[artinfo] El-Hassan Roza: in memoriam 2001.szept.11.

Adele Eisenstein adele@c3.hu
Tue, 27 Aug 2002 13:45:23 +0200


El-Hassan Roza-tol:

V=E9rad=E1s

helysz=EDn:
Orsz=E1gos V=E9rell=E1t=F3 Szolg=E1lat
1113 Bp., Karolina =FAt 19-21.

id=F5pont:
2002. Szeptember 2., h=E9tf=F5
du. 16 =F3r=E1t=F3l 18 =F3r=E1ig

A v=E9rad=F3k szeptember 2-=E1n d=E9lut=E1n 16 =F3r=E1t=F3l 17 =F3r=E1ig=
 jelentkezhetnek be, de=20
annak is =F6r=FCln=E9k, ha el=F5z=F5leg irn=E1nak nekem egy r=F6vid mail-t,=
 hogy nagy=E1bol=20
tudjam jelezni a k=F6zpont fel=E9, hogy h=E1nyan j=F6nnek majd el. Aki v=E9r=
t ad, ne=20
felejtsen el szem=E9lit is hozni, l=E1togat=F3k=E9nt azokat is szeretettel=
 v=E1rom,=20
akik valamely okn=E1l fogva nem tudnak k=F6zvetlen=FCl r=E9szt venni, de=20
jelenl=E9t=FCkkel jelzik r=E9szv=E9tel=FCket.

c=EDm: Orsz=E1gos V=E9rell=E1t=F3 Szolg=E1lat, Bp. XI., Karolina =FAt 19-21.
b=F6vebb info: El-Hassan R=F3za <rhassan@c3.hu>, tel.: 06 30 390 0697