[artinfo] Fw: okt. 4., Blatnik, Velickovic

Nagy Gabriella nagygabi@mucsarnok.hu
Mon, 30 Sep 2002 17:21:40 +0200


Ez egy több részből álló üzenet MIME formátumban.

------=_NextPart_000_01BC_01C268A5.D71008C0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printableSzeretettel v=E1runk minden =E9rdekl=F5d=F5t

2002. OKT=D3BER 4-=C9N 18 =D3R=C1RA a M=FBcsarnok el=F5ad=F3term=E9be=20

A JAK VIL=C1GIRODALMI SOROZAT leg=FAjabb k=F6nyvbemutat=F3j=E1ra, ahol:=20

SZIL=C1GYI =C1KOS, KRASZTEV P=C9TER =E9s a szerkeszt=F5, ZILAHY P=C9TER =
mutatj=E1k be =20

ANDREJ BLATNIK szlov=E9n =EDr=F3,

=E9s NENAD VELICKOVIC boszniai =EDr=F3 k=F6nyveit

A bemutat=F3 a szerz=F5k tev=E9keny r=E9szvetel=E9vel zajlik,

valamint =EDr=E1saikb=F3l felolvas: CSONKA SZILVIA.

=20

Andrej Blatnik a leg=FAjabb szlov=E9n pr=F3za mestere, akinek =
novellagy=FBjtem=E9nye Amerik=E1ban =E9s Braz=EDli=E1ban is megjelent.=20

Nenad Velickovic nagysiker=FB k=F6nyve a Szarajev=F3i capriccio a =
v=E1ros ostroma idej=E9n j=E1tsz=F3dik, =E9s egy kisl=E1ny =
szemsz=F6g=E9b=F5l =EDrja le a h=E1bor=FAt.

=20

M=FBcsarnok, Budapest XIV., H=F5s=F6k tere - Inform=E1ci=F3: 460-7008


------=_NextPart_000_01BC_01C268A5.D71008C0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>

<META content=3Dtext/html;charset=3Diso-8859-2 =
http-equiv=3DContent-Type><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 =
HTML//EN"><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN"><!DOCTYPE HTML =
PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<META content=3D'"MSHTML 4.71.2016.0"' name=3DGENERATOR>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#c0c0c0>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><BR></DIV></FONT>
<DIV align=3Dcenter>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>Szeretettel =
v&aacute;runk=20
minden &eacute;rdekl=F5d=F5t</FONT></FONT></STRONG><FONT =
color=3D#800000></FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>2002. =
OKT&Oacute;BER=20
4-&Eacute;N 18 &Oacute;R&Aacute;RA </FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT=20
face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>a M=FBcsarnok=20
el=F5ad&oacute;term&eacute;be</FONT></FONT></STRONG><FONT=20
color=3D#800000></FONT>&nbsp;</P><FONT size=3D2>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>A JAK=20
VIL&Aacute;GIRODALMI SOROZAT </FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT =
face=3DArial=20
size=3D2><FONT color=3D#800000>leg&uacute;jabb =
k&ouml;nyvbemutat&oacute;j&aacute;ra,=20
ahol:</FONT></FONT></STRONG><FONT color=3D#800000></FONT>&nbsp;</P>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT =
color=3D#800000>SZIL&Aacute;GYI=20
&Aacute;KOS, KRASZTEV P&Eacute;TER =
</FONT></FONT></STRONG></FONT><STRONG><FONT=20
face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>&eacute;s a szerkeszt=F5, =
ZILAHY=20
P&Eacute;TER mutatj&aacute;k be&nbsp;</FONT></FONT></STRONG><FONT=20
color=3D#800000></FONT>&nbsp;</P><STRONG><FONT color=3D#800000 =
face=3DArial=20
size=3D2></FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000><FONT =
face=3D""=20
size=3D6>ANDREJ BLATNIK </FONT>szlov&eacute;n=20
&iacute;r&oacute;,</FONT></FONT></STRONG><FONT =
color=3D#800000></FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>&eacute;s =
<FONT face=3D""=20
size=3D6>NENAD VELICKOVIC </FONT>boszniai &iacute;r&oacute;=20
k&ouml;nyveit</FONT></FONT></STRONG><FONT =
color=3D#800000></FONT></P><STRONG><FONT=20
color=3D#800000 face=3DArial size=3D2></FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>A =
bemutat&oacute; a=20
szerz=F5k tev&eacute;keny r&eacute;szvetel&eacute;vel=20
zajlik,</FONT></FONT></STRONG><FONT color=3D#800000></FONT></P><FONT =
size=3D2>
<P><STRONG><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#800000>valamint=20
&iacute;r&aacute;saikb&oacute;l felolvas: CSONKA=20
SZILVIA.</FONT></FONT></STRONG><FONT color=3D#800000></FONT></P>
<P><STRONG><FONT face=3DArial><FONT color=3D#800000><FONT=20
size=3D3></FONT></FONT></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P><STRONG><FONT face=3DArial><FONT color=3D#800000><FONT =
size=3D2>Andrej Blatnik a=20
leg&uacute;jabb szlov&eacute;n pr&oacute;za mestere, akinek=20
</FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT><STRONG><FONT face=3DArial><FONT=20
color=3D#800000><FONT size=3D2>novellagy=FBjtem&eacute;nye =
Amerik&aacute;ban &eacute;s=20
Braz&iacute;li&aacute;ban is =
megjelent.</FONT></FONT></FONT></STRONG><FONT=20
size=3D2><FONT color=3D#800000></FONT></FONT>&nbsp;</P><STRONG><FONT =
color=3D#800000=20
face=3DArial size=3D2></FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT face=3DArial><FONT color=3D#800000><FONT size=3D2>Nenad =
Velickovic=20
nagysiker=FB k&ouml;nyve a</FONT></FONT></FONT><FONT size=3D2><FONT=20
color=3D#800000><FONT face=3DArial><I> Szarajev&oacute;i capriccio</I> a =

v&aacute;ros </FONT></FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT =
face=3DArial><FONT=20
color=3D#800000><FONT size=3D2>ostroma idej&eacute;n =
j&aacute;tsz&oacute;dik,=20
&eacute;s egy kisl&aacute;ny =
szemsz&ouml;g&eacute;b=F5l</FONT></FONT></FONT><FONT=20
size=3D2><FONT color=3D#800000><FONT face=3DArial> &iacute;rja le a=20
h&aacute;bor&uacute;t.</FONT></FONT></STRONG></FONT></P>
<P><STRONG><FONT size=3D3><FONT color=3D#800000><FONT=20
face=3DArial></FONT></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P><STRONG><FONT =
color=3D#800000=20
face=3DArial size=3D2></FONT></STRONG>
<P><STRONG><FONT color=3D#800000 face=3DArial size=3D2>M=FBcsarnok, =
Budapest XIV.,=20
H=F5s&ouml;k tere &ndash; Inform&aacute;ci&oacute;:=20
460-7008</FONT></STRONG></P></DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_01BC_01C268A5.D71008C0--