[artinfo] finisszázs

Somogyi Hajni hajni@trafo.hu
Mon, 10 Feb 2003 18:03:08 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_DjUkIajG5yX+cqJ+leoOdQ)
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Finissz=E1zs a Traf=F3 Gal=E9ri=E1ban!

20percepci=F3 c=EDmmel 2003. febru=E1r 12-=E9n, 18 =F3rakor Nina Umiakov =
=E9s M=E1rkos Albert l=E9p fel a Traf=F3 Gal=E9ri=E1ban, =EDgy utols=F3 =
alkalommal lehet=F5s=E9ged ny=EDlik arra, hogy megn=E9zd a =
ki=E1ll=EDt=E1st =E9s l=E1ss egy t=E1ncel=F5ad=E1st is.

Nina Umiakov kort=E1rs t=E1ncos, (jelenleg az Artus - Goda G=E1bor =
T=E1rsulat=E1val dolgozik egy=FCtt), =E9s M=E1rkos Albert zeneszerz=F5, =
csellista el=F5ad=E1sa alkalmat ad arra, hogy saj=E1tos =
t=E1rlatvezet=E9ssel k=F6vethesd v=E9gig a ki=E1ll=EDtott m=FBveket =E9s =
az este folyam=E1n j=F3l =E9rezd magad.


Szeretettel v=E1runk:

Somogyi Hajni

Bircs=E1k Eszter


--Boundary_(ID_DjUkIajG5yX+cqJ+leoOdQ)
Content-type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV>
<P>Finissz=E1zs a Traf=F3 Gal=E9ri=E1ban!</P><B>
<P align=3Djustify>20percepci=F3</B> c=EDmmel 2003. febru=E1r 12-=E9n, =
18 =F3rakor <I>Nina=20
Umiakov</I> =E9s <I>M=E1rkos Albert</I><FONT face=3D"Times New Roman"> =
l=E9p fel a Traf=F3=20
Gal=E9ri=E1ban, =EDgy utols=F3 alkalommal lehet=F5s=E9ged ny=EDlik arra, =
hogy megn=E9zd a=20
ki=E1ll=EDt=E1st =E9s l=E1ss egy t=E1ncel=F5ad=E1st is.</P></FONT><I>
<P align=3Djustify>Nina Umiakov</I> kort=E1rs t=E1ncos, (jelenleg az =
Artus &#8211; Goda=20
G=E1bor T=E1rsulat=E1val dolgozik egy=FCtt), =E9s <I>M=E1rkos =
Albert</I><FONT=20
face=3D"Times New Roman"> zeneszerz=F5, csellista el=F5ad=E1sa alkalmat =
ad arra, hogy=20
saj=E1tos t=E1rlatvezet=E9ssel </FONT>k=F6vethesd v=E9gig a =
ki=E1ll=EDtott <FONT=20
face=3D"Times New Roman">m=FBveket =E9s a</FONT>z este folyam=E1n j=F3l =
=E9rezd magad.</P>
<P align=3Djustify></P>
<P align=3Djustify>Szeretettel v=E1runk:</P>
<P align=3Djustify>Somogyi Hajni</P>
<P>Bircs=E1k Eszter</P></DIV></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_DjUkIajG5yX+cqJ+leoOdQ)--