[artinfo] NKA Fotóművészeti alkotói ösztöndíjak Berlinbe és Párizsba

Csóka Edina ecsoka at mucsarnok.hu
Fri Sep 24 13:09:32 CEST 2010


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET 

1. "Moholy-Nagy László" berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802 

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról
elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására a 2011. évben. Pályázatot
nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus. 

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar
fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte
megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel
közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban. 

A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft. Az alkotói
támogatást 2011. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos
kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.
Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika:

Az integráció, mint európai probléma megjelenése Berlinben (különös
tekintettel Neuköllnre) Pályázni a témára reflektáló koncepcióval és
előzetes - Berlinben megvalósítandó - munkatervvel lehet. 

A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi
munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell
benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Balassi Intézetet (1016 Budapest,
Somlói út 51.) kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az
Intézeten keresztül kerül kiutalásra. 

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium
Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját
vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2011-es év második felében
a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez. A támogatás utalására kiutazás
előtt kerülhet sor.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez
nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült
legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből
egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles
adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el
az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az
intézetnek igazolnia kell a Kollégium felé. 

Az elbírálás szempontjai: 

*	a téma iránti affinitás megalapozottsága; 
*	a benyújtott előzetes munkaterv és művészi elképzelés tudatossága,
célirányossága; 
*	előnyt jelent a német vagy angol nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal
igazolt társalgási szintű ismerete. 

2. "André Kertész" párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802 

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről
elnevezett párizsi alkotómunka-támogatás elnyerésére a 2011. évre.
Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális
fotográfus a korábban támogatottak kivételével.  
 
Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar
fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének
előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen
hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban. 

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft . Az alkotói
támogatást 2011. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos
kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap. 

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát
reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell
a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül
kerül kiutalásra. 

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális
Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját
vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben
kiállítást rendez. A támogatás utalására kiutazás előtt kerülhet sor.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez
kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje
alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását
követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak
átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia
kell a kollégium felé. 

Az elbírálás szempontjai: 

*	a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága,
célirányossága; 
*	a portfólió szakmai kvalitása; 
*	egy nyugati nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási
szintű ismerete. 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának
benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága
érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az
összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
- A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden
pályázat esetén kötelező.
- Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség
fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt
kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az
alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem
<http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerele
m.doc> .) 

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét
vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű
adatoknak minősülnek, 

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell
tennünk a Kormány által    meghatározott -  www.kozpenzpalyazat.gov.hu
<http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/>  - központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek
- összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak
végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és
a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján - kulturális célú állami
támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú
határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a
pályáztatás eljárás rendjét:
- 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés
felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének
biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás
beszedési megbízás teljesítésére.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu <http://www.nka.hu/>  portál
("pályáztatás" cím alatt található) "pályázati adatlap kitöltése" címszónál
lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a "pályáztatás" cím alatt
található az "aktuális pályázati felhívások" címszónál. Ez az adatlap
tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA
Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok
menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési
címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon
kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon
belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon
belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is
közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága
a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés
megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés
megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a
támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre
használhatja fel. 

Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 20.

 More information about the Artinfo mailing list