[artinfo] Látás - Kép és percepció

+ b2@c3.hu
Thu, 17 Oct 2002 15:13:35 +0200


--=====================_9874518==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

L=C1T=C1S
Nemzetk=F6zi ki=E1ll=EDt=E1s, szimp=F3zium, vet=EDt=E9ssorozat, h=E1l=F3zati=
 projekt, kiadv=E1nyok
Budapesti =D5szi Fesztiv=E1l - M=FBcsarnok - C3, 2002 okt=F3ber 19 -=
 november 17

Megnyit=F3 okt=F3ber 18, p=E9ntek 17 =F3ra

L=E1t=E1s - K=E9p =E9s percepci=F3 c=EDmmel a budapesti =D5szi Fesztiv=E1l=
 nyit=F3=20
esem=E9nyek=E9nt a M=FBcsarnokban ker=FCl megrendez=E9sre a C3 Alap=EDtv=E1n=
y =E9s a=20
M=FBcsarnok ki=E1ll=EDt=E1sa, amelynek c=E9lja az emberi l=E1t=E1s mint=
 t=F6rt=E9neti,=20
kultur=E1lis, technikai, neurobiol=F3giai m=F3dszerekkel egyar=E1nt=
 megk=F6zel=EDthet=F5=20
akt=EDv folyamat bemutat=E1sa m=FBalkot=E1sok, demonstr=E1ci=F3s t=E1bl=E1k,=
 eszk=F6z=F6k =E9s az=20
interakt=EDv multim=E9dia lehet=F5s=E9gei seg=EDts=E9g=E9vel.

A ki=E1ll=EDt=E1s kort=E1rs m=FBv=E9szeti r=E9sz=E9ben t=F6bbek k=F6z=F6tt=
 Rosa Barba, Be=F6thy=20
Bal=E1zs, Luchezar Boyadjiev, B=F6lcskey Mikl=F3s, Chilf M=E1ria, Cs=F6rg=F5=
 Attila,=20
Hans H. Diebner - Sven Sahle, El-Hassan R=F3za, Erd=E9ly Mikl=F3s, Farkas=
 Roland,=20
Harun Farocki, Joachim Fleischer, Ivan Ladislav Galeta, Gy=F5rfi G=E1bor,=20
Gy=F6rgy Katalin, Sven Hahne, Jov=E1novics Gy=F6rgy, Julesz B=E9la, Kerekes=
 G=E1bor,=20
Keserue Zsolt - Enyingi Tam=E1s, Keser=FC Ilona, Kirkovits Andrea, KissP=E1l=
=20
Szabolcs, K=F6r=F6s=E9nyi Tam=E1s, Maurer D=F3ra, Fran=E7ois =E9s Vera=
 Moln=E1r, =D6rk=E9nyi=20
Antal, Palotai G=E1bor, Ravasz Andr=E1s, R=E9v=E9sz L=E1szl=F3 L=E1szl=F3,=
 Sug=E1r J=E1nos,=20
Sur=E1nyi Mikl=F3s, Szacsva y P=E1l, Szegedy-Masz=E1k Zolt=E1n, a TNPU,=
 Keiko=20
Takahashi - Shinji Sasada - Koichi Nishi, Anja Theismann, T=FCrk P=E9ter =E9=
s a=20
Virtual Showcases Consortium munk=E1i l=E1that=F3ak.

AGY =C9S K=C9P
Szimp=F3zium a vizu=E1lis m=FBv=E9szetek =E9s az agykutat=E1s kapcsolat=E1r=
=F3l
2002. okt=F3ber 19-20-=E1n 10-18h k=F6z=F6tt a M=FBcsarnokban.

A szimp=F3zium el=F5ad=F3i:

Vilayanur S. Ramachandran (University of California, San Diego), Melvyn A.=
=20
Goodale (CUniversity of Western Ontario, Kanada), Nicholas Wade (University=
=20
of Dundee, Dundee), Jean-Pierre Changeux (Coll=E8ge de France; Institut=20
Pasteur, P=E1rizs), Richard Gregory (Downing College, Cambridge), Thomas V.=
=20
Papathomas (Rutgers University, New Jersey, USA), Siegfried Zielinski=20
(Kunsthochschule f=FCr Neue Medien, K=F6ln), Peter Weibel (ZKM, Karlsruhe),=
=20
Jaroslav Andel (New York), David Melcher (Universit=E0 Vita-Salute San=20
Raffaele, Milano) Kov=E1cs Ilona (BME, Budapest =E9s Rutgers University, New=
=20
Jersey, USA), Kov=E1cs Gyula (BME, Budapest), Vidny=E1nszky Zolt=E1n (MTA=
 TKI,=20
Budapest), Guly=E1s Bal=E1zs (Karolinska Insitut, Stockholm)


http://vision.c3.hu/
vision@c3.hu

--=====================_9874518==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<b>L=C1T=C1S<br>
</b><font face=3D"Arial, Helvetica"><i>Nemzetk=F6zi ki=E1ll=EDt=E1s, szimp=
=F3zium,
vet=EDt=E9ssorozat, h=E1l=F3zati projekt, kiadv=E1nyok<br>
</i><b>Budapesti =D5szi Fesztiv=E1l - M=FBcsarnok - C</font>3</b>, 2002 okt=
=F3ber
19 - november 17<br>
<br>
<font face=3D"Arial, Helvetica"><sup>Megnyit=F3 okt=F3ber 18, p=E9ntek 17
=F3ra<br>
<br>
<b><i>L=E1t=E1s</b> - K=E9p =E9s percepci=F3 </i>c=EDmmel a budapesti =D5szi=
 Fesztiv=E1l
nyit=F3 esem=E9nyek=E9nt a M=FBcsarnokban ker=FCl megrendez=E9sre a C3=
 Alap=EDtv=E1ny =E9s
a M=FBcsarnok ki=E1ll=EDt=E1sa, amelynek c=E9lja az emberi l=E1t=E1s mint t=
=F6rt=E9neti,
kultur=E1lis, technikai, neurobiol=F3giai m=F3dszerekkel egyar=E1nt
megk=F6zel=EDthet=F5 akt=EDv folyamat bemutat=E1sa m=FBalkot=E1sok, demonstr=
=E1ci=F3s
t=E1bl=E1k, eszk=F6z=F6k =E9s az interakt=EDv multim=E9dia lehet=F5s=E9gei
seg=EDts=E9g=E9vel.<br>
<br>
A ki=E1ll=EDt=E1s kort=E1rs m=FBv=E9szeti r=E9sz=E9ben t=F6bbek k=F6z=F6tt=
 Rosa Barba, Be=F6thy
Bal=E1zs, Luchezar Boyadjiev, B=F6lcskey Mikl=F3s, Chilf M=E1ria, Cs=F6rg=F5=
 Attila,
Hans H. Diebner - Sven Sahle, El-Hassan R=F3za, Erd=E9ly Mikl=F3s, Farkas
Roland, Harun Farocki, Joachim Fleischer, Ivan Ladislav Galeta, Gy=F5rfi
G=E1bor, Gy=F6rgy Katalin, Sven Hahne, Jov=E1novics Gy=F6rgy, Julesz B=E9la,
Kerekes G=E1bor, Keserue Zsolt - Enyingi Tam=E1s, Keser=FC Ilona, Kirkovits
Andrea, KissP=E1l Szabolcs, K=F6r=F6s=E9nyi Tam=E1s, Maurer D=F3ra, Fran=E7o=
is =E9s Vera
Moln=E1r, =D6rk=E9nyi Antal, Palotai G=E1bor, Ravasz Andr=E1s, R=E9v=E9sz L=
=E1szl=F3
L=E1szl=F3, Sug=E1r J=E1nos, Sur=E1nyi Mikl=F3s, Szacsva y P=E1l, Szegedy-Ma=
sz=E1k
Zolt=E1n, a TNPU, Keiko Takahashi - Shinji Sasada - Koichi Nishi, Anja
Theismann, T=FCrk P=E9ter =E9s a Virtual Showcases Consortium munk=E1i
l=E1that=F3ak.<br>
<br>
<b>AGY =C9S K=C9P<br>
</b>Szimp=F3zium a vizu=E1lis m=FBv=E9szetek =E9s az agykutat=E1s=
 kapcsolat=E1r=F3l<br>
2002. okt=F3ber 19-20-=E1n 10-18h k=F6z=F6tt a M=FBcsarnokban.<br>
<br>
<i>A szimp=F3zium el=F5ad=F3i:<br>
<br>
</i><b>Vilayanur S. Ramachandran</b> (University of California, San
Diego), <b>Melvyn A. Goodale</b> (CUniversity of Western Ontario,
Kanada), <b>Nicholas Wade</b> (University of Dundee, Dundee),
<b>Jean-Pierre Changeux</b> (Coll=E8ge de France; Institut Pasteur,
P=E1rizs), <b>Richard Gregory</b> (Downing College, Cambridge), <b>Thomas
V. Papathomas</b> (Rutgers University, New Jersey, USA), <b>Siegfried
Zielinski</b> (Kunsthochschule f=FCr Neue Medien, K=F6ln), <b>Peter Weibel
</b>(ZKM, Karlsruhe), <b>Jaroslav Andel</b> (New York), <b>David
Melcher</b> (Universit=E0 Vita-Salute San Raffaele, Milano) <b>Kov=E1cs
Ilona</b> (BME, Budapest =E9s Rutgers University, New Jersey, USA),
<b>Kov=E1cs Gyula</b> (BME, Budapest), <b>Vidny=E1nszky Zolt=E1n</b> (MTA TK=
I,
Budapest), <b>Guly=E1s Bal=E1zs (</b>Karolinska Insitut, Stockholm)<br>
<br>
<br>
</font><font face=3D"Arial, Helvetica" color=3D"#0000FF"><u><div=
 align=3D"center">
<a href=3D"http://vision.c3.hu/" eudora=3D"autourl">http</a>://vision.c3.hu<=
a href=3D"http://vision.c3.hu/" eudora=3D"autourl">/<br>
</a></font></u><font face=3D"Arial, Helvetica">vision@c3.hu<br>
</font></html>

--=====================_9874518==_.ALT--