[artinfo] A latas-C3 eloadassorozat/5

Melyi Jozsef melyi@c3.hu
Mon, 10 Dec 2001 11:43:28 +0100


--=====================_5684674==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

[English below]
El=F5ad=E1s a C3-ban

2001. december 12, 18.00

A m=FBv=E9szet =E9s az agy
Kov=E1cs Gyula =E9s Vidny=E1nszky Zolt=E1n el=F5ad=E1sa
Vizu=E1lis perceptu=E1lis szervez=F5d=E9s =E9s vizu=E1lis m=FBv=E9szeti=
 ir=E1nyzatok,=20
kifejez=E9si form=E1k (Gregory, Wade =E9s m=E1sok)
S. Zeki: Az eszt=E9tika agym=FBk=F6d=E9s meg=E9rt=E9sen alapul=F3 elm=E9lete=
 vs.=20
Ramachandran: A m=FBv=E9szi =E9lm=E9ny l=E9trej=F6tt=E9nek neurobiol=F3giai=
 t=F6rv=E9nyei
Reprezent=E1ci=F3s =E9s nem-reprezent=E1ci=F3s l=E1t=E1selm=E9letek =E9s a=
 vizu=E1lis=20
m=FBv=E9szetek (No=EB)

C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z u. 9.
tel: 488-7070
fax: 214-6872
http://www.c3.hu
info@c3.hu


A L=C1T=C1S

a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s=20
kognit=EDv folyamatok
http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html

El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban
Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a vizu=E1lis percepci=F3 =E9s=
 megismer=E9s=20
ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a l=E1t=E1s k=F6zponti=
 idegrendszeri=20
feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az el=F5ad=E1sok=
 a l=E1t=E1s=20
alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s mechanizmusainak le=EDr=E1sa=
 ut=E1n a=20
leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel szerzett adatokat ismerteti, k=FCl=F6=
n=F6s=20
tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos =84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1l=
is=20
jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k, percepci=F3s zavarok) magyar=E1zat=E1ra.=
 El=F5ad=E1sainkban=20
kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben j=E1rulnak hozz=E1 ezen leg=FAjabb=
 eredm=E9nyek olyan=20
magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az=
 eml=E9kezet,=20
d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek, tudat valamint a vizu=E1lis m=FBv=E9szi=
 l=E1t=E1sm=F3d.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The 5th lecture within the lecture series, Visual Perception,
organized by C3: Center for Culture & Communication, will be held on
12 December 2001, 6 p.m.

Lecture by Gyula Kovacs and Zoltan Vidnyanszky:
Art and the Brain

Visual perceptual organization and visual art tendencies, expressive forms=
=20
(Gregory, Wade, etc.);
S. Zeki: Theory of aesthetics based on the understanding of brain function;=
=20
VS Ramachandran: Neurobiological laws of the generation of artistic=20
experience;
Representational and non-representational theories of vision and visual=20
arts (No=EB).

The lecture is in Hungarian only.
http://www.c3.hu/events/2001/latas/index_en.html

C3: Center for Culture & Communication Foundation
Orszaghaz u. 9, Budapest, H-1014, Hungary
Mailing address: P.O. Box 419, Budapest, H-1537, Hungary
tel +361 4887070
fax +361 2146872
http://www.c3.hu
info@c3.hu


--=====================_5684674==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<font size=3D2>[English below]<br>
</font><font size=3D4><b>El=F5ad=E1s a C3-ban<br>
<br>
</font><font size=3D5>2001. december 12, 18.00<br>
<br>
</font><font size=3D4>A m=FBv=E9szet =E9s az agy<br>
Kov=E1cs Gyula =E9s Vidny=E1nszky Zolt=E1n el=F5ad=E1sa<br>
</font></b>Vizu=E1lis perceptu=E1lis szervez=F5d=E9s =E9s vizu=E1lis m=FBv=
=E9szeti
ir=E1nyzatok, kifejez=E9si form=E1k (Gregory, Wade =E9s m=E1sok)<br>
S. Zeki: Az eszt=E9tika agym=FBk=F6d=E9s meg=E9rt=E9sen alapul=F3 elm=E9lete=
 vs.
Ramachandran: A m=FBv=E9szi =E9lm=E9ny l=E9trej=F6tt=E9nek neurobiol=F3giai
t=F6rv=E9nyei<br>
Reprezent=E1ci=F3s =E9s nem-reprezent=E1ci=F3s l=E1t=E1selm=E9letek =E9s a v=
izu=E1lis
m=FBv=E9szetek (No=EB) <br>
<br>
C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont<br>
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z u. 9.<br>
tel: 488-7070<br>
fax: 214-6872<br>
<a href=3D"http://www.c3.hu/" eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu</a><br>
info@c3.hu<br>
<br>
<br>
<b><div align=3D"center">
A L=C1T=C1S<br>
<br>
</div>
a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy<br>
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s
kognit=EDv folyamatok<br>
</b><font color=3D"#0000FF"><u><a=
 href=3D"http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html</a><br>
<br>
</font></u><b>El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban<br>
</b>Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a vizu=E1lis percepci=F3 =
=E9s
megismer=E9s ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a l=E1t=E1s k=F6zpont=
i idegrendszeri
feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az el=F5ad=E1sok=
 a l=E1t=E1s
alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s mechanizmusainak le=EDr=E1sa=
 ut=E1n a
leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel szerzett adatokat ismerteti, k=FCl=F6=
n=F6s
tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos =84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1l=
is
jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k, percepci=F3s zavarok) magyar=E1zat=E1ra. El=F5ad=
=E1sainkban
kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben j=E1rulnak hozz=E1 ezen leg=FAjabb eredm=E9=
nyek
olyan magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az
eml=E9kezet, d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek, tudat valamint a vizu=E1lis m=FB=
v=E9szi
l=E1t=E1sm=F3d.<br>
<br>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br>
The 5th lecture within the lecture series, <b><i>Visual
Perception</b></i>, <br>
organized by C3: Center for Culture &amp; Communication, will be held on
<br>
12 December 2001, 6 p.m.<br>
<br>
Lecture by <b>Gyula Kovacs and Zoltan Vidnyanszky:</b> <br>
<b>Art and the Brain<br>
<br>
</b>Visual perceptual organization and visual art tendencies, expressive
forms (Gregory, Wade, etc.); <br>
S. Zeki: Theory of aesthetics based on the understanding of brain
function; VS Ramachandran: Neurobiological laws of the generation of
artistic experience; <br>
Representational and non-representational theories of vision and visual
arts (No=EB).<br>
<br>
The lecture is in Hungarian only.<br>
<a href=3D"http://www.c3.hu/events/2001/latas/index_en.html"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu/events/2001/latas/index_en.html</a><br>
<br>
C3: Center for Culture &amp; Communication Foundation <br>
Orszaghaz u. 9, Budapest, H-1014, Hungary <br>
Mailing address: P.O. Box 419, Budapest, H-1537, Hungary <br>
tel +361 4887070 <br>
fax +361 2146872<br>
<font color=3D"#0000FF"><u><a href=3D"http://www.c3.hu/"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu</a><br>
</font></u>info@c3.hu<br>
<br>
</html>

--=====================_5684674==_.ALT--