[artinfo] Fw: meghívás

Somogyi Hajni hajni@trafo.hu
Wed, 08 Jan 2003 17:04:42 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_pnQg7LpXdQVcrMx81ju6Ag)
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

 Szeretettel megh=EDvjuk az
=20
In / Out

c. ki=E1ll=EDt=E1s megnyit=F3j=E1ra, 2003. janu=E1r 10-=E9n 6 =F3rakor.


R=E9sztvev=F5 m=FBv=E9szek: Bigert & Bergstr=F6m (S), Jonas Dahlberg =
(S), V=E1rnai Gyula


A ki=E1ll=EDt=E1s 2003. febru=E1r 12-ig l=E1togathat=F3.=20

Traf=F3 - Kort=E1rs M=FBv=E9szetek H=E1za=20
1094 Budapest, Liliom utca 41.
tel.: 4562044, fax: 4562050
e-mail: hajni@trafo.hu, http://www.trafo.hu
nyitva: h=E9tfotol vas=E1rnapig 16 - 19 =F3r=E1ig + eload=E1sok elott =
=E9s ut=E1n egy =F3r=E1n kereszt=FCl


 Az In / Out h=E1rom sv=E9d =E9s egy magyar m=FBv=E9sz ki=E1ll=EDt=E1sa. =
Valamennyien a t=E9r =E9rz=E9kel=E9s=E9nek =E9s megjelen=EDt=E9s=E9nek =
k=FCl=F6nb=F6z=F5 m=F3djait vizsg=E1lj=E1k. A bemutatott munk=E1k a =
lehat=E1rolt t=E9rben t=F6rt=E9n=F5 mozg=E1s lehet=F5s=E9geit =E9s =
specifikumait kutatj=E1k, id=F5- =E9s t=E9rbeli szekvenci=E1kat =
r=F6gz=EDtenek.=20
A Bigert & Bergstr=F6m m=FBv=E9szp=E1ros 1986 =F3ta dolgozik egy=FCtt. =
Az elm=FAlt t=EDz =E9vben install=E1ci=F3ikkal, filmjeikkel, r=E1di=F3s =
=E9s Internet projektjeikkel h=EDvt=E1k fel magukra a nemzetk=F6zi =
szc=E9na figyelm=E9t. Munk=E1ik a lehat=E1rolt terekben az egy=E9nt =
=E9r=F5 extr=E9m fizikai =E9s ment=E1lis hat=E1sokra koncentr=E1lnak, =
kreat=EDv technikai megold=E1saik k=FCl=F6nleges vizu=E1lis hat=E1sokat =
eredm=E9nyeznek. A m=FBv=E9szp=E1ros saj=E1t zen=E9ivel eg=E9sz=EDti ki =
a t=F6bbnyire s=F6t=E9t t=E9rben bemutatott install=E1ci=F3kat.

Jonas Dahlberg r=E9szt vett a 2002-es Manifest=E1n. M=FBv=E9szeti =
tanulm=E1nyait megel=F5z=F5en =E9p=EDt=E9szetet hallgatott Stockholmban. =
A filmjein l=E1that=F3 =E9p=FCletbels=F5k val=F3j=E1ban makettek: a =
forgat=E1shoz haszn=E1lt centr=E1lis =E9p=FCletmodell kiindul=F3pontja =
Jeremy Bentham 18. szd-i Panopticon terve, a t=F6k=E9letes b=F6rt=F6n, =
amely a k=F6z=E9ppontban =E1ll=F3 megfigyel=F5 sz=E1m=E1ra lehet=F5v=E9 =
teszi az =E9p=FClet eg=E9sz=E9nek =E1ttekint=E9s=E9t. A munk=E1k ilyen =
m=F3don a l=E1thatatlan megfigyel=F5 manaps=E1g egyre ink=E1bb =
kommercializ=E1l=F3d=F3 szerep=E9t osztj=E1k a n=E9z=F5re, aki azonban =
nem =E9rezheti biztons=E1gban mag=E1t: vajon =F5t nem figyeli-e valaki a =
t=E9r egyik s=F6t=E9t sark=E1b=F3l?=20

V=E1rnai Gyula m=FBv=E9szete j=F3l ismert a hazai szakma sz=E1m=E1ra. =
Hang, t=E9r =E9s mozg=E1s viszony=E1t feszeget=F5 m=FBvei kiz=F6kkentik =
a n=E9z=F5t a l=E1t=E1s megszok=E1saib=F3l, a jelens=E9g =E9s a =
m=F6g=F6tte rejl=F5 val=F3s=E1g k=F6z=F6tti =F6sszef=FCgg=E9seket =
kutatj=E1k. V=E1rnai =FAj m=FBvet, egy videofilmet k=E9sz=EDt a =
ki=E1ll=EDt=E1sra.=20
=20

--Boundary_(ID_pnQg7LpXdQVcrMx81ju6Ag)
Content-type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>&nbsp;<FONT face=3D"Times New Roman"=20
size=3D3>Szeretettel megh=EDvjuk a</FONT><FONT face=3D"Times New Roman"=20
size=3D3>z</FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><FONT face=3D"Times New Roman"=20
size=3D3></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><FONT face=3D"Times New Roman" =
size=3D4><B>In /=20
Out</B></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR><FONT face=3D"Times New Roman" =
size=3D3>c.=20
ki=E1ll=EDt=E1s megnyit=F3j=E1ra</FONT><FONT size=3D3><FONT =
face=3D"Times New Roman">,=20
<STRONG>2003. janu=E1r 10-=E9n 6 =F3rakor</STRONG>.</FONT></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm">&nbsp;</DIV>
<DIV class=3Dwestern style=3D"FONT-STYLE: normal">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman" =
size=3D3>R=E9sztvev=F5=20
m=FBv=E9szek: <STRONG>Bigert &amp; Bergstr=F6m </STRONG>(S), =
<STRONG>Jonas Dahlberg=20
</STRONG>(S), <STRONG>V=E1rnai Gyula</STRONG></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR>&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman" =
size=3D3>A ki=E1ll=EDt=E1s=20
2003. febru=E1r 12-ig l=E1togathat=F3. </FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm">
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman">Traf=F3 =
&#8211; Kort=E1rs=20
M=FBv=E9szetek H=E1za </FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman">1094 =
Budapest,=20
Liliom utca 41.</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman">tel.: =
4562044, fax:=20
4562050</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman">e-mail: =

hajni@trafo.hu, http://www.trafo.hu</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3D"Times New Roman">nyitva: =
h=E9tf&otilde;t&otilde;l=20
vas=E1rnapig 16 &#8211; 19 =F3r=E1ig + el&otilde;ad=E1sok el&otilde;tt =
=E9s ut=E1n egy =F3r=E1n=20
kereszt=FCl</FONT></DIV>
<DIV class=3Dwestern>&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR>&nbsp;<FONT face=3D"Times New =
Roman" size=3D3>Az=20
In / Out h=E1rom sv=E9d =E9s egy magyar m=FBv=E9sz ki=E1ll=EDt=E1sa. =
Valamennyien a t=E9r=20
=E9rz=E9kel=E9s=E9nek =E9s megjelen=EDt=E9s=E9nek k=FCl=F6nb=F6z=F5 =
m=F3djait vizsg=E1lj=E1k. A bemutatott=20
munk=E1k a lehat=E1rolt t=E9rben t=F6rt=E9n=F5 mozg=E1s lehet=F5s=E9geit =
=E9s specifikumait=20
kutatj=E1k, id=F5- =E9s t=E9rbeli szekvenci=E1kat r=F6gz=EDtenek.</FONT> =

<P align=3Djustify style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT =

face=3D"Times New Roman" size=3D3>A <B>Bigert &amp; Bergstr=F6m</B><I>=20
</I>m=FBv=E9szp=E1ros<I> </I>1986 =F3ta dolgozik egy=FCtt. Az elm=FAlt =
t=EDz =E9vben=20
install=E1ci=F3ikkal, filmjeikkel, r=E1di=F3s =E9s Internet =
projektjeikkel h=EDvt=E1k fel=20
magukra a nemzetk=F6zi szc=E9na figyelm=E9t. Munk=E1ik a lehat=E1rolt =
terekben az egy=E9nt=20
=E9r=F5 extr=E9m fizikai =E9s ment=E1lis hat=E1sokra koncentr=E1lnak, =
kreat=EDv technikai=20
megold=E1saik k=FCl=F6nleges vizu=E1lis hat=E1sokat eredm=E9nyeznek. A =
m=FBv=E9szp=E1ros saj=E1t=20
zen=E9ivel eg=E9sz=EDti ki a t=F6bbnyire s=F6t=E9t t=E9rben bemutatott=20
install=E1ci=F3kat.</FONT></P>
<P align=3Djustify style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT =

face=3D"Times New Roman"><FONT size=3D3><B>Jonas Dahlberg</B> r=E9szt =
vett a 2002-es=20
Manifest=E1n. M=FBv=E9szeti tanulm=E1nyait megel=F5z=F5en =
=E9p=EDt=E9szetet hallgatott=20
Stockholmban. A filmjein l=E1that=F3 =E9p=FCletbels=F5k val=F3j=E1ban =
makettek: a forgat=E1shoz=20
haszn=E1lt centr=E1lis =E9p=FCletmodell kiindul=F3pontja Jeremy Bentham =
18. szd-i=20
Panopticon terve, a t=F6k=E9letes b=F6rt=F6n, amely a k=F6z=E9ppontban =
=E1ll=F3 megfigyel=F5=20
sz=E1m=E1ra lehet=F5v=E9 teszi az =E9p=FClet eg=E9sz=E9nek =
=E1ttekint=E9s=E9t. A munk=E1k ilyen m=F3don a=20
l=E1thatatlan megfigyel=F5 manaps=E1g egyre ink=E1bb =
kommercializ=E1l=F3d=F3 szerep=E9t osztj=E1k=20
a n=E9z=F5re, aki azonban nem =E9rezheti biztons=E1gban mag=E1t: vajon =
=F5t nem figyeli-e=20
valaki a t=E9r egyik s=F6t=E9t sark=E1b=F3l? </FONT></FONT></P>
<P align=3Djustify style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT =

face=3D"Times New Roman"><FONT size=3D3><B>V=E1rnai Gyula</B> =
m=FBv=E9szete j=F3l ismert a=20
hazai szakma sz=E1m=E1ra. Hang, t=E9r =E9s mozg=E1s viszony=E1t =
feszeget=F5 m=FBvei kiz=F6kkentik=20
a n=E9z=F5t a l=E1t=E1s megszok=E1saib=F3l, a jelens=E9g =E9s a =
m=F6g=F6tte rejl=F5 val=F3s=E1g k=F6z=F6tti=20
=F6sszef=FCgg=E9seket kutatj=E1k.<B> </B>V=E1rnai<B> </B>=FAj m=FBvet, =
egy videofilmet k=E9sz=EDt=20
a ki=E1ll=EDt=E1sra.</FONT></FONT></P>
<P align=3Djustify style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR></P><BR></DIV></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR>&nbsp;</DIV>
<DIV></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_pnQg7LpXdQVcrMx81ju6Ag)--