[artinfo] tranzit filozoficky workshop - FRANCOIS LYOTARD - vsmu - december 10 - 13

lehocka lehocka at nextra.sk
Wed Dec 5 21:12:20 CET 2007


(held only in slovak and czech)

--------------------

tranzit.sk, ffuk, všmu 

Vás pozývajú na medzinárodný seminár 

--------------------

JEAN-FRANÇOIS 

LYOTARD 

--------------------:

DISKURZ

A FIGÚRA  

--------------------,

ktorý sa uskutoční v dňoch 

10. decembra 

- 13. decembra

2007 

v budove Filmovej a televíznej fakulty 

Vysokej školy múzických umení v Bratislave, 

Svoradova ulica č. 1

--------------------

pondelok 10. decembra 2007 o 18. 00

Miroslav Petříček: 

Lyotard: přítomnost  

moderuje Peter Michalovič

 

utorok 11. decembra 2006 o 18. 00

Miroslav Marcelli: 

Čo malovať?

moderuje Miroslav Petříček

 

streda 12. decembra 2007 o 18. 00

Josef Fulka: 

Lyotardovo pojetí figury

moderuje Miroslav Marcelli

 

štvrtok 13. decembra 2007 o 18. 00

Peter Michalovič - Vlastimil Zuska:  

Pragmatika a problém (diskurzívnych) žánrov

moderuje Miroslav Petříček

--------------------

Josef Fulka prednáša na Karlovej Univerzite v Prahe, venuje sa súčasnej,
predovšetkým francúzskej filozofii. Prekladá z francúzštiny, okrem iného do
češtiny preložil diela Rolanda Barthesa, Julie Kristevy, Pierra
Klossowského, Michela Foucaulta a Gillesa Deleuza. Je autorom knihy Zmeškané
setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století. Spolu s Pavlom Baršom vydali
knihu Michel Foucault. Politika a estetika.

 

Miroslav Marcelli prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa súčasnej
francúzskej a nemeckej klasickej filozofii. Je autorom kníh Zrodenie času,
Michel Foucault alebo Stať sa iným, Príklad Barthes a Oravské záznamy.
Prekladá z francúzštiny, nemčiny a angličtiny, okrem iného do slovenčiny
preložil diela Jeana Piageta, Michela Foucaulta, Gillesa Deleuza, Bruna
Latoura. Spolu s Miroslavom Petříčkom vydali knihu Dublety. Je šéfredaktorom
časopisu Anthropos 

 

Peter Michalovič prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a
Vysokej škole múzických umení. Zaoberá sa štrukturalizmom,
postštrukturalizmom a   estetickou teóriou. Je autorom knižných publikácií
Az idióma keresése, Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu (spolu s
Pavlom Minárom), Orbis terrarum est speculum ludi, Krátke úvahy o vizualite
a filme, Dal Segno al Fine, De disciplina et arte, Juraj Jakubisko (spolu s
Vlastimilom Zuskom). 

 

Miroslav Petříček prednáša na Karlovej Univerzite a FAMU, venuje sa súčasnej
filozofii, je autorom kníh Úvod do (současné) filosofie, Znaky každodennosti
a Majestát zákona. Prekladá z nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Do češtiny
okrem iného preložil diela Martina Heideggera, Jacquesa Derridu, Michela
Foucaulta, Gillesa Deleuza, Niklasa Luhmana. Spolu s Miroslavom Marcellim
vydali knihu Dublety.

 

Vlastimil Zuska prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a
Akademii musických umění v Prahe. Zaoberá sa estetikou 20. storočia,
problematikou temporality umeleckého diela, filmovou estetikou a teóriou. Je
autorom knižných publikácií Temporalita metafory, Čas v možných světech
obrazu, Mimésis, fikce, distance, Estetika. Úvod do současnosti tradiční
disciplíny, Juraj Jakubisko (spolu s Petrom Michalovičom).

--------------------

tranzit.sk 

podporuje | is supported by 

SLOVENSKA SPORITELNA

 <http://www.slsp.sk/> www.slsp.sk

 

tranzit

podporuje | is supported by 

ERSTE GROUP: 

ERSTE BANK | SLOVENSKA SPORITELNA | CESKA SPORITELNA

 <http://www.erstebank.at/> www.erstebank.at  <http://www.slsp.sk/>
www.slsp.sk  <http://www.csas.cz/> www.csas.cz
<http://www.erstebankgroup.net/> www.erstebankgroup.net

--------------------

 

 

 

 More information about the Artinfo mailing list