[artinfo] UH Demo 2013

Szilvia Seres szseres at c3.hu
Wed Feb 6 08:00:42 CET 2013


Zenészek figyelem, UH Demo 2013-ban is! Add tovább!

Február 13-án, szer­dán este nyolc órától élőzene–hallgatós  
estet tar­tunk Budapesten az R33-ban, ahova várunk min­den olyan  
zenészt/zenekart, aki­t eddig leg­in­kább a háló­szo­bá­­ 
ban, pró­ba­ter­em­ben vagy az inter­net sar­ka­i­ban lehe­ 
tett tet­ten érni, de vágyat érez­ arra, hogy élőben is  
bemutatkozzon.

Stílusmeg­kö­tés ter­mé­sze­te­sen most sincs, a merész­ 
sé­get, mint min­dig, most is díjazzuk.

Ajánlatunk: fel­lé­pési lehető­ség a követ­kező ren­dez­ 
vé­nye­ink vala­me­lyi­kén, amibe most bele­ér­tendő egy  
vagy több kül­földi kon­cert is.

A jelent­ke­zé­se­ket (egy link bár­mi­lyen zene– és/vagy  
videó­meg­osz­tóra) január 31. (csü­tör­tök) 16:00-ig vár­juk az ultrasoundf 
und at gmail.com email címen.

A tavaly indí­tott UH Demo kez­de­mé­nye­zé­sünk több izgal­ 
mas pro­duk­ci­ó­nak adott lehető­sé­get a hazai és kül­ 
földi bemu­tat­ko­zásra. Az októ­beri buda­pesti UH Fest Lokál  
mel­lett a kivá­lasz­tott zene­ka­rok fel­lép­tek Berlinben,  
Bécsben és Pozsonyban is.


More information about the Artinfo mailing list