: Kult=FArh=E1z, R=E1kos S=E1ndor: Kult=FArotthon =
avat=E1s=E1ra), az irodalom (Kuczka P=E9ter: K=F6nyvnapi indul=F3), a =
n=E9pnevel=E9s (E=F6rsi Istv=E1n: R=E1kosi Egyetemv=E1ros, Tak=E1cs =
Tibor: Analfab=E9ta-tanfolyam) problematik=E1j=E1val foglalkoz=F3 versek =
a =93De sz=E9p e n=E9pet elvezetni okos szavakkal otthon=E1ba=85=94 =
c=EDm=FB fejezetben olvashat=F3ak. Szt=E1linnal k=E9t =F6n=E1ll=F3 =
r=E9sz is foglalkozik, az =F6t=F6dik (=93R=F3la, Aki a vil=E1gnak =
kov=E1csa=94) a felszabad=EDt=F3t, a n=E9pnevel=F5t, a minden j=F3 =
forr=E1s=E1nak tekintett, ereje telj=E9ben lev=F5 kommunista vez=E9rt =
mutatja be, a hatodik r=E9sz (=93A mindent l=E1t=F3 szemp=E1r =F6r=F6kre =
becsuk=F3dott=94) a gy=E1sz =E9s a h=E1la 1953-ban keletkezett verseit =
tartalmazza. A k=F6vetkez=F5 fejezet (=93=C9nek R=E1kosi =
M=E1ty=E1sr=F3l=94) a magyar vez=E9r =93dics=F5s=E9ges=94 =
tev=E9kenys=E9g=E9nek bemutat=E1s=E1ra v=E1llalkozik, els=F5sorban a =
R=E1kosi hatvanadik sz=FClet=E9snapj=E1ra kiadott k=F6tet anyag=E1t =
felhaszn=E1lva. A nyolcadik =93El a kezekkel Kore=E1t=F3l!=94 c=EDm=FB =
fejezet a nagy el=F5d=F6k, p=E9ldak=E9pek (Marx, Lenin, Dzerzsinszkij) =
bemutat=E1s=E1n t=FAl azokat a verseket is mag=E1ban foglalja, amelyek a =
nemzetk=F6zi harcost=E1rsakr=F3l (Beloiannisz, Dimitrov), =E9s a =
bar=E1ti eur=F3pai orsz=E1gokr=F3l (Szovjetuni=F3, Rom=E1nia, NDK), a =
Vil=E1gifj=FAs=E1gi Tal=E1lkoz=F3r=F3l (Devecseri G=E1bor: Egym=E1sba =
t=E1gultak orsz=E1gaink, Berda J=F3zsef: =DCzenet), valamint a =
t=E1vol-keleti =93felszabad=EDt=F3=94 harcokr=F3l (Devecseri G=E1bor: =
Nankingi h=EDr, M=E9ray Tibor: Pak Cson Te, =E9nekelj!, K=F3nya Lajos: =
El a kezekkel Kore=E1t=F3l!) sz=F3lnak. Ugyanebben a fejezetben kapott =
helyet a hazug, =E1rul=F3 l=E1ncos kutya tev=E9kenys=E9g=E9t =
el=EDt=E9l=F5 =93m=FB=94 is (Csoh=E1ny Gabriella: Tito). A =
V=F6r=F6shadsereget dics=F5=EDt=F5, a katonas=E1g, a szocialista katona =
feladat=E1t bemutat=F3 versek ker=FCltek a kilencedik fejezetbe =
(=93Elvt=E1rs, emeld a fegyvered a f=E9nybe=85=94). A tizedik fejezet =
(=93induljunk b=E9keharcra ma=85=94) a b=E9k=E9vel, a b=E9keharccal, a =
b=E9ke megv=E9d=E9s=E9vel foglalkoz=F3 versek ker=FCltek. A =93Megy a =
traktor, vas a talpa, z=F6r=F6g, f=E9nylik a csavarja=94 c=EDm=FB =
r=E9szben a gyermekversek vannak, jelezve azt, hogy m=E1r =F3vod=E1s =
korban megkezd=F5d=F6tt az ideol=F3giai nevel=E9s. Legv=E9g=FCl =
(=93Nekival=F3 szem=FCveget az =F6rd=F6gbe=92 sem tal=E1ltak=94) a =
humort, a szat=EDr=E1t, az =F6nir=F3ni=E1t eszk=F6z=FCl v=E1laszt=F3 =
sz=F6vegek olvashat=F3ak. Nem szorul k=FCl=F6n=F6sebb magyar=E1zatra, =
mi=E9rt ez a r=E9sz a legr=F6videbb...=94
L. Simon L=E1szl=F3


R=E9szlet a bevezet=F5 tanulm=E1nyb=F3l:
=93=DAgy t=FBnik, m=E9g mindig nincs itt az ideje annak, hogy a =
szem=E9lyes =E9rintetts=E9g =E9rz=E9sei n=E9lk=FCl lehessen sz=F3lni =
Magyarorsz=E1g 1945 ut=E1ni =E9vtizedeir=F5l, oly m=F3don, hogy =
egyform=E1n ki lehessen ker=FClni a t=FCrelmetlens=E9g =
=E9rtelemhom=E1lyos=EDt=F3 v=E9tk=E9t =E9s a n=E9ven nem nevez=E9s =
semmitmond=F3 felel=F5tlens=E9g=E9t. Pedig mind a t=FCrelem, mind a =
pontos, szigor=FA =E9s r=E9szrehajl=E1s n=E9lk=FCli megnevez=E9s =
k=F6telez=F5 b=E1rkinek, aki valamilyen =F6sszef=FCgg=E9sben err=F5l az =
id=F5szakr=F3l sz=F3l, amely kimondottan neuralgikus szakasz=E1t jelenti =
t=F6rt=E9nelm=FCnknek, s e szempont miatt k=FCl=F6nlegesen =E9rz=E9keny =
emp=E1ti=E1t ig=E9nyelnek az =F6tvenes =E9vek. Igaz ugyan, hogy a =
t=F6rt=E9nettudom=E1ny r=E9szben m=E1r elv=E9gezte sz=E1mvet=E9s=E9t, =
k=E9tszer is: egyszer a nyolcvanas, egyszer pedig a kilencvenes =E9vek =
elej=E9t=F5l s a bizonyos pontokon egym=E1st kieg=E9sz=EDt=F5, =
folytat=F3 =E9rt=E9kel=E9sek el=F5seg=EDtik a t=F6rt=E9ntek pontosabb =
megismer=E9s=E9t, elemz=E9s=E9t; m=E1sfel=F5l azonban az 1989-ben m=E9g =
=E9l=F5, egykori k=F6zszerepl=F5k, s a n=E9hai =E1ldozatok is csak igen =
csek=E9ly sz=E1mban voltak k=E9pesek szemben=E9zni a m=FAlttal, saj=E1t =
m=FAltukkal; ily m=F3don nem csup=E1n az igaz, hogy a t=F6rt=E9nelmi =
fordulat ut=E1n nem ker=FCltek el=F5 az =EDr=F3asztalfi=F3kokb=F3l =
kor=E1bban kiadatlan m=FBvek, de az is, hogy a hatalom egykori, m=E9g =
=E9l=F5 birtokosai sem =E9reztek magukban el=E9g er=F5t t=E1rgyilagos, =
vagy elfogult szem=E9lyes sz=E1mvet=E9seik megfogalmaz=E1s=E1ra. Nem a =
b=FBnb=E1nati jelleg=FB, vagy =F6nel=E9g=FClt vallom=E1sok hi=E1nya =
szembet=FBn=F5, hanem az elhat=E1roz=E1sokat, v=E1laszt=E1sokat =
indokol=F3, az =E9let v=E9g=E9n haszonra =E9s el=F5nyre m=E1r nem =
tekint=F5, esetleg az =E9letutat igazolni k=EDv=E1n=F3, =E1m a tetteket =
=E9s az alkot=E1sokat egyar=E1nt felm=E9r=F5 =F6sszegz=E9sek =
elmarad=E1sa. Mintha azt mutatn=E1 ez, hogy vagy az=E9rt nincs, nem volt =
mir=F5l besz=E1molni, mert az akkori hatalom b=E1rmely szelet=E9nek =
k=E9pvisel=F5i =E9let=E9ben vez=E9rfon=E1lk=E9nt csup=E1n a siv=E1r =
pragmatizmus h=FAz=F3dott, azon k=EDv=FCl m=E1s nem l=E9tezett, vagy =
az=E9rt, mert ha esetleg volt is m=E1s, az hiteless=E9get csup=E1n =
l=E9tez=E9s=E9nek hamis k=F6r=FClm=E9nyei k=F6z=F6tt kaphatott. Az =
=E1ldozatok r=E9sz=E9r=F5l persze nem is kell magyar=E1zni a =
sz=E9gyent=F5l a f=E9lelemig terjed=F5 =E9rzelmi sk=E1l=E1t, amely a =
kifoszt=E1s =E9s al=E1vetetts=E9g =E9veir=F5l a besz=E9det g=E1tolja. =
Neh=E9zz=E9 teszi a tiszt=E1nl=E1t=E1st ma m=E9g az is, hogy =E9ppen a =
fenti t=E9nyb=F5l k=F6vetkez=F5en eml=E9keikt=F5l sz=E9tbogozhatatlanul =
=E9lnek egym=E1s mellett, b=E1r egyre cs=F6kken=F5 sz=E1mban a kor =
k=F6zszerepl=F5i, akik a politik=E1t=F3l =E9s a hatalomt=F3l ugyan =
t=E1vol maradtak, de egyar=E1nt kiszolg=E1ltatva annak: azok, akik a =
kisiklott val=F3s=E1g =E9veit =E9p=EDtett=E9k, s azok, akik ellen=E9re =
=E9p=EDtett=E9k. Am=EDg pedig a diktat=FAra szellemi vagy testi ut=F3dai =
a t=F6rt=E9ntek eltussol=E1s=E1ban, eljelent=E9ktelen=EDt=E9s=E9ben =
=E9rdekeltek, addig term=E9szetesen egykori =E1ldozataik gyermekei, vagy =
akik vel=FCk azonosulnak, az ellenkez=F5j=E9ben. S ahogy a So=E1 =
tud=E1sa, az, ami a sz=E1zad k=F6zepe el=F5tt a felmen=F5kkel =
t=F6rt=E9nt, igen sok esetben t=F6nkreteszi az ut=F3dok lelk=E9t, =FAgy =
=E9lnek a kommunista =FCld=F6ztet=E9sek, er=F5szakoskod=E1sok =E9s =
kitelep=EDt=E9sek eml=E9kei nemzed=E9keken =E1t=EDvel=F5, b=E9kly=F3z=F3 =
=E9lm=E9nyk=E9nt az =F5 lesz=E1rmazottaikban.
[...]
A sz=F6vegek sokszempont=FA vizsg=E1lat=E1n t=FAl a filol=F3gia =
alapk=E9rd=E9se val=F3j=E1ban az igazs=E1gra vonatkozik. Quid est =
veritas =96 k=E9rdezte Pil=E1tus, =E9s ebben csatlakozhatunk hozz=E1 mi =
is. A filol=F3gia =E9ppen ez=E9rt nyugtalan=EDt=F3 tudom=E1ny, amely =
m=FBvel=F5j=E9t=F5l er=F5s idegzetet =E9s biztos =F6nbecs=FCl=E9st =
k=EDv=E1n, hogy saj=E1t kora mellett a r=E9gm=FAlt jelenl=E9t=E9t =E9s =
felt=E1masztott hat=E1s=E1t is el tudja viselni; a befogad=F3t pedig, =
legf=F5k=E9ppen a szellemiekkel b=EDbel=F5d=F5 =E9rtelmis=E9git =
v=E1laszt=E1s el=E9 =E1ll=EDtja: az =FAj =E9s t=F6bb tud=E1s k=EDv=E1n-e =
valamilyen =EDt=E9letet is? S ha, ahogyan legt=F6bbsz=F6r, a teljes =
igazs=E1g kider=EDthetetlen is, mert mindig maradhatnak =
k=F6r=FClm=E9nyek =E1rny=E9k alatt, az=E9rt a fennmaradt sz=F6vegeket =
=FCtk=F6ztetni lehet egym=E1ssal, s ekkor a hazugs=E1g, ami sokszor =
pontosabb k=E9pet ad a k=E9tes igazs=E1gn=E1l, eltitkolhatatlanul =
mutatja meg mag=E1t. S legt=F6bbsz=F6r ennyi el=E9g is. Adatokat, =
t=E9nyeket ugyanis el lehet titkolni, meg lehet hamis=EDtani, vagy =
semmis=EDteni, de mag=E1t a hamis=EDt=E1st nem lehet semmiss=E9 tenni. =
M=E1sfel=F5l a filol=F3gia mindenekel=F5tt pontoss=E1gra nevel. A =
pontosabb nemzeteket nem lehet olyan k=F6nnyen megt=E9veszteni, a =
pontosabb nemzeteken nehezebb uralkodni. A filol=F3gia egy=E9bk=E9nt is =
igen k=F6nnyen l=E1that=F3v=E1 teszi, hogy meztelen a kir=E1ly, hogy =
hamis inform=E1ci=F3k =E1rasztj=E1k el a k=F6rnyezetet, a nemzetet, az =
emberis=E9get. V=E9g=FCl a filol=F3gia az =E9lethez legink=E1bb =
sz=FCks=E9ges al=E1zatra nevel: kult=FAr=E1k el=F5tt=FCnk is voltak, =
ut=E1nunk is j=F5nek; nem lehet azt gondolni, hogy minden probl=E9ma =
megold=E1sa egyetlen nemzed=E9k, egyetlen koroszt=E1ly, n=E9h=E1ny =E9v =
dolga. A filol=F3gi=E1nak mint tudom=E1nynak l=E9teleme a =
folyamatoss=E1g, m=FBvel=F5inek =E9leteken =E1t=EDvel=F5 k=E9zfog=E1sa, =
a megszak=EDtotts=E1g elker=FCl=E9se, a megszak=EDtatlans=E1g =
=FAjrateremt=E9se.
Vizsg=E1lt korszakunk a filol=F3gia n=E9lk=FCli =E9vek t=F6rt=E9nelm=E9t =
hozta el.=94
Buda Attila

------=_NextPart_000_005C_01C20F98.B6D42FC0
Content-Type: text/html;
	charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1250">
<META content=3D"MSHTML 5.50.4134.100" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<P align=3Dleft><FONT size=3D2>A FISZ a k=F6vetkez=F5 programra h=EDvja =
fel a=20
figyelm=E9t:</FONT></P>
<P align=3Dcenter><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><STRONG><FONT size=3D4>A Korona Kiad=F3 szeretettel =
megh=EDvja=20
a</FONT></STRONG></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D6><STRONG>Munk=E1s, paraszt, =
=E9rtelmis=E9g</STRONG></P>
<P align=3Dcenter><STRONG>munkaverseny l=E1z=E1ban =
=E9g!</STRONG></P></FONT>
<P align=3Dcenter></P><I>
<P align=3Dcenter><STRONG><FONT size=3D4>Agitat=EDv =
antol=F3giak=F6lt=E9szet Magyarorsz=E1gon,=20
1945=961956</FONT></STRONG></P></I>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>c=EDm=FB,</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT face=3DArial size=3D4></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>a K=F6nyvh=E9tre megjelen=F5 =
k=F6nyv=E9nek=20
bemutat=F3j=E1ra.</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>Bevezeti: Els=E4sser Klaudia, a Korona =
Kiad=F3=20
szerkeszt=F5je</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>Az antol=F3gi=E1t bemutatja: =
<STRONG>=C1CS MARGIT=20
</STRONG>=EDr=F3 =E9s&nbsp;<STRONG>KISS=20
R=C9KA</STRONG>&nbsp;etnogr=E1fus-t=F6rt=E9n=E9sz</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>A k=F6tettel kapcsolatos k=E9rd=E9sekre =

v=E1laszol:</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4><STRONG>L. SIMON =
L=C1SZL=D3</STRONG>&nbsp;a k=F6nyv=20
szerkeszt=F5je, valamint&nbsp;<STRONG>BUDA ATTILA</STRONG>&nbsp;a =
bevezet=F5=20
tanulm=E1ny =EDr=F3ja</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4><STRONG>A bemutat=F3 helye =E9s=20
id=F5pontja:</STRONG></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>Magyar =CDr=F3sz=F6vets=E9g</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>1062 Budapest, Bajza utca =
18.</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4>2002. j=FAnius 12., szerda 17 =
=F3ra</FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><STRONG>A k=F6teteben olvashat=F3 versek =
szerz=F5i:</STRONG></P>
<P align=3Djustify>Acz=E9l Tam=E1s, Ancsel =C9va, Asztalos S=E1ndor, =
B=E9k=E9s Vir=E1g, Benj=E1min=20
L=E1szl=F3, Berda J=F3zsef, Bihari S=E1ndor, B=F3ka L=E1szl=F3, =
Csan=E1di Imre, Cseres Tibor,=20
Csoh=E1ny Gabriella, Cso=F3ri S=E1ndor, Dar=E1zs Endre, Devecseri =
G=E1bor, Donga Gy=F6rgy,=20
E=F6rsi Istv=E1n, Farkas B=E9la, Fazekas Anna, Fodor J=F3zsef, =
F=F6lde=E1k J=E1nos, G=E1bor=20
Andor, G=E1l Zsuzsa, Gazdag Erzsi, Gell=E9rt Oszk=E1r, Gerebly=E9s =
L=E1szl=F3, Ger=E9nyi=20
Tibor, Hajnal Anna, Hajnal G=E1bor, Heged=FBs G=E9za, Heged=FCs =
Zolt=E1n, Holl=F3s Korvin=20
Lajos, Horv=E1th Istv=E1n, Illy=E9s Gyula, Jankovich Ferenc, J=E1nosy =
Istv=E1n, Juh=E1sz=20
Ferenc, Juh=E1sz R=F3bert, K=E1rolyi Amy, Kelemen S=E1ndor, K=E9pes =
G=E9za, Keszthelyi=20
Zolt=E1n, Kis Ferenc, Kiss K=E1roly, Komj=E1thy Istv=E1n, K=F3nya Lajos, =
K=F6vesi Endre,=20
Kuczka P=E9ter, Lad=E1nyi L=E1szl=F3, L=E1nyi Sarolta, L=E1szl=F3 =
Ibolya, Luk=E1cs Imre,=20
Madar=E1sz Emil, Majt=E9nyi Erik, M=E9ray Tibor, Nagy L=E1szl=F3, =
=D6rv=F6s Lajos, P=E1kozdy=20
Ferenc, P=E1l J=F3zsef, Petrov=E1cz Istv=E1n, Polg=E1r Istv=E1n, =
Radv=E1nyi Barna, Rajcs=E1nyi=20
K=E1roly, R=E1kos S=E1ndor, Rem=E9nyi B=E9la, Seb=F5k =C9va, Simai =
Mih=E1ly, Simon Istv=E1n,=20
Somly=F3 Gy=F6rgy, Szab=F3 L=E1szl=F3, Sz=E1sz J=E1nos, Sz=E9csi Margit, =
Sz=FCdi Gy=F6rgy, Tak=E1cs=20
Tibor, Tam=E1si Lajos, T=EDm=E1r Gy=F6rgy, T=F3th Gyula, Urb=E1n Ern=F5, =
V=E1rnai Zseni, Vasv=E1ri=20
Istv=E1n, V=E9szi Endre, Voz=E1ri Dezs=F5, We=F6res S=E1ndor, Zelk =
Zolt=E1n, Z=F3lyomi Erzs=E9bet,=20
</P>
<P align=3Dcenter><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</P>
<DIV align=3Djustify>R=E9szlet az ut=F3sz=F3b=F3l:</DIV>
<DIV align=3Djustify>=93K=F6tet=FCnk anyag=E1t az 1945 =E9s 1956 =
k=F6z=F6tt keletkezett magyar=20
versek k=F6z=FCl v=E1logattuk ki. A kiv=E1lasztott sz=F6vegek nagy =
sz=E1ma miatt a verseket=20
tematikusan rendszerezt=FCk.</DIV>
<DIV align=3Djustify>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A verseket az al=E1bbi 12 =
kateg=F3ri=E1ba=20
soroltuk be: a <I>=93Bomb=E1t vet=FCnk, gr=E1n=E1tot a multra=94 =
</I>c=EDm=FB els=F5 fejezetben a=20
felszabadul=E1st dics=F5=EDt=F5 (Sz=FCdi Gy=F6rgy:<B> =
</B><I>Felszabadul=E1s, </I>F=F6lde=E1k=20
J=E1nos: <I>Szt=E1lin elvt=E1rssal</I>), az =FAjj=E1=E9p=EDt=E9st =
feleleven=EDt=F5 versek (Illy=E9s=20
Gyula: <I>Az =E9p=EDt=F5kh=F6z, </I>K=F3nya Lajos: <I>Honfoglal=F3</I>) =
ker=FCltek, valamint=20
az olyan =EDr=E1sok, amelyekben a =93r=E9gi =E9s =FAj vil=E1g=94 =
=F6sszevet=E9se, k=FCl=F6nbs=E9geik=20
=93=E9rt=E9kel=E9se=94 (V=E9szi Endre: <I>Budapest</I>) a szerz=F5 =
k=F6zponti t=E9m=E1ja. A=20
<I>=93P=E1rtom, te kardos angyalom=94 </I>c=EDm=FB m=E1sodik fejezet a =
kommunista p=E1rtot, a=20
p=E1rtfunkcion=E1riusok tev=E9kenys=E9g=E9t felmagasztal=F3 (Zelk =
Zolt=E1n: <I>A p=E1rtos=20
=E9neke,</I> Sz=FCdi Gy=F6rgy: <I>P=E1rttag lettem,</I> Hajnal G=E1bor: =
<I>A=20
p=E1rtkongresszus el=E9,</I> Simai Mih=E1ly: <I>A P=E1rt</I>), az =
ideol=F3giai=20
k=F6vetelm=E9nyeket felsorol=F3 verseket tartalmazza, de n=E9h=E1ny =
m=E1s, nehezen=20
rendszerezhet=F5 sz=F6veg is itt kapott helyet, pl. a m=E1jus 1-je =
=F6r=F6m=E9t, =FCnnep=E9t=20
k=F6zvet=EDt=F5 (Holl=F3s Korvin Lajos: <I>M=E1jus elsej=E9re</I>). Az =
<I>=93=D6t=E9ves terv=FCnk=20
sz=E9p f=FBz=E9re=94 </I>c=EDm=FB harmadik fejezet a =
tervgazd=E1lkod=E1sr=F3l (Devecseri G=E1bor:=20
<I>Terv,</I> Somly=F3 Gy=F6rgy: <I>Az =D6t=E9ves Terv el=E9,</I> Simon =
Istv=E1n:=20
<I>Indul=F3</I>), az ipari (Horv=E1th Istv=E1n: <I>Telefont =
szerelnek,</I> Polg=E1r=20
Istv=E1n: <I>Villany,</I> Heged=FCs Zolt=E1n: <I>A 200. trambusz</I>), =
mez=F5gazdas=E1gi=20
(Juh=E1sz Ferenc: <I>Dal a traktorr=F3l,</I> Vasv=E1ri Istv=E1n: =
<I>El=F5re traktorok,</I>=20
Csan=E1di Imre: <I>Rizsf=F6ldek</I>) fejl=F5d=E9sr=F5l sz=F3l=F3 =
verseket foglalja mag=E1ban,=20
kieg=E9sz=EDtve a szocializmus h=E9tk=F6znapjainak =E9let=E9t, =
munk=E1j=E1t k=F6zvet=EDt=F5=20
=E9letk=E9pekkel (Dar=E1zs Endre: <I>Fiatalok, </I>Sz=E9csi Margit: =
<I>Munka=20
ut=E1n</I>).</DIV>
<DIV align=3Djustify>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A terjedelmes els=F5 h=E1rom =
fejezetet k=F6vet=F5=20
tov=E1bbi r=E9szek m=E1r jobban k=F6r=FClhat=E1rolhat=F3, pontosabb =
tematik=E1juknak=20
k=F6sz=F6nhet=F5en j=F3val kevesebb verset tartalmaznak. A kult=FAra =
(V=E9szi Endre:=20
<I>Kult=FArh=E1z,</I> R=E1kos S=E1ndor: <I>Kult=FArotthon =
avat=E1s=E1ra</I>), az irodalom=20
(Kuczka P=E9ter: <I>K=F6nyvnapi indul=F3</I>), a n=E9pnevel=E9s (E=F6rsi =
Istv=E1n:<I> R=E1kosi=20
Egyetemv=E1ros, </I>Tak=E1cs Tibor: Analfab=E9ta-tanfolyam) =
problematik=E1j=E1val=20
foglalkoz=F3 versek a <I>=93De sz=E9p e n=E9pet elvezetni okos szavakkal =
otthon=E1ba=85=94=20
</I>c=EDm=FB fejezetben olvashat=F3ak. Szt=E1linnal k=E9t =F6n=E1ll=F3 =
r=E9sz is foglalkozik, az=20
=F6t=F6dik (<I>=93R=F3la, Aki a vil=E1gnak kov=E1csa=94</I>) a =
felszabad=EDt=F3t, a n=E9pnevel=F5t, a=20
minden j=F3 forr=E1s=E1nak tekintett, ereje telj=E9ben lev=F5 kommunista =
vez=E9rt mutatja=20
be, a hatodik r=E9sz (<I>=93A mindent l=E1t=F3 szemp=E1r =F6r=F6kre =
becsuk=F3dott=94</I>) a gy=E1sz=20
=E9s a h=E1la 1953-ban keletkezett verseit tartalmazza. A k=F6vetkez=F5 =
fejezet=20
(<I>=93=C9nek R=E1kosi M=E1ty=E1sr=F3l=94</I>) a magyar vez=E9r =
=93dics=F5s=E9ges=94 tev=E9kenys=E9g=E9nek=20
bemutat=E1s=E1ra v=E1llalkozik, els=F5sorban a R=E1kosi hatvanadik =
sz=FClet=E9snapj=E1ra kiadott=20
k=F6tet anyag=E1t felhaszn=E1lva. A nyolcadik <I>=93El a kezekkel =
Kore=E1t=F3l!=94</I> c=EDm=FB=20
fejezet a nagy el=F5d=F6k, p=E9ldak=E9pek (Marx, Lenin, Dzerzsinszkij) =
bemutat=E1s=E1n t=FAl=20
azokat a verseket is mag=E1ban foglalja, amelyek a nemzetk=F6zi =
harcost=E1rsakr=F3l=20
(Beloiannisz, Dimitrov), =E9s a bar=E1ti eur=F3pai orsz=E1gokr=F3l =
(Szovjetuni=F3, Rom=E1nia,=20
NDK), a Vil=E1gifj=FAs=E1gi Tal=E1lkoz=F3r=F3l (Devecseri G=E1bor: =
<I>Egym=E1sba t=E1gultak=20
orsz=E1gaink,</I> Berda J=F3zsef: <I>=DCzenet</I>), valamint a =
t=E1vol-keleti=20
=93felszabad=EDt=F3=94 harcokr=F3l (Devecseri G=E1bor: <I>Nankingi =
h=EDr,</I> M=E9ray Tibor:=20
<I>Pak Cson Te, =E9nekelj!,</I> K=F3nya Lajos: <I>El a kezekkel =
Kore=E1t=F3l!</I>)=20
sz=F3lnak. Ugyanebben a fejezetben kapott helyet a hazug, =E1rul=F3 =
l=E1ncos kutya=20
tev=E9kenys=E9g=E9t el=EDt=E9l=F5 =93m=FB=94 is (Csoh=E1ny Gabriella: =
<I>Tito</I>). A=20
V=F6r=F6shadsereget dics=F5=EDt=F5, a katonas=E1g, a szocialista katona =
feladat=E1t bemutat=F3=20
versek ker=FCltek a kilencedik fejezetbe (<I>=93Elvt=E1rs, emeld a =
fegyvered a=20
f=E9nybe=85=94</I>). A tizedik fejezet (<I>=93induljunk b=E9keharcra =
ma=85=94</I>) a b=E9k=E9vel,=20
a b=E9keharccal, a b=E9ke megv=E9d=E9s=E9vel foglalkoz=F3 versek =
ker=FCltek. A <I>=93Megy a=20
traktor, vas a talpa, z=F6r=F6g, f=E9nylik a csavarja=94 </I>c=EDm=FB =
r=E9szben a=20
gyermekversek vannak, jelezve azt, hogy m=E1r =F3vod=E1s korban =
megkezd=F5d=F6tt az=20
ideol=F3giai nevel=E9s. Legv=E9g=FCl (<I>=93Nekival=F3 szem=FCveget az =
=F6rd=F6gbe=92 sem=20
tal=E1ltak=94</I>) a humort, a szat=EDr=E1t, az =F6nir=F3ni=E1t =
eszk=F6z=FCl v=E1laszt=F3 sz=F6vegek=20
olvashat=F3ak. Nem szorul k=FCl=F6n=F6sebb magyar=E1zatra, mi=E9rt ez a =
r=E9sz a=20
legr=F6videbb...=94</DIV>
<DIV align=3Dright>L. Simon L=E1szl=F3</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dcenter><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=3Dleft>R=E9szlet a bevezet=F5 tanulm=E1nyb=F3l:</DIV><FONT=20
face=3D"Times New Roman">
<DIV align=3Djustify>=93=DAgy t=FBnik, m=E9g mindig nincs itt az ideje =
annak, hogy a=20
szem=E9lyes =E9rintetts=E9g =E9rz=E9sei n=E9lk=FCl lehessen sz=F3lni =
Magyarorsz=E1g 1945 ut=E1ni=20
=E9vtizedeir=F5l, oly m=F3don, hogy egyform=E1n ki lehessen ker=FClni a =
t=FCrelmetlens=E9g=20
=E9rtelemhom=E1lyos=EDt=F3 v=E9tk=E9t =E9s a n=E9ven nem nevez=E9s =
semmitmond=F3 felel=F5tlens=E9g=E9t.=20
Pedig mind a t=FCrelem, mind a pontos, szigor=FA =E9s r=E9szrehajl=E1s =
n=E9lk=FCli megnevez=E9s=20
k=F6telez=F5 b=E1rkinek, aki valamilyen =F6sszef=FCgg=E9sben err=F5l az =
id=F5szakr=F3l sz=F3l, amely=20
kimondottan neuralgikus szakasz=E1t jelenti t=F6rt=E9nelm=FCnknek, s e =
szempont miatt=20
k=FCl=F6nlegesen =E9rz=E9keny emp=E1ti=E1t ig=E9nyelnek az =F6tvenes =
=E9vek. Igaz ugyan, hogy a=20
t=F6rt=E9nettudom=E1ny r=E9szben m=E1r elv=E9gezte sz=E1mvet=E9s=E9t, =
k=E9tszer is: egyszer a=20
nyolcvanas, egyszer pedig a kilencvenes =E9vek elej=E9t=F5l s a bizonyos =
pontokon=20
egym=E1st kieg=E9sz=EDt=F5, folytat=F3 =E9rt=E9kel=E9sek el=F5seg=EDtik =
a t=F6rt=E9ntek pontosabb=20
megismer=E9s=E9t, elemz=E9s=E9t; m=E1sfel=F5l azonban az 1989-ben m=E9g =
=E9l=F5, egykori=20
k=F6zszerepl=F5k, s a n=E9hai =E1ldozatok is csak igen csek=E9ly =
sz=E1mban voltak k=E9pesek=20
szemben=E9zni a m=FAlttal, saj=E1t m=FAltukkal; ily m=F3don nem csup=E1n =
az igaz, hogy a=20
t=F6rt=E9nelmi fordulat ut=E1n nem ker=FCltek el=F5 az =
=EDr=F3asztalfi=F3kokb=F3l kor=E1bban=20
kiadatlan m=FBvek, de az is, hogy a hatalom egykori, m=E9g =E9l=F5 =
birtokosai sem=20
=E9reztek magukban el=E9g er=F5t t=E1rgyilagos, vagy elfogult =
szem=E9lyes sz=E1mvet=E9seik=20
megfogalmaz=E1s=E1ra. Nem a b=FBnb=E1nati jelleg=FB, vagy =
=F6nel=E9g=FClt vallom=E1sok hi=E1nya=20
szembet=FBn=F5, hanem az elhat=E1roz=E1sokat, v=E1laszt=E1sokat =
indokol=F3, az =E9let v=E9g=E9n=20
haszonra =E9s el=F5nyre m=E1r nem tekint=F5, esetleg az =E9letutat =
igazolni k=EDv=E1n=F3, =E1m a=20
tetteket =E9s az alkot=E1sokat egyar=E1nt felm=E9r=F5 =F6sszegz=E9sek =
elmarad=E1sa. Mintha azt=20
mutatn=E1 ez, hogy vagy az=E9rt nincs, nem volt mir=F5l besz=E1molni, =
mert az akkori=20
hatalom b=E1rmely szelet=E9nek k=E9pvisel=F5i =E9let=E9ben =
vez=E9rfon=E1lk=E9nt csup=E1n a siv=E1r=20
pragmatizmus h=FAz=F3dott, azon k=EDv=FCl m=E1s nem l=E9tezett, vagy =
az=E9rt, mert ha esetleg=20
volt is m=E1s, az hiteless=E9get csup=E1n l=E9tez=E9s=E9nek hamis =
k=F6r=FClm=E9nyei k=F6z=F6tt=20
kaphatott. Az =E1ldozatok r=E9sz=E9r=F5l persze nem is kell magyar=E1zni =
a sz=E9gyent=F5l a=20
f=E9lelemig terjed=F5 =E9rzelmi sk=E1l=E1t, amely a kifoszt=E1s =E9s =
al=E1vetetts=E9g =E9veir=F5l a=20
besz=E9det g=E1tolja. Neh=E9zz=E9 teszi a tiszt=E1nl=E1t=E1st ma m=E9g =
az is, hogy =E9ppen a fenti=20
t=E9nyb=F5l k=F6vetkez=F5en eml=E9keikt=F5l sz=E9tbogozhatatlanul =
=E9lnek egym=E1s mellett, b=E1r=20
egyre cs=F6kken=F5 sz=E1mban a kor k=F6zszerepl=F5i, akik a =
politik=E1t=F3l =E9s a hatalomt=F3l=20
ugyan t=E1vol maradtak, de egyar=E1nt kiszolg=E1ltatva annak: azok, akik =
a kisiklott=20
val=F3s=E1g =E9veit =E9p=EDtett=E9k, s azok, akik ellen=E9re =
=E9p=EDtett=E9k. Am=EDg pedig a diktat=FAra=20
szellemi vagy testi ut=F3dai a t=F6rt=E9ntek eltussol=E1s=E1ban, =
eljelent=E9ktelen=EDt=E9s=E9ben=20
=E9rdekeltek, addig term=E9szetesen egykori =E1ldozataik gyermekei, vagy =
akik vel=FCk=20
azonosulnak, az ellenkez=F5j=E9ben. S ahogy a So=E1 tud=E1sa, az, ami a =
sz=E1zad k=F6zepe=20
el=F5tt a felmen=F5kkel t=F6rt=E9nt, igen sok esetben t=F6nkreteszi az =
ut=F3dok lelk=E9t, =FAgy=20
=E9lnek a kommunista =FCld=F6ztet=E9sek, er=F5szakoskod=E1sok =E9s =
kitelep=EDt=E9sek eml=E9kei=20
nemzed=E9keken =E1t=EDvel=F5, b=E9kly=F3z=F3 =E9lm=E9nyk=E9nt az =F5 =
lesz=E1rmazottaikban.</DIV>
<DIV align=3Djustify><FONT face=3DArial size=3D2>[...]</FONT></DIV>
<DIV align=3Djustify>A sz=F6vegek sokszempont=FA vizsg=E1lat=E1n t=FAl a =
filol=F3gia=20
alapk=E9rd=E9se val=F3j=E1ban az igazs=E1gra vonatkozik. Quid est =
veritas =96 k=E9rdezte=20
Pil=E1tus, =E9s ebben csatlakozhatunk hozz=E1 mi is. A filol=F3gia =
=E9ppen ez=E9rt=20
nyugtalan=EDt=F3 tudom=E1ny, amely m=FBvel=F5j=E9t=F5l er=F5s idegzetet =
=E9s biztos =F6nbecs=FCl=E9st=20
k=EDv=E1n, hogy saj=E1t kora mellett a r=E9gm=FAlt jelenl=E9t=E9t =E9s =
felt=E1masztott hat=E1s=E1t is=20
el tudja viselni; a befogad=F3t pedig, legf=F5k=E9ppen a szellemiekkel =
b=EDbel=F5d=F5=20
=E9rtelmis=E9git v=E1laszt=E1s el=E9 =E1ll=EDtja: az =FAj =E9s t=F6bb =
tud=E1s k=EDv=E1n-e valamilyen=20
=EDt=E9letet is? S ha, ahogyan legt=F6bbsz=F6r, a teljes igazs=E1g =
kider=EDthetetlen is,=20
mert mindig maradhatnak k=F6r=FClm=E9nyek =E1rny=E9k alatt, az=E9rt a =
fennmaradt sz=F6vegeket=20
=FCtk=F6ztetni lehet egym=E1ssal, s ekkor a hazugs=E1g, ami sokszor =
pontosabb k=E9pet ad a=20
k=E9tes igazs=E1gn=E1l, eltitkolhatatlanul mutatja meg mag=E1t. S =
legt=F6bbsz=F6r ennyi el=E9g=20
is. Adatokat, t=E9nyeket ugyanis el lehet titkolni, meg lehet =
hamis=EDtani, vagy=20
semmis=EDteni, de mag=E1t a hamis=EDt=E1st nem lehet semmiss=E9 tenni. =
M=E1sfel=F5l a=20
filol=F3gia mindenekel=F5tt pontoss=E1gra nevel. A pontosabb nemzeteket =
nem lehet=20
olyan k=F6nnyen megt=E9veszteni, a pontosabb nemzeteken nehezebb =
uralkodni. A=20
filol=F3gia egy=E9bk=E9nt is igen k=F6nnyen l=E1that=F3v=E1 teszi, hogy =
meztelen a kir=E1ly,=20
hogy hamis inform=E1ci=F3k =E1rasztj=E1k el a k=F6rnyezetet, a nemzetet, =
az emberis=E9get.=20
V=E9g=FCl a filol=F3gia az =E9lethez legink=E1bb sz=FCks=E9ges =
al=E1zatra nevel: kult=FAr=E1k=20
el=F5tt=FCnk is voltak, ut=E1nunk is j=F5nek; nem lehet azt gondolni, =
hogy minden=20
probl=E9ma megold=E1sa egyetlen nemzed=E9k, egyetlen koroszt=E1ly, =
n=E9h=E1ny =E9v dolga. A=20
filol=F3gi=E1nak mint tudom=E1nynak l=E9teleme a folyamatoss=E1g, =
m=FBvel=F5inek =E9leteken=20
=E1t=EDvel=F5 k=E9zfog=E1sa, a megszak=EDtotts=E1g elker=FCl=E9se, a =
megszak=EDtatlans=E1g=20
=FAjrateremt=E9se.</DIV>
<DIV align=3Djustify>Vizsg=E1lt korszakunk a filol=F3gia n=E9lk=FCli =
=E9vek t=F6rt=E9nelm=E9t=20
hozta el.=94</DIV>
<DIV align=3Dright>Buda Attila</DIV></FONT></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_005C_01C20F98.B6D42FC0--