[artinfo] Torvenytelen avantgard - konyvbemutatok

Artpool artpool@artpool.hu
Wed, 26 Feb 2003 14:44:53 +0100


--------------0FA35CF0A4BD0C31FD4D2535
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

 ------------------------------------------------------------

        HARMINC ÉV MÚLTÁN MEGJELENT A

  A BALATONBOGLÁRI ESEMÉNYEK MŰVÉSZETI ÉS NEM-MŰVÉSZETI
        DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE:

          Törvénytelen avantgárd
 Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973

    szerkesztette: Klaniczay Júlia és Sasvári Edit

         (ARTPOOL - BALASSI, 2003)

              ***
      2003. március 3-án, hétfôn 18 órától
  az ARTPOOL P60-ban (Budapest VI, Paulay Ede u. 60.)
   baráti találkozó a könyv megjelenése alkalmából.

   A könyv kontextusában vetítésre kerül az 1992-es
  képzeletbeli boglári kiállitás megnyítójáról készült
           filmdokumentum, a
       "KULTÚR (GALÁNTAI) DOMB" (38 perc)

              ***
  2003. március 6.-án, csütörtökön 18 órakor a MAGISZTER
 KÖNYVESBOLTBAN a könyv kapcsán Sasvári Edit és Vitányi Iván
 beszélget a korszak művészetpolitikájáról. A beszélgetést
          vezeti: Murányi Gábor
       (Budapest V., Városház utca 1.)

              ***
 2003. március 18.-án, kedden 16 órakor az ÍRÓK BOLTJÁBAN a
       könyvet bemutatja: György Péter
       (Budapest VI., Andrássy út 45.)

   a könyvrôl rövid ismertetô és a tartalomjegyzék a
     http://www.artpool.hu/boglar/konyv.html
           lapon olvasható


 ------------------------------------------------------------

        Artpool Müvészetkutató Központ
          http://www.artpool.hu
       Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
     tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
       Postacim: 1277 Budapest 23, Pf. 52

--------------0FA35CF0A4BD0C31FD4D2535
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center>
<hr WIDTH="100%">
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#32323D"><font size=-1>HARMINC
&Eacute;V M&Uacute;LT&Aacute;N MEGJELENT A</font></font></font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#32323D"><font size=-1>A
BALATONBOGL&Aacute;RI ESEM&Eacute;NYEK M&Ucirc;V&Eacute;SZETI &Eacute;S
NEM-M&Ucirc;V&Eacute;SZETI DOKUMENTUMAINAK GY&Ucirc;JTEM&Eacute;NYE:</font></font></font></b>
<p><b><font face="Courier New,Courier"><font color="#32323D"><font size=+3>T&ouml;rv&eacute;nytelen
avantg&aacute;rd</font></font></font></b>
<br><b><font face="Courier New,Courier"><font color="#32323D">Gal&aacute;ntai
Gy&ouml;rgy balatonbogl&aacute;ri k&aacute;polnam&ucirc;terme 1970-1973</font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#32323D"><font size=-1>szerkesztette:
Klaniczay J&uacute;lia &eacute;s Sasv&aacute;ri Edit</font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#32323D"><font size=-1>(ARTPOOL
-&nbsp; BALASSI, 2003)</font></font></font>
<p><b><font color="#32323D"><font size=+1>***</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD">2003. m&aacute;rcius
3-&aacute;n, h&eacute;tf&ocirc;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</font></font></b>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD">az <b>ARTPOOL P60</b>-ban
(Budapest VI, Paulay Ede u. 60.)</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD">bar&aacute;ti tal&aacute;lkoz&oacute;
a k&ouml;nyv megjelen&eacute;se alkalm&aacute;b&oacute;l.</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>A k&ouml;nyv
kontextus&aacute;ban vet&iacute;t&eacute;sre ker&uuml;l az 1992-es k&eacute;pzeletbeli
bogl&aacute;ri ki&aacute;llit&aacute;s megny&iacute;t&oacute;j&aacute;r&oacute;l
k&eacute;sz&uuml;lt filmdokumentum, a</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#1822CD"><font size=-1>"KULT&Uacute;R
(GAL&Aacute;NTAI) DOMB" (38 perc)</font></font></font>
<p><b><font color="#32323D"><font size=+1>***</font></font></b>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#5B3D23"><b>2003. m&aacute;rcius
6.-&aacute;n,</b> cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n <b>18 &oacute;rakor</b>
a <b>MAGISZTER K&Ouml;NYVESBOLTBAN</b> a k&ouml;nyv kapcs&aacute;n <b>Sasv&aacute;ri
Edit</b> &eacute;s <b>Vit&aacute;nyi Iv&aacute;n </b>besz&eacute;lget a
korszak m&ucirc;v&eacute;szetpolitik&aacute;j&aacute;r&oacute;l. A besz&eacute;lget&eacute;st
vezeti: <b>Mur&aacute;nyi G&aacute;bor</b></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#5B3D23">(Budapest V., V&aacute;rosh&aacute;z
utca 1.)</font></font>
<p><b><font color="#32323D"><font size=+1>***</font></font></b>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#184B81"><b>2003. m&aacute;rcius
18.-&aacute;n</b>, kedden <b>16 &oacute;rakor</b> az <b>&Iacute;R&Oacute;K
BOLTJ&Aacute;BAN</b> a k&ouml;nyvet bemutatja: <b>Gy&ouml;rgy P&eacute;ter</b></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#184B81">(Budapest VI., Andr&aacute;ssy
&uacute;t 45.)</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=-1>a k&ouml;nyvr&ocirc;l
r&ouml;vid ismertet&ocirc; &eacute;s a tartalomjegyz&eacute;k a</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/boglar/konyv.html">http://www.artpool.hu/boglar/konyv.html</a></font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=-1>lapon
olvashat&oacute;</font></font></font>
<br>&nbsp;
<p>
<hr WIDTH="100%">
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&uuml;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
t&eacute;r 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postacim: 1277 Budapest
23, Pf. 52</font></font></center>

<p><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br></html>

--------------0FA35CF0A4BD0C31FD4D2535--