[artinfo] meghívó a FUGA - Corvin Sétány Program - invitation to the exhibition - Corvin Promenade Program at the FUGA

Szilvia Seres szseres at c3.hu
Tue Oct 20 10:03:05 CEST 2009


>
>
>
>
> A FUGA
> Budapesti Építészeti Központ
> tisztelettel meghívja Önt és barátait
> a földszinti nagyterembe
> 2009. október 22-én, csütörtökön 18 órára
> a Corvin sétány program kiállítás megnyitására
> A kiállítást megnyitja Seres Zoltán színművész, a Bárka 
> színház igazgatója
>
> The FUGA
> Budapest Center of Architecture
> cordially invites you and your friends
> to the great exhibition hall on
> 22nd oct 2009, on Thursday at 6 pm
> to the opening of the Corvin Promenade Program exhibition
> The exhibition opened by Zoltán Seres actor, director of the Bárka 
> Theater
>
>
> Corvin Sétány Program 1999 - 2009
>   Budapest belvárosában születhet-e új városrész? 2000 után 
> hogyan lehet egy városrészt újjáéleszteni? A Józsefvárosi 
> Önkormányzat, a Rév8 Zrt, és a FUTUREAL Csoport azon dolgozik, 
> hogy újraírja egy leromlott városrész struktúráit!
>   Nehéz megválaszolni azt a látszólag egyszerű kérdést, kié 
> a város? A város „mi” vagyunk, sokrétűségünkkel, különös 
> egyéni, magunkban hordozott végeérhetetlen történetünkkel. A 
> város nem csak egy hely, ahol egyedi történeteink egymáshoz 
> kapcsolódnak és ahol sorsunk az emberi kéz alkotta házakhoz, 
> terekhez kötődik. Városok szűnnek meg és születnek időről 
> időre, mégis a történet egyidős velünk, a benne élőkkel. A 
> városaink, városrészeink fejlődését, vagy bukását az emberi 
> kapcsolatok – kölcsönhatások - sűrűsége határozta meg 
> mindig. Az események, a vásárok és az ünnepek, az élet ezer 
> rezdülése növeli, vagy ezek hiánya csökkenti a települések 
> esélyeit. A házak, templomok, utcák illusztrációi „csak” az 
> egyén és a közösség összekapcsolódó életének. Az 
> állandóan változó városképek pusztán keretei az ott zajló 
> életnek. A városok legfontosabb feladata a közösség 
> kiszolgálása, az ott élő emberek védelme, ellátása. Az egyre 
> sokrétűbb feladatok közé csak a huszadik században került be 
> dominánsan az előző korok házainak többletjelentést 
> tulajdonító védelme. A védelem során már-már emberi 
> tulajdonságot kapnak ezek az épületek.
>   Épületek emelése, utcák alakítása minden esetben művi 
> beavatkozás. Az idő dönti el, hogy körülveszi-e élettel az 
> épített kereteket vagy nem. Nagy felelősség új utcákat, tereket 
> építeni, de ugyanilyen nagy felelősség lezárni házak 
> történetét és beismerni, hogy ott a kövek már nem szolgálják 
> az életet. Természetesen kockázatos egy új történetbe 
> belevágni, hiszen lehet, hogy rövid életű lesz, és 100-200 évig 
> fog csak élni. De lehet, hogy gyökeret ereszt és sikeresen 
> kapcsolódik a mellette futó történetekhez, és az élet újra 
> indulását szolgálja. Egy dolgot nem lehet engedni, hogy a kövek 
> döntsenek az élet felett.
>   Gondolkozásunkat az a felelősség hatotta át, hogy 
> Józsefvárosnak szüksége volt és van új történetekre. 
> Természetesen nem mindegy, hogy milyenek lesznek a házak, az 
> utcák, a terek, de a lényeg az élet visszatérése.
>   Az volt a feladatunk, hogy a városrész sokszínűségét 
> megőrizve új színeket keverjünk hozzá. A huszadik század 
> végére a kerület képét egyértelműen a társadalmi és fizikai 
> leromlás határozta meg. Ennek az időszaknak a magyar 
> városmegújítási gyakorlata nem nyújtott kivitelezhető 
> példákat a számunkra, hiszen csak általános épületmegújító 
> törekvések működtek. A huszonnégy (kerületek és a főváros) 
> részre fűrészelt feladatsor megoldásához már nem volt elég a 
> szakemberek (urbanisták, szociológusok, mérnökök) jó 
> szándékú terve, ehhez új eszközök kialakítására volt 
> szükség. Az együttműködés szó hiányzott, és talán még ma 
> is a magyar városfejlesztéssel foglalkozók szótárából. Sem a 
> különféle kormányzati, városi, kerületi szereplők között, 
> sem a különféle szakmák, sem a társadalom és gazdaság egyéb 
> résztvevői nem tudtak, és talán még ma sem tudnak 
> együttműködni kisebb nagyobb célok érdekében.
>   A program indításakor világossá vált számunkra, hogy a 
> városi lét alapjaira kell koncentrálnunk: az együttműködésre, 
> a városrész eltartó képességének növelésére, az itt élő 
> szegények és magukról nehezen gondoskodni tudók védelmére és 
> ellátására.
>   Az önkormányzat döntött 2002-ben, hogy az itt élők nem 
> lehetnek áldozatai semmilyen megújítási programnak és az egész 
> kerület felemelkedésének a záloga a sokszínűség megtartása. 
> De kimondásra került az is, hogy akkor lehet bármilyen tervet 
> megvalósítani, annak eredményeit fenntartani, ha partnerekre 
> lelünk az emberekben, és befektetőket is tudunk vonzani a 
> kerületbe.
>   Budapest belvárosának részei – Lipótváros, Terézváros, 
> Ferencváros, Józsefváros - a 18-19. században születtek. Egyedi 
> hangulatukat, a különféle városalkotó elemek sajátos elegye 
> határozta meg. A 19. század eleji pesti városmagot (Lipótváros) 
> jellemző karaktert például a feltörekvő német és magyar 
> polgárság fokozatosan erősödő társadalmi kapcsolatai, és a 
> Hild József által fémjelzett klasszicista építészet határozta 
> meg. A 19. század utolsó évtizedeinek hangulatát, a mindent 
> elsöprő növekedést, a korszellemmel szinkronban a sugárutak és 
> körutak mentén felépült kulisszaszerű bérházak mutatják fel. 
> Ugyanakkor a kor erős társadalmi anakronizmusát, a 
> „hátsóudvari” hangulatot számunkra a Leonardo da Vinci utcai, 
> vagy Bókay utcai spekulációs beépítések rossz minőségű, 
> zsúfolt épületei jelentik.
>   A 20. század második felétől kezdve a megörökölt 
> városrészek rehabilitációja, a meglévő környezeti elemek és 
> értékek listázása során csak a múltról szereztünk 
> információkat, azt is a jelen szemüvegén keresztül. Ezek az 
> értékelések csak többszörös törésben, deformáltan voltak 
> képesek a területet alkotó értékek kiválasztásában támpontot 
> adni.
>   A Corvin Sétány Program tervezése során a rehabilitációt 
> városfejlesztési folyamatnak tekintettük. A múlt elemeinek 
> listáját az értékválasztás során ezért a jövő 
> lehetőségeivel vetettük össze. A hagyományos bonyolult és túl 
> részletezett lineáris additív tervezési folyamatot, lépéseinek 
> statikus, lezárt jellege miatt a városrész kialakításakor ezért 
> nem láttuk használhatónak. A fejlesztés-fejlődés lépéseinek 
> meghatározására ezért egy olyan folyamatot alakítottunk ki, 
> melynek egyes elemei nyitottak, és befogadni képesek az időbeli 
> változásokat annak szabályaival és kapcsolataival.
>   Elindult Józsefvárosban egy történet. A célunk az, hogy a 
> Corvin Sétány gondos és jövőt célzó beruházás legyen, a 
> végiggondolt és egymásra épülő funkcióival, a jelen kort 
> megelőző technológiai fejlettségével. Az emberek fedezzék fel 
> a városrészt, a már itt élők ezután is kívánjanak itt élni, 
> a kialakításra kerülő hely „szellemisége” révén jöjjön 
> létre egy kiemelkedő pont Budapest belvárosában, amely valódi 
> és önálló városközpontként tud működni, integrálódva 
> Józsefváros környezetébe. 2009.10.25
>
>
> Corvin Promenade Program 1999 - 2009
>   Can a new neighborhood be created in Budapest’s city center? 
> After 2000, how can a district be revitalized? The Józsefváros 
> Government, the Rév8 Zrt, and the FUTUREAL Group are working to 
> redesign the structures of a broken-down district!
>   The seemingly simple question of who owns a city is hard to 
> answer. The city is “us”, with our diversity and our individual 
> and infinite stories. The city is not merely the place where our 
> individual stories connect, and where our fate is linked with the 
> manmade spaces and buildings. Cities cease to exist and are born 
> from time to time, yet their story is only as old as the people who 
> live in them. The development or destruction of our cities and 
> neighborhoods is always contingent on the frequency of human 
> connections and interactions. Our events, markets and celebrations, 
> the thousand vibrations of city life help, while the lack of these 
> hurt the chances of a city’s survival. The houses, churches and 
> streets are “merely” backdrops to the interconnected life of the 
> individual and the community. The constantly changing city is merely 
> the setting for the life within it. The most important function of 
> cities is the protection and service of the people within it, and 
> the service of their communities. Protecting the buildings of 
> previous eras has only recently been added to the ever diversifying 
> functions. In putting emphasis on the protection of these buildings, 
> they are treated as if they have almost human characters.
>   Improving the buildings and redesigning the streets is always a 
> work of art. Only time can tell whether the built environment comes 
> to life or not. Building new streets and squares is a great 
> responsibility, but so is ending the story of a building and 
> admitting that their stones no longer serve life. Naturally, 
> starting a new story is risky, since it is possible that it only 
> lasts 100-200 years. But perhaps it grows roots and successfully 
> connects to the stories around it, and serves as a beginning of new 
> life. There is only one thing we must avoid – that stones decide 
> over life.
> Our project was burdened with the responsibility that Józsefváros 
> is in need of new stories. Of course the appearance of the new 
> buildings, streets and plazas in not unimportant, but the main 
> agenda is to reinvigorate the district.
>   Our task was to add new colors the neighborhood while preserving 
> its diversity. By the end of the twentieth century the district’s 
> image was dominated by social and physical decay. The Hungarian city 
> renewal practice of that era does not provide workable examples for 
> us, since at that time only very general building reconstruction 
> guidelines were in effect. The demands of the project, sawed into 
> twenty-four (the districts and the capital) parts, can no longer be 
> met by the plans of the experts (urbanists, sociologists and 
> engineers) working on it, new tools were needed. The word 
> ‘cooperation’ was, and perhaps is still, missing from the 
> vocabulary of the developers of the city. Neither the various 
> government, city and district players, nor the different 
> professions, nor the leading players of society and the economy can 
> work together to achieve even smaller goals.
> It became clear to us at the start of the project that we should 
> focus on the foundations of city life: cooperation, increasing the 
> capacity of the district, and the protection and service of the poor 
> and those who can’t care for themselves.
> The district government made a decision in 2002 that the citizens of 
> the district must not fall victim to any development program, that 
> the key to the improvement of the area is the protection of its 
> diversity. It was also stated that plans can only be carried out, 
> and their results maintained, when the people are partners in the 
> project, and investors are brought into the district.
>   The neighborhoods of Budapest’s city center - Lipótváros, 
> Terézváros, Ferencváros, Józsefváros – were built in the 
> 18th-19th centuries. Their individual moods are set by the unique 
> combinations of the city’s building blocks. For example, the early 
> 19th century city center (Lipótváros) gained its defining character 
> from the strengthening relationship between the up-and-coming German 
> and Hungarian citizens, and the classicist architecture of József 
> Hild. The mood of the last decades of the 19th century during the 
> economic boom is showcased by the apartment buildings on the avenues 
> and boulevards. The strong anachronism of the era, the “backyard” 
> mood is symbolized to us by the bad quality, overcrowded buildings 
> of the Leonardo da Vinci and Bókay streets.
>   During the rehabilitation projects of the inherited districts in 
> the second half of the 20th century, through listing the elements 
> and treasures of the existing built environment, we only gained 
> information about the past, and even that through the viewpoint of 
> the present. These value judgments gave only a deformed and broken 
> guideline to choosing the valuable elements that defined the area.
> In the Corvin Promenade Program we treated the rehabilitation as a 
> development project. We looked to the possibilities of the future in 
> choosing the valuable elements of the area, not just the list of 
> valuables from the past. The traditional and overly detailed 
> additive design process, with its static and separated steps was 
> deemed unusable in redesigning a neighborhood. The steps of the city 
> development were instead created by a design process that can 
> respond to changes that come with time, and accept the altered rules 
> and connections.
>   A story began in Józsefváros. Our goal is to turn the Corvin 
> Promenade into a careful investment that looks to the future, with 
> well thought out and layered functions, and technology ahead of its 
> time. We want people to explore this district, and its citizens to 
> continue to want to live here. We want the “character” of the 
> newly designed area to create a defining point in the city center of 
> Budapest, which could act as an independent city center, integrated 
> into the surroundings of Józsefváros.
> 2009.10.25
>
>
>
> http://www.rev8.hu/
> A kiállítás megtekinthető: 2009. november 10-ig
> The exhibition is open until the 10th November 2009
>
> 2009. október 29-én, csütörtökön 18 órakor a kiállításhoz 
> kapcsolódó galéria fórum beszélgetést tartunk.
> There is a forum discussion in connection with the exhibition on the 
> 29th of October, 2009 at 6pm.
>
> 2009. október 27-én és november 2-án kedden 16 órakor a 
> kiállítók tárlatvezetést tartanak.
> Igény szerint további időpontegyeztetésre van lehetőség.
> The exhibitors hold a guided tour of the exhibit on the 27th October 
> and 2nd of November, 2009, starting at 4 p.m.
> Additional dates are available upon request.
> Következő kiállítás - pince kiállítótermek - 2009. 10. 23. - 
> Pauer Gyula: Budapest Szétlövetése, '56-os sztélék
> The next exhibition is - basement exhibition halls - 23. 10. 2009. - 
> Gyula Pauer: The shooting up of Budapest, '56 Memorials
>
> Következő kiállítás - földszinti nagyterem - 2009. 11. 12. - 4- 
> es Metró
> The next exhibition is - great exhibition hall - 12. 11. 2009. - 
> Metro 4
> FUGA
> Budapesti Építészeti Központ/Budapest Center of Architecture
> 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
>
> +36 30 934 73 89
> galeria at nagybalint.hu
>
> A FUGA látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 óráig
> The FUGA is open to public from 11 am to 10pm, Monday to Sunday.
> to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
>
>More information about the Artinfo mailing list