[artinfo] szimpózium

Somogyi Hajni hajni@trafo.hu
Wed, 11 Dec 2002 14:36:48 +0100


--=====================_445851==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


A Fiatal K=E9pz=F5m=FBv=E9szek St=FAdi=F3ja Egyes=FClet valamint az ELTE=
 m=FBv=E9szett=F6rt=E9net=20
=E9s eszt=E9tika szakos hallgat=F3i 2002. december 12-=E9n =E9s 13-=E1n=
 szimp=F3ziumot=20
szerveznek

A kort=E1rs m=FBv=E9szet oktat=E1s=E1nak k=E9rd=E9sei

c=EDmmel.

A szimp=F3zium els=F5dleges c=E9lja a kort=E1rs m=FBv=E9szetelm=E9leti=
 tendenci=E1k=20
vizsg=E1lata a m=FBv=E9szett=F6rt=E9neti diskurzusban. Az el=F5ad=E1sok=
 igyekeznek=20
k=F6r=FClj=E1rni a kort=E1rs k=E9pz=F5m=FBv=E9szet gyakorlat=E1hoz=
 kapcsol=F3d=F3 elm=E9leti=20
megk=F6zel=EDt=E9seket, mik=F6zben megpr=F3b=E1lj=E1k felt=E1rni azok=
 klasszikus=20
felfog=E1sokhoz f=FBz=F5d=F5 viszony=E1t. .A szimp=F3zium megpr=F3b=E1l=
 v=E1laszt adni arra,=20
mi az, hogy kort=E1rs m=FBv=E9szet =E9s milyen lehet=F5s=E9geink vannak=
 annak elm=E9leti=20
megk=F6zel=EDt=E9s=E9re.

Dec. 12. cs=FCt=F6rt=F6k 12 =F3r=E1t=F3l

Bevezet=F5: Dr. Kel=E9nyi Gy=F6rgy

Dr. Keser=FC Katalin: A kort=E1rs m=FBv=E9szet oktat=E1s=E1nak gyakorlata az=
 elm=FAlt=20
=E9vtizedben

Dr. Gy=F6rgy P=E9ter: Az =FAj m=E9diumok helye a m=FBv=E9szett=F6rtt=E9net=
 oktat=E1sban

Dr. Petr=E1nyi Zsolt: Kur=E1tork=E9pz=E9s =E9s kur=E1torl=E9t:perspektiv=E1k=
 =E9s probl=E9m=E1k

S=FCvecz Emese: A fallosz =E1rny=E9k=E1ban,univerzalit=E1s =E9s=
 partikularit=E1s a Kis=20
Vars=F3 Tulajdons=E1g cim=FB m=FBv=E9ben

Besz=E9lget=E9s

Moder=E1tor: Dr. Sz=F5ke Annam=E1ria

Dr. Beke L=E1szl=F3, Be=F6thy Bal=E1zs, Dr. Passuth Krisztina, Dr. Petern=E1=
k Mikl=F3s,=20
Tim=E1r Katalin =E9s az el=F5ad=F3kDec. 13. p=E9ntek 12 =F3r=E1t=F3l

Dr. Tillman J=F3zsef Attila: A t=E1vlatv=E1lt=E1s m=FBv=E9szete

Dr. Somody P=E9ter: Gondolatok a kort=E1rs m=FBv=E9szet gyakorlati oktat=E1s=
a kapcs=E1n

Moln=E1r Edit: A nemzetk=F6zi kur=E1tork=E9pz=E9s gyakorlata

Sug=E1r J=E1nos: Figyelemhi=E1ny (attentiondeficit disorder) a kort=E1rs=
 magyar=20
vizu=E1lis kult=FAr=E1ban

Besz=E9lget=E9s

Moder=E1tor: R=E9nyi Andr=E1s

Dr. Andr=E1si G=E1bor, K=E1rolyi Zsigmond, K=F6r=F6s=E9nyi Tam=E1s, Dr.=
 Radn=F3ti S=E1ndor,=20
Dr. Sz=F5ke Annam=E1ria =E9s az el=F5ad=F3kHelysz=EDn: ELTE BTK M=FBv=E9szett=F6rt=E9net Tansz=E9k, 1088 Budapest,=
 M=FAzeum k=F6r=FAt 6-8.

--=====================_445851==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2>&nbsp;<br>
A Fiatal K=E9pz=F5m=FBv=E9szek St=FAdi=F3ja Egyes=FClet valamint az ELTE
m=FBv=E9szett=F6rt=E9net =E9s eszt=E9tika szakos hallgat=F3i 2002. december=
 12-=E9n =E9s
13-=E1n szimp=F3ziumot szerveznek <br>
<br>
<b><i>A kort=E1rs m=FBv=E9szet oktat=E1s=E1nak k=E9rd=E9sei <br>
<br>
</b></i>c=EDmmel. <br>
<br>
A szimp=F3zium els=F5dleges c=E9lja a kort=E1rs m=FBv=E9szetelm=E9leti tende=
nci=E1k
vizsg=E1lata a m=FBv=E9szett=F6rt=E9neti diskurzusban. Az el=F5ad=E1sok igye=
keznek
k=F6r=FClj=E1rni a kort=E1rs k=E9pz=F5m=FBv=E9szet gyakorlat=E1hoz=
 kapcsol=F3d=F3 elm=E9leti
megk=F6zel=EDt=E9seket, mik=F6zben megpr=F3b=E1lj=E1k felt=E1rni azok klassz=
ikus
felfog=E1sokhoz</font><font face=3D"arial" size=3D2>
</font><font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2>f=FBz=F5d=F5=
 viszony=E1t. .A
szimp=F3zium megpr=F3b=E1l v=E1laszt adni arra, mi az, hogy kort=E1rs=
 m=FBv=E9szet =E9s
milyen lehet=F5s=E9geink vannak annak elm=E9leti megk=F6zel=EDt=E9s=E9re.<br=
>
<br>
<b>Dec. 12. cs=FCt=F6rt=F6k 12 =F3r=E1t=F3l<br>
<br>
</b>Bevezet=F5: Dr. Kel=E9nyi Gy=F6rgy<br>
<br>
Dr. Keser=FC Katalin: A kort=E1rs m=FBv=E9szet
okt</font><font face=3D"arial" size=3D2>at=E1s=E1nak gyakorlata az elm=FAlt
=E9vtizedben <br>
<br>
</font><font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2>Dr. Gy=F6rgy P=E9ter:=
 Az =FAj
m=E9diumok helye a m=FBv=E9szett=F6rtt=E9net oktat=E1sban<br>
<br>
Dr. Petr=E1nyi Zsolt: Kur=E1tork=E9pz=E9s =E9s kur=E1torl=E9t:perspektiv=E1k=
 =E9s
probl=E9m=E1k<br>
<br>
S=FCvecz Emese: A fallosz =E1rny=E9k=E1ban,univerzalit=E1s =E9s=
 partikularit=E1s a Kis
Vars=F3 Tulajdons=E1g cim=FB m=FBv=E9ben<br>
<br>
Besz=E9lget=E9s<br>
<br>
Moder=E1tor: Dr. Sz=F5ke Annam=E1ria<br>
<br>
Dr. Beke L=E1szl=F3, Be=F6thy Bal=E1zs, Dr. Passuth Krisztina, Dr. Petern=E1=
k
Mikl=F3s, Tim=E1r Katalin =E9s az el=F5ad=F3k<br>
<br>
</font><font face=3D"arial" size=3D2>&nbsp;<br>
<br>
</font><font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2><b>Dec. 13. p=E9ntek 1=
2
=F3r=E1t=F3l<br>
<br>
</b>Dr. Tillman J=F3zsef Attila: A t=E1vlatv=E1lt=E1s
m=FBv</font><font face=3D"arial" size=3D2>=E9szete<br>
<br>
</font><font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2>Dr. Somody P=E9ter:
Gondolatok a kort=E1rs m=FBv=E9szet gyakorlati oktat=E1sa kapcs=E1n <br>
<br>
Moln=E1r Edit: A nemzetk=F6zi kur=E1tork=E9pz=E9s gyakorlata<br>
<br>
Sug=E1r J=E1nos: Figyelemhi=E1ny (attentiondeficit disorder) a kort=E1rs mag=
yar
vizu=E1lis kult=FAr=E1ban<br>
<br>
Besz=E9lget=E9s<br>
<br>
Moder=E1tor: R=E9nyi Andr=E1s<br>
<br>
Dr. Andr=E1si G=E1bor, K=E1rolyi Zsigmond, K=F6r=F6s=E9nyi Tam=E1s, Dr.=
 Radn=F3ti S=E1ndor,
Dr. Sz=F5ke Annam=E1ria =E9s az el=F5ad=F3k<br>
<br>
</font><font face=3D"arial" size=3D2>&nbsp;<br>
<br>
</font><font face=3D"Times New Roman, Times" size=3D2>Helysz=EDn: ELTE BTK
M=FBv=E9szett=F6rt=E9net Tansz=E9k, 1088 Budapest, M=FAzeum k=F6r=FAt=
 6-8.<br>
</font></html>

--=====================_445851==_.ALT--