[artinfo] RESPONSE TO THE CALL FOR A TRANSNATIONAL MEETING IN TUNISIA (01001001010001110)

Tamas St.Auby iput at c3.hu
Mon Sep 26 17:30:09 CEST 2011


 
Socialiniai, politiniai ir kUltūros darbinininKai:

PRANAŠAI, AIŠKIAREGIAI IR IŠMINČIAI:

Informacija, žvaLgyba, kariniaI ManevrAi ir operacijoS

Prisijunk prie duomenkasių ir psichodarbininkų sąjungos

 
(DAta Miners & Travailleurs Psychique – DAMTP

infoRmation, intElligence, military operatiVes:

sOcial, poLitical and culTural workers:

PROPHETS SEERS & SAGES:Join the union of Data Miners & Travailleurs Psychique

[lietuviškas tekstas – žemiau]
[русский перевод – ниже]

Dear Comrades,

RESPONSE TO THE CALL FOR A TRANSNATIONAL MEETING IN TUNISIA (01001001010001110)

0
We welcome the call for a transnational meeting in Tunisia this week
1
But we reject the national and racial classifications of Arab, African or European and the ideas of a “new Europe ” or an “Arab Spring”
0
We welcome الثورات - the revolution and all wahdat of minds, employed or unemployed – and collaboration between these moments of wahdat, beginning from the labour of Mothers and of birth until the labour of death and beyond. Our struggles are one and the same. And we see it as a priority for ones with access to resources to support those who do not have access to resources
1
We send our apologies to the wahdat in the Tunis as we cannot attend the meeting due to lack of resources
0
We welcome and encourage the leading ambitions of ALL less organized structures, such as the FLPT (Popular Liberation Front of Tunisia).
1
However, we agree with Sadri Khiari in that the left is dominated by white privelidge and interest in Europe and we reject the leading ambition of Eurocentric and European nationalist groups and so-called movements that are just elitist and in fact bourgeois and racist.
0
We recognise that there has been a retreat in the Womens and Black Liberation movements since 1968. We call for renewal in these struggles. We call for a new Black Power movement that mobilises as defense against the White power that is the basis of Capitalism (chattel slavery and colonialism). A Black Power that does not limit itself to Nationalism but opens up to the Class struggle.
0
We welcome the attack on the financial sectors and support for the student and teachers within the educational sector who create wahdat against the attacks made upon them
1
But we reject the school or the university as a model helping to build and fix all that separates us as productive or non-productive entities e.g. artist/ activist/ etc.
0
We welcome all wahdat with all psychic workers – those productive and unproductive ones engaged in production, consumption, distribution and devaluation of the general intellect - and we will do our utmost to meet with all those producing meaning of any quality, in any shape or form – from anywhere within the world or without
1
We are against reducing the general intellect into a machine-like verbalization by academic intellectuals who produce nothing but the platform for the state and political community to be hinged on
0
We love, live and reject death !
0
We welcome dead , poor and nobodies – FULL ACCESS TO ALL HART ISLANDS ALL OVER THE WORLD!
0
We welcome doubts!
1
Itihad Rabni Al Tunjur Al Amali Al Fikriya
1
Anjuman Matan Karkan Aur Amali Karkoon
1
Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee (ABRACADABRA-C)
0
DAta Miners Travailleurs Psychique


DUOMENKASIŲ IR PSICHODARBININKŲ KREIPIMASIS Į TRANSNACIONALINĮ SUVAŽIAVIMĄ TUNISE (01001001010001110)


0
Mes sveikiname šią savaitę prasidedantį transnacionalinį suvažiavimą Tunise.
1
Bet mes nepripažįstame jokių tautinių ar rasinių skirstymų į arabų, afrikiečių ar europiečių problemas, o taip pat kategoriškai atmetame „naujosios Europos“ ar „Arabų pavasario“ idėjas.
0
Mes sveikiname الثورات - revoliuciją ir visuotinį tiek dirbančių, tiek bedarbių minčių vahdatą (sąjungą). Mes sveikiname visų vahdato momentų bendradarbiavimą: pradedant nuo Motinos darbo gimdant, ir baigiant darbais mirštant bei jau anapusybėje. Mūsų kovos – tai viena kova. Mes ją matome nuolatinėje tarpusavio pagalboje, kai turintieji prieigą prie išteklių darbininkai paremia tiesiogiai su ištekliais nesusijusius darbininkus.
1
Mes atsiprašome, kad dėl resursų trūkumo negalime dalyvauti Tuniso vahdate.
0
Mes sveikiname, palaikome ir teikiame pirmenybę VISŲ mažiau organizuotų struktūrų (pvz.: FLRP - Tuniso Liaudies Išlaisvinimo frontas) ambicijoms vadovauti
1
Tačiau mes sutinkame su Sadri Khiari, kad šiandieninė politinėje „kairėje“ dominuoja baltųjų privilegijuotos klasės bei euronaconalistinių grupių ar taip vadinamų judėjimų interesai, kurie nėra tik elitiniai, bet iš esmės buržuaziniai ir rasistiniai.
0
Mes pripažįstame, kad nuo 1968 m. įvyko atoslūgis tiek Moterų, tiek Juodųjų išlaisvinimo judėjimuose. Mes kviečiame atgaivinti šiuos judėjimus. Mes kviečiame naujam „Black Power“ (Juodųjų galios) judėjimui, kuris mobilizuos prieš Baltąją galią, kuri ir yra kapitalizmo pagrindas (katorginis darbas ir kolonializmas). Mes kviečiame naujai Juodosios galios bangai, kuri neužsisklęs nacionalizme, bet išsilies į klasinę kovą.
0
Mes kviečiame atakuoti finansinius sektorius bei palaikome studentus ir mokytojus, besijungiančius į vahdatus, kad apsigintų nuo juos smaugiančių antpuolių.
1
Bet mes atmetame mokyklą, ar universitetą kaip tolimesnį organizacinį modelį, nes jis formuoja būtant tai, kas mus visus skaldo į produktyvius ir neproduktyvius elementus, kaip antai: menininkus, aktyvistus ir pan.
0
Mes kviečiame į vahdatą visus psichodarbininkus – tiek produktyvius, tiek neproduktyvius – visus, kurie kuria, vartoja, paskirsto ir devalvuoja visuotinį intelektą. Mes sieksime susitikti su visais, kurie gamina bet kokios kokybės, formos ar pavidalo prasmę, ir iš kur jie bebūtų: iš šio pasaulio, ar iš anapusybės.
1
Mes kategoriškai atmetame bandymus redukuoti visuotinį intelektą į akademinių intelektualų mašinizuotą verbalizaciją – tai tėra dar vienas būdas sutvirtinti išklibintą pagrindą valstybei ir jos politinėms klikoms.
0
Mes mylime, gyvename ir nepripažįstame mirties!
0
Mes priimame mirusius, neturtėlius ir tuos, kurie yra niekas – REIKALAUJAME LAISVOS PRIEIGOS Į VISAS HART SALAS VISAME PASAULYJE!
0
Mes sveikiname abejojančius!
1
Itihad Rabni Al Tunjur Al Amali Al Fikriya
1
Anjuman Matan Karkan Aur Amali Karkoon
1
Alytaus bienalės pervertimo į kultūros naikinimą bei šios klaikios bacilos tarptautinės sklaidos komitetas (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad - Committee - ABRACADABRA-C)
0
Duomenkasių ir psichodarbininkų sąjunga (DAta Miners Travailleurs Psychique - DAMTP)

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ К ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ В ТУНИСЕ (01001001010001110)

0 
Мы приветствуем призыв к транснациональной встрече в Тунисе на этой неделе. 
1 
Но мы отвергаем национальные и расовые классификации на арабские, африканские или европейские явления и такие идеи как: «новая Европа» или «арабская весна».
0 
Мы приветствуем الثورات - революцию и все вахдаты умов, так рабочихб так и безработных – а также вахдаты сотрудничества между этими моментами, начиная с труда Матери и рождения и заканчивая трудом смерти и за ее пределами. Наша борьба это одна борьба. И мы видим это в качестве приоритета что рабочие, имеющие доступ к ресурсам, поддерживают тех, кто не имеет доступа к ресурсам. 
1 
Мы посылаем наши извинения вахдату в Тунисе, так как мы не можем присутствовать на заседании из-за нехватки ресурсов. 
0 
Мы приветствуем и поощряем амбиции на руководство у ВСЕХ менее организованных структур, таких как FLPT (Народный фронт освобождения Туниса). 
1 
Тем не менее, мы согласны с Садри Kхиари в том, что у левых доминируют привилегии белых и интерес в Европе, и мы отвергаем амбиции на лидерство присущие европоцентристским и европейским националистическим группировкам и так называемым движениям, которые являются не только элитарными, но и в самом деле буржуазными и расисткими. 
0 
Мы признаем, что движения Женщин и Черного-освобождения резко отступили с 1968 года. Мы призываем к возобновлению в этой борьбе. Мы призываем к новому движению Черной Силы (Black Power), которая мобилизуется, как защита от Белой силы, которая лежит в основе капитализма (движимого рабства и колониализма). Мы призываем к новому движению Черной Силы, которая не ограничивается в национализме, но возбуждает классовую борьбу. 
0 
Мы приветствуем нападение на финансовый сектор и поддерживаем студентов и преподавателей в рамках сектора образования, которые создают вахдат против нападок на них. 
1 
Но мы отвергаем школу или университет как модель, который помогает создать все, что отгорождает нас в качестве производящих или непроизводящих лиц, например, художников / активистов / и т.д. 
0 
Мы приветствуем все вахдаты со всеми психическими работниками - тех, которые производят и которые непроизводят; тех, которые занимаются производством, потреблением, распространением и девальвацией общего интеллекта - и мы сделаем все возможное, чтобы встретиться со всеми, кто производят значение любого качества, в том или ином виде - из любой точки мира или из вне. 
1 
Мы против сокращения общего интеллекта в машинообразные вербализации академической интеллигенции, которые являются ни чем иным, как только платформой для государства и ее политического сообщества.
0 
Мы любим, живем и отвергаем смерть! 
0 
Мы приветствуем мертвых, бедных и ничтожных - ПОЛНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ HART ОСТРОВАМ ВО ВСЕМ МИРЕ! 
0 
Мы приветствуем сомнения! 
1 
Итихад Рабни Аль Тунжур Аль Амали Аль Фикрия 
1 
Анджуман Матан Каркан Аур Амали Каркоон 
1 
Комитет развертывания Алитусского Биеналле в отмену культуры и распределения этой извращенной бациллы прямо по сторонам (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad – Committee //// ABRACADABRA-C)
0 
Шахтеры Данных и Психические Работники (DAta Miners Travailleurs Psychique //// DAMTP)

www.alytusbiennial.com


 UNSUBSCRIBE


More information about the Artinfo mailing list