[artinfo] Hayek tarsasag/meghivo

Seres Szilvia szseres@c3.hu
Wed, 11 Dec 2002 14:35:25 +0100


A Hayek T=E1rsas=E1g =E9s a Friedrich Naumann Alap=EDtv=E1ny tisztelettel
megh=EDvja k=F6z=F6s rendezv=E9nysorozat=E1nak, a Hayek Klubnak az idei
utols=F3 el=F5ad=E1s=E1ra, amelyet Madar=E1sz Alad=E1r k=F6zgazd=E1sz tart

A szocializmus t=E9ved=E9sei
- F. A. Hayek gazdas=E1gi =E9s politikai filoz=F3fi=E1ja

c=EDmmel dec. 12-=E9n, cs=FCt=F6rt=F6k=F6n 19h-kor a Naumann Alap=EDtv=E1ny=
 irod=E1j=E1ban
(V. J=F3zsef Attila u. 1, 1.em.). Az el=F5ad=E1st term=E9szetesen ism=E9t
besz=E9lget=E9s, vita k=F6veti.

L=E1togasson el honlapunkra is: www.hayek.hu
=3DE9ria?=3D"=
 <galeria@bazovsky.hu>
>Organization: =3D?iso-8859-2?Q?K._Bazovsky_Gal=3DE9ria?=3D
>X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
>Delivered-to: benyhe@congress.blavo.hu
>Delivered-to: benczurmk@axelero.hu
>Delivered-to: bemrkp6@axelero.hu
>Delivered-to: bekespal@axelero.hu
>Delivered-to: bede.gy@axelero.hu
>Delivered-to: bbiro@axelero.hu
>
>
>----- Original Message -----
>From: <mailto:galeria@bazovsky.hu>K. Bazovsky Gal=E9ria
>Sent: Tuesday, December 10, 2002 11:10 AM
>Subject: Megh=EDv=F3
>
>
>  KecsiG4TemporaryItemsnsmail70.jpg
>
>
>Szeretettel megh=EDvjuk a K. Bazovsky Gal=E9ri=E1ba Swierkiewicz R=F3bert=
=20
>fest=F5m=FBv=E9sz ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3j=E1ra.
>Az esem=E9nyre 2002. december 17.-=E9n 20 =F3rai kezdettel ker=FCl sor.
>
>Program:
>19.30 - b=FCf=E9
>20.00 - a ki=E1ll=EDt=E1s bevezet=F5j=E9t mondja: Oran Mac Cuirc
>20.15 - Seems Like Kaylash - Ez mintha Kajl=E1s lenne. Szemz=F5 Tibor=20
>kinematikus napl=F3j=E1b=F3l mutat be n=E9h=E1ny lapot
>20.45 - 22.00 - b=FCf=E9
>
>
>C=EDm=FCnk: 1085 Budapest, Hor=E1nszky u. 13. II. 19.; Telefon/Fax: (06-1)=
 2674491
>A ki=E1ll=EDt=E1s 2002. janu=E1r 10.-=E9ig tekinthet=F5 meg, h=E9tk=F6znap=
 10 =E9s 17 =F3ra=20
>k=F6z=F6tt.
>K=E9rj=FCk, hogy l=E1togat=E1sa el=F5tt egyeztessen id=F5pontot a gal=E9ria=
=20
>telefonsz=E1m=E1n, vagy a 06 30 9750567 sz=E1mon!
>
>
>Sw meghivo kulso oldal kicsi.jpg
>
>Amennyiben a j=F6v=F5ben nem szeretne megh=EDv=F3t kapni t=F5l=FCnk,=
 illetve csak=20
>sz=F6veges =E9rtes=EDt=E9st szeretne, k=E9rj=FCk jelezze a=20
><mailto:galeria@bazovsky.hu>galeria@bazovsky.hu c=EDmre!
>

--=====================_281775==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<br>
<blockquote type=3Dcite cite>Delivered-To: b2@c3.hu<br>
Date: Tue, 10 Dec 2002 17:15:01 +0100<br>
From: &quot;=3D?iso-8859-2?Q?K._Bazovsky_Gal=3DE9ria?=3D&quot;
&lt;galeria@bazovsky.hu&gt;<br>
Subject: =3D?iso-8859-2?B?TWVnaO128yBraeFsbO104XNyYQ=3D=3D?=3D<br>
To: &lt;Undisclosed-Recipient:;&gt;<br>
Reply-to: &quot;=3D?iso-8859-2?Q?K._Bazovsky_Gal=3DE9ria?=3D&quot;
&lt;galeria@bazovsky.hu&gt;<br>
Organization: =3D?iso-8859-2?Q?K._Bazovsky_Gal=3DE9ria?=3D<br>
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000<br>
Delivered-to: benyhe@congress.blavo.hu<br>
Delivered-to: benczurmk@axelero.hu<br>
Delivered-to: bemrkp6@axelero.hu<br>
Delivered-to: bekespal@axelero.hu<br>
Delivered-to: bede.gy@axelero.hu<br>
Delivered-to: bbiro@axelero.hu<br>
<br>
&nbsp;<br>
----- Original Message ----- <br>
<b>From:</b> <a href=3D"mailto:galeria@bazovsky.hu">K. Bazovsky Gal=E9ria</a=
>
<br>
<b>Sent:</b> Tuesday, December 10, 2002 11:10 AM<br>
<b>Subject:</b> Megh=EDv=F3<br>
<br>
&nbsp;<br>
&nbsp;<img src=3D"cid:4.2.0.58.20021210171420.00a54888@c3.hu.0" width=3D135=
 height=3D39 alt=3D"KecsiG4TemporaryItemsnsmail70.jpg"><br>
&nbsp; <br>
<br>
Szeretettel megh=EDvjuk a K. Bazovsky Gal=E9ri=E1ba <font=
 color=3D"#7F0004"><b><i>Swierkiewicz R=F3bert </font></b></i>fest=F5m=FBv=
=E9sz ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3j=E1ra. <br>
Az esem=E9nyre <font color=3D"#800000"><b><i>2002. december 17.-=E9n 20=
 =F3ra</font></b></i>i kezdettel ker=FCl sor. <br>
&nbsp;<br>
<font face=3D"arial"><i>Program: <br>
</i>19.30 - b=FCf=E9 <br>
20.00 - a ki=E1ll=EDt=E1s bevezet=F5j=E9t mondja: Oran Mac Cuirc</font><br>
20.15 - Seems Like Kaylash - Ez mintha Kajl=E1s lenne. Szemz=F5 Tibor=
 kinematikus napl=F3j=E1b=F3l mutat be n=E9h=E1ny lapot<br>
20.45 - 22.00 - b=FCf=E9 <br>
&nbsp; <br>
<br>
<i>C=EDm=FCnk:</i> 1085 Budapest, Hor=E1nszky u. 13. II. 19.; Telefon/Fax:=
 (06-1) 2674491 <br>
A ki=E1ll=EDt=E1s 2002. janu=E1r 10.-=E9ig tekinthet=F5 meg, h=E9tk=F6znap=
 10 =E9s 17 =F3ra k=F6z=F6tt. <br>
K=E9rj=FCk, hogy l=E1togat=E1sa el=F5tt egyeztessen id=F5pontot a gal=E9ria=
 telefonsz=E1m=E1n, vagy a 06 30 9750567 sz=E1mon! <br>
<br>
<br>
<img src=3D"cid:4.2.0.58.20021210171420.00a54888@c3.hu.1" width=3D550=
 height=3D573 alt=3D"Sw meghivo kulso oldal kicsi.jpg"><br>
&nbsp; <br>
Amennyiben a j=F6v=F5ben nem szeretne megh=EDv=F3t kapni t=F5l=FCnk, illetve=
 csak sz=F6veges =E9rtes=EDt=E9st szeretne, k=E9rj=FCk jelezze a <a=
 href=3D"mailto:galeria@bazovsky.hu">galeria@bazovsky.hu</a> c=EDmre! <br>
&nbsp; </blockquote></html>

--=====================_281775==_.ALT--