[artinfo] XI. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum

Lőrincz Ildikó ildiko.lorincz at huntheater.ro
Wed Jul 5 10:51:26 CEST 2006


  ÁRNYÉKVILÁGOSSÁG

  XI. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum
  Augusztus 3-13.
  Kászonaltíz, Tiszásto"

  Tizenegyedik alkalommal kerül sor a Minimum Party alkotótáborra,
  ezúttal Árnyékvilágosság címmel.
  Augusztus 3-13. között a Kászonok erdei tisztásán, Tiszásto"n
  táborozók tizenegy mu"helyben alkothatnak délelo"ttönként. Esténként a
  meghívott elo"adók (multimédiás) elo"adásain vehetnek részt, vagy a
  mu"helyekben született alkotásokat szemlézhetik.
  Az idei tábor központi gondolata: árnyékvilágosság. Árnyék-világosság,
  az árnyék fényessége, melegsége - ezek a gondolatok jutottak eszünkbe
  a tervezett mu"helyek leírását olvasva: egy pici fény már töltetnek
  számít, és nem létezik teljes fénynélküliség, abszolút sötét sem.
  Tíz éves a Minimum Party tábor, ennyi ideje már, hogy a
  szentjánosbogarak fénye közé egy-egy kis mesterséges fényt is
  vegyítünk, ott a hegyek között.
  Várjuk a táborba azokat, akik az alábbi mu"helyek valamelyikében
  dolgozni szeretnének:

Akciómu"vészetek mu"hely

  Vezeti Üto" Gusztáv akciómu"vész.
  Tekintettel az erdélyi akciómu"vészeti hagyományokra (lásd a temesvári
  Sigma csoportot Bertalan István vezetésével a hatvanas években, a
  marosvásárhelyi MAMU" csoportot a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
  elején Elekes Károly irányításában, Kolozsváron az Ana Lupas és az
  Antik Sándor hetvenes-nyolcvanas évekbeli tevékenységét vagy
  Sepsiszentgyörgyön a Baász Imre vonzáskörében alkotó
  nyolcvanas-kilencvenes évek performereit és ujabban a csíkszeredai
  Székely Akcionisták mu"veit... - tehát e korántsem teljes felsorolást
  figyelembe véve, idén, a mu"faj régiónkban való továbbéltetésére tett
  kísérletek sorozatát élhetjük meg közösen, ütköztetve a Kászonok adta
  szellemi és természeti töltetet a hozott emlék- és tudás-, illetve
  eszközök halmazával, efemer mu"vek létrejöttében. Mindezt su"ru"n
  dokumentálva.

Zenemu"hely

  Vezeti Ványolós András zenetanár, a Kolozsvári Magyar Opera tagja.
  A zenemu"hely keretén belül az idén a vokális mu"fajok leheto"ségeinek
  kiaknázása lesz a cél, nem zárva ki a hangszerek használatát sem.
  Kiindulópontnak tekintve a régi (gregorián, késo"középkori reneszánsz)
  énekhagyományokat és technikákat, a magunk érzés- és élményvilágát
  próbáljuk majd kifejezésre juttatni. A résztvevo"k megtapasztalhatják
  a zene mögött rejlo" mozgás formaalkotó erejét, amely mindenkit
  sajátos módon ösztönöz a megnyilvánulásra. Az énekléshez társított
  mozdulatok révén tetten érjük eme mozgás univerzális jellegét, ami a
  mu"vészeteket összeköti egymással.

Fotó mu"hely

  Vezeti Kalló Angéla fotómu"vész, DLA-hallgató.
  Individuális mitológiák - Boltanski nyomában.
  Christian Boltanski mu"vei alapján - amelyek bemutatásra kerülnek -
  próbálunk létrehozni egyéni mitológiákat a táborban. A francia mu"vész
  a közelebbi múlt rekonstruálására törekedett, amikor összegyu"jtötte
  saját és mások gyermekkori fényképeit. Ebbo"l kiindulva,
  szíveskedjetek magatokkal hozni régi, csecsemo" és gyermekkori
  fényképeket, amelyeket a táborban készült fotókkal ötvözve,
  kialakíthatunk hibrideket (számítógépen). Ezen kívül hozzatok még
  régi, személyes tárgyakat, ruhadarabokat, melyeket hozzáadunk az 1:1
  méretben kinyomtatott képekhez. Ezeket fotóinstallációként mutatjuk
  majd be.

Textilnyomat készíto" mu"hely

  Vezeti Bakó Andrea, textilmu"vész, DLA-hallgató.
  Témája a (mu")TEREMTÉS - az ideális keresése 7 nap alatt.
  Kifejezo" eszköze a nyomat, a fénynyomattól (fotógramtól) a
  textilnyomatig.
  A su"rített gyakorlat többfajta technikán át játék lesz fénnyel és
  árnyékkal, színnel, pozitívval és negatívval, különbözo" anyagokon
  (hordozó felületeken).
  Az ihletet, a természet adta struktúrák, talált tárgyak vagy kitalált
  formák önhatalmúlag irányított elhelyezése, adja majd.
  Az ember ez esetben nemcsak a teremto" szerepét játssza el, hanem
  saját teremtését is felvigyázza, illetve megalkotja.

Élboy

  Szabó Attila, Vranyecz Artúr és Molnár István örömszínháza.
  Nem kevesebbre vállalkozik az Élboy az idén (nem mintha a kevesebbnek
  lenne valami erkölcsi, szakmai stb. következménye), mint arra, hogy az
  elmúlt ido"k legsikeresebb és/vagy legsikerültebb elo"adásaiból
  tallózva, elegyes mu"fajú produkciókat hozzon létre, a valamikori
  elo"adások dokumentumanyagainak a létrehozandó elo"adásokra való
  (esetenként szószerint értendo") rávetítésével. Munkacím: Unokáink is
  látják már...

Ötvös-mu"hely

  Vezeti Szász Anna ötvösmu"vész.
  A mu"helyben a fémmel való elso" találkozás-kísérleteire lesz
  leheto"ség. Az ötvösség mu"velése és kisplasztikák készítése a
  táborban kezdetleges eszközökkel történik, a résztvevo"k fo"ként
  leleményességükre lesznek utalva.
  A cél: "visszaálmodni" az átjárhatóságot az ember és a
  természet között a természet ihlette formák és a benne található
  anyagok felhasználásával. A mino"ségek kiegyensúlyozásával új egységet
  teremteni. Az ékszerek, amik itt készülnek, ennek a gondolatnak
  lesznek jelképei és hordozói. "És amit a természet nyújt, újra meg
  kell alkotni szenvedéllyel és értelemmel, megformálni és fölemelni."
  (Hamvas Béla)

Filmes mu"hely

  Filmes mu"hely

  Vezetik: Szabó Károly rendezo" és Bálint Artúr operato"r
  A fény dokumentálása (dokumentál - adatokkal, tárgyi bizonyítékokkal
  igazol, bizonyít).

  Amióta a fénnyel rajzolunk, azóta izgat a dokumentálás. A dokumentálás
  olyan, mint a vadászat. Velünkszületett, ösztönszeru" és kényszeru".
  Rabul ejteni a fényt a tárgyakon. Árnyékot lesni és kelepcébe csalni.
  Aztán fény-árnyék folyammá szerkeszteni. Végül elmesélni. Ez lenne a
  célja az ottlétünknek. Akinek van kamerája, hozza magával. Bármilyen,
  PAL videorendszeru" kamera használható vágáshoz.

Filozófia mu"hely

  Vezeti Pálfalusi Zsolt egyetemi elo"adó.
  A performansz elméletéro"l. Jelmondat: "A mu"vészet mindig levetko"zi
  a mu"vészet látszatát!" (Thomas Mann)

  A mu"hely három blokkból állna, és mind a három problématörténeti
  rekonstrukciónak nevezheto". A három blokk három elo"adásra épül és az
  ezeket követo" vitákra.
  Az elso" a cinikus filozófiának mint a performansz o"sének és
  kezdetének szentelne bo"vebb figyelmet, tekintettel arra a
  hagyományra, mely az akadémizmussal ellentétben a praktikus
  cselekvésben látja a filozófia végso" értelmét és célját.
  A második blokk a modern kori cinizmusnak szentel figyelmet, mely
  egészében abból az amoralista feltevésbo"l indul ki, hogy az emberi
  élet egésze szerepjátékok sora, mely minden esetben csupán a
  hatalomvágyat vagy a szexualitást leplezi.
  A harmadik blokk olyan problémák megvitatását tu"zi célul, mint a
  "giccs," a "sznobéria", a "mu"vi pátosz", amennyiben kérdéses, miként
  lehet felismerni és elkülöníteni a mu"vészetet a mu"vészet
  látszataitól. Ez a performansznak azt az aspektusát világítja meg,
  amelyben néhány mu"vészeti forma saját maga eltúlzásában válik a
  mu"vészettel szembeni provokációvá.
  Az elo"adások címe:
  I. "Performing dogs" - idomított kutyák: Diogenész performansza
  II. Az emberto"l való undor és a színészkedés kategóriái: Nietzsche
  performansza
  III. A hely és a giccs - Heidegger eszméi, a Dasein mint performer

Dokumentációs mu"hely

  Vezeti Lo"rincz Ildikó, mu"vészettörténész.
  Cél: a táborban készült alkotások dokumentálása, a 2005-ös és 2006-os
  táborokat bemutató katalógus anyagának elo"készítése.

Irodalom mu"hely

  Vezeti Halmosi Sándor költo".
  Ido"pont: augusztus 11-13.
  A rövid, két napig tartó mu"hely keretében a mu"helyvezeto" a vers, [a
  szerzo" és az olvasó] konvergenciájára szeretné rávezetni a
  résztvevo"ket. A vers nem bír el (?) egyetlen oda nem illo" szót,
  fölösleges vesszo"t, ero"ltetett képet sem, magával hozza (?) a
  mélybo"l a formát és saját konvergenciáját (?). A verset önmagához
  elvezetni az egyik legszebb és legnehezebb feladata a költo"nek - tele
  van a magyar irodalom túlírt, ugyanakkor nagyon meghúzott versekkel
  is. A tömör szerkezet, mégha epikum is, megbillen egy rossz szón, vagy
  egy léthazugságon, két rossz képto"l már kormányozhatatlan, de ha
  ennél több van, vagy neadjisten minden sora akadozik, akkor nemcsak
  hogy élvezhetetlen, de olvasójára káros, romboló hatású - vallja
  Halmosi Sándor, akivel pár kortárs erdélyi költo", illetve néhány
  klasszikus megérintettségbo"l eredo" 'átírásait' próbálhatják meg a
  bejelentkezo"k. A mu"helyvezeto" javaslata szerint az egész egy
  játéknak indul(hat), de egy mu"hely keretén belül elvezetheti a
  résztvevo"t/olvasót a vers, a szerzo", önmaga torlódási pontjaihoz.
  Leheto"ség adódik alkotó módon behatolni a versbe, ha máshogy nem, hát
  a róla való beszéd folytán, mentén. Bár merész, sokaknak tán botrányos
  már a kérdésfelvetés is, hogy egy versnek a priori és a posteriori [a
  szerzo"to"l akár független?] konvergenciája, esetleg több torlódási
  pontja lehet, az egész meghúzás- és túlírás-problematika kényessége,
  vagy hogy mennyire szent és végleges a szöveg maga, hogy él-e az
  olvasó és halott-e a szerzo" - mind nagyon izgalmas kérdések. És ha
  beszélünk róluk, talán átéljük a csodát, ami a vers.

Zsonglo"r mu"hely

  Vezeti: Koncz Róbert és Molnár Borbála zsonglo"rök
  Ido"pont: augusztus 3 -8.
  "A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, / akarsz-e mindig, mindig
  játszani, / akarsz-e együtt a sötétbe menni, / gyerekszívvel fontosnak
  látszani...?" (Kosztolányi Dezso") 
  A játék és a mozgás a környezet és az ember összhangjából jön létre,
  mint egy egyensúlyi állapot a természet energiái és a játékos belso"
  állapota közt. A mu"hely célja, hogy a kászoni tájtól feltölto"dve
  kialakítsuk saját harmóniánkat és dinamikánkat, a játék által
  felszabaduljunk és kifejezzük önmagunkat, kihasználjuk a tér és a
  mozgás szabadságát. Leheto"ség lesz elkészíteni saját eszközeinket,
  megismerkedni a különbözo" zsonglo"rjátékokkal és trükkökkel,
  csoportos, összehangolt koreográfiákat kialakítani és tüzes játékokkal
  játszani.
  Ezt a mozgáskultúrát könnyen elsajátíthatjuk. A mozdulatok és maga a
  játék öröme jó közérzetet teremt, és gyönyörködtet. A zsonglo"rjáték
  szépsége nem a technika nehézségében rejlik, a figurák a változatos
  játékmenet kialakítása miatt fontosak. Sok gyakorlással, kitartással
  és koncentrációval sikerülhet összhangot teremtenünk.
  A következo" elo"adásokra kerül sor a szakmai fórum keretében:
  Antik Sándor képzo"mu"vész elo"adása
  Fekete Zsolt fotómu"vész saját munkáinak bemutatása
  Gregus Zoltán esztéta: Az imaginárius terei - filmes térkoncepciók
  Halmosi Sándor: Annapurna déli lejto"in. Szereto"k könyve -
  felolvasás, beszélgetés
  Kalló Angéla fotómu"vész: Plurális szobrok - elo"adás
  Koronczi Endre képzo"mu"vész saját munkáinak bemutatása
  Lo"rincz Gyula képzo"mu"vész saját munkáinak bemutatása
  Pálfalusi Zsolt filozófus performanszelméleti elo"adásai
  Üto" Gusztáv akciómu"vész elo"adása az erdélyi akcionizmusról
  Zátonyi Tibor fotómu"vész saját munkáinak bemutatása.

  Részletek, bejelentkezés: [1]www.minimumparty.org, e-mail:
  [2]minimumparty at gmail.com, tel: -745-972892.

  Minden érdeklo"do"t szeretettel várunk.

References

  1. http://www.minimumparty.org/
  2. mailto:minimumparty at gmail.com


More information about the Artinfo mailing list