[artinfo] Üdvözlet Nagygörbőről

+ b2 at c3.hu
Tue Feb 6 18:37:50 CET 2007


Üdvözlet Nagygörbőről
..land..Art..social..Science....land..Art..social..Science...land..Art..social..Science..land..Art..social..

HattyúHáz
Pécs, Király u. 15.
2007. február 19. - március 2.

Megnyitó: 2007 február 8. csütörtök, 18:00
Megnyitja: Tolvaly Ernő

Üdvözlet Nagygörbőről
A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke és a PTE Művészeti
Kar Képzőművészeti Mesteriskola közös kiállítása

Témavezetők: Szíjártó Zsolt, Colin Foster
A kiállító mûvészek: Horváth Erzsébet, Horváth Csaba, Herczig Zsófia,
Szabó Marianna

A kiállítás – illetőleg a megelőző terepmunka/alkotótelep – ötletét egy
már évekkel korábban kezdődött szociológiai-antropológiai kutatás adta,
amely az aprófalvas területek jellegzetes gazdasági, kulturális,
társadalmi és politikai folyamatait vizsgálta több, egymástól térben
távol eső, mégis eléggé hasonló adottságokkal és lehetőségekkel
rendelkező kistérségben. A kutatások eredményeképpen – főként
élettörténeti interjúk, táblázatok, háztartásokra vonatkozó kérdőívek,
levéltári források formájában – létrejött egy meglehetősen terjedelmes
empirikus adathalmaz, amely ugyan az egyes területekre vonatkozott, de
az összehasonlítás lehetőségét is felkínálta.

Ugyanakkor már az adatgyűjtés során is többször felbukkant az a
gondolat, hogy a társadalomtudományos megközelítésen túl hasznos volna
másfajta kutatási és reprezentációs technikák felhasználása. Hiszen szép
számmal léteznek olyan – a társadalomtudományos tradíciótól eltérő –
megismerési formák, amelyek érdeklődésük középpontjában ugyancsak a tér,
a térben zajló folyamatok állnak, miközben kiindulópontjuk,
kérdezésmódjuk, a választott reprezentációs technikáik teljesen más.

Jelen projekt intézményes keretéül a PTE Művészeti Kar DLA-képzésének
kutatószeminárium szolgált. Képzőművész hallgatók azt a feladatot
kapták, hogy a társadalomtudományos kutatás egyik meglehetős
részletességgel vizsgált területén – a zalaszentgróti kistérség
településén, Nagygörbőn – önálló munkákkal, saját maguk által választott
eszközökkel reflektáljanak a földrajzi-kulturális tér jellegzetes
folyamataira, történéseire. Mindehhez előzetesen rendelkezésükre állt a
társadalomtudományos kutatás során összegyűlt empirikus adathalmaz,
valamint segítségükre voltak a kutatás másfél éve alatt kialakult
személyi-intézményes kapcsolatok. A rövid szakirodalmi felkészülés után
2006. október végén lezajlott terepgyakorlat során a projektben
résztvevő négy DLA-hallgató összesen 5 installációt/akciót
hozott/hajtott létre/végre. Az installációk/akciók mindegyike
szorosabban vagy tágabban kapcsolódott az adott helyhez. Mind az
előkészítő munkálatokat, mind a művek sorsát fényképek, illetőleg
mozgóképek segítségével részletesen dokumentálták, s e dokumentumok
képezik a kiállítás képanyagát.

Az installációk/akciók önmagukban értelmezhető, autonóm művek, nem
csupán egy társadalomtudományos kutatás megállapításait illusztráló
„szemléltető ábrák”. Azonos a helyszín, azonos a problematika, amivel a
két terepgyakorlat foglalkozott; különböző a választott megközelítésmód,
a hagyomány, és az a nyelv, amelyen válaszaikat megfogalmazzák. E
lokális és tematikai azonosság, megközelítésmódbeli, hagyománytörténeti
különbség egy meglehetősen markáns alapkérdést is felvet: milyen
kapcsolódási pontok, összefüggések léteznek a társadalomtudományos
kutatás és a képzőművészeti megjelenítés között, hogyan, milyen
vonatkozások mentén egészítik ki, módosítják, helyezik új megvilágításba
az ugyanazon a helyen elkészített műtárgyak (installációk, akciók), a
társadalomkutatás során feltárt empirikus tényanyagot? Voltaképpen a tér
kétféle megragadása és kutatása kerül egymás mellé a projektben: a tér
(társadalom)tudománya és a tér művészete.


More information about the Artinfo mailing list