[artinfo] Ludwig Film klub

info info@ludwigmuseum.hu
Wed, 27 Nov 2002 16:05:12 +0100


Ludwig M=FAzeum Budapest - Kort=E1rs M=FBv=E9szeti M=FAzeum
Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art
Budapest I., Szent Gy=F6rgy t=E9r 2. Tel: 375 9175 www.ludwigmuseum.hu


Szeretettel v=E1runk a Ludwig Filmklub k=F6vetkez=F5 programj=E1ra =
december 1-=E9n
14 - 17h-kor.
V=E1logat=E1s az amerikai kis=E9rleti film klasszikusainak m=FBveib=F5l =
a 30-as
=E9vekt=F5l=20
megh=EDvott vend=E9g=FCnk Antal Istv=E1n (Juszuf), h=E1zigazda Seb=F5k =
Zolt=E1n,
eszt=E9ta.

A v=E1logat=E1sban szerepl=F5 film kuri=F3zumok:
Harry Smith: Korai absztrakci=F3 (1935-60)
Willard Maas: A test geogr=E1fi=E1ja (1943)
Marie Manken: Andy Warhol (1965)
Stan Brakhage: A vizek t=FCze (1965)
Stan Brakhage: Teremt=E9s (1979)
Kenneth Anger: A ny=FAl holdja (1950-78)
Peter Hutton k=E9t filmje

Id=F5pont: A filmklubban val=F3 r=E9szv=E9tel m=FAzeumi bel=E9p=F5vel =
(400/200 Ft.-).
Tov=E1bbi inform=E1ci=F3: info@ludwigmuseum.hu, Tel: 3759175=20