[artinfo] Budafoki tüzfal pályázat , augusztus 9!

by way of Janos Sugar loky at aqb.hu
Sat Jul 11 16:30:17 CEST 2015


Pályázati kiírás

5 képb‘l álló murália tervezése Budafok belváros tžzfalaira

Az Art Quarter Budapest nyílt képz‘mžvészeti 
pályázatot hirdet Budafok belváros 5 db. 
tžzfalának kortárs muráliával való díszítésére.
Helyszínek:
1. 1221 Mária Terézia utca 20.
2. 1221 Kossuth Lajos utca 25-29.
3. 1221 Kossuth Lajos utca 17.
4. 1221 Kossuth Lajos utca 24.
5. 1221 Kossuth Lajos utca 21.

A pályamunkáknak a városrész történelmével, 
illetve az ott lakók élete különböz‘ helyi 
sajátosságainak vizuális megjelenítésével kell 
foglalkozniuk. A mžvekben központi szerepet a 
figurativitás játszhat, de nem kizárt más 
felfogású, szemléletž pályamž beadása sem. A 
pályamunkának kerülnie kell a leegyszeržsítést, a 
sematikusságot és mindennemž propagandaszerž 
megjelenést.
Az 5 helyszín Budafok, mára már csak nyomokban 
megmaradt történelmi magjában található, a 
pályázónak figyelembe kell vennie a település 
történelmi adottságait, a Dunával és bukolikus 
környezetével való kapcsolatát, a jelenleg mžköd‘ 
nagy és átmen‘ forgalmú közösségi úthasználatot, 
valamint az utóbbi években kialakított parkok, 
pihen‘helyek vizuális kapcsolatát a kijelölt 
felületekkel. Pályázni az 5 felületre egyben és 
külön-külön is lehet! Minden pályázó több 
pályamžvet is benyújthat.
A pályázaton részt vehet minden olyan képz‘ és 
iparmžvész, aki hazai vagy külföldi oktatási 
intézményben szerzett diplomát és a pályázat 
megnyerése esetén a munka szakmai vezetését 
vállalni tudja. A nyertes pályázóval a megbízó 
külön megállapodást köt.
A pályamžvek elbírálására a pályázat kiírója szakmai kuratóriumot kér fel.
A Kuratórium tagjai: Petrányi Zsolt, Sugár János, 
Tímár Katalin, Feledy Balázs, Baráth Hajnal.
A gy‘ztes pályamžvek kihirdetésekor a megbízó 
döntését a kuratórium javaslatának figyelembe 
vételével hozza meg.
A gy‘ztes pályamunkát a megbízó 300 000 Ft 
díjazásban részesíti egyenként mind az 5 felület 
esetében.
A megbízó döntése nem fellebbezhet‘ meg!
A pályázat megbízója nem köteles gy‘ztest 
hirdetni, szerz‘déskötési kötelezettség nem 
terheli, fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázókat ebben az esetben kártérítés nem 
illeti meg.
A pályázat megbízója a díjazott mžvekre korlátlan felhasználási jogot szerez.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a megvalósítás 
érdekében a díjazott mžvet szükség esetén olyan 
formában is benyújtja, vagy átdolgozza, hogy a 
tžzfalra helyezés megvalósítható legyen.
A pályamžvek beadásának módja:
_ elektronikus úton, PDF formátumban
_ A pályázat leadásának címe: loky at aqb.hu
_ A pályázat leadásának határideje: 2015. augusztus 9.

A pályázat elbírálása:
A pályamžvek elbírálása anonim módon történik, 
ezért kérjük, hogy a pályázók jelige-szerž nevet 
adjanak a pályamunkáikat tartalmazó pdf 
file-oknak, személyes adataikat (benne telefonos 
elérhet‘ség) is tartalmazó szakmai életrajzukat 
pedig külön csatolják a pályázatra elküldött 
emailekhez.
A pályázati anyag tartalma:
A pályamunká/ka/t tartalmazó pdf-filenak 
tartalmaznia kell a tervezési koncepció leírását, 
valamint egy nyilatkozatot, amelyben az alkotó 
kötelezettséget vállal, hogy a pályázat 
megnyerése esetén külön szerz‘désben vállalja a 
mž határid‘re való megvalósításának szakmai 
vezetését. A pdf file-ban szerepelnie kell a 
terveknek, a mž/mžvek címének, a 
látványterveknek, a színterveknek és a tervezett 
technológia megjelölésének.
A beadott pályázat hiányossága esetén a pályázó 
err‘l írásos értesítést kap, a hiányt pedig 8 
napon belül pótolja.
A megbízó döntésér‘l a mžvészek a pályázatot 
kiíró Art Quarter Budapestt‘l értesítést kapnak.
A pályázattal kapcsolatos további részletek, mint
_ a kiírásban szerepl‘ helyszínek elhelyezkedése
_ az egyes helyszínek egymáshoz képesti elhelyezkedését bemutató videó
_ a tžzfalak jelenlegi állapotát mutató fotók
_ a megfestend‘ felületek paraméterei (méretek és formák)
_ valamint helytörténeti anyagok

a _ loky at aqb.hu_ címre írva elküldjük a 
fényképeket és építészeti rajzokat tartalmazó 
felhívást
ezek rövidesen elérhet‘ek lesznek az Art Quarter 
Budapest honlapján keresztül (www.aqb.hu),
további
illetve telefonos információt lehet kérni a +36-30-435-66-79 telefonszámon.

More information about the Artinfo mailing list