[artinfo] Inbetween Zone workshop - felhívás / application

Katarina Sevic katarina at c3.hu
Wed Apr 25 13:38:16 CEST 2007


  *Részvételi lehetõség a 2006 októberében indult IMPEX - Kortárs 
Mûvészeti Szolgáltató 'Inbetween Zone' címû workshopjára.

Impex - Contemporary Art Provider announces a call for participation in 
the Inbetween Zone workshop.
/(scroll down for full text in english)/

*
A közvetlen városi környezetben zajló gyors és mélyreható átalakulásra 
reagálva az IMPEX egyik fontos célkitûzése, hogy platformot teremtsen a 
városfejlõdés kritikai elemzése, a társadalmi párbeszéd és a különbözõ 
mûvészeti és kulturális szereplõk együttmûködése számára.
Ezért az IMPEX épületének közvetlen környezetébõl kiindulva, de a 
vizsgálat horizontját a városfejlõdés kulturális potenciáljaira 
kiterjesztve hosszú távú interdiszciplináris projektet kezdeményezünk, 
amely kutatást, workshopokat, kiállításokat, köztéri munkákat, 
publikációkat és más, tudást gyûjtõ, generáló és rendszerezõ 
tevékenységeket foglal magába.

A projekt elsõ állomása az Inbetween Zone címû workshop, amely 2007. 
június 16-23. között zajlik, párhuzamosan a Budapesten megrendezésre 
kerülõ Európai Városok és Várostervezõk 7. Biennáléjával 
(www.makingplaces.hu).

A Corvin sétány projekt (www.corvinsetany.hu) a belváros szomszédságában 
koncentrálódó több, mint 80.700 m2-nyi területet érint. A projekttel 
határos két kerületben (VII, IX) más léptékû, de a városi struktúra 
átalakításának szempontjából hasonló fontosságú városfejlesztési 
programok zajlanak. Ez az összefüggõ, kerületeken átívelõ zóna képzi a 
workshop terepét.

*A workshop témakörei:*
1. Köztéri mûvészet és várostervezés
2. Kollektív és egyéni beavatkozási technikák: hogyan használhatja és 
formálhatja a lakosság saját életterét
3. Grassroots: kreatív, alulról szervezõdõ kezdeményezések vs. 
városfejlesztés
4. A tervezhetõség határai: városfejlesztési projektek tervezhetõségének 
határai
5. Hibatervezés: városfejlesztési projektek hibaelemzése és tervezése
6. Várospolitika és identitásképzés: helyi mesék - helyi hõsök

*A workshop felépítése:*
Az egy hetes mûhelymunka során a 30 kiválasztott résztvevõ, 5 különbözõ 
csoportban (kb. 6 fõ), tutorok segítségével dolgozza fel a fent 
felvázolt témaköröket. A munkamódszert és a téma megközelítését a 
csoport együttesen alakítja ki.
A workshop eredményeit kiállítás és nyilvános prezentáció formájában 
mutatjuk be az IMPEX-ben.
A workshop hivatalos nyelve az angol.

*Mit biztosítunk:*
A workshop résztvevõi számára max. 100 euró utazási költséget, szállást 
és a workshop anyagköltségeit biztosítjuk.
Részvételi díj nincs.

*Kiket várunk:*
Magyar és külföldi jelentkezõket várunk, akik a kultúra, üzleti élet, 
média és társadalom területén dolgoznak (képzõmûvészek, építészek, 
szociológusok, urbanisták, kulturális szervezõk, filozófusok, filmesek, 
antropológusok, designerek, közgazdászok, menedzserek, kommunikációs 
szakemberek, médiafejlesztõk, stb...)

*A pályázatnak tartalmaznia kell:*
Szakmai önéletrajzot és ahhoz kapcsolódó szakmai dokumentációt magyar 
vagy angol nyelven. Jelentkezéseket maximum 1 MB terjedelemben e-mailben 
várunk a következõ címre: _urbancreativity at gmail.com_

*A pályázatok beérkezési határideje: 2007. május 14.*

A workshop az IMPEX és a Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület (FKSE) 
együttmûködésében valósul meg.

----------------------------
Az IMPEX - Kortárs Mûvészeti Szolgáltató egy új kisintézmény Budapest 8. 
kerületében. A galériából, stúdióból és irodából álló helyszín 
kísérletezõ, progresszív képzõmûvészetet mutat be. Emellett mûtermi 
munkának, elõadásoknak és interdiszciplináris, kreatív 
kezdeményezéseknek ad helyet. Az IMPEX célja a mûvészet és más kreatív 
szakterületek együttmûködésének, átjárhatóságának elõsegítése az 
intézmény nyitott és befogadó struktúráján keresztül.
Egy szórakozóhely és egy nonprofit kulturális kisintézmény kölcsönösen 
elõnyös együttmûködésére alapulva az IMPEX jelenleg a West Balkán 
épületében található - az egyik utolsó olyan épületben, ami ideiglenesen 
megmaradt a teljes városszerkezeti és építészeti átalakuláson átmenõ 
kerületben.

*A workshop szervezõi:* Kaszás Tamás (képzõmûvész), Sophie Dodelin 
(képzõmûvész), Kálman Rita (mûvészettörténész, független kurátor), 
Katarina Sevic (képzõmûvész)

*További információ:* _contact at impex-info.org_, www.impex-info.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*IN ENGLISH:*
*Impex - Contemporary Art Provider announces a call for participation in 
the Inbetween Zone workshop.
*Challenged by the ongoing rapid and substantial transformation of urban 
environment, IMPEX aims to act as a platform for the critical analysis 
of urban development, social discourse and collaboration in art and 
cultural practices.
Therefore, with its own location as a starting point, and at the same 
time encompassing a wider general discourse on the role of cultural 
potentials in urban development, IMPEX initiates a long-term 
interdisciplinary research project. This long-term project will include 
workshops, exhibitions, public interventions, publications and other 
alternative methods of collecting, generating and organizing ideas and 
knowledge.

The first stage of the project is the workshop entitled Inbetween Zone, 
which will take place from 16 to 23 June 2007, simultaneously with the 
7th Biennial of European Towns and Town Planners. 
(http://www.makingplaces.hu)

The 'Corvin Promenade' project covers an area larger than 80,700 m2 in a 
zone of the VIII. district adjacent to the downtown 
(http://www.corvinsetany.hu), presently undergoing complete urban and 
architectural reconstruction. Meanwhile, development projects of a 
different scale, but similar impact as regards urban restructuring, are 
under way in two neighboring districts (VII, IX). This continuous zone, 
reaching over districts, will be the ground of the workshop.

*Themes of the Workshop are:*
1. Public art and urban planning
2. Techniques of collective and individual intervention: how inhabitants 
can use and form their own living-space
3. Grassroots: creative, grassroots initiations vs. urban planning
4. Limits to planning: limitations of urban planning projects
5. Mistake assessment: analysis and planning of errors in city 
development projects.
6. Urban policy and identity formation: urban legends - local heroes

*Workshop structure: *
Throughout a one-week workshop 30 selected participants will work out 
the above listed topics in 5 different groups (approx. 6 people/group), 
with the guidance of tutors. Methods and approaches will be developed 
collectively within the group. The results of the workshop will be 
introduced in the form of an exhibition and a public presentation in Impex.
The official language of the workshop is English.

*What do we provide?*
Maximum 100 EUR traveling cost for the participants, accommodation and 
production costs of the workshop.
Participation in the workshop is free of charge.

*Whom do we expect?*
Hungarian and foreign applicants who are engaged in the fields of 
culture, commerce, media or social sciences (artists, architects, 
sociologists, urbanists, cultural managers, philosophers, filmmakers, 
anthropologists, designers, economists, managers, communication experts, 
etc.).

*The application has to include:*
CV and attached documentation of relevant professional practices in 
English or Hungarian. We accept applications via email, not larger than 
1 MB, to the following address:_ urbancreativity at gmail.com
_
*Deadline for applications: 14 May 2007
*
The workshop is realized through the collaboration of IMPEX - 
Contemporary Art Provider and FKSE -  Studio of Young Artists Association.

----------------------------
IMPEX - Contemporary Art Provider is a new art scene in the 8th district 
of Budapest. The venue, which consists of a gallery, a workshop room and 
an office, presents experimentally minded and progressive artwork. It 
also accommodates studio practices, lectures and creative, 
interdisciplinary initiatives. Its objective is to aid cooperation and 
permeability between different areas of art, and, through its open and 
receptive structure, create a living connection with various social 
groups and civilian initiatives.
Due to a mutually beneficial cooperation between a bar (club) and a 
non-profit cultural institution, IMPEX is presently found in the 
building of West Balkan (http://www.west-balkan.com). - one of the last, 
temporarily standing houses in a large territory going through complete 
architectural and urban metamorphosis.

*Organizers of the workshop:* Tamás Kaszás (artist), Sophie Dodelin 
(artist), Katarina Sevic (artist), Rita Kálman (art historian, 
independent curator),

*Further information:* _contact at impex-info.org_, www.impex-info.org*
*


More information about the Artinfo mailing list