[artinfo] Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi: Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhepave në Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë tonë

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina info at stacion.org
Tue Apr 23 11:42:14 CEST 2013


Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë

Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi
Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhepave tonë

24/4/2013 – 18/5/2013

Hapja: 24/4/2013, ora 20:00
Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE: 25/4/2013 ora 20:00


Ekspozita “Nga zbrazëtia e universit tonë, deri te zbrazëtia e xhapave
tonë” me Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi është pjesë e programit vjetor
të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë që bazohet në projektin
“Rimendimi i programit t’hapësirës (shoqnore)”.

“Rimendimi i programit t’hapësirës (shoqnore)” konceptualisht bazohet në
tezën e Henri Lefebre që tërë hapësina shoqnore prodhohet. Kjo tezë, e
zhvendosur në analizën e vazhdushme të kontekstit tonë, lehtë shfaqet në
kërkesën dhe pritjen që hapësina shoqnore dhe qyteti që dikur ‘është
prodhuar’ për ne, ende të jetë aty, apo edhe në besimin që gjithmonë të
këtë qenë aty. Edhe pse, që në hapin e parë kur subjekti kërkon ta gjejë
dhe shfrytëzojë këtë hapësinë shoqnore, edhe si hapësinë dialogimi, edhe si
strehë të pakicës (që konstituohet nga të menduarit), ai përballet vetëm me
mungesën e hapësirën shoqnore dhe hapësirës për mendim të pavarun. Kjo
gjetje rrallë apo asnjëhere nuk e prodhon guximin për ta menduar
‘rimendimin’ dhe ‘riprdhimin e saj.

Lia Perjovschi është e lindur në Sibiu (1961), Rumani. Ajo ka studiuar në
Akademinë e Artit Bukuresht 1987-1993. Aktualisht jeton në Bukuresht dhe në
Sibiu. Lia Perjovschi është themeluese dhe kordninatore e CAA /CAA -
Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis (Arkivi i Artit
Bashkëkohor dhe Qendra për Analizën e Artit) një projekt organik, i cili
është ende në proces (me emra të ndryshëm që nga 1985) dhe KM - Knowledge
Museum (Muzeu i Dijës) i cili bazohet në një projekt hulumtues
multidisciplinar që ka filluar nga viti 1999 - deri sot). Aktiviteti i saj
mund të përmblidhet si një udhëtim nga trupi i saj tek trupi i dijes.

Projekti i Lia Perjovschit ‘Muzeu i Dijes’ në Stacion – Qendrën për Art
Bashkëkohor Prishtinë, mund të përmblidhet me këto qëndrime: Arti ka
ndryshuar dhe estetika nuk mjaftojnë. Të kritikosh diçka pa propozuar diçka
është qasje e papërdorshme … Ta bësh atë që mundesh, me atë që ke (nga
perspektiva globale, lokale dhe personale) mund të jetë formë e artit.

‘Muzeu i Dijës’ është projekt në të cilin Lia Perjovschi riciklon të gjitha
projektet tjera të saj. ‘Muzeu i Dijës’ një projekt për të ndërtuar muzeun
transdisiplinor në Sibiu, Rumani dhe derisa muzeu të realizohet, Lia do të
prezantojë një model arkitektural duke përdor diagrame nga hulumtimet e saj
ndërdisiplinare si dhe librat, recensionet, internetin dhe objekte që
zakonisht gjënden në dyqanet e muzeve rreth botës, dhe janë mbledhur nga
viti 1999 deri më sot (që përdoren për arsye didaktike) dhe ka 7 seksione:
Toka, Trupi, Arti, Kultura, Dija, Shkenca, Universi.

Lia Perjovschi ka fituar çmimin Europen Culture Foundation - Princess
Margriet Award për vitin 2013.

Dan Perjovschi ka lindur me 1961, jeton dhe punon në Bukuresht dhe Sibiu,
Rumani.
Ekspozitat e tij personale përfshijnë ‘Unframed’ në Kiasma, Helsinki 2003,
‘News from the Island’ në Muzeun e Artit të Reykjavikut në 2012, ‘Not over’
në MACRO, Romë në 2011, ‘Late Neës’ në Muzeun Royal Ontario në Toronto në
2010, ‘What Happen to US?’ në MoMA, Neë York dhe ‘I am not Exotic I am
Exhausted’ at Kunsthalle Basel në 2007, ‘The Room Drawing’ në Tate Modern
London, ‘On the Other Hand’ në Portikus Frankfurt dhe ‘First of May’ në
Moderna Museet Stockholm në 2006 dhe ‘Naked Drawings’ në Ludwig Museum
Cologne në 2005.

Ai ka marrë pjesë në ekspozita kolektive si Paris Triennial 2012, Dublin
Contemporary 2011, ‘Freedom of Speech’ në Nbk Berlin & Hamburg Kunstverein,
në 2010, Lyon Biennial në 2009, Sydney Biennial dhe ‘Fifth Floor’ në Tate
Liverpool me 2008, ‘The Magelanic Cloud’ në Qendrën Pompidou në Paris dhe
Bieniale e 52-të e Venedikut në 2007, ‘New Europe’ në Generali Foundation
Vienna dhe Bieniale e 9-të në Stamboll në 2005.

Perjovschi ka fituar çmimin George Maciunas in 2004 dhe Europen Culture
Foundation - Princess Margret Award për vitin 2013.

Projekti "Vizatimi i Pavarur", për Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në
Prishtinë është një vizatim specifik që në këtë rast do të realizohet në
hapësirë (të krijuar) publike.

“Unë kritikoj botën, sjelljet e saj, besimet, marrëzinë dhe lakminë e saj.
Por unë kritikoj në mënyre empatike. Humori im nuk është i errët. Unë
vizatoj në bardh e zi, por humori im shfaqet në shumë ngjyra.”, thotë Dan
Perjovschi.

Nga përmbysja e komunizmit në Rumani, Dan Perjovschi ka investuar në
promovimin e artit bashkëkohor në Rumani. Në 1991, Perjovschi i është
bashkangjitur gazetës opozitare “Gazeta 22”, si një illustrator politik dhe
drejtor i artit, në mënyrë që të rrit pjesëmarrjen e tij në zhvillimet e
vendit.

Sot Perjovschi njihet për vizatimet e tij të i ngjajnë grafiteve, dhe
mbulojnë mure, dritare dhe dysheme të galerive të artit. Vizatimet janë
përgjigje ndaj normave të botës së artit bashkëkohor, kufijëve vazhdimisht
në lëkundje të Bashkimit Europian, dhe lëvizjeve të kapitalit rreth botës.
Imazhet japin një mesazh politik me humor dhe zemërgjerësi.

Perjovschi punon me karikatura dhe ‘grafite të hapësirave të brendshme’ të
cilat i vizaton drejtpërdrejtë në mure dhe në institucione të ndryshme
ndërkombëtare të artit. Ai njihet për instalacione të bazuara në vizatim të
cilat komentojnë ngjarje tematike në botën e artit dhe politikës. Artisti
mbikqyrë shoqërinë dhe ngjarjet aktuale me qasje kritike dhe pa frikë, por
edhe me humor. Gjithçka mund të jetë subjekt i pikëpamjes tij të mprehtë
dhe ironike.

Puna e Lia Përjovschit dhe e Dan Përjovschit në këtë kontekst dhe për
programin e Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë, janë të
rëndësishme për praktikën që e bartin, për momentin kohor dhe politik, dhe
për rëndësinë e artit, institucioneve të pavarura të artit dhe mendimit të
pavarur si tregues i rëndësishm i zhvillimit të demokracisë dhe rrethanave
momentale shoqërore.

Të gjitha modulet programore të projektit ‘Rimendimi i programit
t’hapësirës (shoqnore)’ janë të ndërlidhura më çështjen e hapësirës
shoqnore dhe publike, në kontektsin e ri kohor dhe gjeo-politik, dhe
synojnë të prodhojnë hapësira të reja shoqnore për këtë skenë dhe në këtë
kontekst, në kohën kur tendencat për ri-centralizimin dhe
ri-tradicionalizimin e mendimit dhe shoqërisë nuk janë më të kufizuara në
një kontekst apo vend.

Ekspozita e Lia Perjovschi dhe Dan Perjovschi ‘Nga zbrazëtia e universit
tonë, deri te zbrazëtia e xhapave tonë’ është përkrahur nga Ministria e
Integrimit Evropian e Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Jashme e
Republikës së Kosovës, Trashëgimia pa kufij - CHwB në Kosovë, Ujë Rugove,
x-print dhe DZG.

www.stacion.org<http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stacion.org&h=cAQHFU2u-&s=1>

*

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina

Lia Perjovschi and Dan Perjovschi
>From the emptiness of our Universe to the emptiness of our pockets

24/4/2013 – 18/5/2013

Opening 24/4/2013, at 20:00.
Artist talk: Dan Perjovschi COMMON Lia Perjovschi SENSE: 25/4/2013, at
20:00.


The exhibition ‘From the emptiness of our Universe to the emptiness of our
pockets’ with Lia Perjovschi and Dan Perjovschi is part of the annual
program of Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina, which is based
on the project ‘Rethinking (Social) Space Program’.

‘Rethinking (Social) Space Program’ conceptually is based on Henri
Leferbre’s thesis that all social space is produced. This position, placed
on the constant analysis of our context, can easily be found opposing the
demands and expectations that social space and the city which once ‘was
produced’ for us is still there, and also with the belief that this space
always existed. Although, the first steps to seek find and use this social
space, for dialogue or as a shelter for minorities (constituted by
thinking), the subject is confronted only the lack of social space, and the
lack of space for independent thought. This finding rarely or never
produces the courage to contemplate ‘rethinking’ and ‘reproducing’ of it.

Lia Perjovschi was born in 1961 in Sibiu, Romania. She has studied at Art
Academy Bucharest 1987-1993. Currently lives in Bucharest and Sibiu.
Lia Perjovschi is founder and coordinator of CAA /CAA (Contemporary Art
Archive and Center for Art Analysis) an organic still in process project
(under different names since 1985) and KM (Knowledge Museum based on an
interdisciplinary research project from 1999 - today). Her activity can be
summarized as a journey from her body to the body of knowledge.

Lia Perjovschi’s project ‘Knowledge Museum’ at Stacion – Center for
Contemporary Art Prishtina can be summarized in following positions: Art
changed and aesthetics is not enough. To criticize without proposing
something is obsolete… To do what you can out of what you have (from the
global, local, personal perspective) can be an art form.
‘Knowledge Museum’ is a project in which Lia Perjovschi recycles all her
other projects. Is a project to build a transdisciplinary museum in Sibiu,
and until this will be possible, she present an architectural model using
diagram of interdisciplinary research from books, reviews, Internet and
objects, used for didactic purpose, both mainly in museums stores around
the globe from 1999 - today. ‘Knowledge Museum’ has these departments:
Earth, Body, Art, Culture, Knowledge, Science, Universe.

Dan Perjovschi was born in 1961, lives and works in Bucharest and Sibiu
Romania.
His solo exhibitions include Unframed at Kiasma Helsinki 2003, News from
the Island at Reykjavik Art Museum in 2012, Not over at MACRO Rome in 2011,
Late News at Royal Ontario Museum Toronto in 2010, What Happen to US? at
MoMA New York and I am not Exotic I am Exhausted at Kunsthalle Basel in
2007, The Room Drawing at Tate Modern London, On the Other Hand at Portikus
Frankfurt and First of May at Moderna Museet Stockholm in 2006 and Naked
Drawings at Ludwig Museum Cologne in 2005.

He participates at group shows like Paris Triennial 2012, Dublin
Contemporary in 2011, Freedom of Speech at Nbk Berlin & Hamburg Kunstverein
in 2010, Lyon Biennial in 2009, the Sydney Biennial and Fifth Floor at Tate
Liverpool in 2008, The Magelanic Cloud at Pompidou Center Paris and the
52nd Venice Biennial in 2007, New Europe at Generali Foundation Vienna and
the 9th Istanbul Biennial in 2005.

Perjovschi received George Maciunas Prize in 2004 and ECF-Princess Margriet
in 2013.

‘The Independent Drawing’, a project for Stacion – Center for Contemporary
Art Prishtina, is a site specific drawing on architecture and (generated)
public space.

In Dan’s own words: ‘I criticize the world, its manners, its beliefs, its
stupidity and greed. But I criticize it in an empathic way. My humor is not
dark. I draw in white and black but my humor comes in many colors.’

Since the overthrow of communism in Romania, Dan Perjovschi has invested in
promoting contemporary art in Romania. In 1991 Perjovschi joined the staff
of Bucharest’s prominent opposition newspaper 22, as political illustrator
and art director to increase his involvement in his country’s development.
Today, Perjovschi is internationally known for his graffiti-like drawings
that cover the walls, windows, and floors of art galleries. The drawings
respond to the convention of contemporary art world, constantly shifting
boundaries of the European Union, and the movements of capital around the
globe. The images deliver their political message with generosity and humor.

Perjovschi’s works with cartoons and ‘indoor graffiti‘ which he draws
directly on walls and floors of different international art institutions.
He is known for drawing installations that comment on topical events in the
art world and politics. The artist observes society and current events
critically and fearlessly, yet also with humor. Anything can be subject of
his sharp, ironical view.

The work of Lia Perjovschi and Dan Perjovschi in this context and for
Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina program, are important for
the practice that they carry, for the time and political context, the
importance of art, independent art institutiond and independent thought as
a significant indicator of the development of democracy and the particular
social conditions.

Every program module of the project ‘Rethinking (Social) Space Program’ is
intertwined with the issue of social and public space, in the new time and
geopolitical context, and aim to produce new social space for this scene
and contexts, at a time when the tendencies to re-centralize and
re-traditionalize thought and society are not limited to a particular
context or place.


The exhibition ‘From the emptiness of our Universe to the emptiness of our
pockets’ with Lia Perjovschi and Dan Perjovschi is supported by:
The Ministry of European Integration of the Republic of Kosovo
Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo
Cultural Heritage without Borders - CHwB Kosovo
Ujë Rugove
x-print
DZG


-- 
Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Str. Zija Prishtina
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Mail address:
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
info at stacion.org
www.stacion.org

-- 
Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Str. Zija Prishtina
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Mail address:
P.O. BOX 262
10000 Prishtina
Republic of Kosova

Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
info at stacion.org
www.stacion.org


More information about the Artinfo mailing list