[artinfo] Fwd: Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy 2014

Artpool Art Research Center artpool at artpool.hu
Sat Mar 22 00:10:08 CET 2014Begin forwarded message:

> From: "tranzit.sk" <office.sk at tranzit.org>
> Subject: Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy 2014
> Date: March 20, 2014 3:08:43 PM GMT+01:00
> To: "tranzit.sk" <office.sk at tranzit.org>
> 
> Salzburg Summer Academy: Fellowships for Curators and Artists, 2014
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Salzburg, letná akadémia: štipendiá pre kurátorov a umelcov, 2014
> 
> (for English please see below)
> 
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2014, uzávierka je 27. apríla 2014
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 
> ERSTE Foundation ponúka štyri štipendiá pre mladých umelcov a štyri štipendiá pre mladých kurátorov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska určené k účasti na kurze podľa ich vlastnej voľby, ktorý sa koná v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu v roku 2014.
> 
> Každé leto viac ako 300 študentov z viac ako 40 krajín pracuje v 20 triedach na umeleckých projektoch na Salzburskej akadémii výtvarných umení. Akadémia je známa vysokou reputáciou umelcov, ktorí tu vyučujú, ako aj medzinárodným charakterom všetkých účastníkov. Jej hlavným cieľom je široká rôznorodosť umeleckej produkcie.
> 
> Účastníci budú vybratí na rôzne kurzy, ktoré sa budú konať na Summer Academy v Salzburgu v období medzi 21 júlom a 30 augustom 2014.
> 
> Viac informácií o kurzoch pre umelcov:
> http://www.summeracademy.at/COURSES-2014_230.html
> 
> Kurátori si môžu vybrať z týchto troch kurzov:
> 
> Anders Kreuger – Vizuálne myslenie pre kurátorov 
> 21.07.2014 – 02.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs352.html
> 
> Nancy Adajania – Kurátorovanie hraničných podmienok: stretnutie s inou stranou
> 18.08.2014 – 27.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs340.html
> 
> Jennifer Allen – Umenie písania
> 25.08.2014 – 30.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs341.html
> 
> 
> 8 rezidentov ERSTE Foundation vyberie komisia spolu s projektovými partnermi z iniciatív tranzit,tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro and tranzit.sk.
> 
> Štipendium pre kurátorov a umelcov na Salzburg Summer Academy
> 
> * je určené umelcom a kurátorom stojacim na začiatku kariéry
> * je zamerané na kandidátov z ČR, Maďarska, Rumunska a SR
> * pokrýva ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnícky poplatok v kurze
> * dosahuje výšku medzi 1300 a 1600 eur, v závislosti na dĺžke kurzu pre umelcov či kurátorov
> 
> Informácie o možnostiach ubytovania nájdete tu:http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html
> 
> Žiadosti musia obsahovať nasledovné dokumenty:
> 
> * kompletná digitálna prihláška s kontaktnými údajmi: meno, adresa, e-mail, telefón, web stránka, informácia, či sa hlásite ako umelec alebo kurátor a ktorý kurz ste si vybrali. Prosím, stiahnite si informácie tu: http://tranzit.org/en/grants/summer+academy+salzburg/call-for-applications-2014-now-open-until-27-april-2014
> * stručné informatívne CV (max. jedna strana)
> * Portfólio (max. 10 MB) a/alebo link na vašu webstránku
> * motivačný list vysvetľujúci, prečo sa hlásite, čo od účasti v kurze očakávate a prečo si myslíte, že by ste mali byť do kurzu vybratí (max. 5000 znakov).
> 
> Prosím, zašlite všetky dokumenty ako PDF (nie .rar súbory!). Iné formáty nebudú akceptované.
> 
> Prihlášky budú prijímané len v angličtine, prostredníctvom e-mailu do: 27 April 2014
> Prosím pošlite vaše materiály na adresu: office at tranzit.org
> 
> Pre viac informácií kontaktujte prosím Ms Ines Gebetsroither/ tranzit.at: office at tranzit.org
> 
> Web stránky:
> www.summeracademy.at/
> www.erstestiftung.org/
> www.tranzit.org/
> 
> tranzit je sieť neziskových organizácií pôsobiacich nezávisle v Rakúsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku, s cieľom posilniť lokálne umelecké scény a kultúrne aktivity.
> Ide o platformu, ktorá informuje medzinárodnú schému súčasného umenia o vývoji súčasného umenia v strednej a východnej Európe. Prostredníctvom kolektívu autonómnych jednotiek každý z tranzitov operuje naprieč rôznych hraničných línií – medzi národmi, jazykmi, médiami, mentalitami, históriami a metódami. Viac informácii na: www.tranzit.org/
> 
> Nadácia ERSTE sa v roku 2003 vyčlenila z Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je Nadácia ERSTE hlavným akcionárom Skupiny Erste. Nadácia investuje časť svojich dividend na rozvoj spoločností v Rakúsku a v Strednej a v Juhovýchodnej Európe. Podporuje aktivity v oblasti sociálnej účasti a v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti. Jej cieľom je zbližovať ľudí a rozširovať povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý od roku 1989 podstúpil dramatické zmeny. Ako aktívna nadácia rozvíja svoje programy prostredníctvom štruktúry troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa. Viac informácii na: www.erstestiftung.org/
> 
> 
> Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy
> CALL for APPLICATIONS 2014 now open until 27 April 2014
> 
> ERSTE Foundation offers four fellowships for young artists and four fellowships for emerging curators from the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic to take part in a course of their choice at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg 2014.
> 
> Every summer more than 300 students from more than 40 countries worldwide work in some 20 classes on art projects at the Salzburg Summer Academy of Fine Arts. The Academy is distinguished by the high reputation of the teaching artists and the internationality of all participants, and its main aim is a wide variety of artistic production. 
> 
> The participants can choose from various courses taking place at Summer Academy Salzburg between 21 July and 30 August 2014.
> 
> More information about the courses for artists:
>         http://www.summeracademy.at/COURSES-2014_230.html
> 
> Curators have the option to choose between three courses:
> 
> Anders Kreuger – Visual thinking for curators
> 21.07.2014 – 02.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs352.html
> 
> Nancy Adajania – Curating the boundary condition: encounters with the outside
> 18.08.2014 – 27.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs340.html
> 
> Jennifer Allen –The art of writing
> 25.08.2014 – 30.08.2014
> http://www.summeracademy.at/Courses-2014_230_kurs341.html
> 
> For the selection of the eight fellows ERSTE Foundation forms a jury together with its project partners tranzit.cz, tranzit.hu, tranzit.ro and tranzit.sk.
> 
> The Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy
> are designed for artists and curators at the beginning of their career
> address candidates from Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic
> cover room and board, travel expenses and the participation fee for the course
> are worth between EUR 1.300,- and 1.800,- each, depending on the different length of courses for artists or curators
> 
> Information on accommodation possibilities you can find here:
> http://www.summeracademy.at/Accommodation_95.html
> 
> Applications have to include the following documents:
> Complete digital form with your contact information (name, address, e-mail, phone, website), information if you are applying as an artist or curator and which course you would choose.
> Please download form here: http://tranzit.org/en/grants/summer+academy+salzburg/call-for-applications-2014-now-open-until-27-april-2014
> 
> Brief informative curriculum vitae (max. 1 page)
> Portfolio (max. 10 MB) and/or website link
> Letter of intent explaining why you apply, what you expect from taking part in the course and why you think you are qualified for participation (max. 5000 letters)
> 
> Please send all documents as PDF (no .rar files!). Other formats cannot be accepted.
> 
> Applications are accepted only in English and by e-mail until: 27 April 2014
> Please send applications to: office at tranzit.org
> 
> For further questions please contact Ms Ines Gebetsroither/ tranzit.at: office at tranzit.org
> 
> 
> Websites:
> www.summeracademy.at/
> www.erstestiftung.org/
> www.tranzit.org/
> 
> 
> tranzit
> tranzit is a network of non-profit civic associations working independently in Austria, the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic to strengthen the local art scenes and cultural activities. The network forms a platform which aims to inform all those who are active in the international art world about the developments of the contemporary art scenes in Central and Eastern Europe. Within the collective of autonomous local units each tranzit cooperates across various borderlines – between nations, languages, media, mentalities, histories and methods. Further information: www.tranzit.org/
> 
> ERSTE Foundation
> In 2003, ERSTE Foundation evolved out of the Erste Oesterreichische Spar-Casse, the first Austrian savings bank. Currently, ERSTE Foundation is the main shareholder of Erste Group. The foundation invests part of its dividends in the development of societies in Austria and Central and South Eastern Europe. It supports social participation and civil-society engagement; it aims to bring people together and disseminate knowledge of the recent history of a region that has been undergoing dramatic changes since 1989. As an active foundation, it develops its own projects within the framework of three programmes: Social Development, Culture and Europe. Further information: www.erstestiftung.org/
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> More information about the Artinfo mailing list