[artinfo] marcius 20.- Artpool P60

Artpool artpool@artpool.hu
Thu, 14 Mar 2002 11:53:10 +0100


--------------C15B017775FD9D6088A991B1
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

-------------------------------------------------------------------------------

      ARTPOOL P60 (Bp. VI. Paulay Ede u. 60)
      EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA - A JÖVÔ EMLÉKEI
     a 10 éves Artpool Művészetkutató Központ
          dokumentum-kiállítása

             megnyitja
        2002. március 20-án, 18 órakor
           Marschall Miklós
 a Transparency International civil szervezet kelet-európai
             igazgatója

 A kiállítás megtekinthetô: 2002. március 20. - április 3.,
    minden szerdán és pénteken 16-18 óra között
-------------------------------------------------------------------------------

Az elmúlt 10 évben az Artpool 180 kiállítást, elôadást, ill.
egyéb eseményt
szervezett és rendezett, saját helyszínein (1997-tôl az
Artpool P60
kiállítótérben) és/vagy más intézményekkel kooperációban. Az
Artpool
karakterének legfontosabb jellemzôje, hogy a rendezvények
hátterében
következetesen az eseményeket megelôzô és követô kutatómunka
áll. A munka
további haszna a virtuális "múzeumi" és "könyvtári"
megjelenés az interneten.

A jubileumi multimediális kiállítás célja és tartalma, hogy
ízelítôt adjon arról az Artpoolban összegyűlt sokirányú
művészeti tevékenységrôl, amely az események, a kiállítások
és projektek dokumentumaiból kiválasztott és egymással
összefüggésbe került legérdekesebb anyagok által jeleníthetô
meg.
A kiállítás ideje alatt videón megtekinthetôk lesznek az
elmúlt 10 évben tartott, legnagyobb érdeklôdést kiváltó
elôadások, viták (pl. a performansz művészetrôl
vagy Erdély Miklós művészetérôl, újranézhetôk lesznek az
Artpoolban, ill. az Artpool szervezésében híres nemzetközi
részvétellel bemutatott performanszok

http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW

---
Artpool Művészetkutató Központ
http://www.artpool.hu/
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
tel.: 2680114, fax: 3210833
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf. 52


--------------C15B017775FD9D6088A991B1
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font color="#184B81"><font size=-1>-------------------------------------------------------------------------------</font></font>
<br><b><font color="#184B81"><font size=-1>ARTPOOL P60 (Bp. VI. Paulay
Ede u. 60)</font></font></b>
<br><b><font color="#32323D">EUR&Oacute;P&Aacute;B&Oacute;L EUR&Oacute;P&Aacute;BA
- A J&Ouml;V&Ocirc; EML&Eacute;KEI</font></b>
<br><font size=-1>a 10 &eacute;ves Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont dokumentum-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</font>
<p><font size=-1>megnyitja</font>
<br><b><font color="#184B81"><font size=-1>2002. m&aacute;rcius 20-&aacute;n,
18 &oacute;rakor</font></font></b>
<br><b><font color="#000000">Marschall Mikl&oacute;s</font></b>
<br><font size=-1>a Transparency International civil szervezet kelet-eur&oacute;pai
igazgat&oacute;ja</font>
<p><font color="#184B81"><font size=-1>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s
megtekinthet&ocirc;: 2002. m&aacute;rcius 20. - &aacute;prilis 3.,</font></font>
<br><font color="#184B81"><font size=-1>minden szerd&aacute;n &eacute;s
p&eacute;nteken 16-18 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</font></font>
<br><b><font color="#184B81"><font size=-1>-------------------------------------------------------------------------------</font></font></b></center>

<p><font size=-1>Az elm&uacute;lt 10 &eacute;vben az Artpool 180 ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st,
el&ocirc;ad&aacute;st, ill. egy&eacute;b esem&eacute;nyt</font>
<br><font size=-1>szervezett &eacute;s rendezett, saj&aacute;t helysz&iacute;nein
(1997-t&ocirc;l az Artpool P60</font>
<br><font size=-1>ki&aacute;ll&iacute;t&oacute;t&eacute;rben) &eacute;s/vagy
m&aacute;s int&eacute;zm&eacute;nyekkel kooper&aacute;ci&oacute;ban. Az
Artpool</font>
<br><font size=-1>karakter&eacute;nek legfontosabb jellemz&ocirc;je, hogy
a rendezv&eacute;nyek h&aacute;tter&eacute;ben</font>
<br><font size=-1>k&ouml;vetkezetesen az esem&eacute;nyeket megel&ocirc;z&ocirc;
&eacute;s k&ouml;vet&ocirc; kutat&oacute;munka &aacute;ll. A munka</font>
<br><font size=-1>tov&aacute;bbi haszna a virtu&aacute;lis "m&uacute;zeumi"
&eacute;s "k&ouml;nyvt&aacute;ri" megjelen&eacute;s az interneten.</font>
<p><font size=-1>A jubileumi multimedi&aacute;lis ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s
c&eacute;lja &eacute;s tartalma, hogy &iacute;zel&iacute;t&ocirc;t adjon
arr&oacute;l az Artpoolban &ouml;sszegy&ucirc;lt sokir&aacute;ny&uacute;
m&ucirc;v&eacute;szeti tev&eacute;kenys&eacute;gr&ocirc;l, amely az esem&eacute;nyek,
a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok &eacute;s projektek dokumentumaib&oacute;l
kiv&aacute;lasztott &eacute;s egym&aacute;ssal &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sbe
ker&uuml;lt leg&eacute;rdekesebb anyagok &aacute;ltal jelen&iacute;thet&ocirc;
meg.</font>
<br><font size=-1>A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s ideje alatt vide&oacute;n
megtekinthet&ocirc;k lesznek az elm&uacute;lt 10 &eacute;vben tartott,
legnagyobb &eacute;rdekl&ocirc;d&eacute;st kiv&aacute;lt&oacute; el&ocirc;ad&aacute;sok,
vit&aacute;k (pl. a performansz m&ucirc;v&eacute;szetr&ocirc;l</font>
<br><font size=-1>vagy Erd&eacute;ly Mikl&oacute;s m&ucirc;v&eacute;szet&eacute;r&ocirc;l,
&uacute;jran&eacute;zhet&ocirc;k lesznek az Artpoolban, ill. az Artpool
szervez&eacute;s&eacute;ben h&iacute;res nemzetk&ouml;zi r&eacute;szv&eacute;tellel
bemutatott performanszok</font>
<p><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW">http://www.artpool.hu/newprojectshu.html#NEW</a></font>
<p><font size=-1>---</font>
<br><font size=-1>Artpool M&ucirc;v&eacute;szetkutat&oacute; K&ouml;zpont</font>
<br><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/">http://www.artpool.hu/</a></font>
<br><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc t&eacute;r 10.</font>
<br><font size=-1>tel.: 2680114, fax: 3210833</font>
<br><font size=-1>Postac&iacute;m: 1277 Budapest 23, Pf. 52</font>
<br>&nbsp;</html>

--------------C15B017775FD9D6088A991B1--