[artinfo] Çmimi “Artistët e së Nesërmes” 2016

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina info at stacion.org
Wed Oct 19 13:10:08 CEST 2016


Çmimi “Artistët e së Nesërmes” 2016Qëndresë Deda, Faton Mazreku, Arbërore Sylaj dhe Dardan Zhegrova20/10/2016 - 19/11/2016

Hapja: 20/10/2016, 20:00Klubi i Boksit, rr. Mark Isaku, 10000 Prishtinë

Republika e KosovësStacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të prezentoj
ekspozitën e finalistëve të Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016, për
artistët Kosovar deri në moshën 35 vjeçare.Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency
Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetet nga The Trust for Mutual
Understanding në Nju Jork.Çmimi “Artistët e së Nesërmës” është një projekt unik që u ofron artistëve
të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja,
të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe
prezentime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë një
ekspozitë të përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion - Qendrën për Art
Bashëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për
dy muaj qëndimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë
ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë.Qëllimi i Çmimit “Artistët e së Nesërmës”, i organizuar në Kosovë nga
Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë
mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke
i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qëndror në shoqëri.Çmimi “Artistët e së Nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për
artistët e rinj pamor - YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një
rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i
cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel,
Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e
ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.Qëllimi i organizatorëve dhe themeluesëve të ishte të shpërblejnë artitët e
rinj me një rezidencë artistike në SHBA, dhe për t’i ekspozuar ata në botën
jashtë vendeve të tyre dhe për të theksuar rolin e kulturës në
demokratizimin e shoqërisë dhe rolin e kulturës në shoqërinë civile. Ata
themeluan një garë transparente dhe të hapur vjetore, që vlerësohej nga
juritë e pavarura dhe që ndrroheshin, pa nepotizëm dhe favorizim. Ky mision
themelues dhe kjo kornizë programore, për të përkrahur artin bashkëkohor,
për të njohur dhe shpërblyer ekselencën artsitike, për të ngjizur
shkëmbimin kulturor and për të ndërtuar kapacitetin e institucioneve të
pavarura të artit dhe shoqërisë civile, janë edhe udhërrëfyes për Stacion –
Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për organizimin e Çmimit “Artistët e
së Nesërmes”.Në vitin 2015, Residency Unlimited (RU) u angazhua si organizator i
programit YVAA dhe nikoqir i programit rezidencial në Nju Jork. Në shtator
të vitit 2015, Stacion – Qendra për Art Bashkëohor Prishtinë është ftuar
për të marrë përsipër organizmin dhe udhëheqjen e Çmimit “Artistët e së
Nesërmës” në Kosovë, duke filluar me edicionin e parë të vitit 2016.Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë synon të rrisë potencialin
dhe ndikimin e Çmimit “Artistët e së Nesërmes” në zhvillimet e
gjithmbarshme në artin bashkëkohor, në tërë teritorin e Kosovës.Juria ndërkombëtare e përbërë nga profesinonistët e rëndësishëm të fushës,
të nominuar nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, kanë
përzgjedhur tre artist të cilët do t’i ekspozojnë punët e tyre në
ekspozitën e finalistëve.Finalistët e Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016 janë përzgjedhur në bazë
të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të
mëparshme dhe potencialit të demonstruar.Fituesi/ ja e Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016 do të përzgjedhet në
bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/ saj artistike, projekteve dhe
veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe
ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të
demonstruar.Juria do të shpallë fituesin/ en në hapjen e ekspozitës së tre finalistëve
të Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016, më 20 tetor 2016.Juria e çmimit ‘Artistët e së Nesërmes’ 2016 përbëhet nga Anne Barlow
(Kryetare e jurisë), Petrit Halilaj, Miran Mohar, Milica Tomić dhe Anna
Witt.Nga tetëmbëdhjetë aplikime, juria ka zgjedhur tre finalistët në bazë të
fuqisë të propozimeve dhe punëve ekzistuese të aristëve.Atë të cilën të gjithë finalistët e kanë të përbashkët është përkushtimi
serioz dhe vëmendjja, ndaj një praktike, dhe një aftësi për tu marrë me
tema universale në një mënyrë që reflekton edhe specifikat e caktuara të
kontekstit lokal apo personal.Finalistët e parë janë një duo, bashkëpunim ndërmjet Arbërore Sylaj dhe
Dardan Zhegrova. Me këtë propozim, juria ka qenë e fascinuar me punën e
tyre individuale, dhe me potencilain e bashkëpunimit të tyre në krijimin e
nje vepre të re.Finalistja e dytë është Qëndresë Deda, dhe me të juria ishte e intriguar se
si një praktike jashtëzakonisht personale dhe e vazhdueshme ditore mund të
përkthehet në kontekstin e një ekspozite.Finalisti i tretë është Faton Mazreku, për të cilin juria ka menduar që
sjellë një dimension social dhe politik pikturës, në një formë unike që
kombinon atë që vështrohet, me elementet e të pamundurës.Fituesi i Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016 shpërblehet me qëndrim dy
mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency
Unlimited (http://residencyunlimited.org/), gjatë periudhës prill / maj
2017, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave
të Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2017.Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency
Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetet nga The Trust for Mutual
Understanding në Nju Jork.Mbështetësit kryesor të Çmimit “Artistët e së Nesërmes” 2016 janë Trust for
Mutual Understanding, Banka Raiffeisen në Kosovë.Çmimi “Artistët e së Nesërmes” 2016 është e përkrahur nga Technomarket,
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS, Komuna e Prishtinës, Ambasada
Austriake në Prishtinë, X-print dhe DZG*


Artists of Tomorrow Award 2016

Qëndresë Deda, Faton Mazreku, Arbërore Sylaj and Dardan Zhegrova

20/10/2016 - 19/11/2016
Opening: 20/10/2016, 20:00

Klubi i Boksit, rr. Mark Isaku, 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Curated by: Vala Osmani dhe Albert Heta
Architecture of the exhibiton: Vala OSmani

Vendi: Klubi i Boksit, rr. Mark Isaku, 10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina is pleased to announce the
finalists exhibition for the Artists of Tomorrow Award 2016 – for Kosovo
artist up to 35 year of age.

This pivotal independent award is organized in cooperation with Residency
Unlimited in New York and is supported by The Trust for Mutual
Understanding in New York.

The Artists of Tomorrow Award is a unique project which provides young
visual artists under the age of 35 the opportunity to produce new work, be
part of a tailored education process, have meetings and presentation for an
international jury, have a joint exhibition with the finalists at Stacion –
Center for Contemporary Art Prishtina, but also to travel to the United
States and experience New York’s dynamic art scene for a two month
residency at Residency Unlimited, and have a solo exhibition at Stacion –
Center for Contemporary Art Prishtina after returning from US.

The Artists of Tomorrow Award is part of the Young Visual Artists Awards
program - a network of ten similar awards organized throughout Central and
Eastern Europe founded in 1989 in Czechoslovakia by President Vaclav Havel
and dissident artists with the intention of supporting the emergence and
development of contemporary art and civil society.

The intention of organizers and funders was to award young artists with a
US residency - that is to expose them to the outside world - and to
underscore the role of culture in democratization and civil society. They
established an open and transparent annual competition judged by an
independent and changing jury without the nepotism and favoritism.

This founding mission and programmatic framework - to promote contemporary
art, recognize and award artistic excellence, foster cultural exchange, and
build capacity of local art NGO’s and civil society – is also a guide for
Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina to implement The Artists of
Tomorrow Award in Kosovo.

In 2015 Residency Unlimited (RU) became the new host of the Young Visual
Artists Awards (YVAA) program in US. In September 2015, Stacion – Center
for Contemporary Art Prishtina has been tasked to assume leadership of the
Artist of Tomorrow Award (AOT) in Kosovo starting with the first cycle in
2016 and with building upon and carrying forward the legacy of the Award.

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina aims to enhance the
potential and influence of The Artists of Tomorrow Award in the general
developments in contemporary art in the whole territory of Kosovo.

An international jury of established professionals, nominated by Stacion –
Center for Contemporary Art Prishtina, has selected three finalists who
will exhibit work in the finalist’s exhibition.

Finalists were selected on the merit of their artistic portfolio, prior
accomplishments and exhibitions, and demonstrated potential.

The winner of The Artists of Tomorrow Award 2016 will be selected on the
merit of their portfolio, exhibited artwork in the finalists’ exhibition,
prior accomplishments and exhibitions, an interview with the jury and
demonstrated potential.

The jury will announce the winner of The Artists of Tomorrow Award 2016 at
the opening of the finalist’s exhibition on October 20 2016.

Members of the jury of The Artists of Tomorrow Award 2016 are Anne Barlow
(President of the Jury), Petrit Halilaj, Miran Mohar, Milica Tomić and Anna
Witt.

Out of the eighteen applications, the jury selected three finalists based
on the strength of the proposals and artists’ existing work.

What they all share is a serious commitment, and attention, to a practice,
and an ability to engage with universal topics in a way that also reflects
certain specificities of a local or personal context.

The first finalist is actually a duo, a collaboration between Arbërore
Sylaj and Dardan Zhegrova. With this proposal, the jury was fascinated by
their work as individuals, and by the potential of their collaboration in
creating a new work.

The second finalist is Qëndresë Deda, and with her, the jury was intrigued
by how a highly personal and persistent daily practice would be translated
within the context of an exhibition.

The third finalist is Faton Mazreku who, in the oppinion of the jury,
brings a social and political dimension to painting, in a unique form that
combines what is observed, with elements of the impossible.

The winner will be awarded with a two-month artist residency program in New
York, US, at Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/
<https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fresidencyunlimited.org%2F&h=HAQGySgea&enc=AZMPliMV6zQpYER4KtlnQSKZIroUfnubemgkDdNkaPad5Cd7kc2WHd3fogWg4_T7IDU&s=1>)
in the period of April/ May 2017, and a solo exhibition within the annual
program of Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina for 2017.

This pivotal independent award is organized in cooperation with Residency
Unlimited in New York and is supported by The Trust for Mutual
Understanding in New York.

Main supporter of Artists of Tomorrow Award 2016 in Kosovo are Trust for
Mutual Understanding and Raiffeisen Bank Kosovo.

Artists of Tomorrow Award 2016 is supported by Technomarket, Kosova
Foundation for Open Society - KFOS, Municipality of Prishtina, Austrian
Embassy Pristina, X-print, DZG.Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Str. Zija Prishtina
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Mail address:
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
info at stacion.org
www.stacion.org


More information about the Artinfo mailing list