[artinfo] mucsarnok foigazgatoi palyazat

zsuzsa laszlo laszlozsuzsi at gmail.com
Thu Nov 25 15:31:25 CET 2010


http://www.mnvzrt.hu/allasajanlatok/mucsarnok_ugyvezeto_20101118.html

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói munkakör betöltéséreA Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. alapfeladata a magyar
és a nemzetközi kortárs képzőművészet - valamint iparművészet,
fotóművészet, építészet és intermedia - értékeinek bemutatása,
kiállítások és művészeti események hazai és külföldi rendezése,
szakmai kiadványok megjelentetése, a vizuális kultúra terjesztése. A
nemzetközi kortárs művészet magyarországi és a magyar kortárs művészet
külföldi bemutatása érdekében a Műcsarnok Nonprofit Kft. feladata
szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása, együttműködési
lehetőségek megteremtése, a magyar művészek nemzetközi megjelenésének
és integrálódásának elősegítése és támogatása nemzetközi
rendezvényeken.A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26. §
c) 5. pontja szerinti kulturális tevékenységet, mint közhasznú
tevékenységet végzi.A Társaság célszerinti kiemelkedő közhasznú, közszolgáltató
tevékenységei (TEÁOR szerint):

- 58.11'08  Könyvkiadás,

- 59.11'08  Film- videó- televízióműsor-gyártás,

- 59.11'08  Film- videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

- 72.20'08  Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés,

- 85.52'08  Kulturális képzés,

- 90.03'08  Alkotóművészet,

- 90.04'08  Művészeti létesítmények működtetése (fő tevékenység).A Társaság általános közhasznú, közszolgáltató tevékenysége:

- 91.01'08  Könyvtári, levéltári tevékenység.A Társaság vállalkozási tevékenységet a közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez az alábbiak
szerint:

- 18.12'08  Nyomás (kivéve napilap),

- 18.13'08  Nyomdai előkészítő tevékenység,

- 18.14'08  Könyvkötés, kapcsolódó nyomdai szolgáltatás,

- 47.61'08  könyv kiskereskedelem,

- 47.62'08  Újság-, papírárú kiskereskedelem,

- 47.78'08  Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme,

- 47.79.08   Használtcikk bolti kiskereskedelme,

- 49.41'08  Közúti áruszállítás,

- 52.29'08  Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás,

- 52.10'08  Raktározás, tárolás,

- 56.10'08  Éttermi, mozgó vendéglátás,

- 56.29'08  Egyéb vendéglátás,

- 58.19'08  Egyéb kiadói tevékenység,

- 59.20'08  Hangfelvétel készítése, kiadása,

- 68.20'08  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,

- 73.11'08  Reklámügynöki tevékenység,

- 73.12'08  Médiareklám,

- 82.30'08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,

- 82.99'08  Máshová nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás.A Társaság székhelye:     1146 Budapest, Dózsa György út 37.

A Társaság telephelyei:    Ernst Múzeum (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)

                     Dorottya Galéria (1051
Budapest, Dorottya utca 8.)

Tulajdonosi szerkezet:     MNV Zrt. 100%A Társaság fontosabb adatai a 2009. december 31-i beszámoló alapján:

Saját tőke:                 54.501 eFt

Jegyzett tőke:                3.000 eFt

Mérleg szerinti eredmény:         559 eFt

Értékesítés nettó árbevétele:    57.503 eFt

Egyéb bevételek:           457.885 eFt

Átlagos statisztikai létszám:    58 fő

Az ügyvezető igazgató fő feladatai:

Az ügyvezető igazgató feladata a társaság ügyeinek vitele, irányítja
és ellenőrzi a társaság napi munkáját, a jogszabályok és az Alapító
Okirat keretei között, illetve az Alapító döntéseinek megfelelően.
Jogosult dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az Alapító
kizárólagos hatáskörébe. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét.
Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak
szabályszerű vezetéséről, nyilvántartja az Alapító határozatait. Az
ügyvezető igazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a
társaság első számú vezető állású munkavállalója. Az ügyvezető
igazgató gyakorolja az Alapító hatáskörébe nem tartozó munkáltatói
jogokat a társaság alkalmazottai felett.

Gondoskodik a Társaság vagyonának hatékony működtetéséről. Az
ügyvezető igazgató általános és szakmai, valamint gazdasági programot
magában foglaló üzleti és szakmai tervet készít a következő üzleti
évre; pénzügyi beszámolót készít a társaság vagyoni helyzetéről, a
kapott működési támogatás felhasználásáról, a társaság üzleti és
szakmai eredményeinek alakulásáról; közhasznúsági jelentést készít.

Az ügyvezető igazgató képviseli a társaságot a bíróságok, a hatóságok
előtt és harmadik személyekkel szemben. Cégszerű aláírásra jogosult.

Az Alapítót a társaság működéséről - igény szerint - folyamatosan
tájékoztatja, az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat
hozatalát kezdeményezi, a meghozott határozatokat végrehajtja.A ügyvezető igazgatói munkakör betöltésének kezdete 2011. január 1.Pályázati feltételek:

-    európai uniós tagországi állampolgárság,

-    cselekvőképesség,

-    büntetlen előélet,

-    magyar nyelv teljes körű ismerete, angol nyelv tárgyalási
szintű ismerete,

-    felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma),

-    legalább 5 éves szakmai tapasztalat

-    legalább 3 éves vezetői gyakorlat,

A betöltendő munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, melynek
betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.A pályázathoz csatolni kell:

-    a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes
önéletrajzot,

-    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
(vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt),

-    iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget,
nyelvismeretet, képesítést tanúsító okiratok közjegyző által
hitelesített másolatát,

-    a megpályázott munkakörrel kapcsolatos - maximum 5 gépelt
oldalnyi terjedelemben elkészített - szakmai (vezetői) elképzelését,
kitérve benne külön-külön a Kft. közhasznú és vállalkozási
tevékenységével kapcsolatos elképzelésekre,

-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik,

-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör
betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának, és
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul / nem járul
hozzá ahhoz, hogy az MNV Zrt. a pályázat elbírálását követően 12
hónapig megőrizze a pályázati anyagát az MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága
esetleges utólagos ellenőrzése céljából.Előnyt jelent:

-     bölcsészettudományi felsőfokú végzettség (művészettörténész diploma),

-     kortárs képzőművészeti kiállítási intézményben szerzett
szakmai gyakorlat,

-     a nonprofit szférában szerzett menedzseri tapasztalat,

-     további idegen nyelv ismerete.A pályázatot 2010. december 7. napján 11. és 12. óra között egy erre
kijelölt bizottság jelenlétében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) Társaságokért Felelős
Igazgatóságán (I.) személyesen kell 1 (egy) példányban lezárt
borítékban benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét
és a megpályázott pozíciót.

A pályázatok benyújtását követően a borítékok bontására egy erre
kijelölt bizottság jelenlétében kerül sor, aki annak tartalmát
jegyzőkönyvben rögzíti.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Budai Ákos portfolió vezető menedzsernél a Társaságokért Felelős I.
Igazgatóságon; 237-4201 telefonszámon, munkanapokon
hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig (fax: 237-4145);

e-mail: budaiakos at mnvzrt.huA pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül kerülnek elbírálásra, a pályázók írásbeli értesítésére a
pályázat elbírálásáról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül
kerül sor.

Amennyiben a pályázó a benyújtott pályázatához a hatósági erkölcsi
bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt csatolta, úgy az
erkölcsi bizonyítvány benyújtására a pályázat beadási határidő
lejártát követő 15. nap 16.00 óráig van lehetősége.

Az illetékes döntéshozó szerv a pályázat nyertesévé csak a határidőben
benyújtott, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező
személyt jelölhet.

Budapest, 2010. november 18.


More information about the Artinfo mailing list