[artinfo] Szalai Tibor eletmukiallitas

Art Cafe ica-d@dunanet.hu
Fri, 09 Mar 2001 11:32:28 +0100


--=====================_2359142==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


H=CDRLEV=C9L

SZALAI TIBOR (1958-1998) =C9LETM=DBKI=C1LL=CDT=C1SA

Budapest Ki=E1ll=EDt=F3terem

Budapest V., Szabad sajt=F3 =FAt 5.

Kur=E1tor: Sulyok Mikl=F3s

A ki=E1ll=EDt=E1st megnyitja:

N=E9ray Katalin

2001. m=E1rcius 13-=E1n, kedden 18 =F3rakor.

Megtekinthet=F5 2001. =E1prilis 22-ig, h=E9tf=F5
=E9s m=E1rcius 15. kiv=E9tel=E9vel naponta 10-18 =F3r=E1ig.

Kort=E1rs M=FBv=E9szeti Int=E9zet

2400 Duna=FAjv=E1ros, Vasm=FB =FAt 12.

Kur=E1tor: Szoboszlai J=E1nos

A ki=E1ll=EDt=E1st megnyitja:

Beke L=E1szl=F3

2001. m=E1rcius 14-=E9n, szerd=E1n 18 =F3rakor.

Megtekinthet=F5 2001. =E1prilis 20-ig, h=E9tf=F5
=E9s m=E1rcius 15. kiv=E9tel=E9vel naponta 10-18 =F3r=E1ig.Duna=FAjv=E1rosba ingyenes busz

m=E1rcius 14-=E9n, 16.00-kor a M=FBegyetem f=F5=E9p=FClet=E9t=F5l indul,

vissza Budapestre 22.00-kor.

A ki=E1ll=EDt=E1sok l=E9trej=F6tt=E9t a Brettschneider Alap=EDtv=E1ny=
 t=E1mogat=E1sa tette=20
lehet=F5v=E9.Szalai Tibor, nemzed=E9k=E9nek egyik legtehets=E9gesebb alkot=F3ja, 1998=20
okt=F3ber=E9ben hunyt el. Korai hal=E1la =E1ltal r=F6vidre szabott=
 p=E1lyafut=E1sa=20
(1982-1998) sor=E1n rendk=EDv=FCl sokoldal=FA m=FBv=E9szi munk=E1ss=E1got=
 folytatott, amely=20
fel=F6leli az =E9p=EDt=E9szet, a k=E9pz=F5m=FBv=E9szet, a d=EDszlettervez=E9=
s, a grafika =E9s a=20
fot=F3m=FBv=E9szet ter=FClet=E9t, jellemz=F5je mindv=E9gig az eszk=F6z=F6kke=
l, anyagokkal =E9s=20
m=FBfajokkal val=F3 szabad k=EDs=E9rletez=E9s. Kor=E1n, egyetemi =E9vei=
 (1977-1982) alatt=20
kezdi m=FBv=E9szeti tev=E9kenys=E9g=E9t F=E9nykalligr=E1fi=E1k, majd=
 Arckoll=E1zsok c=EDm=FB=20
egy=E9ni hangv=E9tel=FB, szuggeszt=EDv fot=F3sorozat=E1val, a XX. sz=E1zad=
 v=E9gi portr=E9 =E9s=20
emberk=E9p megalkot=E1s=E1nak lehet=F5s=E9geit kutatva, valamint a Kotsis=
 Istv=E1nnal,=20
Salamin Ferenccel =E9s Vincze L=E1szl=F3val, =E9p=EDt=E9szkari di=E1kt=E1rsa=
ival egy=FCtt=20
alap=EDtott Brettschneider-csoporttal a m=FBegyetemi Bercs=E9nyi=
 Koll=E9giumban=20
megval=F3s=EDtott koncertjeivel =E9s performance-aival. A nyolcvanas =E9vek=
=20
k=F6zep=E9t=F5l k=E9sz=EDti pap=EDrinstall=E1ci=F3it, ezek hozz=E1k meg=
 sz=E1m=E1ra a nemzetk=F6zi=20
elismer=E9st. 1988-ban a Velencei Bienn=E1l=E9n szerepel, valamint=
 vil=E1gszerte=20
(Amszterdam, B=E9cs, Br=E9ma, Graz, Stockholm, Sydney, Ulm, Velence) sz=E1mo=
s=20
nemzetk=F6zi ki=E1ll=EDt=E1s r=E9sztvev=F5je ezekben az =E9vekben. A BSCH=
 architektura=20
c=EDm=FB pap=EDrinstall=E1ci=F3 vagy pap=EDrszobor Szalai legeredetibb=
 m=FBt=EDpusa,=20
sorozatuk szinte egyazon t=E9ma - r=E1nk omlott kult=FAr=E1nk romjai -=
 ism=E9telt=20
feldolgoz=E1sa, a k=E1osz v=E1llal=E1sa, az =F6nt=F6rv=E9ny=FB, absztrakt=
 =E9p=EDt=E9szet=20
k=EDs=E9rlete (Gy=F6rgy P=E9ter), amelyben a magyar =E9s k=FClf=F6ldi=
 kort=E1rsak is az=20
invenci=F3t, az egyszerre monument=E1lis =E9s m=E9gis t=F6r=E9keny=
 =E9p=EDtm=E9nyt, s nem=20
utols=F3sorban a helysz=EDni megval=F3s=EDt=E1st, a r=F6gt=F6nz=E9st=
 csod=E1lt=E1k. A k=E9t darab=20
kiv=E9tel=E9vel szinte teljesen megsemmis=FClt pap=EDrinstall=E1ci=F3kat=
 ki=E1ll=EDt=E1saink=20
Szalai saj=E1t fot=F3i =E9s tabl=F3i seg=EDts=E9g=E9vel mutatj=E1k be.=
 =C9p=EDt=E9szk=E9nt a BUV=C1TI=20
ut=E1n Makovecz Imre irod=E1j=E1ban, a MAKON=C1-ban dolgozik, megval=F3sult=
 csal=E1di=20
h=E1zai, a Makoveczcel k=F6z=F6sen tervezett kakasdi Faluh=E1za tan=FAs=EDtj=
=E1k=20
posztmodernizmus=E1nak eredetis=E9g=E9t =E9s biztos =E9p=EDt=E9szeti=
 form=E1l=E1s=E1t.=20
Ki=E1ll=EDt=E1saink k=FCl=F6nlegess=E9ge a Szalai grafikai =E9letm=FBv=E9t=
 bemutat=F3 majd=20
ezer, sokkol=F3 hat=E1s=FA, sz=FCrrealista rajzi lap, amelyek el=F5sz=F6r=
 t=E1rj=E1k a=20
k=F6z=F6ns=E9g el=E9 ilyen teljess=E9ggel a m=FBv=E9sz m=E1sf=E9l =E9vtizede=
n =E1t, megsz=E1llottan=20
m=FBvelt m=FBfaj=E1t.

ATT-CAD Kft. / AXIS =C9p=EDt=E9sziroda Kft. / Barts J. Bal=E1zs / Baukov=E1c=
z=20
Krisztina / Brettschneider Alap=EDtv=E1ny / Dr. Cs=E1ki Judit / Dunarama=20
=C9P=CDT=C9SZF=D3RUM / F=F5v=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat Kultur=E1lis Bizotts=E1=
ga / FER-T Kft. /=20
Hungart / Kvadrum =C9p=EDt=E9sz Kft. / Luk=E1cs Istv=E1n / Magyar Soros=
 Alap=EDtv=E1ny=20
MAKONA Kft. / M=E9rt=E9k =C9p=EDt=E9szeti St=FAdi=F3 Kft. / MIKROPO=
 RENDSZERH=C1Z Kft. /=20
Modern M=FBv=E9szet=E9rt K=F6zalap=EDtv=E1ny, Duna=FAjv=E1ros / M=FBhely Rt.
Nemzeti Kultur=E1lis Alapprogram / PALATIUM St=FAdi=F3 Kft. / PARALEL=20
=C9p=EDt=E9sziroda Kft. / POND M=E9rn=F6ki Iroda / Rh=E9dey L=E1szl=F3 /=
 Sedlmayr J=E1nos

Stork Csaba / Studio R Tervez=F5 Kft. / St=FAdi=F3 100 Kft. / Szab=F3 Anna /=
 Szalai=20
J=F3zsef =E9s neje / Tardos Design Bt. / Ter=E9zv=E1rosi Vagyonkezel=F5 Rt.

TRISKELL Kft. / Tur=E1nyi =E9s Simon =C9p=EDt=E9sziroda / V=E1rosi M=FBv=E9s=
zeti M=FAzeum,=20
Gy=F5r / Vir=E1g Csaba & Z.H.J. =C9p=EDt=E9sziroda

Inform=E1ci=F3 a www.epiteszforum.hu c=EDmen.

A ki=E1ll=EDt=E1sokat Szalai Tibor munk=E1ss=E1g=E1t bemutat=F3 katal=F3gus=
 k=EDs=E9ri.

--=====================_2359142==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<br>
<div align=3D"center">
H=CDRLEV=C9L<br>
<br>
<b><u>SZALAI TIBOR (1958-1998) =C9LETM=DBKI=C1LL=CDT=C1SA<br>
<br>
</u><font size=3D6>Budapest Ki=E1ll=EDt=F3terem <br>
<br>
</font></b>Budapest V., Szabad sajt=F3 =FAt 5.<br>
<br>
Kur=E1tor: Sulyok Mikl=F3s<br>
<br>
A ki=E1ll=EDt=E1st megnyitja:<br>
<br>
N=E9ray Katalin<br>
<br>
2001. m=E1rcius 13-=E1n, kedden 18 =F3rakor.<br>
<br>
Megtekinthet=F5 2001. =E1prilis 22-ig, h=E9tf=F5 <br>
=E9s m=E1rcius 15. kiv=E9tel=E9vel naponta 10-18 =F3r=E1ig.<br>
<br>
</div>
&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
<font size=3D6><div align=3D"center">
Kort=E1rs M=FBv=E9szeti Int=E9zet<br>
<br>
</font>2400 Duna=FAjv=E1ros, Vasm=FB =FAt 12.<br>
<br>
Kur=E1tor: Szoboszlai J=E1nos<br>
<br>
A ki=E1ll=EDt=E1st megnyitja:<br>
<br>
<b>Beke L=E1szl=F3<br>
<br>
</b>2001. m=E1rcius 14-=E9n, szerd=E1n 18 =F3rakor.<br>
<br>
Megtekinthet=F5 2001. =E1prilis 20-ig, h=E9tf=F5 <br>
=E9s m=E1rcius 15. kiv=E9tel=E9vel naponta 10-18 =F3r=E1ig.<br>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
<b>Duna=FAjv=E1rosba ingyenes busz<br>
<br>
m=E1rcius 14-=E9n, 16.00-kor a M=FBegyetem f=F5=E9p=FClet=E9t=F5l indul,<br>
<br>
vissza Budapestre 22.00-kor.<br>
<br>
</b>A ki=E1ll=EDt=E1sok l=E9trej=F6tt=E9t a Brettschneider Alap=EDtv=E1ny t=
=E1mogat=E1sa
tette lehet=F5v=E9.<br>
<br>
&nbsp;<br>
<br>
</div>
Szalai Tibor, nemzed=E9k=E9nek egyik legtehets=E9gesebb alkot=F3ja, 1998
okt=F3ber=E9ben hunyt el. Korai hal=E1la =E1ltal r=F6vidre szabott p=E1lyafu=
t=E1sa
(1982-1998) sor=E1n rendk=EDv=FCl sokoldal=FA m=FBv=E9szi munk=E1ss=E1got fo=
lytatott,
amely fel=F6leli az =E9p=EDt=E9szet, a k=E9pz=F5m=FBv=E9szet, a=
 d=EDszlettervez=E9s, a
grafika =E9s a fot=F3m=FBv=E9szet ter=FClet=E9t, jellemz=F5je mindv=E9gig az=
 eszk=F6z=F6kkel,
anyagokkal =E9s m=FBfajokkal val=F3 szabad k=EDs=E9rletez=E9s. Kor=E1n,=
 egyetemi =E9vei
(1977-1982) alatt kezdi m=FBv=E9szeti tev=E9kenys=E9g=E9t <i>F=E9nykalligr=
=E1fi=E1k</i>,
majd <i>Arckoll=E1zsok</i> c=EDm=FB egy=E9ni hangv=E9tel=FB, szuggeszt=EDv
fot=F3sorozat=E1val, a XX. sz=E1zad v=E9gi portr=E9 =E9s emberk=E9p megalkot=
=E1s=E1nak
lehet=F5s=E9geit kutatva, valamint a Kotsis Istv=E1nnal, Salamin Ferenccel =
=E9s
Vincze L=E1szl=F3val, =E9p=EDt=E9szkari di=E1kt=E1rsaival egy=FCtt alap=EDto=
tt
Brettschneider-csoporttal a m=FBegyetemi Bercs=E9nyi Koll=E9giumban
megval=F3s=EDtott koncertjeivel =E9s performance-aival. A nyolcvanas =E9vek
k=F6zep=E9t=F5l k=E9sz=EDti pap=EDrinstall=E1ci=F3it, ezek hozz=E1k meg=
 sz=E1m=E1ra a
nemzetk=F6zi elismer=E9st. 1988-ban a Velencei Bienn=E1l=E9n szerepel, valam=
int
vil=E1gszerte (Amszterdam, B=E9cs, Br=E9ma, Graz, Stockholm, Sydney, Ulm,
Velence) sz=E1mos nemzetk=F6zi ki=E1ll=EDt=E1s r=E9sztvev=F5je ezekben az=
 =E9vekben. A
<i>BSCH architektura</i> c=EDm=FB pap=EDrinstall=E1ci=F3 vagy pap=EDrszobor =
Szalai
legeredetibb m=FBt=EDpusa, sorozatuk szinte egyazon t=E9ma - r=E1nk omlott
kult=FAr=E1nk romjai - ism=E9telt feldolgoz=E1sa, a k=E1osz v=E1llal=E1sa, <=
i>az
=F6nt=F6rv=E9ny=FB, absztrakt =E9p=EDt=E9szet k=EDs=E9rlete</i> (Gy=F6rgy=
 P=E9ter), amelyben a
magyar =E9s k=FClf=F6ldi kort=E1rsak is az invenci=F3t, az egyszerre monumen=
t=E1lis
=E9s m=E9gis t=F6r=E9keny =E9p=EDtm=E9nyt, s nem utols=F3sorban a helysz=EDn=
i
megval=F3s=EDt=E1st, a r=F6gt=F6nz=E9st csod=E1lt=E1k. A k=E9t darab=
 kiv=E9tel=E9vel szinte
teljesen megsemmis=FClt pap=EDrinstall=E1ci=F3kat ki=E1ll=EDt=E1saink Szalai=
 saj=E1t
fot=F3i =E9s tabl=F3i seg=EDts=E9g=E9vel mutatj=E1k be. =C9p=EDt=E9szk=E9nt=
 a BUV=C1TI ut=E1n
Makovecz Imre irod=E1j=E1ban, a MAKON=C1-ban dolgozik, megval=F3sult csal=E1=
di
h=E1zai, a Makoveczcel k=F6z=F6sen tervezett kakasdi Faluh=E1za tan=FAs=EDtj=
=E1k
posztmodernizmus=E1nak eredetis=E9g=E9t =E9s biztos =E9p=EDt=E9szeti form=E1=
l=E1s=E1t.
Ki=E1ll=EDt=E1saink k=FCl=F6nlegess=E9ge a Szalai grafikai =E9letm=FBv=E9t=
 bemutat=F3 majd
ezer, sokkol=F3 hat=E1s=FA, sz=FCrrealista rajzi lap, amelyek el=F5sz=F6r=
 t=E1rj=E1k a
k=F6z=F6ns=E9g el=E9 ilyen teljess=E9ggel a m=FBv=E9sz m=E1sf=E9l =E9vtizede=
n =E1t,
megsz=E1llottan m=FBvelt m=FBfaj=E1t.<br>
<br>
<i>ATT-CAD Kft. / AXIS =C9p=EDt=E9sziroda Kft. / Barts J. Bal=E1zs / Baukov=
=E1cz
Krisztina / Brettschneider Alap=EDtv=E1ny / Dr. Cs=E1ki Judit / Dunarama
=C9P=CDT=C9SZF=D3RUM / F=F5v=E1rosi =D6nkorm=E1nyzat Kultur=E1lis Bizotts=E1=
ga / FER-T Kft. /
Hungart / Kvadrum =C9p=EDt=E9sz Kft. / Luk=E1cs Istv=E1n / Magyar Soros Alap=
=EDtv=E1ny
MAKONA Kft. / M=E9rt=E9k =C9p=EDt=E9szeti St=FAdi=F3 Kft. / MIKROPO=
 RENDSZERH=C1Z Kft. /
Modern M=FBv=E9szet=E9rt K=F6zalap=EDtv=E1ny, Duna=FAjv=E1ros / M=FBhely Rt.=
 <br>
Nemzeti Kultur=E1lis Alapprogram / PALATIUM St=FAdi=F3 Kft. / PARALEL
=C9p=EDt=E9sziroda Kft. / POND M=E9rn=F6ki Iroda / Rh=E9dey L=E1szl=F3 / Sed=
lmayr
J=E1nos<br>
<br>
Stork Csaba / Studio R Tervez=F5 Kft. / St=FAdi=F3 100 Kft. / Szab=F3 Anna /
Szalai J=F3zsef =E9s neje / Tardos Design Bt. / Ter=E9zv=E1rosi Vagyonkezel=
=F5
Rt.<br>
<br>
TRISKELL Kft. / Tur=E1nyi =E9s Simon =C9p=EDt=E9sziroda / V=E1rosi M=FBv=E9s=
zeti M=FAzeum,
Gy=F5r / Vir=E1g Csaba &amp; Z.H.J. =C9p=EDt=E9sziroda <br>
<br>
</i>Inform=E1ci=F3 a<b>
</b><a href=3D"http://www.epiteszforum.hu/" eudora=3D"autourl">www.epiteszfo=
rum.hu</a><b>
</b>c=EDmen.<br>
<br>
A ki=E1ll=EDt=E1sokat Szalai Tibor munk=E1ss=E1g=E1t bemutat=F3 katal=F3gus=
 k=EDs=E9ri.<br>
</html>

--=====================_2359142==_.ALT--