[artinfo] meghívó

Somogyi Hajni hajni@trafo.hu
Mon, 17 Feb 2003 16:55:29 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_gM3WXE23ea8+KDDS8XL8ZQ)
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

 Szeretettel megh=EDvjuk=20

Esterh=E1zy Marcell: Stop the Pigeon!

c. ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak megnyit=F3j=E1ra.

2003. febru=E1r 18. kedd, 18h=20

=20
A ki=E1ll=EDt=E1s 2003. m=E1rcius 16-ig l=E1togathat=F3.=20

=20
Traf=F3 - Kort=E1rs M=FBv=E9szetek H=E1za=20
1094 Budapest, Liliom utca 41.
tel.: 4562044, fax: 4562050
e-mail: hajni@trafo.hu, http://www.trafo.hu
nyitva: h=E9tfotol vas=E1rnapig 16 - 19 =F3r=E1ig + eload=E1sok elott =
=E9s ut=E1n egy =F3r=E1n kereszt=FCl

=20
A Stop the Pigeon egy amerikai rajzfilm k=F6zponti mondata.
=C1ll=EDts=E1tok meg a galambot! =C1ll=EDts=E1tok meg a galambot, mely =
az =FCzenetet viszi!
Esterh=E1zy Marcell id=E9n v=E9gez a Magyar K=E9pzomuv=E9szeti Egyetem =
Interm=E9dia tansz=E9k=E9n. El=F5sz=F6r fot=F3kkal, illetve =
=E1tdolgozott, tal=E1lt k=E9pekkel jelentkezett a ki=E1ll=EDt=E1sokon, =
m=E1ra azonban a digit=E1lis technik=E1k szabad =E9s kreat=EDv =
felhaszn=E1l=E1sa v=E1lt munk=E1inak egyik fo jellemzoj=E9v=E9. A =
popul=E1ris kult=FAra, a t=F6megm=E9diumok vagy =E9ppen az egyezm=E9nyes =
jelrendszerek k=E9pi vil=E1g=E1nak, technik=E1inak, dramaturgi=E1j=E1nak =
j=E1t=E9kos felhaszn=E1l=E1sa t=F6bb m=FBv=E9nek is alapj=E1ul =
szolg=E1lt.
A Traf=F3 Gal=E9ri=E1ban egy n=E9gy r=E9szes videoinstall=E1ci=F3t mutat =
be. Nem hagyom=E1nyos =E9rtelemben vett videomunk=E1kr=F3l van sz=F3, =
hanem digit=E1lis f=E9nyk=E9pezog=E9ppel kock=E1nk=E9nt felvett, majd =
sz=E1m=EDt=F3g=E9pen =F6sszeszerkesztett anim=E1ci=F3kr=F3l. Esterh=E1zy =
az=E9rt v=E1lasztotta ezt a technik=E1t, mert =EDgy az egyes =
k=E9pkock=E1k l=E9trej=F6tte, szerkeszt=E9se, kompon=E1l=E1sa sokkal =
pontosabban kontroll=E1lhat=F3: az =EDgy k=E9sz=FClt mozg=F3k=E9p csak =
olyan elemeket tartalmaz, amelyek a muv=E9sz szempontjai szerint =
fontosak. =CDgy dramaturgiailag erosebb hat=E1s =E9rheto el, t=F6bbek =
k=F6z=F6tt az=E9rt, mert ily m=F3don a bemutatott esem=E9ny idotartama, =
ritmusa is jobban manipul=E1lhat=F3.=20
A videoinstall=E1ci=F3 a gyermekrajzfilmekbol ismeros helyzetekre, a =
rajzfilmes anim=E1ci=F3kban rejlo lehetos=E9gekre, formai =
saj=E1toss=E1gokra =E9p=FCl. A v=E9geredm=E9ny azonban nem rajzfilm, =
hanem egy n=E9gy darabb=F3l =E1ll=F3 vide=F3munka, mely r=E9szben a test =
=E9s a t=E9r kapcsolat=E1r=F3l, r=E9szben pedig a manipul=E1lt =
k=E9pkock=E1kban rejlo j=E1t=E9kr=F3l sz=F3l.

--Boundary_(ID_gM3WXE23ea8+KDDS8XL8ZQ)
Content-type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff><FONT size=3D2><FONT size=3D3>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT size=3D2><FONT =
face=3DArial>&nbsp;Szeretettel=20
megh=EDvjuk </FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR><FONT size=3D3><FONT =
face=3DArial><SPAN=20
style=3D"FONT-STYLE: normal">Esterh=E1zy Marcell: </SPAN><STRONG>Stop =
the=20
Pigeon!</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR><FONT face=3DArial>c. =
ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak=20
megnyit=F3j=E1ra.</FONT></DIV>
<DIV style=3D"FONT-STYLE: normal; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR><FONT=20
face=3DArial><EM><STRONG>2003. febru=E1r 18. kedd, 18h =
</STRONG></EM></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR>&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial>A ki=E1ll=EDt=E1s =
2003. m=E1rcius 16-ig=20
l=E1togathat=F3. </FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><BR>&nbsp;</DIV><FONT face=3DArial>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm">Traf=F3 &#8211; Kort=E1rs =
M=FBv=E9szetek H=E1za=20
</FONT></FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial size=3D2>1094 =
Budapest, Liliom=20
utca 41.</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial size=3D2>tel.: =
4562044, fax:=20
4562050</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial size=3D2>e-mail: =
hajni@trafo.hu,=20
http://www.trafo.hu</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial size=3D2>nyitva: =
h=E9tf&otilde;t&otilde;l=20
vas=E1rnapig 16 &#8211; 19 =F3r=E1ig + el&otilde;ad=E1sok el&otilde;tt =
=E9s ut=E1n egy =F3r=E1n=20
kereszt=FCl</FONT></DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm">&nbsp;</DIV>
<DIV style=3D"MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial =
size=3D2>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV align=3Dleft lang=3Dhu-HU style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; =
MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT=20
face=3DArial size=3D2>A Stop the Pigeon egy amerikai rajzfilm k=F6zponti =

mondata.</FONT></DIV>
<DIV align=3Dleft lang=3Dhu-HU style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; =
MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT=20
face=3DArial size=3D2><I>=C1ll=EDts=E1tok meg a galambot! =
=C1ll=EDts=E1tok meg a galambot, mely=20
az =FCzenetet viszi!</I></FONT></DIV>
<DIV align=3Djustify lang=3Dhu-HU=20
style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial =
size=3D2>Esterh=E1zy=20
Marcell id=E9n v=E9gez a Magyar K=E9pz&otilde;m&ucirc;v=E9szeti Egyetem =
Interm=E9dia tansz=E9k=E9n. El=F5sz=F6r=20
fot=F3kkal, illetve =E1tdolgozott, tal=E1lt k=E9pekkel jelentkezett a =
ki=E1ll=EDt=E1sokon,=20
m=E1ra azonban a digit=E1lis technik=E1k szabad =E9s kreat=EDv =
felhaszn=E1l=E1sa v=E1lt=20
munk=E1inak egyik f&otilde; jellemz&otilde;j=E9v=E9. A popul=E1ris =
kult=FAra, a t=F6megm=E9diumok vagy =E9ppen=20
az egyezm=E9nyes jelrendszerek k=E9pi vil=E1g=E1nak, technik=E1inak, =
dramaturgi=E1j=E1nak=20
j=E1t=E9kos felhaszn=E1l=E1sa t=F6bb m=FBv=E9nek is alapj=E1ul =
szolg=E1lt.</FONT></DIV>
<DIV align=3Djustify lang=3Dhu-HU=20
style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial =
size=3D2>A Traf=F3=20
Gal=E9ri=E1ban egy n=E9gy r=E9szes videoinstall=E1ci=F3t mutat be. Nem =
hagyom=E1nyos=20
=E9rtelemben vett videomunk=E1kr=F3l van sz=F3, hanem digit=E1lis =
f=E9nyk=E9pez&otilde;g=E9ppel=20
kock=E1nk=E9nt felvett, majd sz=E1m=EDt=F3g=E9pen =F6sszeszerkesztett =
anim=E1ci=F3kr=F3l. Esterh=E1zy=20
az=E9rt v=E1lasztotta ezt a technik=E1t, mert =EDgy az egyes =
k=E9pkock=E1k l=E9trej=F6tte,=20
szerkeszt=E9se, kompon=E1l=E1sa sokkal pontosabban kontroll=E1lhat=F3: =
az =EDgy k=E9sz=FClt=20
mozg=F3k=E9p csak olyan elemeket tartalmaz, amelyek a m&ucirc;v=E9sz =
szempontjai szerint=20
fontosak. =CDgy dramaturgiailag er&otilde;sebb hat=E1s =E9rhet&otilde; =
el, t=F6bbek k=F6z=F6tt az=E9rt, mert=20
ily m=F3don a bemutatott esem=E9ny id&otilde;tartama, ritmusa is jobban =
manipul=E1lhat=F3.=20
</FONT></DIV>
<DIV align=3Djustify lang=3Dhu-HU=20
style=3D"LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-BOTTOM: 0cm"><FONT face=3DArial =
size=3D2>A=20
videoinstall=E1ci=F3 a gyermekrajzfilmekb&otilde;l ismer&otilde;s =
helyzetekre, a rajzfilmes=20
anim=E1ci=F3kban rejl&otilde; lehet&otilde;s=E9gekre, formai =
saj=E1toss=E1gokra =E9p=FCl. A v=E9geredm=E9ny=20
azonban nem rajzfilm, hanem egy n=E9gy darabb=F3l =E1ll=F3 vide=F3munka, =
mely r=E9szben a=20
test =E9s a t=E9r kapcsolat=E1r=F3l, r=E9szben pedig a manipul=E1lt =
k=E9pkock=E1kban rejl&otilde;=20
j=E1t=E9kr=F3l sz=F3l.</FONT></DIV></FONT></FONT></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_gM3WXE23ea8+KDDS8XL8ZQ)--