[artinfo] LABOR: A negyedik modell? programosorozat április 17 - május 3 .

LABOR labor at c3.hu
Mon Apr 15 10:03:54 CEST 2013


A negyedik modell?

dokumentumok/reflexiók/beszélgetések

Labor, 1053 Budapest, Képíró u. 6.

2013. április 17.és május 3. között egy négy részből álló beszélgetéssorozatra kerül sor a LaborGalériában, amelynek fókuszában az akkori Képzőművészeti Főiskolán 1990-benlezajlott „diákforradalom”, a rendszerváltás óta eltelt időszak intézményitapasztalatai, valamint a művészeti oktatás múlt- és jelenbeli modelljeiállnak. Az 1990-es diákforradalom az oktatás részleges megújításán túl azIntermédia Tanszék megalapításához vezetett. A kezdetektől alternatív oktatásimodellekkel kísérletező tanszék idén ünnepli fennállásának huszadikévfordulóját, amire a beszélgetéssorozat szintén reflektálni kíván: mikéntértelmezhető a jelen perspektívájából az azóta eltelt időszak? Az élőeseményeket egy mini-kiállítás kíséri, amelyen néhány korabeli írásos ésmozgóképes dokumentumot mutatunk be.

Szervezők: KékesiZoltán, KissPál Szabolcs

Közreműködők: BalázsAnna, Bene Zsófi, Csiszár Mátyás, Eörtzen Nagy Gergely, Erlich Gábor, FeiglNóra, Juhász Anna, Karas David, Kenéz Réka, Lukács Viola, Márton Zsófi, MucsiEmese, Pacsika Márton, Rechnitzer Zsófi, Salamon Júlia, Szalipszki Judit,Zékány Dia

Meghívottak: BakosGábor, Beke László, Keserue Zsolt, Király Judit, Khoór Lilla, Nagy Edina,Peternák Miklós, Révész László László, Sugár János, Szőke Annamária, SzoboszlaiJános, Szegedy-Maszák Zoltán

 

Az esemény az 
IM20- Húsz éves az Intermédia
programsorozat része

Program:

 

Április 17, szerda, 7h

A negyedik modell?

Egy 1993-asírásában Thierry de Duve belga művészetteoretikus a művészeti oktatás háromnagy paradigmáját írta le: az akadémiait, a modernistát és a posztmodernt. AzMKE végzős képzőművészet-elmélet szakos hallgatóival arra teszünk kísérletet,hogy de Duve elemzése után 20 évvel, a nemzetközi kortárs művészeti praxisújabb fejleményeinek tükrében felvázoljunk egy „negyedik modellt”. Abeszélgetés résztvevőivel az eseménysorozat számára készített „negyedikmodellről” és a művészeti oktatás mai dilemmáiról és lehetőségeirőlbeszélgetünk.

Résztvevők: Keserue Zsolt, Khoór Lilla, Nagy Edina

 

Április 22., hétfő, 6h

Hova lett a kreativitás?

Az 1978-86 közöttműködött Indigó csoport a korabeli művészetoktatási formák alternatívájátteremtette meg, intézményes és módszertani értelemben egyaránt. A kreativitástelőtérbe helyező szellemisége máig tartó hatást gyakorolt a résztvevőkre, akikközül ma többen akadémiai közegben tanítanak. A beszélgetés arra keresi aválaszt, átültethetőnek bizonyult-e az Indigó szellemisége és módszertana arendszerváltás utáni művészeti egyetemi oktatási rendszerbe, miként módosult akreativitás fogalma, hova tüntek a művészképzés alternatív megnyilvánulásiformái?

Résztvevők: Király Judit, Révész László László, SugárJános, Szőke Annamária

 

Április 26., péntek, 5h

Koncepciók

1990szeptemberében három koncepció született a Képzőművészeti Főiskolán zajlóművészeti és elméleti oktatás megújítására: Peternák Miklósé az intermédia szakról,Beke Lászlóé egy interdiszciplináris szakról és György Péteré az elméletioktatás feladatairól. Az Intermédia Tanszék Peternák Miklós koncepciójaalapján, Sugár Jánosegyüttműködésével 1993-ban alakult meg. A beszélgetés résztvevőivel arrólbeszélgetünk, hogyan látják az akkori koncepciókat, azok művészeti, kulturálisés intézményi kontextusát, és hogyan látják az azóta eltelt 20 év fényében azelméleti és a művészeti oktatás aktuális kérdéseit.

Résztvevők: Beke László, Peternák Miklós, Szoboszlai János

 

Május 1., szerda, 6h

Követelések, húsz évtávlatából

1989. november13-án a Magyar Képzőművészeti Egyetemen megalakult a Diákönkormányzat, amely1990. március 1-jén tartotta az első fórumát. Az eseményen a hallgatók olyanköveteléseket fogalmaztak meg, mint az egyetemi autonómia, a felvételi eljárásnyilvánossága, a szabad tanárválasztás, az egyetemi ’szamárlétra’megszüntetése, a művészdiploma függetlenítése az intézménytől, stb. A korabelitörténések két olyan aktív szereplőjével beszélgetünk, akik azóta is az MKE-hezkötődnek. A beszélgetés során arra keressük a választ, hogy mi történt az azótaeltelt több mint 20 év alatt, mennyiben valósultak meg az akkori követelések,hogyan értelmezhetők a jelenből nézve a rendszerváltás korának szándékai?

Résztvevők: Bakos Gábor, Szegedy-Maszák Zoltán

További informació:

A projekt weboldala: http://intermedia.c3.hu/anegyedikmodell/

Labor oldal: http://labor.c3.hu/2013/04/a-negyedik-modell/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/events/420361904726092/

LABOR
www.labor.c3.hu
 


More information about the Artinfo mailing list