[artinfo] Megjelent a Magyar Műhely 120. száma

Magyar Muhely Magyar Muhely" <sxs@ludens.elte.hu
Wed, 17 Apr 2002 09:09:18 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000D_01C1E5EF.8FC3C1C0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----=_NextPart_001_000E_01C1E5EF.8FC3C1C0"


------=_NextPart_001_000E_01C1E5EF.8FC3C1C0
Content-Type: text/plain;
	charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Megjelent, s napokon bel=FCl a k=F6nyvesboltokban kaphat=F3 lesz a =
Magyar M=FBhely 120. sz=E1ma

A tartalomb=F3l:

Tandori Dezs=F5, Kiss Mirella, Turczi Istv=E1n, Doki, Vit=E9z Gy=F6rgy =
versei
Gyukics G=E1bor K=E9pkeretvers
Pet=F5 Barna Dilemma I=96II.
Faludi =C1d=E1m m=FBvei
G=E9czi J=E1nos: K=F6z=E9pkori k=E9pversek fel=FCl=EDr=E1sa
Dick Higgins: A mozgalmak ellen
Dick Higgins: Metadr=E1m=E1k
Michel Giroud: A s=E9ma, mint a fluxusm=FBv=E9szet (1960=961970) =FAj =
kifejez=E9si form=E1ja =96 el=F5k=E9pek =E9s ut=F3hat=E1sok 38
S=F5r=E9s Zsolt tal=E1lt sz=F6vege
Chris Cutler: Lopof=F3nia
Alan Lamb: A dr=F3tok zen=E9lnek, =E9n hallgatom =F5ket=85


A Magyar M=FBhely 120. sz=E1m=E1nak irodalmi r=E9sz=E9ben TANDORI =
Dezs=F5, KISS Mirella, GYUKICS G=E1bor, TURCZI Istv=E1n, DOKI, VIT=C9Z =
Gy=F6rgy =E9s FALUDI =C1d=E1m verseib=F5l, sz=F6vegm=FBveib=F5l =E9s =
vizu=E1lis k=F6ltem=E9nyeib=F5l k=F6zl=FCnk v=E1logat=E1st, amelyet =
S=D5R=C9S Zsolt tal=E1lt sz=F6veg=E9vel eg=E9sz=EDtett=FCnk ki.=20

G=C9CZI J=E1nos essz=E9j=E9ben a k=F6z=E9pkori k=E9pversek =
=93fel=FCl=EDr=E1s=E1nak=94, mint leg=FAjabb konceptu=E1lis =
m=FBv=E9szeti tev=E9kenys=E9g=E9nek a h=E1tter=E9r=F5l =EDr. G=E9czi =
kiemeli, hogy =93A vil=E1g egys=E9gess=E9g=E9t annak bels=F5 =
homogenit=E1sa jelenti. Skolasztikus szerzetes-szerz=F5ink =
k=E9pverseiben egyre m=E1sra t=FBntek fel az isteni eredet=FB nyelvre =
utal=F3 jelek =96 melyek k=E9pek voltak, s melyek l=E9trehoz=F3juknak az =
=F6r=F6kk=E9val=F3s=E1got =EDg=E9rt=E9k. A mai szerz=F5nek erre a hitre =
nincs es=E9lye. Csup=E1n abban b=EDzik, hogy neki is siker=FClt egy =
olyan elj=E1r=E1st haszn=E1lnia =96 a f=E9nym=E1sol=F3g=E9ppel =
t=F6rt=E9n=F5 elcs=FAsztat=E1st =96, amellyel k=E9pes volt a sz=E1m=E1ra =
=E9rt=E9kes hagyom=E1ny egys=E9gess=E9g=E9t hangs=FAlyozni =E9s =
megmutatni.=94=20

Lapunk k=E9pz=F5m=FBv=E9szeti r=E9sz=E9ben PET=D5 Barna =
sz=F6veges-vizu=E1lis m=FBv=E9t k=F6z=F6lj=FCk.

Lapunknak a fluxusm=FBv=E9szettel foglalkoz=F3 r=E9sz=E9ben Dick HIGGINS =
essz=E9j=E9t =E9s n=E9h=E1ny, =93minim=E1lis emocion=E1lis vagy =
narrat=EDv =E1ll=EDt=E1sokb=F3l =E1ll=F3=94 metadr=E1m=E1j=E1t =
k=F6z=F6lj=FCk. A n=E9h=E1ny =E9ve elhunyt m=FBv=E9sz, teoretikus =E9s =
m=FBv=E9szetszervez=F5 =93A mozgalmak ellen=94 c=EDm=FB, 1967-ben =
sz=FCletett =EDr=E1s=E1ban kifejti, hogy =93h=FAsz =E9ven bel=FCl a =
pop-art terminus lesz az =E1ltal=E1nos elnevez=E9s=E9v=E9 =
tulajdonk=E9ppen mindazon manaps=E1g k=E9sz=FCl=F5 m=FBveknek, amelyek =
felismerhet=F5en =E9s t=E1rgyszer=FBen a mindennapi =E9letb=F5l vett =
anyagokat haszn=E1lnak fel, =E9s minden ilyen festm=E9nyt, szobrot, =
happeninget, konkr=E9t verset, koll=E1zszen=E9t, hangverset, =
objekt-verset pop-artk=E9nt emlegetnek majd. A kis mozgalmak =
ill=FAzi=F3ja el fog t=FBnni a korszak minden =E1tfog=F3 =
formanyelv=E9ben, =E9s a m=FBv=E9szek k=F6zti k=FCl=F6nbs=E9geket nem =
t=EDpus-, hanem egy=E9ni k=FCl=F6nbs=E9geknek tekintik majd.=94 Michel =
GIROUD r=F6videbb ismertet=E9s=E9ben a =93s=E9m=E1r=F3l=94, mint az =
1960=961970 k=F6z=F6tti fluxusm=FBv=E9szet =FAj kifejez=E9si =
form=E1j=E1r=F3l =E9rtekezik mind az el=F5k=E9pek (Marinetti, a =
futurizmus =E9s a dadaista-konstruktivista =93robban=E1s=94) mind pedig =
az ut=F3hat=E1sok (a voltak=E9ppeni fluxus) tekintet=E9ben. =93Az =
alapvet=F5 elv a DO IT elve lesz, a k=F6vetkezm=E9ny pedig =
sz=FCks=E9gszer=FBen a t=E1rsadalom glob=E1lis felbolydul=E1sa, minthogy =
a magas m=FBv=E9szet =E9s az alacsony m=FBv=E9szet k=F6z=F6tti =
megk=FCl=F6nb=F6ztet=E9s =E9rv=E9ny=E9t veszti. A s=E9m=E1k =
=E1ltal=E1nos t=E9rh=F3d=EDt=E1sa (a tervrajzok, a diagrammok, a =
haszn=E1lati utas=EDt=E1sok, az elvek =E9s a defin=EDci=F3k =
megjelen=E9se) =E9pp=FAgy =E1talak=EDtja a m=FBv=E9szeti oktat=E1st mint =
az alkot=E1s folyamat=E1t, =FAjra=EDrja a t=E1rsadalmi =
j=E1t=E9kszab=E1lyokat =E9s a vissza=E9l=E9sre, a tekint=E9lyuralomra =
cs=E1b=EDt=F3 szab=E1lyrendszerek hely=E9be a szolid=E1ris alap=FA =
gondolatcsere =E9s az egy=FCttm=FBk=F6d=E9s elv=E9t =E1ll=EDtja.=94

A Magyar M=FBhely kort=E1rs zen=E9vel foglalkoz=F3 r=E9sz=E9ben Chris =
CUTLER-nek a Plunderphonics-r=F3l =EDrott nagy=EDv=FB tanulm=E1ny=E1t =
k=F6z=F6lj=FCk Cutler finomelemz=E9st ad a plunderphonics eg=E9sz =
k=E9rd=E9sk=F6r=E9r=F5l: a t=F6rt=E9neti bemutat=E1s mellett =
r=E9szletesen kit=E9r az eredetis=E9g, a szerz=F5i jog, a pop, az =
alkalmaz=E1sok k=E9rd=E9s=E9re valamint a gramofon-, a =
magnetofonszalag-technol=F3gi=E1k bemutat=E1s=E1ra, a samplerez=E9s, a =
loopol=E1s, a scratching szerep=E9re is. Kiemeli =96 t=F6bbek k=F6z=F6tt =
=96 John Oswald, Christian Marclay, Richard Trythall, James Tenney, John =
Cage, valamint az egy=FCttesek k=F6z=FCl a The Residents =E9s a Cassiber =
stb. szerep=E9t a modern plunderphonics-ban. Cutler kiemeli, hogy =
=93=C1tsziv=E1rg=E1s, =E1thall=E1s, adopt=E1ci=F3, ozm=F3zis, =
absztrakci=F3, nem tudatos hat=E1s: manaps=E1g ezekkel =EDrhat=F3 le a =
hangokkal v=E9gzett munka. Ezek a felel=F5sek az egykor szil=E1rd =
k=F6rvonal=FA m=FBfajok peremvid=E9kein megfigyelhet=F5 =E1ltal=E1nos =
eszt=E9tikai konvergenci=E1=E9rt =96 valamint a kommersz =E9s a magas =
zenei kult=FAra =E1tj=E1rhat=F3s=E1g=E1=E9rt is. Hangm=FBvek eg=E9sz =
garmad=E1ja van, amelyr=F5l egyszer=FBen =E9rtelmetlen kommersz =E9s =
elit m=FBv=E9szet, m=FBv=E9szi- =E9s popzene viszonylat=E1ban =
besz=E9lni, s=F5t: vannak esetek, amikor a kett=F5 olyan m=E9lyen =
=E1thatja egym=E1st, hogy megk=FCl=F6nb=F6ztet=E9s=FCk egyenl=F5 lenne a =
hangfelv=E9tel m=E9diuma r=E9v=E9n bek=F6vetkezett hangforradalom =
meg=E9rt=E9s=E9nek kudarc=E1val. A plunderphonics =E9ppen a felvett =
anyagoknak ezt a ter=FClet=E9t sz=F3l=EDtja meg, m=E9ghozz=E1 arr=F3l a =
pontr=F3l, ahol a k=F6zkincs =E9s a kort=E1rs hanguniverzum tal=E1lkozik =
a hangr=F6gz=EDt=E9si technika transzform=E1ci=F3s =E9s szervez=F5 =
aspektusaival; ahol a hallgat=E1s =E9s az alkot=E1s, a kritika =E9s a =
teremt=E9s egybeforrnak.=94=20

Alan LAMB szem=E9lyes hang=FA essz=E9j=E9t saj=E1t =
telefondr=F3t-zen=E9j=E9r=F5l =EDrta. K=F6lt=F5i erej=FB =
=F6nvallom=E1s=E1ban a term=E9szeti er=F5k (els=F5sorban az =
id=F5j=E1r=E1s) =E9s a m=FBv=E9szi munka szoros kapcsolat=E1ra =
vil=E1g=EDt r=E1. =93A hang =E9rzelmi =E1llapotot k=F6zvet=EDt: lehet =
val=F3di, amelyet a hang l=E9trehoz=F3ja =E9rz=E9kel, vagy virtu=E1lis, =
amelyet a hang befogad=F3ja. A hangokb=F3l sz=E1rmaz=F3 zene, =
bele=E9rtve a nem hallhat=F3 hangokat is, mint p=E9ld=E1ul az =
id=F5j=E1r=E1s ingadoz=E1sa, val=F3di konstrukci=F3, amely olyan =
=E9rzelmi mint=E1kat kapcsol =F6sszef=FCgg=F5 eg=E9ssz=E9, amelynek a =
jelent=E9se fel=FClm=FAlja a hang =E9rzelmi jelent=E9s=E9t. Ez az =
=E9rzelmek =E9s hat=E1reseteiknek az elemeit szintetiz=E1lja =E9s =
desztill=E1lja, =E9s az =E9let k=FCl=F6nb=F6z=F5 oldalait legink=E1bb a =
halhatatlans=E1g szempontjai szerint jelen=EDti meg =96 =EDgy rengeteg =
=91v=E9ges=92 zene nyert m=E1r halhatatlans=E1got=94 =96 =EDrja Alan =
Lamb.------=_NextPart_001_000E_01C1E5EF.8FC3C1C0
Content-Type: text/html;
	charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1250">
<META content=3D"MSHTML 5.50.4134.100" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff><FONT size=3D2>
<DIV><FONT size=3D3><STRONG>Megjelent, s napokon bel=FCl a =
k=F6nyvesboltokban kaphat=F3=20
lesz a Magyar M=FBhely 120. sz=E1ma</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=3D3><STRONG>A tartalomb=F3l:</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Tandori Dezs=F5, Kiss Mirella, Turczi Istv=E1n, =
Doki, Vit=E9z Gy=F6rgy=20
versei</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Gyukics G=E1bor K=E9pkeretvers</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Pet=F5 Barna Dilemma I=96II.</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Faludi =C1d=E1m m=FBvei</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>G=E9czi J=E1nos: K=F6z=E9pkori k=E9pversek =
fel=FCl=EDr=E1sa</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Dick Higgins: A mozgalmak ellen</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Dick Higgins: Metadr=E1m=E1k</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Michel Giroud: A s=E9ma, mint a fluxusm=FBv=E9szet =
(1960=961970) =FAj=20
kifejez=E9si form=E1ja =96 el=F5k=E9pek =E9s ut=F3hat=E1sok =
38</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>S=F5r=E9s Zsolt tal=E1lt sz=F6vege</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Chris Cutler: Lopof=F3nia</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D3>Alan Lamb: A dr=F3tok zen=E9lnek, =E9n hallgatom =
=F5ket=85</FONT></DIV>
<P><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT face=3DArial><IMG alt=3D"" hspace=3D0=20
src=3D"cid:000c01c1e5de$cc196000$90f46cd4@sxs1" align=3Dbaseline=20
border=3D0></FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>A Magyar M=FBhely 120. sz=E1m=E1nak irodalmi r=E9sz=E9ben TANDORI =
Dezs=F5, KISS Mirella,=20
GYUKICS G=E1bor, TURCZI Istv=E1n, DOKI, VIT=C9Z Gy=F6rgy =E9s FALUDI =
=C1d=E1m verseib=F5l,=20
sz=F6vegm=FBveib=F5l =E9s vizu=E1lis k=F6ltem=E9nyeib=F5l k=F6zl=FCnk =
v=E1logat=E1st, amelyet S=D5R=C9S=20
Zsolt tal=E1lt sz=F6veg=E9vel eg=E9sz=EDtett=FCnk ki. </P>
<P align=3Djustify>G=C9CZI J=E1nos essz=E9j=E9ben a k=F6z=E9pkori =
k=E9pversek =93fel=FCl=EDr=E1s=E1nak=94,=20
mint leg=FAjabb konceptu=E1lis m=FBv=E9szeti tev=E9kenys=E9g=E9nek a =
h=E1tter=E9r=F5l =EDr. G=E9czi=20
kiemeli, hogy =93A vil=E1g egys=E9gess=E9g=E9t annak bels=F5 =
homogenit=E1sa jelenti.=20
Skolasztikus szerzetes-szerz=F5ink k=E9pverseiben egyre m=E1sra t=FBntek =
fel az isteni=20
eredet=FB nyelvre utal=F3 jelek =96 melyek k=E9pek voltak, s melyek =
l=E9trehoz=F3juknak az=20
=F6r=F6kk=E9val=F3s=E1got =EDg=E9rt=E9k. A mai szerz=F5nek erre a hitre =
nincs es=E9lye. Csup=E1n abban=20
b=EDzik, hogy neki is siker=FClt egy olyan elj=E1r=E1st haszn=E1lnia =96 =
a f=E9nym=E1sol=F3g=E9ppel=20
t=F6rt=E9n=F5 elcs=FAsztat=E1st =96, amellyel k=E9pes volt a sz=E1m=E1ra =
=E9rt=E9kes hagyom=E1ny=20
egys=E9gess=E9g=E9t hangs=FAlyozni =E9s megmutatni.=94 </P>
<P align=3Djustify>Lapunk k=E9pz=F5m=FBv=E9szeti r=E9sz=E9ben PET=D5 =
Barna sz=F6veges-vizu=E1lis=20
m=FBv=E9t k=F6z=F6lj=FCk.</P>
<P align=3Djustify>Lapunknak a fluxusm=FBv=E9szettel foglalkoz=F3 =
r=E9sz=E9ben Dick HIGGINS=20
essz=E9j=E9t =E9s n=E9h=E1ny, =93minim=E1lis emocion=E1lis vagy =
narrat=EDv =E1ll=EDt=E1sokb=F3l =E1ll=F3=94=20
metadr=E1m=E1j=E1t k=F6z=F6lj=FCk. A n=E9h=E1ny =E9ve elhunyt =
m=FBv=E9sz, teoretikus =E9s=20
m=FBv=E9szetszervez=F5 =93A mozgalmak ellen=94 c=EDm=FB, 1967-ben =
sz=FCletett =EDr=E1s=E1ban kifejti,=20
hogy =93h=FAsz =E9ven bel=FCl a pop-art terminus lesz az =E1ltal=E1nos =
elnevez=E9s=E9v=E9=20
tulajdonk=E9ppen mindazon manaps=E1g k=E9sz=FCl=F5 m=FBveknek, amelyek =
felismerhet=F5en =E9s=20
t=E1rgyszer=FBen a mindennapi =E9letb=F5l vett anyagokat haszn=E1lnak =
fel, =E9s minden ilyen=20
festm=E9nyt, szobrot, happeninget, konkr=E9t verset, koll=E1zszen=E9t, =
hangverset,=20
objekt-verset pop-artk=E9nt emlegetnek majd. A kis mozgalmak =
ill=FAzi=F3ja el fog=20
t=FBnni a korszak minden =E1tfog=F3 formanyelv=E9ben, =E9s a =
m=FBv=E9szek k=F6zti k=FCl=F6nbs=E9geket=20
nem t=EDpus-, hanem egy=E9ni k=FCl=F6nbs=E9geknek tekintik majd.=94 =
Michel GIROUD r=F6videbb=20
ismertet=E9s=E9ben a =93s=E9m=E1r=F3l=94, mint az 1960=961970 =
k=F6z=F6tti fluxusm=FBv=E9szet =FAj=20
kifejez=E9si form=E1j=E1r=F3l =E9rtekezik mind az el=F5k=E9pek =
(Marinetti, a futurizmus =E9s a=20
dadaista-konstruktivista =93robban=E1s=94) mind pedig az ut=F3hat=E1sok =
(a voltak=E9ppeni=20
fluxus) tekintet=E9ben. =93Az alapvet=F5 elv a DO IT elve lesz, a =
k=F6vetkezm=E9ny pedig=20
sz=FCks=E9gszer=FBen a t=E1rsadalom glob=E1lis felbolydul=E1sa, minthogy =
a magas m=FBv=E9szet =E9s=20
az alacsony m=FBv=E9szet k=F6z=F6tti megk=FCl=F6nb=F6ztet=E9s =
=E9rv=E9ny=E9t veszti. A s=E9m=E1k =E1ltal=E1nos=20
t=E9rh=F3d=EDt=E1sa (a tervrajzok, a diagrammok, a haszn=E1lati =
utas=EDt=E1sok, az elvek =E9s a=20
defin=EDci=F3k megjelen=E9se) =E9pp=FAgy =E1talak=EDtja a m=FBv=E9szeti =
oktat=E1st mint az alkot=E1s=20
folyamat=E1t, =FAjra=EDrja a t=E1rsadalmi j=E1t=E9kszab=E1lyokat =E9s a =
vissza=E9l=E9sre, a=20
tekint=E9lyuralomra cs=E1b=EDt=F3 szab=E1lyrendszerek hely=E9be a =
szolid=E1ris alap=FA=20
gondolatcsere =E9s az egy=FCttm=FBk=F6d=E9s elv=E9t =E1ll=EDtja.=94</P>
<P align=3Djustify>A Magyar M=FBhely kort=E1rs zen=E9vel foglalkoz=F3 =
r=E9sz=E9ben Chris=20
CUTLER-nek a Plunderphonics-r=F3l =EDrott nagy=EDv=FB tanulm=E1ny=E1t =
k=F6z=F6lj=FCk Cutler=20
finomelemz=E9st ad a plunderphonics eg=E9sz k=E9rd=E9sk=F6r=E9r=F5l: a =
t=F6rt=E9neti bemutat=E1s=20
mellett r=E9szletesen kit=E9r az eredetis=E9g, a szerz=F5i jog, a pop, =
az alkalmaz=E1sok=20
k=E9rd=E9s=E9re valamint a gramofon-, a =
magnetofonszalag-technol=F3gi=E1k bemutat=E1s=E1ra, a=20
samplerez=E9s, a loopol=E1s, a scratching szerep=E9re is. Kiemeli =96 =
t=F6bbek k=F6z=F6tt =96=20
John Oswald, Christian Marclay, Richard Trythall, James Tenney, John =
Cage,=20
valamint az egy=FCttesek k=F6z=FCl a The Residents =E9s a Cassiber stb. =
szerep=E9t a=20
modern plunderphonics-ban. Cutler kiemeli, hogy =93=C1tsziv=E1rg=E1s, =
=E1thall=E1s,=20
adopt=E1ci=F3, ozm=F3zis, absztrakci=F3, nem tudatos hat=E1s: manaps=E1g =
ezekkel =EDrhat=F3 le a=20
hangokkal v=E9gzett munka. Ezek a felel=F5sek az egykor szil=E1rd =
k=F6rvonal=FA m=FBfajok=20
peremvid=E9kein megfigyelhet=F5 =E1ltal=E1nos eszt=E9tikai =
konvergenci=E1=E9rt =96 valamint a=20
kommersz =E9s a magas zenei kult=FAra =E1tj=E1rhat=F3s=E1g=E1=E9rt is. =
Hangm=FBvek eg=E9sz garmad=E1ja=20
van, amelyr=F5l egyszer=FBen =E9rtelmetlen kommersz =E9s elit =
m=FBv=E9szet, m=FBv=E9szi- =E9s=20
popzene viszonylat=E1ban besz=E9lni, s=F5t: vannak esetek, amikor a =
kett=F5 olyan m=E9lyen=20
=E1thatja egym=E1st, hogy megk=FCl=F6nb=F6ztet=E9s=FCk egyenl=F5 lenne a =
hangfelv=E9tel m=E9diuma=20
r=E9v=E9n bek=F6vetkezett hangforradalom meg=E9rt=E9s=E9nek =
kudarc=E1val. A plunderphonics=20
=E9ppen a felvett anyagoknak ezt a ter=FClet=E9t sz=F3l=EDtja meg, =
m=E9ghozz=E1 arr=F3l a=20
pontr=F3l, ahol a k=F6zkincs =E9s a kort=E1rs hanguniverzum tal=E1lkozik =
a hangr=F6gz=EDt=E9si=20
technika transzform=E1ci=F3s =E9s szervez=F5 aspektusaival; ahol a =
hallgat=E1s =E9s az=20
alkot=E1s, a kritika =E9s a teremt=E9s egybeforrnak.=94 </P>
<P align=3Djustify>Alan LAMB szem=E9lyes hang=FA essz=E9j=E9t saj=E1t =
telefondr=F3t-zen=E9j=E9r=F5l=20
=EDrta. K=F6lt=F5i erej=FB =F6nvallom=E1s=E1ban a term=E9szeti er=F5k =
(els=F5sorban az id=F5j=E1r=E1s) =E9s=20
a m=FBv=E9szi munka szoros kapcsolat=E1ra vil=E1g=EDt r=E1. =93A hang =
=E9rzelmi =E1llapotot=20
k=F6zvet=EDt: lehet val=F3di, amelyet a hang l=E9trehoz=F3ja =
=E9rz=E9kel, vagy virtu=E1lis,=20
amelyet a hang befogad=F3ja. A hangokb=F3l sz=E1rmaz=F3 zene, =
bele=E9rtve a nem hallhat=F3=20
hangokat is, mint p=E9ld=E1ul az id=F5j=E1r=E1s ingadoz=E1sa, val=F3di =
konstrukci=F3, amely=20
olyan =E9rzelmi mint=E1kat kapcsol =F6sszef=FCgg=F5 eg=E9ssz=E9, =
amelynek a jelent=E9se=20
fel=FClm=FAlja a hang =E9rzelmi jelent=E9s=E9t. Ez az =E9rzelmek =E9s =
hat=E1reseteiknek az=20
elemeit szintetiz=E1lja =E9s desztill=E1lja, =E9s az =E9let =
k=FCl=F6nb=F6z=F5 oldalait legink=E1bb a=20
halhatatlans=E1g szempontjai szerint jelen=EDti meg =96 =EDgy rengeteg =
=91v=E9ges=92 zene=20
nyert m=E1r halhatatlans=E1got=94 =96 =EDrja Alan Lamb.</P></FONT>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_001_000E_01C1E5EF.8FC3C1C0--

------=_NextPart_000_000D_01C1E5EF.8FC3C1C0
Content-Type: image/jpeg;
	name="fedel.jpg"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <000c01c1e5de$cc196000$90f46cd4@sxs1>

/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7RNaUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA
AgBIAAAAAQACOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAeDhCSU0D8wAAAAAACAAAAAAAAAAAOEJJTQQKAAAAAAAB
AAA4QklNJxAAAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1AAAAAABIAC9mZgABAGxmZgAGAAAAAAABAC9m
ZgABAKGZmgAGAAAAAAABADIAAAABAFoAAAAGAAAAAAABADUAAAABAC0AAAAGAAAAAAABOEJJTQP4
AAAAAABwAAD/////////////////////////////A+gAAAAA////////////////////////////
/wPoAAAAAP////////////////////////////8D6AAAAAD/////////////////////////////
A+gAADhCSU0ECAAAAAAAEAAAAAEAAAJAAAACQAAAAAA4QklNBBQAAAAAAAQAAAAMOEJJTQQMAAAA
ABHJAAAAAQAAAGEAAABwAAABJAAAf8AAABGtABgAAf/Y/+AAEEpGSUYAAQIBAEgASAAA/+4ADkFk
b2JlAGSAAAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwM
DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAcABhAwEiAAIRAQMRAf/dAAQAB//E
AT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcI
CQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMH
JZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaG
lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEU
obFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSF
tJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQACEQMRAD8A5MtbIbJjufAx
O5sHalyT48DidBw4e3cn9rXROrf3e5H0t39RM4mYPEfSERHjpG7+wqr02g+3p+FqiIBYJn3xrMe5
M7QBx51MHWdPzk+jneRE7ZkDwH8r/OSB39j4diSf3dwDfo/1kkaHTvpH6KDoAkjcyD5RHtbtSO8w
HSJA1kfm/vD85J2wyIkxMx/V3T/aapAOAMDyiND4e4/1v3kkgHazQ7f90sJDjOoElx5JBITfm7YE
CdRodx7SN3+f+ekQ0g6bfFon+P5qT9hL5kSACT+8Piko6Dcdf5f81ctgEOPGgbMDUe3/AMyTEazG
ukRoO0A6f5qRns7cTHJk6fu6fmpvOJB5dJPP539n6KSj4LwTMmWyZEHiRu0dL2pmktMgbfEkwDHu
+mf5W36CczJ3QD9Fp4AiEnENf7jBMbpmD35/N/dSQe+1H+XzMJf4D/NP/kkk/pDz+8pIreGX8i//
0OUDjyIa2ZbIGh+j/wB9TbX+7ksaQHED2hzgTVLvzd35iQdLjZtcYiDyCfzVbwsuimuyi5r34+S9
oyKxAD62ts+i73bHfaPQcz/riqvSSkQARctf62sfla5qcCWGp+5jfUdLSS1sCz1HbR+jZs2e9O2j
IdU+zY41Vhxc9ohukF/v+j7W/wDbStV9WIsdmOJfkZBZ6wafTYa2t22s3a76rLf0fp/6KmtV7G4j
62kWOeKK311Mc0kktL341jXM3enVZ6v6Wvd+jsTuEXV2sGSRF8NfQn01/wA71MG1uAcXBx2vDTLS
IdJ/RnT22e2z2fTSZjZDydlb3GsNa9oBLm+Tvb7fou+krLuotffj3WN32Y9ZLmu9ofcBsptsj+cd
6TMbfd/wCJV1DHDzbtc+670DYHS8+pTva65r91fqWbDVke72WXfzqFaXaeOW3DtppxHr/KTQbucH
PrBc1ol9oEgCdm9zv8HX7vz/AGKTabdrjHpVhvqBzgQyTu2Bm1r3P9WwenU76Hqf9uI2HlV477fp
Pruiq1kbd7CSLvY7b73VO3s/4VTvy2ZDbaXDYDU2isEEhrKrHvrrIb/wBrZvZ/hkqCjKXQHW/UPE
NWxlnqurHvG4sbAJDiPb7ePzT7Pz/wCbT+jcdlm0tbZLq3akOgFw27R+6x7v+LVluXQy2pwaLK2X
Ou32MO4MIY2pwa1385tp+g/+bUW5FItxrCP5isVvdtcXzscxzmu+jZW3d7NiPCO4UJyoGibroWuK
3vFbRW5xu/mwGkhxBj9Ht+k1v+E2f9cUP3XzoJdpqSP3vd+6j1ZBpw8jHD5rtgNLR3I25Oxzy30f
Xo/R2bG/pdmxAa8EnUwSTHMx8P3k2tEg2Ten7vQ+f8v9Yttr8R/0v/IJInu/d/6QSSv+Vr/aHYf4
kn//0eT2kaRxoQeBGrW7k+3awAz7okgan976X5qYBpABgSI/Hv8AS/qp4aQS7WdXT4Rr/wCdKq9M
AOg6UNdlAkbddTHmTI/eTNBiRqQNWHSY/e2f62JDUh/5xn4x+84J2+6JZ23azH9b6If9L91JQ1r8
P4rGAJdwfOP5X0nD/pp9sgmBpGs6kf8ARUd2g0J0gaDj81p12pwTvG5wLpkzwSBt/MSQCOvWh0pc
74Jjc/ggj2mB4SlqS0QOIEt0148GpoBBEa8ye4ScSS4gakanyJ44/PSSfr/L/ulFrQGASZ0BJjUg
bvbr7NFHcYAB41a2STzIA3Ru+l+epO8wYnXuDp7Xn3e7amG2dQCTLZjjX89rvzfcktN3ppa+hPcH
T3CCNR8v3ktYDgPHUCY193+akWlogHXiYgiP81J8b90bh28SB7Ukm9b+v1X2O/dH3D/yKSF+h/fd
/mpI1/Kijjj4f+GRf//S5MOc4At5MAATJ2pNIPu9pI+kBoCPzP7SeXSHNMuA0dGvbjlRkE9vZ9EA
xrHI/rKq9MSR1XJYRuADmntpx9Hv+6kRsJ2+YAJklqRBJHLGzO13In5fyf3Fp9D6OOpWeteC3CY7
YfTJYbbAB+r0vO/95v2m3/A1/wDDWIE0FsjWv6X6P70j/UR9P6Rk57DcCyrFBg5N0hpMDfXTVSH2
5FjWnf8Aovof4aytaHUegdOwOnWZLLLsl9G17i8tYxzXH0pqqqNlzHsefU/Sut/RKzX1tvUrK7hi
h2AWmprwdo/Rs9lOFjOYyllbdj/V/SfqmH+kzL8f+aT9RZ1CzpYDzjdPZlu/RW5d7Ky5jHstdd+k
9N+Xu/RMo+y1WY/85d61nrVICGSRoDzYDzWLhEzPrQFfN/c4vXl/v/I0eldN6VnYNmTlNuod6ja2
Nqf9EANcbN+Q17LPdaytrP8AjFX6j0LKxGPyW2facesE3EAstYNJ+04w3+k337fUqsyK/f8ApFpd
DoyhVbhY92Fmuk3V01XssscWtHrVnHb6WV79n6N9ONkf4Wj0/oWV22ZT35FV2Mx9b/Tn2TZYxrB6
bLcRlDXsymtuY9mVX/Sqrf6T/hfTPt5InUHXa/8Ao8X7yY8zimCRk9UfmFaduLg/Rh+nOcf8N5AG
HDcdw0dodxj81uv+emO4mZmRzoD/AFv63u962+r9Nrup/a+GyWPb6mXTtczQkNfmVVWN/R0WP/nc
b6GL/Pf0e39DiDUD5lpEjU+2P5SPexRGhB6HszRkJAUfHQ8X14v3f3VCS4u0cY4HO06kyf3koIB0
I7EDmD7nAH8xqXmB7tI0EyPd7R+6nO50bAT+7E9vdpu+l7kl38vtXn/gW/5zf70lCW+P+v8AmpJV
4fmriHf/ANJ/94//0+U2gafvfvT8R9LakC4NBnVogAczO36J+KYsjSG7p4P+d3TBrQdBDeCCO/G7
2lVXprIO3h5f+irsrc8tFbS1xgHSdsfSf/Vb9J67QOxcettdDXfZqqjTRYWPdXbWfc7IY9jH0vfm
bvtO9n6T3+n/AKNcth9Pz82u37HQ6xwLWFoEbQ4O3fS2/wBX3fvq3j/VrqlIdPUacVsbS1lltlZb
7a6/dib/AFHte2r6Hp/pEyRB0J2Y5GQmOGPHp/0v0gGz1zPybM/Hwt/2e/J2CzIcDNFRLvRxttm3
0H3uZ9pdju9P1vVxabf0SuVW14z2kWenlncy+6xxORYId7szLtb69lm78/Z/wfpV0rnXfV1zep1Y
Nuw25BDG5O4vqLXF7fV91fu9zPT/AEnqX+pV+k/TLao6IfQBb1TOayNrS122Q072Oh17Ntbfa31f
8EnGY4I4/wBEfogfPI/pS1YoQmJzymMDI6CUif1UK+SPok3LHVXxXY9uXWI9FtrDfrIMPZs/6eP6
VvqfzdiyLMv9n9efg3XWNZkhtx+1PO6i9wlvq3v/AElLnsrqpste6t/2TIp+0f0WtXL+ihza/U6t
1F8newb3uaDrp7rtzGt22f8AW/5tYtvQn42ZTh47xlOyBWamu9rnB7ntc2130qvd62+3+Yuq/wCN
SjMRExrUwQYEcMb/AHv70P0UZIZZHHMRgDA8QyxJMvT+j8uL0T/Tetyra2MFpZYG1+4+pjuO1pb6
d32j1msqfW/d6du+3031/wCEXG5DKGZD/sx34kudS+ZGwGNof7t3pP8A0O/d/wCfFdu+qHpbXu6i
x91bRvLmWOrJEV1tLYLtn+j9v/baE36v5+Fhve99NlVMurdQ4GQ07ch/px6zdn79v+jTY8IG/wCD
JCWYyjxw4Y6ji/52rSBI1EAuMQDwD39xSO5x7bZh3lpKTRtgt001AjUFO7YASx0uPh4c9w1yezVp
qa8GEH/hPuKSUt/db97kkVn1j/zn/9Tkw4g+o0gkAF2kwRpHu930k75bDZjXQca/D+T7k3A526ci
Sf7RS5ZoeRtbr38p/ktVV6Yagjvr/wB9/jPTdNY8dHxqQxz2uYb3U6AOsuI2P90V/wAy2j8/6Ff/
AAqO61lTAa2sDmDZXZZcWkR9J22mq3e3d/Ofn/4O5YdnVnBhFTacltbAyh91djTsY1tddb/TsZS7
a3/CX0et/gvUs9irHqHU3BzG2VVyCQzHqZWSB/w9DMfIczT6FliaB1IB8+L/ALnhWcUyBGImO9GE
YSveQnw5uLjd/qb8C3BtNrfUqxRY6p9e521xh9GN6n8z+sbK/wBDv9T17PtFf6L1fVoftmt+0h32
h8EuINjLHbQ0/rHoesyy3a722Ox/XtWT6jS2DU208OfZucZ3F43e703fubnf9cUxm5m5zxca/U1f
XUCxsT+c2kVV/wCYh7Y7lInl4jpEDpZ9cP3/ANZ+lxOpd1R3qS+ouLtff617ddfUfW4Y2O7ZH+H9
Sr1P51G6Jl41ovvb6zupXbmWbh6uQK3s/n3YpHqXsvZY9r7dlvof8H/PPwz61zHkl1rK2ix7XOMA
T9Lbud9Hd7NqTceyxhuDWvBa86uEhrT+kt+ztdub6T3bv5r02f8AFpcArUonKdiuHT971S4P3Hqb
cikF/oPoHDXV2h1T5jY/eZsbu3/QZ6H/ABiVVnq+x+yoWg1EseH7hYHUONjixn0G2fplzjD1TGr+
1NvvZWRv3C1wG17vTqtfRW5rfSd6fpeo6n01OzrXV3PduyWbSHCfQoFgDhDdtno7va1v7/8AOI1p
VD+9/vKEpCzRkD+h7kZfN/fh6f8AwxptDtzmQC8bmuaZgFh925jv6v6ROIkOcfcYkT7vh9H81Pea
3WuLA/Y6DNh3OL4b6jrHbnO3Pfueoe3dO0DSB2EiGpy4E9d+vT60y3WeA/zh/wCRST7h++fvH9yS
H0XWf35f81//1eTBcI3Og95J5P57wPd/aS59wgAwDGugG33mE+glvYSZbJ93/nSbVpb+/JM6SD3O
vtVV6bz6favJIBjsYEEHv4/9TtSmDqBAnc3tz9E/yvckHHs7aCJiJggc+/2tTQ5rd40j6MRMTxHu
c9v9ZBXl9vku7QFjSCNAGjj+1Hw+gmcAZA76/L5J2tiGzJAiddO7vyqDhA2nUfu/k8PciESOlkeG
/wCH/ObGLbVUMkOfO+hzGiD7nOcyK/Z+9/KU2+i3GscH1tyX7gQ7cC1hEOFTWNe2y7J/efZ+gr/R
/wCEVVxBcY1eDofGfP6Pv3bfclAjQBokgNILh8nfupUjU6eLdtspduu9YbrcdmM2gTvY8BlL/V/M
9Bno+pvZ/O+r/pPUVL6I0JBBGp5IHt27UjoAB7oOhAB8vbCQ1JggkanTXQ/D6SkjMDcXoB/V/wAJ
jljJ0BqyZX+nG/3DH/uFxpBjcSNe/fmBt8U7ZhoEnxJM8/R0CaQXSPpA6xrrr/nemmJ2s3aQNDEw
Rz7o/OTckuKVjw33K7FHgjROgs6fLEfNor0v9f8AUJKe+/8Adb/r/aSTLPh9rJwQ7H7H/9kAOEJJ
TQQGAAAAAAAHAAYAAAABAQD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdCIFhZ
WiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADT
LUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFjcHJ0
AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAAABRn
WFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAADTAAA
AIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJDAAAE
PAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5OCBI
ZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAA
AAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAAAA+E
AAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBodHRw
Oi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS
R0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNS
R0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29u
ZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRp
dGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAAABOk
/gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAAAAAB
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAKAA8A
FAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUAmgCf
AKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEyATgB
PgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMCDAIU
Ah0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMhAy0D
OANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4EjASa
BKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3BkgG
WQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDIIRgha
CG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqYCq4K
xQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUANWg10
DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBhEH4Q
mxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT5RQG
FCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReuF9IX
9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9ocAhwq
HFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCYIMQg
8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZclxyX3
JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2K2kr
nSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIxSjGC
Mbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDecN9c4
FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+oD7g
PyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXeRiJG
Z0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN3E4l
Tm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYPVlxW
qVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1fD19h
X7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/aJZo
7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfByS3Km
cwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyBfOF9
QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuHn4gE
iGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLjk02T
tpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6fHZ+L
n/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1q+ms
XKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm40blK
ucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZGxsPH
Qce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnUy9VO
1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj4+vk
c+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozzGfOn
9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////7gAOQWRvYmUAZEAA
AAAB/9sAhAACAgICAgICAgICAwICAgMEAwICAwQFBAQEBAQFBgUFBQUFBQYGBwcIBwcGCQkKCgkJ
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMAQMDAwUEBQkGBgkNCgkKDQ8ODg4ODw8MDAwMDA8PDAwMDAwMDwwMDAwM
DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCAEGAOMDAREAAhEBAxEB/90ABAAd/8QBogAAAAcB
AQEBAQAAAAAAAAAABAUDAgYBAAcICQoLAQACAgMBAQEBAQAAAAAAAAABAAIDBAUGBwgJCgsQAAIB
AwMCBAIGBwMEAgYCcwECAxEEAAUhEjFBUQYTYSJxgRQykaEHFbFCI8FS0eEzFmLwJHKC8SVDNFOS
orJjc8I1RCeTo7M2F1RkdMPS4ggmgwkKGBmElEVGpLRW01UoGvLj88TU5PRldYWVpbXF1eX1ZnaG
lqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4KTlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6
ytrq+hEAAgIBAgMFBQQFBgQIAwNtAQACEQMEIRIxQQVRE2EiBnGBkTKhsfAUwdHhI0IVUmJy8TMk
NEOCFpJTJaJjssIHc9I14kSDF1STCAkKGBkmNkUaJ2R0VTfyo7PDKCnT4/OElKS0xNTk9GV1hZWl
tcXV5fVGVmZ2hpamtsbW5vZHV2d3h5ent8fX5/c4SFhoeIiYqLjI2Oj4OUlZaXmJmam5ydnp+So6
SlpqeoqaqrrK2ur6/9oADAMBAAIRAxEAPwD5420bmRZrV7mS5aN44zEwIVZyTGXfiPUDMwrvWoHy
HKSO1Sqr+7nt02fp/RYTGQy4TM5CCIkVtGdmEjKhxgyI4vUTYBvoKIgkS/a7uzcmRUk+qRigkeAF
QqK4J7FthSn3YfVceEVz37r/ABSNRHHkjl8fJxmVS4ANpSxgxAhGW9n1S2233A5K1kL01drCK4W7
hlS4muCrhUcqYyTyCoAeSrTxyGQw/nEURVfb7/Nu0uPOZDjgJRyRkJmZB22MTz4Yi+KMKBO/Tdbb
WsT2sE9leyoshZ7mzLlUjkrwdhGoLMrLVSV6ftYZzIkRKI8j5c+fTv3+DDT6OEsQyYJyETZlDiqA
IPDL0gGRBHFHY1H+ICljSQicR3CXFtPefEJIJUaSREIK+pIzMVFF22AP0YeE1Yogd42+A+O/Vhkn
jx5vDlGcMmTe4yBkYg2LmSTHaPdGJF9ysum2lnaS3EtpdwNEriaeNkCFCwHFztUM1R45A5pTlwgg
3+Nm3H2bp9Nj48kJw4buQIox2sSO20jYH8XTvRCafFPep6rxSA2rokqNQSRVZkcsvJVUBFUrSu30
5DxTGOwPP7fsPW7cjFoY5dTZ4ZVAxBB+qJJINi4iPpETHhJ2+KySGa5dLaOaDU54nQ6rBbeqCevE
hqH7Cg1A+yfHJRkI7kGI/huvxv39WuZyagjGDHKYGIyiHHG+dEH+iOcRtGRvklslwEuGimiB9K8M
jhypn5SBRwq1FJpUgEV69CMuELFjqPhte7gZtWMWWcDVDJe9cfFIR9J4qjI1xHf1UDykF1s+n6Ze
3Xox2a/WLlgyzOzxpDXiSKjkygVLVX5YJjJlgLvYdOZP3fa1YJabszLlMY4ryTIoyJAgdiariMQL
MrHPcDmr3VpJFFd3Mdv9aj1GUyrqcSl4iJDRmQiME1FaHjTwyOPICREmjEcuu3fv+n3udqNOBiyZ
IgSGaXFxgGUd/qlGocV0DRqqI4UU2qSw20Mls7NqsDc7KCReTRFSVb01U/b41HSnGp65DwAZES+k
8/P3+V18XN1Xahx4YZI+rPdwiRco7mJ4QD/ecHFuNuEWd117dLLqPHTS013cWtEnEacZ5pW5SxGU
0qEUtViO2/TI44VD17AHvOwHI15mtmOt1h/M8OmszMNpVH1ykblDj68EOKzXTcmtwLz3/wBbkuby
xCajPIYlNxApLqiKo+ahk3J6EmlMujGHDUZekC9j+O9wI5swz5M2XFWWR4Rxwv0iIAO31REoi5Gj
EkkcIOywa7a8ilvvTLXcoYpaIgnjrGp+yAwRmLbhuymmwyJEeCo9B15c/t+He3wy5pZ4yz8J4yDU
Ijjj6R0FgSlZ4hM8oGtgFOxlsVmnh5pcxXMZgt5p4uXqJGGLpGVJCHnRieW+wpvhyiZAPKtyAftP
ft5d5atFlwHKQJeJGQ4YkxviELMoxI2ieOpE8VH0xrfZ99EYXt1v1YMvE29vOtFtl5lh6Qq5YFRT
fpU+GDEbB4fjX8W3XlX7G/Vafw5ROoNkEGMSB+79RPpHqMvSKvpxnupPJbNZPRhFlYNNC7SgyuTA
sjkrwDcwGZGADMCSFpmKMnM3Kj3Df38tr6Dvdrm0/iyjEY8cpQJkOK+GMiaom6PCaEpC5CIFsda3
m+sLGt1HBp1YzI5i6x8yJY1lZfUeMMHY12pWpzMExV0TLfr16GuQPIPOS0uSOQHijHD6SfSN43+8
gMkhxzxiQnM3sRYMhsqtd6hMLi3jgb6hOa2ttEI0ZDFUKRVR1Y/EAK9PHBwQFEn1Dmd+v42c6WfV
5jKMIkY5H0xiIxIERsQTEHeX1RABoxrmbXa3uWgvRfGKOK69KNbsHjAjLSqSCNQFbkeJr8Q7chkO
OPEOG7F7dfhfMVv3d9MsuHPOGSOo4QJ8IEuUBtylwgCMuI8J34/5plEONtazx2Vpb28czzyAMlqF
jdSigzSAdJCeW+1eIDDrjxyiTImq79+fIeX69mOTHjIx4McIm5AVComwBxzr+PY70BKgJxqyljRy
+lKrQpBHctHDFcUMqRjb4eak8VIFdwSe/jl4kLBBut+7+1108cjjkBDhM+GAIuUYgdOKJPDEjf1R
MjzJNgpzNK8ggt4b79HNHMGRUkR4UILq8ygUO4XoRSrb9RmLGNXIxux5g9KH47vJ22fMZGOMZBim
JbASBiNzxTob1IDkasyBkfUEEb6WC5sjMESbTHEVpqcR9ERFxzAbkWjXqS3wmvbLvBBiQOUuYO9/
p9zi5NTLFmhHNXHhIjHJH0CPEOICXETAbE8VRPF07lsMEU4nulEF26wTh0lYrFGY2jI+HYcmLsAD
vTxOMpGNR3G45czz+zYWjFihmJmOGZ4JipGogxMdpRO3FIykAJb99k2h20+K1SBbuQxXV0kYuzJx
Miq8isCVq1WCue/hsN8mMpnfDuBdd2w+7ZxvyMcMIDISMk6E7+oesVt6rkIyPXkQOHmE1stRup3s
rpbdLXS9IEjRwrGXdXQlRI0ZNSCBUfFtQ+G+PkwxiJRu5Sry+F/i3YaTX5sxjk4RHBh4qFXISia4
pRPPazHf00b5UQfoWvCvG14cuNaQ/wB/zp6tOnLl9Heldst45X1+3lXL5f2sfB01f5Lh4q5Y/rv+
8rv49q+m/Vw3s//Q8BSSX0Yh06fSkh+Ivp8DKW9GONS6+qse3I05E1O1KimccBA3MS9/mTttfTo/
VeXJmJjgyYBD1GWOO/pEQTETjHbi2MufKhIcJS5GMl1CYp4hcSzJF6Tfu4nJ2X1AvKgo3RabHptl
x2ibBoA+Z+H7e5xsMonLGcJgzJ4TuYwJ/h464u/lGtpchSOv5jO9/B68aiULD6V0no25aMKgZGBo
5Vo/gqte5plWKPCImjtvtud9/hz339zbrdQc3iYwQLIiRMcOOxQ4oy5TMTH92JC+p4VrQSqvpQzR
3EsxZGu2AFw6zchKyAAhmSleSnp74RIcyCAOn8O3L4HuP3LLTZMcPDEhOUiRxfTkImDxEAXxSh/O
id48/VsvlsbjUbiGxW4gW2i9aG11K2BCMijmVZx8VQFBWlSOhO+AZY4omVGzRIPPu5cve35NHLW5
I4jKIhHijGcNhXMxkfqBqIMeGyBtI+oLEuRNK091cTSwWc1ZL0w/3ZYsrBBzYFQgDE0JHQkVrhMe
EVECyOV/ftzvZjj1hyZZTyyJjikSZGG0bsER9UhwCIEySCR1IslLrThbzow066uI0lWNbVQFm5tU
+mrfEeJoDwrvXLsnqjXEAa59Pf7/ADdbp+DBLijhyEAiPDVTs78AlZPBsJcBNkyPci7KznuYUhP7
s0L+layvBIsjseHqV5KxASpVenbvlWTIIm/vFiutfPmXI02hnnxxxzuJ3lUJGBiSTw8W5iTUbIF1
06qMtwsUt2JLZEmmDm/061Dvw+NwOYr8JJO5b7I9tsmIEgUdhyJruH425/a1HURxymMkBxm/EhjB
kfqlV93FI7mX0Dnt6UFa24DQSxXFpdvap+9ivEaOKORiCwLuByYHfvUjpTLMk+YIIvu3J+ThabTj
ijkhLHklAVKMxwRhIncGR+og72eIyI5CNJtYTyajaTC81RFSJlht7eUcY4mc1HNEWlCwABFATlGW
IxyHDHnue8+52Wg1UtXgkMuUbVERlHaBlysRA/i2iRwiSDu4poZEsbeKZTYoBdW6tx+ORwjUbein
av0jJ45AjiNb8j7hbj6qMsJGHHGQ4QOKN1uZCPPcCJP1cuo5NXVtf2tu80Qu0EBCWzu1KKQDzVUB
NdhU18PHJQnCUqNb8/1LrtNqtJilkByDhPDE30O91EcXTnZNEXd7C7S1vEhjN56N6beKRVESl5oe
ahmV3MagihB8a7V2yrJOJPpsWfgfdu5HZmkzwgPF4ZmMZAcPqnES9RiZGMb2rzuhd7ll3bn17eb0
/wBG3kU0kr287P65hV1VzQgp9mpavUZLHPYj6gRzHK628/d5o1mAyyQyRicWQSlL12J+GCBOhvA+
m+Myu4t2tvJDDLcwTxyJFIpeQAmNHqGoqJwD/a6J/knbpgnIEiJB3/HW6+PmuixeHjMsUwYgjilu
YRld1wxEeL6v4O+J23Vrm74yLezwC709nVI/WJV5ZBGT+9Uk0p9pegO1BTIwx2OEGpeXQX0+4uTq
dYBeXIBPFxULNTkeEy9cT0A9ceV7UK5hVtpIriS71AzRXd0/O2uYYgsD+oQojWMA8XBJ5Arv0pvX
LDMGPDCiBzBO+3W+74/c4ePBLFllkzykJzJ4ZxiBAiW0YRhvwzBvi4omySCPVaOS39a4hWBWey9U
281jcGNbcRBVZRE6gFg5VqKd/wBeVGVA3zq7F3fmOlbbuXDTE5ogAyxWYShLhjDh4RICEogGUT6v
SRZo2NrbtbddOvIknFslnISkpMhEzCRQTGGrQo1R8W2434nBOZyRNXfu29/v8u49QnTYfyueIkIR
x7gmyJHiF8N3RiRXq29Ud6lyfc/WI0k062vJZJ7sEXlseD+kK7DkpIDH4VNetKCncQonjIFDkd9/
xvXvZajDkN4MeUmWQeuNA8A94JAkfTE3d8Joxs2BZbiQ39o4FpFZcWkujOOEPplk4x0QsSzEr1+y
BloIHDIbk9K59d9+g397izhlyTnj+jHAfVxisYjxCo+myZSJhz+mIU/Ujna4s7O6eR72MBmmYejH
KHHMpISKbKAa7gHtkqMQJSFUenMiuo+LCM/GOTFgyyPiR34v7uMgRxES9Juo1L+KIkKrYKU8lhHA
0d1brJIsxez1KRmidOaAU9NiwIUjbrXpsTXDATJuJ6bjn9rTmOGOMnKImQkeDJKRBjIgenhN2I1t
zvcbSNpglgCtp6bpHM8zQXFqw9EGcsGRpSVFV4EEfCQO5FBlRy87G1WDz26153+xzhoYSEDHbcic
fpByWDEzNbgQ3HpMRvxHYLnSK4jvrS2e6t47v0ZnhWE8XhhiXmY/UYbKwUE71Wh77gExMZSo1Y59
SetfH4oyY4ZcWTFiMoRycMq4fqhCIEuDirYVES5+nhPM7klpdFfWt2fjcoUuVb0i0jSR7xcRSgAO
5PLt3zKyY7o1ty57b83U6bPvLDt4gqf0HilKNmB5Co/xE2eRomtzGCx1E2811cRyxW98xM0yyqFk
HpmRzSQEEMC3GnbsMpllhxCIomPly3ocvhf6XN0+i1McU8mWJEMhNyEhwyHDxk1MVKMrkIkb9SI0
ln1e24f7y29fqnKnCTj9X5/ary+1Tfl9rltl3FK+Z5+XP8dOVbut8DT8P0Q+julXg3z5/V14/r49
n//R+e0No0w+rPeSepbQOlYzLEIUEjMGlLKfgoeQct340rvnJSyAeoDmfI3sOXn0I+L9RYNPLJxY
Z5JAxjIDhMoiI4iRKVj6K9QyGW5PAY3upRXUEMtgZ4UOoRW7WystI+TAtRmSldiwoe46jJSxkiVf
STff+OTDSZ8WCWM5Ijx+Ew6DiIJ/hokUTtLqNyOSbtBBOy2Uc9tFFLJDMlJhNKwjU0Uo1Ptld1B2
6dsxxOUfVR6jlQ38/LvdpPHimRpxKMYmUDtLjkeHlEg1zMR6d975EJext45J5GnlktZYQkMrysrM
Tw5R8inIhXJNFr0Irlo4iAKF33e/fnXL9bgz8OBnOcpGBB4ZGRBO4uJkY8X1WRGN1RjZtekl3F61
nHEb6bTkn9NTCT6yld2qa7USu61G3SuAiJqRNCVdeX4vvb8Wpy4oygInJLHGVXH67B3vfpG942Nt
hxALJb6wEkETxSqnpgXVpCorNJxAkBHFQEHADiNge+5yUcU6Jv3E9B0799+f6nGydoaeOWMJiQsb
wiBc6A4ukRw3EAgbcX8XqlSZe5v3jtrCdoleT07ZiPjHJC/HiKkBmFDyPyGH04/VMXtv3d3PyQcu
bWEY8EuDehKX1bji4eEbjiIAPEbrkN0UI1vpE063uordLVZVW8LCMzxSFQdgTShJCivSvSuV3wDj
Iu6250R+N3LjhjqZeFGYhwcXq4uHihKhdb98hCNgUDVWUIqUuEee4aYytItt9SdVkYUCRhlC7gkq
1N9uoywnagKqrv5n9XvcQjIJgymZXI8PhkRlMGowBoGxZjKt/TuRzWBFt9PvGhnV5bmFY1WUyswa
qpyC03qaiq0A3r0GG+KYsGgfL3/i2jJi8DT5PDlc5gD1cfPaP01vve8OECyT9MbsaZeadd2t1G63
qJPxaapUsYlU83ioaBWNEBG5x8aOWJiRW339AfdzRh7KzaPNjmPX6qMgfq4QDxSjvQjL+7FE8VXY
KAs4ZhPcSRqGjvJJY7eGQENMF4yEkjlxAoGrUe9ctySFAd3Py6fscbs/Sk6ie1xyykIg2PEAqZv6
uECgeLijZvitPouE0djNqmogwGdppnii9WFpHWipIysSKAbAAKVGYhJiZCEd6rnR+H4u3bQyCcMU
8+X08UjLhjxQMpcozPMADkKETEeQRN5ayfEhteYkn9OKKwuGcoy/GVZZAqhGA5Ur8shjyA9en8Qq
+nTqOTl58c57GFkyqsc73+qjx8MYwIAlV3y4eaUyw6shkja0WeK/LrFGyOaOXU0SRiGBcuoA5EHt
tmRGWPY3RH45eVH+11uXFrMRlGURKGUyqJBI4iRsJkggyMhECzEken00ETHNDaWsU5iu7YXk11at
ZCJXExhr6bHmWYEbrXxFOmQMTORFg0AbvlfPy81wanHigDIZMYySyQ4BG+LhB4SbuVgei/6JH0jY
HHHFLZai8txPezyRQieJ0ProykMskZ5EcAopsKgb9t7CSJxAAAs13e4+f46tMcEJ4MxMpZJER4o0
ePYgicd6EBEVsDQqX8ItS0kmN3cRtM1rBJCrrDMzSBYhTkGAVVd1KE8hvtx5VwTA4Qas3023/QDf
L4026HLlOefFMxjwggTJlUB3gDhnMGMvVHfbh4uIBRtb99Pur9omjaxBSSFJSAPTVhyJYV6/Dy6n
qPE5LJiGSMb+rr7/AMXTVp9dPS58xgY+DtICRAAjYs3z7jI3dkxrclXuL+znu4rm3KRwXRE89qkp
ZVaLZiKikhIBYUpuetchDFKMaO5GwNd/3fsb59oafLlhlhw1L1yiJXXCKNbVM8NkVQJlsbtTvkit
tRluLloJGkBlInLx8lYNwAAUhWYdwKA9N8liJlChYru39/wDXrhDT6o5cvCZEX6jKPSXCANwJSHO
hUCNr6OkuXvRZ2emRhVZuT271P2Sf3lGrQfENhXfYYxj4dymfx3fZ8myfaE9QMeLTVueIwroCfXv
dCyNhxHi2juCGoXa+tHho7G1mne+hZHjieZ+QMytQqDUgAU7VpglHw5X3gV1Nd3ew0uSWrgYAEyh
KfGCDCBmbByCX07nhoVe10N0TaRC4tyqrH9XhtZoHkuQjmKYtyWOq1Zlc71qPvXI5DwnzJB26jv8
iPxzcvR4Tnx8MYjgjCcCZcM+GVgiIreUTX1WOZ3JihVS4lW3VZJdVlmjkZrFI1Jj5KInoORFQeXQ
VA3+UriCb9IHW+fUOHHxcgiJSOY0fREC4WBCXWjXq5DiA39wwTxyXpN7HHcH6xGbmZUKpHzBRI1V
W2Sq0qCK7HIcJEKjY2NefUn3ud48MepIygSImLkB6Y8XpjCMbOw4a4hV2CeQUXvbq1+uH05I+Mao
x9Mej6bO0i8ZEJ+Kr7Enpko4oyr8G+XI9NmvLq8mGU+KMh6QCSP3ZFmQqUeU7mKN35Gmpo9Pmlhg
iF2hvITJFJBOZ0LcW5CRVfggIBNC242+TEzAJNbHqK+XUuNlhpc2SMYeIDlFgxmckbANiQEuCO1+
mUvUNiBziUfXpfV5+geXpf5VPR9Lhx/4x0/HLvCFVf8Abd/Nwfzp4+LhHK+tcPBw1z/u6+PFtyf/
0vn9cWl3Y2UFo0wsZJ7UBrYJVF5AHmQAwBSpU0r4DfOPhkjkmZAcVHn+O/m/VeTBnxaWOESEJeHt
GhUbomX8W8DYPO7oAlFRRenbLeX0/qaxcXC87sFE9LivEGU0DQgKvKtN6Cu+QJuXDEegDlvv7v52
7djxDDh8TNLjzymLmCBwUOc9h4QAAlfDvwx4haHunnVlawDRfWpRLBqDwLCI1dviNEALca7bkUqa
ZPGB/H02q7v5/qatScp4Z6a4mZB4zAREYk8/TV103IIJNJOt7AFZniuZlBRuSIUjZYi8kykqPiCs
eYYitOu4zIOOV8wPv32H6iHUR12MRJmJkWJWIkRqBMpx9I3jG+MSIB339QR/ryaaY7+3vpoVuH9Z
rcMty6JK4KkozCrMASQRv7ZSIDLcJRBra+V0HOOX8rE58eSUeI8XDtkMRKQr0mX1SiLMSCCTzHUP
dWlrHazfVLaO+W4ZoXInAdZKllcxjcKFBPE7bjlk4ZJSkOI8Nb8vsvvvr5bOLrdFh8KQw4xkMzw7
T3jLnE8IJqNX6D3jjTaS5F9DPcTopivbiILHK5iQtFGQQyxGqhagcgev4Uxx+GQB0B8+Z8+fudtL
LHUYZznRGSQ2J4b4Y0b4DceE0OKPXnXQGur2P1RbuPSLae5dYRbxq67yMrqWY8FqVFKgEA1GTOCf
FwmRAF9Om3m4MO1NPPTwz48EJTNAVIbyIINmhZiOmw3HcVVLaOSO2muIp9Ns55alYw8zKUURNGpA
LfGVXcdAfGmRMyCQCJSA8h538N27DgjkxQnKM8cCTyucgAPDMRQJHEYwojkJd4BVLBoZXlmV7q2h
ihkiEa8No5FZayRuatuAKlV3p1JxygigaJJB68x3Hp9vycjSZYSkJnxIRjAgDbfjBieOBN3sBxGM
bNXcpFRgmhihtrV3LXlsONtIStQrEsIqmg+FVBDnfalOlDKJJJrY8/1/Hu+LDDmhpsUcJN5IemN1
YjI8QjewBjEfWd9q2NUncwrb3M1vpMlXs0b1XEbTC5EigUl4mQBgDWnjvsRhhLiiDkHPzqq7uW34
5OFmwGOWUdNPfGDuAZjJxAenJRnch9VDrZ2kKc8H1qCaD0bQXxFs9vPKzyShVUKFbmtQlKKAw6fP
ET4SDZ4d75Af2+5kcXjYpCMMYyeggyJlKgOEA2NobCPqFUf6QutRFrbG2SK1ks1BWX03DqwmBJTk
I1YB2I+yBtQV33w4uKVkm/ly+PT9rLXjBhMCMZgLEgPVtPfhHDES9UiLqtiI2CTavHJqN3R7mW5m
5VtEkVmkE0rVckgMKFKAKabZExhDkAOvdQ5fb1b8Hj57nlMpCjAb2Jyl6rIBHCY0BE1t3Xzwime3
jmupBZr6aLFyCrOShfgkaIVPxHlyYnvWmDiiJERF/d0sm/hQbJwnPGJzPACAN6GQmBNREYmJqXq4
pE0buq2I2G6VI/UR5be1hs3ltmZxJM1vzEVT6lFjkLrSu9VpTcDK5QJNbEki9qF8+m5Fe6i24dV4
fqEjGMMZIsiWQ474L9fphMyFc5cUaA3AQ1jcW8OsTRW1sJEJT6iUoYgXWooGYn4f2uXv9FmSJOIE
n39/2fZSdBnxQ1k8UIbDh4CK4dxzAu9r34tqvevpBm2tFvEaD/THtgV5zRtGYnDIUJXYBVOwDbtU
g7UyfHIw32vuN7frPlycA6PBLUxlH1UKuQ4eEgxMdtqjE/zvVMEiVRpWc27SwBbdLU3ocR28a8S7
BlMylWb+7etKg8h+yDkdwDvddfu+I7uXeyy+FxxhGHAcgI4YgAyIkOMUTXBO6uMuLf0glLg16kht
zB9WumjMDWlWkPGJW/ecTugavIHuBVTlvpIu7HP59POv7XCx5M3H4co8MyDDh3kfSDU+E1wCV8QN
71cZXzHl9QgtxdX8Mlynp/VYljlKmgqU4kLtVl5FuVdhTK6gTwxIG98vx31XJy8uPVabGJ54GW3A
OGVGhvHhoem5DjlLivYAWhDcy2slo6XNwsgtQ1xHIzckkUVqiNxXcDqOnSm+WCAkCCBV7ef6Wgam
WCUDxT3xjiBJ4hLncYy4Y9NyCOG64TxC17pZdKjW5cQCzjkH1GQVRJgzF2dhEaMSjH4GNB28MhAj
Ka3vr5dK38+oTqpZOzscckjAQjK4VYEgSZGREOZMZH93M8Ma9O5ACMCjTfrMFxHcpczO8doI5GCo
5fkoj4h6PQVHQNX6clI+LRiRXXb7+W3zIcfBiHZ/HGQnxzsRomgTKxGNcXDPhuX8InxD+suuo72S
4hlSS4jsBOCWlQKxWHdU4L8C0Sp+jbbfBjMQCDXFXTz63z5t2p0upnmhIGUMcZXvsahVRER6RUbJ
PlttckZdib0v0es9vp17dcRczeuGUVjJWgKfEKNUN0LdD414yL46MgOW3n79vd3c3K1c8k4jTGcM
OWdCUuMGrBI6XL6rB+ky5HY2lYQCO4udQ9aG8v4J0d7BiFEySF0Jb1RROQbv3I2G2SyyuIhRESOf
dVHpzpp0unhjnPPxCeWMgTC64hImO/HtAmMut2SBQ2b9O558frB4er6nL1VrXhy+sV9Pry25fZpt
743GuXly/wBjz7unNs/Lz4uHj24v54vh4eLxfp58W3H9PDt5v//T8Az3V3JdtBZaX9Us5zFbWtku
zQxqysyVYin2SSKAV+1vnHwxxEblKyLJPefx+x+rJZtQMwhhwiOM1ARHOEYkEx3IIoAkio7/AFWa
BAPZR2t4lteWVu5eX0ZCtUUxkmoconGq7fEd/oywZDOPFEnv+PxP2OJHRY8GfgzY4ESlXLhjwEm+
Ko8Pp6TlufIFMJHurCsE6yW3oQ84BO6zOkTtI7FY5K1JHGgpT5DKwI5NxRs9Nt9hzHx/a5s55NHG
WOfolGNxuQnIRMpSlUZXcq4eGNVX80RWC3ELvqVrPFOkUMtvNbzqXjiDFi6R/wAy15LVRQ0ptXEy
v0SBFkHbmfM9x5FrjpYi9ThMZREZRkJ8RjEH6ox6EXcQY7SqtgUumDRXUN7aNbWSvGixhrZkRVWM
stYpS1SV6lutaCtMujvExlZ+Pn3j9DrssDiyjNh4ICYA3xyHDERuNwlxXLhsSlKgb4Y2YrJLgzyR
TymOaGxkZ5JHi9RzxVv71QwLorN9kkgeO1MIgACBsT518u4+ac5Oc8UjEjHIyPp4pekSFzqVyjAy
3hcqHXYxVbe+lQErFKbkIklt66BXlLsCohRVB4hi3QHanhkZ4we6utdPee/9KdN2jKIupGYAI4hw
ylxb1jAFkWZb0bjQ6Nm1m1C+SGWws9PmZo24wt6TqHAV2YFSKnoNtz2IriMgxwsGUhvz39y/lsut
yeEcOPHKwRwnhMbFSMhVX0G3qNVGQ4qVeC3mvQY7x5LaJpZxHEaASBihQxpQAg0NQQFG+REpRhuN
zQ/B/FuXPFjyamNZJThEyl6TQErI4TGPUGjxAiMBZPRu5aJ4DPags9Va7n9SJCp+D904JJ4inbv4
GuMLEql8OfzHmnUZhKHHiFSFcUuKAqyPRKyTUa+ZAHDK1D0j9avp4Wju7SxU3FwqgD0pbhgGKg8t
x9kgChHh0yXF6Yg2CdveB+L73Chi4dTOUDGUcYM5DmYzyHc78W4+mQHpq+W4V3nhEUqQSzxWM8wi
W3hhKtPIKndwVWg5A7ivgO+RESSLA4gOZPIfj9vc52TV464YGUcUpUIxgRLIef1CgAOIbnf+aAaK
M1BLFrqCaeF5LiaRPSNpEYGQTr+2JC1CSpIXbsT2yvCZiJAOw7zfLupu1gwRyRymEjKxw8AMDHxA
djxXz4bETQ2BPQKkV9ao6vbRQql7FDBc2jLJKS/IkStLHSrJQlRTfxwSxSIqROxJB2Hwo9D1bIau
Ayxnj4R4kYRlGpSN7niM4Dcw3IFb96WXiRQK8nqNeWtr6csdstu3JQh35MpjANCteVak5dAmRrkT
e9/2+bre0cY02M1LjxxMZCIgbjw87owr+G+LmdzaMtYvrL2lrd+rYXheaaGHkBalSSw4yEoGDVpx
De1MryS4QZCpDYf0vlv83L00BmMcWoE4TJMgLrFzsVP08YlYAiJEnkRzJKbylvYqhildpbhDHcg8
09FusUrHcoBVvuqMyMfqn02HLz7x59HV9onwdLEGMpHjB4vq9B/gyS5yhwiUu7lYBTq501ka5uo0
hKcOb3oYyJOjtT1ljUsCtaqVqaCnjmLDNdRN+7u8r7+t7O11GilxTygRAIsyB4hkEqHGIgm484mF
yqPD1OwO0t7+ASQSkLawc3upgeExjiYuhZgKOHYgAknpls5wluOZ5dRZ5+6mrQabUaYcGQjw4mRM
uUyIkmN0KkJEiO5ly7+VwwBQ9s91G6OVZLt5aIZD8SqGNC6xoDVajptglO9wD7q6fos9VwYuCMsc
sgNnaZlsZc4i7BnGMbuPp5A78wlKgjiubm5e4Sa6kW3vrpQZovVQhuQo2xoPsio6jbJR3IiKobgc
jTTlxRw45ZpzmMkzwzkPXHijylzqMu+I4h9Q2qxYt5LdWluJ6x6kZxyXgFZbdOUShAN6tsCFHLti
ZiWwH019p3393S9kwhLBZyTsZuME0KIxxMoRA5G5bCQiDP8Ah5WtUKtok09wy3t3P6ivIjcI0Vtn
AoHCuzEkA9QBTviSTKgNgPme7u2/BY4omOMynMjJM2DIHhA4h6+kxHISfSJCjwjh2tGm0FpaNYQw
S3RCOZLhpiwik5b1icGjk7/CBUEjelcr8TjlxEgeVcx7+739XIGjGjwSwYwZGieMzMuGd2RwG/Ve
54QLBI3IJQ31K5lhigtZZrpon4SiItIsS0/eUO/OleOwrSopk/EiCTKh9l93u/saTosstPGOMykY
mjw3IQH8dE/XV8Ow4q4gI7NWF9HBPLDcKhW8loDKORq7UUI+4RlVfhDCp3rjlxGQBHT8b999aTo9
cIZTjmQfEn135kiNT5QMYioxkBe+wUrma1u7m4Ly20ssfG14s/pqyIxC8OBPPstQetaimGAlCI2N
c/xfLvTn1Gn1GadyhKX0USYiQEjwgUZcfSNg8+K40UHajUKI1okKtFK0t8VQQcCAKJ6nIcweoUHx
FMtmYfxX3Dr9nT3uq0w1kfVhjCMhO51EY+HYeniv1xkdxEGiAQQOYEfX4a1+r2tefo/3EFedKdOf
h26U3rXIeEe89/M/q/a5f8pYbvgh/N+jH9VVw8+db8P0Vvd7P//U8A39wLK6uPRQmea2kga74mWs
jy8iasvw0DbsQNh4HOOxQ44i+QN1y2r7fx1fqvtHLDS55mH1ygY8Q9frMuW422lxGREdgP4Vk1xc
Sq1xPLCbqhhexZWEEgKsrTlaMr9ACVqCOhyUYxGwBrv6j+j5fFll1GbJE5MhgZ1wmJsY5De58NSE
+gkYkx4evJCSvczjT7hLVXSztnpcTlJImiPHiEahJLsG671ahAyyIjHiBPM9Lu/P3Cvk6/L4uTwc
ogDHHA+qXCYyia5SNkmcuKid7mAQKKCT6w98scKBLRH4yyhUkhBUmqLGP3e9H7V2qMslQhZ5/b8+
fc4eE5JarhxARw8iaBh6SbjwC4er1/w3txDuTJtKM+oyhCFcKxs3leV0nZ9zxHFafA2/QAjjlHji
MB9tVtX7feertJdmePqJ8I9YBrilIxkTuaBAIrHLfkLAgfJWSOyht3i9YXWqk81shRJIUjVzvIpJ
5PxYkBqdOu2RiZmV1Ue/vuunl7mWQ4YYjDiBzcxH6ZQEQTvIG7lUrqVXW0gjG9OxvYLp2SP9FssE
lw0bTFkVOZJWh+yG6KeQJr0pSvfJAx/nb1dda/F7OXlMMOeOaW3g1EyozMogcXLyvlH1ixLcAUUW
+oXVm91eQHjc2A52iIQ/GL4qRysaqzEyDiBuB27ZkzwxnUTylz9+247htu6jT9pZ9PLJlAueM2Ij
eo71CcvpkTKY4eGjEDYGiEW1k0sd01Xg5uzFSyJLInFOYBPwqDJTYbsdgdsr8QAjr9w7vs+XVzsu
m4hO+ONnlcRIio8QBO0bn0G8jsDtSX3WnzLEFtpZL2G4iaX1CxkQoEWR2FTsUaqHv165bDML3ABB
rz7vtG7rNXoJxgY45SnGUSRZ4omNCcjvy4Zeg9aJAvodaVayxPbwNe21vc28Qaa3Th6csMbEUMjU
Ryxcfa5GvXfpjZ5ggnhJBPPqCfLmOXSnedmaaePgxylGE4RuQAB4oA/zzQNmVeriN89zsXzKsmjC
W9u5rYQ3AT6042NacnaJgrsQaVoCajrRtr4mstRANjl+3l+PJw9TLj0IlqMsocJ2mRz5eoxIEpUa
vbisUDUhQPWBELovJcrfOLZpOCowPrFhxjegBalaqegFB2yWC6oCt/s7x+n5uB2zwwzyMpeJ6CQA
D9ZIIjKtzzuBrYVHpuOt3N3Pp6reyRyxxpKS0lAalvTRlJC1qPgI7E0ByExwRkavpy+fn7/vdjjy
fmMmIQykTjEH6tjxWIxlfp4rH7sj+EmokFUC8pz+kJJreaMSOI45OKMBxaQkwLQVBBeo6D23je3o
oj3fL6vs96DiufFqJGE9yKlQ2qUzeMAC7BnxdI7bDfNc3Vw6S3FpZ/XeaR2UUYdWd4S9JIkJX4JO
PxNTtiIRiKBlXX41sT3joEw1OXKRPKMfi3UR6gZSjdSgCfonXqlRvh91IoGlhksI4F+tS3MsUt6i
VihVfsJFx5IlaFN2qa+GSOxEydqBrqff1PfyaMMpyh+XiPWZyjxxjcIRj9MY1cY9YVKQuyKIOyb2
bu6LrM08EkCxxRw8GCLFGBzdWJCEsevetMMZ0P3YFHf4nl5pOgM5gayUhwxiAKIiIxrikCSIky/i
6jbn0ExPbS6hLyK3NvZxyyS3dzL6TiNCqPGPSFCCaMKiu/vtCXEIDoSRsBe/O9/7GzFMZNXZHGIC
R4pHg2HDEwiICiOU9xxWSa32AM8zXUtrC1zetbuZ7SQCgRESkivGakrx6Ab0PzGW+kREjQvY/oo9
9uulOZymAOSfDLiia2iAKmJQO/DVUBvwy7hIKkd3fNamCUKLSZpfTnik9RoTOORJ4sakhjU/aoSP
HBLHASscxW1c6/Hu5N2PU6ieLgMR4cjKpCXEYcYvcAk2QT6vqFyFDdHXV1GYra6F7HdW4t/qaCSI
gFUJMTc/hYtUGjDwBIG+VY4GyKo3fP5iu7y+TtNRlgIwyjMJQ4eDcbEDeJB2lxbH1+QJAspdDCzX
13p1lcGeGEsGeWnAg/G7svIhvTC1p8OwG1a5bOQEBOQon5+Q+PxdXixylqcmDBMyjE7mVV6jZsWR
Lw64v4PSBtYIIgs8SSWvFdKgtXJupWQBgzglXQcnFX5UJAJA6HrgoSIl9RPL8bcvk5csgjeMjwMc
ZeokUYyluJx3lH18W/8AFGPIiiAKmt4raaRI0khhS7guBbJcKWYiOrVYEU5bkGhNaU+LbK4zMhZ3
NEXXn+P7G7U4IYJECJjAZIzoSG/pNnYg78xzkZEcNy2QdzItq62QR7iK4mTlzRPVLGpYlQrUSNnI
JryJ6EZOEeIcXIgd5r+017nC1GQYDHEYmQnKNbR4zvZkQAeGGIyri+syOxBNr1IuFGnfVIZr+2gu
OFxQn1iqyE0ANSwqKcfCoxPp9dnhJHw5fZ7/AItxnLND8vOEZZYifDP+eBxH0gCzLcVw8+cVHSNJ
vFsoXmeGICSNipXlKqCNiH9RmAQUcCg3r9ojDqM8TI1Z5+7nyrry/U4fYfZmqx4YyycI4TGxzkIg
H1XI1HaY2jUrJEzEKXrx8q/Xbmnr9fTWvLjSvH/fnb1Ps0+Lrvk+A/zRy/H+b/R59GnxcXPxZfVX
0i+66/1Tp4v0cPq57v8A/9X53WJazGsSQ3gtbpZYTHAsbOt2CT6tDU+A3LU/XnKZfXwAixR3uuHu
/AD9L6EnSSz+DLglxQO0bGbc8ZB37tyZUDz70Uq2toXvLctdC2aGT1Xf94JOLeuUWQLzpuCrNv77
ZA8U9pbXfurpy5e/7nMgMWEeJDiyCBEuK/XxUfEoTriHThkdwNroIlQl0krQWkVzPYR+rYfVA0aS
tM3pOJRVRQVpRdz7gZDeBFmhLnfSt9v2/pbZ8GckwhGcsQuHDxQjIyPBLij6R8uf9IBO/LvknzR5
w8vajeWBhEWgpKlrYyM8Uly1vGbm4jCxoyErFuoZl5HkBuctlPHjyecufX3ft+DpcmXVT00rjUMI
j14COKREiYDnEAd4NcX85D6Joc3nXU9E0+3vo47q+C/U4J1CRxp8b/FwVmKRxK7sI1rRQBvtlfH4
NgDbqf0++6G7uNZk/MY8WeZPFQ4YVGNmUjGMLP8ACQSTw0AI8wWvMej6p5W1nVNGmuI4rnR7hB9f
YvJau6EBJYGdAZQ6uv2h8NPYjLDjrh4x9UbA5ExkL+A5+9p02syZYSOOXh8EuH1XIRnCVUNvWaML
v6RvfRMdd8l+a/L3krTPN+tvbrHrTEQrLI0s8CTDnbmSNkAVpEDcGQlQBxcBuORh4csnBAbCrrb3
/DvHO+Trh2tnhp+PN6ZS4+GciJA8JNAfzcnCD4ZHpOMbjqEdC8rap5l1m1svK68tS1ApeS37XQSG
0jfhCLiWTieCcjQChY1+FfhODHxT9EhYHpqtyf5oHU/i3Ya7VY9HPiwk+JlBy2JjYRjRyE8oQAve
W+9ADrKl8h6W8Vxplp+Z3lTVrpfrM8+kTSlTKYJKtCty2xMoXkv83XZiANxP2c7SBEjp5g7DaiR5
8AJO3u2efPtt2dHDLEc2PLC+KUZcVn+IxhKUYgk0ASZD13IDfaEW/lvVovJ1h5t08vP5e1LUXWSO
1ikF9ZFpGt/q88jRoo5gKRxJHxKH3cZq8wAmYz+oCt/psda8j8unJy+ztYZQEcYkMU8vpoDxSCL4
L6RnCpRlsJ8MhLqmltoF9B5av/OVzDYxaTpF6kRhupSLi7uZpVia2sY4lflxiHqMxAWlaEsNhi0u
TUiQx36Y2SOUYj+KV/0jQHPydlru2YdmZsQy4+KUsvO+UpGuCFA2PDiJGrABH9GkdB/L/XfN1ter
pGmSzW9hNHKjzh0UteBuFssxjdTI8i8QXAUEipHIZEZhE2ZDlXy61fKka3AJROMQM+EHNV8JEDfF
GMpg8cuK6BjdRlVDhChZWp1nzJp2kTrDb3ut3EWmRQTPKWWSWT0qyVj5pQ0FFViKdDtlMYmOP03t
vdbffv8ApdhqtbARM8oieOJEYgninzF3IARs0Af4fq5APQtS/J/Wv0prNul3ouqarokUDz+WrK5n
bU4SFHpL6fpxlnXkSVegBPGobbM2eh1WDTQzShKOOfKRA4TxfE0D076dLDt3R6rXTEo45Sx7mOOd
5IDEOfLH4gibNDiPq2GzxETT6nqcV5IHtfXlEAYipDvWNjCjMxVhQdqg9MiYjFjMRvQv9O7bDUT7
S1Mc5uMZS4QbBsyBiTiFy4Zct6PThI3Zzpf5Z+ZNf8rzeZ7KWK+tbCS5WPRrv1ZNSnS1iWW5aBUQ
r+5icv8AE4JAJVSdjAZ4iXCNie7l+D+Cx1cMkYxlMSnix1xSy1KURP0x7pbXtIXw3xcPNL/L2lz+
YbyHTfL8iabLcIESS5rPCtQX9QCNJJOacjSgap6UyqRo/vN/dt+Aa8ncDLLw5HRgwlICIiSCOIi7
BPKWMcUjImVgGqFJzbflveyeZPM/liTUreTWdIsrpktb9rkT3DCKJoViV4SeU3MPGjheNTU7ZeBl
kYRjHeRjVAUb5de7a+rocWXDhx5slnLKMconxS8Q4446EpyJ9E4iQ4owBu5GiQLZL5c8y2PmzzXo
trpP5e+Xba+1DS4tC8naXeW/q29tdj4xqOrAwyfXpmMbBfh25b7bDbRn2filGMo5DHGCZG6llnt6
BRrHjHLb1c+95DP2V2rlwyzDLEyzmuCXLHECXDllMgcUzRochcdvTEPMoNAvNU0nzFqqTm9h8sRx
Pd2txI/qTRvKIZpkXhUx21TWvE8TUVzAjinLIYxiBL1EiI+nh3PX9J5PTT12HFoo5ZHJlwgY4ceS
W0pZfTEyBiJHhqQjsLviChoukSa9fSQW89s1y0M9xYRlHjUiBFMaxrEhasrER1pQk1qNzlcISkRC
INkgd9kmq/SHJyERE8o4Z8MZyAHorHjjx8UeXQGMjuZb1uSWR+U/KkXmSy1fzK0lrpWjWZEd42pv
JFbpdyRqx4mJDxBMqqnJtxXtuJ4tFqdRMYMIMp7/AE8+Ed9n5+aY9p6HFx6zIIxwkxEhOXBHjyRJ
uEYgkjuP8y+fEKr/AA/bW/mTQdIsNX0jUj5iSOzmu9LuJZI4mTj/AL0B4SSXIrxAeorXcDLtd2Pr
NJh49RCUBZrir7KPQe5r7M9pNJqNV4WnEZzlGMbhPmLEd+OI34q4rvigb5x3ItXsJbHXNc0rUtHG
j3GlXU1jf2drbiVxJC5jaLlJTbiC32akbbEZhzxZMAESSZUDua5iwdu+w7DR6vB2kZZMeMQxyuJ4
IjIbHoMOI7EACR2j6o7Aik38yeWNW8vXnl64vdVttYtPMNrG+m6ro7mSHhwjJgT1EVi6iRQeSkUO
x2alY4eCXCKrv+8+XuadHrc2oz4xk4omQ9NUSIxPBwx58UhIcBEweEeRtSv/AC1rmjaFomvalbxM
3myS7g0K19R1uZ7WCBfUmdeIVoZAaKBJUmlBTLxglLEco2xxIBNbCR3AHmOu3Lm4+PtcfmzpTETy
5BOiJ/VCEeGQI5mMyDUeIbx9PKzGlh0+wi025W2KTRxx005mXj6wQ1cnei7iqha/D1GVGU8hkL23
38r5ft8+rsY4dNpIYZxgYkAVAkVxiO/LcDfcCNng5gU1cadKYZr1bV4omaN4Ehk9OUqWKhRISTxC
0B5UO6+G8oZvUI3fvH6O/wDaup7NnKBywgQLBHCfDnLcgRE7vhjGuLio/RzqiN+v636vq/oa4r63
1j7I/wB5/S9P0enSn7P2fpyrwsVVxjlXxu7/AG83M/Oa3xOL8pP6uPmP7vg4fC5V58P931vi2f/W
+e+py3l3bGK3D3Jil/eKIlji4gOrzMEJFGJAJBA9q5yWGMISs7WO+z0ofB+oe082ozY+DH66l/NA
jw+oGcuHbhkTEEiQFb0JWoxwrO8rXt5Gl4oIuLeVOUjM1CV5/tnioNCagHbfCTwgCI9PSuX7FxYh
mlKWTJHxOUokb2T/ADjQnLhiDW1RJrdM723hu51Wx42VxbFkm9MrGHIVTC0aMxJWg5bnbfvlOORg
PXuD8fffn083Y6rBj1GXhxkY5wuJIIjZ4RKBjEmzCvVufTRG5t73+TnnS68meRNX1zT4IHjl8yaf
aXwuYjHCtteSxRSCRQ5D8Go4DfD8PSlcu/LxySyCW9Qsb3uDHf8AHe8hr/pwmJHBPJHijwmBMOHN
4kZbyJ9PEIyHltsE/svKr/k95n/Mb8wrizuNCTTNQ0/Svyxmsy08gfVnWd2sS1PVMVqQvNqAbg/G
MzeyIQ1MgcgEseOMskweRraMT/WyEbfodF2xqpSA0+OXHlJGGOxviJozld+rwYmZlH+eL73mfmLR
9N8y/mhHp0kUlhoGrfV5tYJEkt3HAlqsk7ARqS7BF+E8actsPaRMY4iPqGGHu6/fyem0WPNLPrcE
ZQMsurywG5ibqG8eg4Rc99tulvd9Xfzn5zTz/oPmW3aPycyWzeUf0lNzt47mzSJI0b0mYJ6rCN1O
6x/veX2icx+0zhgcWPByxw4TMCuIyuUpbjepEjfoBTgdkdn54yy5ZYhKU5mePFfqjHD6YRs+msmM
SBA3kTEmqp4T5Vm1nTfyp/NmDT44o4tS1LSbO/WC1WJ40YmFpUqQqopleJ2oaFj+ycu7O1sNJnGY
3xxhPg3upnaJ94HqHw6tXa3Z35vH4MRwjLkxR4oAY4yxSuU4gV1lED1bcQ7qeTafotz5gvmj0vTY
LdbGCaWGxDiGQfV05P6jMQCVUcjQ1J2FKnKIZJwP1Ezkee/Xu62TydzqsGLJ6jp4RxY7AxjY+mNk
TB9JjADiluN/SALk9m/KDWbD9I6n5E8zmC88oefbT/eeNTFHbXJhLWboyu8aiUKq82B4uUfbhUYW
WwOKNiUSefUj6vO+bdr9FLIRLijMT4B6IVwwkf3UokE3wGpjv4px3Bpj35kX0emarb+RfL81/Y+V
vy/Dae+nUSST65GP9Nurh4kVG+Ljwap7tWrZ0OrzjT6WOmjRnkqeSXKzIXDGO8QG5H84+TzvYmiG
o1J1RsY8Bljw0Ca4b8XPIEVGU5UByqO2wAezeXtO82+S9A/L628paZqOuap5kvH1XzzYzSpEJLaa
FeFqkMsyAu0TBuTDiroNq7DXaeeEaXPxVxy4YRFE8MQeKU7rvAj31bfrp6vNqMWaBkcUeLOJ7eqQ
HBixzBNxjIcciBt67FUA8/8ANnlW+0D86NDFnwFjrep297awtUxRkyr9bj9MgFAk3qARt0BqpK8T
mBDJE4jxbGv7P7XfQjnxkRhOXDGVASJP7qxKHDLkRwHhiLPq4r5UOu67pvlrQ/MX5hefbS8Ou6j5
fWEWvkjTAvPTpZLNWjM080qmaMCNyxi5oy8zu1Bm7/LeJnwHWHwsc8cTd8RnGAArhj9Mp/w8QFPL
Y+1cuGGeOjrPlxZssvVHgMZ5ZShx8UgKx4jkPHw/xSBlwxD44u7WK+nOpWNsqtLKZr66En7xZZH5
luXIbFn3oGA/Z6ZgZ9SJZZnlGRJjHoI9B8B7vN6TRdjDDgwDFCzjjGM8gPq4wBdEkHhJNE1Lb6AK
fTP5V+ar3QPKehXGqO50PVvOCabrDQXL8S8dmwWXmG5P6TqpYEEceRFTkcWnxywag1vGMTGxy4pj
7+Thdq58vjaYgcUpSnHIBIz4sYw8OSuLnw8JIG+8eZO6H8s6Rb/k1q/mzzCy6k102q2HlPyTf2wW
3vZ4Lm4jupZopZaoFNmFRSKgnl2zK7MhHNx5MgBhjhKZifp4pDgxg+fHLi+Dou280gMOOAHimUcU
pkniJieLN58MIRiB1qdWnOmJFB+d/naznnASy0u3SOzlQp6RMFirUeQJU+iWIUCgO7ex0v8AjWmN
dcW/fsOnv6u212pyZNJroRyGUOHWEx4fplcqqfUHuiSB32+fvy7tIYfzA8jS2V0WlGpwGZrJJJoe
JidUljIowdQGP3kZiHISZAj3Xz+rl7uTtjpMUTppxkOI1xxF+HK8chHc8jtIb3e7P/y3l0zUNF/N
eS+0+YWX1NjqV8scTT2kXqiNDao4EbVkADKw+wCagjfZafFllrJQjKEbGSzIkREaPETVnYcvN0Wr
1Wnl2PDJmll2lpagIxkZzjL0Dh9MTDatyOgI3Kv+Wmjfl5D5knm/S+rz65aWzzaZHfwxW1tIEuIk
mLU9T4lVvhCkKx+7LRpBhyYpY8+LIPEgKgZGW58wPt3Rl12TJHMJYdRCR0+oBOWAETWM8XDUj8eE
cKWeTY4G/LLz9DqU90NHm1Czn+sW49RWBksjEGRypdpGoGAZaCuYelxnNmlETjj9EhKUrHCOL+iD
1qti52XgwafHkzROT99gOOMB4kp3ilwipyjt9RlZFFhflu28pQ+ffL40S91m6sPUjuDqd9bw2pDT
JIs/wo5HEHjwYsBuQemR7SwHAOEZMeQUfoMjRHIeoDeuafZ3IdTnGSWHJGXiRlDiiIxkJSHEZCJl
dHaJ5fEI/wDNaIzfmF+YECXDme01aU3cjyeisSsF5sEPwlXYdBQ1O3w7ZPtI8OoBrYxhW12eAfaP
ls0ezshqOzzGMjxQyZLuXCMcDkl37GJqq+q5XZFhn35ZXWj+d9GP5a+dJrnU9O066GraDb2lw8ax
WQnLX8HqFXYVaX1F4g1R5k+Elaa6OKc8kfDFSkRHeuZ2j8uXycjWYseM5eKYjjnGea8d8UZQj+8G
5+jNDpE0JCJ2Ly3zp5lvfOnm658xW8KrZXaiw8vW5DSJb2cbKYoUMjMxPHdjSh+I0Gy5ue19RgiI
6XCf3WEHyM5H68h/rS5daADh+zWg1Ua1eWAGbUbVQ4cWOPDwY4j+pz2MeZJsbxCCR7aW7gWHk8Jj
VbOVC6cZgysA6sVVyDX1O1NhXNTICQBvn1G3L7a/ovQYjKGScYCiOD0GN7Tu6kDwiZG/i71RoWQE
WJF1SeB0DwzS/AscqPdBUT7QkHEs9QqqAKb0365Ax8KJvcDuqPy7u/3dHK1GeOsEDC4zkSADE5KE
a4hPYylyjEACuIR9XNEejJyr693/AL0+jx57V404VrTn39OtK7cq7ZHiHcOV8vt93n9jl+Dku+Of
18PPbi5d/wBV/wCRv6v479L/AP/X+c97e6q3KS5k+rQRRqjwNLyVizE15gk71BIPetc5fHixj6RZ
Pl+h+l9XrdbGPHlIx44iiDKwTfMSB4u6wbF8XF1TKLUb6G0uLlx+krmFGf0pUKG14qsTOnplVK7A
gg1/XlJwwlIAekHu/i61vu5mDtDU6fTzzE+JMAkCQ4fDoCEiOEiJj1BBvb4qMd1PZxW01ta3Flcx
I7TxoKi7Zn5qXMhIMa8TUUqamhNa5I4xMkSII/3O1bV1LjTyZsEIShCcJAbgAfvJGXEL4zvjFHiB
FniIjI3bJ080tH+W+o+Stb0l4ZPNWt2uqpq0cirFBBbSfvl9KlfjIWhBoN6DMrTeFE5ZRkeIQEYx
q+Ikgmz0oD4uo7Rw6nUT0v5qAhjnMznwkAxjEyoxHLhl4nQ7dLvYd5m8+615i0Lyzp+pS2sekeVp
ma3uEkmabUZbZoxCeclVQlQXam+7cuwGRj1eHFpjgwwkMmQg5CaIoXUQBvV9/wDFVOPquyM2XNj1
OpywGDCJjBwXGcjY4SZG/UIAe6ET6b5yc/mlaR+ZPO3max8tvo+p+Z9MXQvLcKSiFrH0yizgTcHR
V4io4tXoQembDFn0mPPjycZnDBjiQDH+8yAGgRewBNknup0mp0HaWow5IDCIZ9XmyxMpS9WOMuHi
udCMhUa9O54uKqLzny1q+q+X9Y0bWrW1Rj5duI7jUmilkEdxHJyEsU5WpRXjLKFXsRt0GYeq7d1m
ohLHlzzlHJY4T+jv3d5g9lcGHgOHDDHl05jI5YmR9XO8g3AFD6RvRHKwGfwefrOx866tqEflSeX8
u/Nt2g1DyzJNF6ssL7S1kj+FObtIGVVoUdhSoQjC8DSDIY+LIxA+sRqQNc+E869+9bFyJjtY6UE6
WIkbiIGfFGUJSJjcgfScZ4Til9UCCSKKOtdY/KbylqWsXuj2nmBtTnsb+K3guzAbRBeH4x6tJZnP
FFTZSxO5YdttpdHoxKGWerBjExNRxz4jwmwKNRHxNB1Gu1naGLix/kJRy1P1TyY+eWPBKfFEXk/z
aJr1AvI/LOpN5eutP1COyeew0/0Lqe2jK+qIYXJKw8yyitR6bMCKj+WuajUeHnzEk8PFI/7Lv9w5
j9L0WnyajQ6WIxQ4+DHjlRsA8EuKQBs1CdAY587vbhTS+1u31/zrf+bxCYdNvdXk1bV9FkuFjllg
WblwMtCgeSNSuy0BNKBcv18sXjGMSZR2jGVdKAvh5+fN1vZ+n1J0V4jHFkPiTnDj/jlKUo+vlxcN
xB764hRTHzl5mn85ec9W80XYmu7PUbsfo+zMrSrDaRJwWCY0RgVpyqKA17VzY6jtvNpYx0+hzShi
xxEQR6TOXM5K3+ok89xTi9kezeLUylqu0NPGeTJMkxsyjCNV4UjH6TCIjKMonhNgGQDIIfPNheaZ
5DtZvL1xq/mb8v8AUlk/T6XUb291ZJwaON47gMyODEqKWJXiD8J5UXT5uHJGebJlIyZDvEx5ivVL
iHM7/TQ97m6fs/VDNHBhxwyYcUPSYzA4ZCYnAEfVACXFET3PDLYXSheefmHnubzppmmJHp168UNz
oUrRySzWojhicMEX0/UIiVwQoCuFO6imX9oSw5c1QkTARjHiI4T6YgXR5b3W5tv0GDWw0hyTjGOW
WXLk4OLivxZknHt9UMkT4c+IA0QSRw7Q7W/Mmg3fmC7udL0y/i8vag7pa6TdhBdExUKAPbrGoWN3
ICoNlCjdviyjU6LHjJjgycQFHiI4eY9VxJP2/cvZntBkkIDW4iOPjgYDeUuCX7siYoy4B6Z1vKom
uI2m93rcJ8s2/l5ILlrtLxdWGrQShFVHt2i9CNQDIpX1Aqk1FO1eRyekyYoabMJGpSMYxjVg8MuI
yJ5dOTndo4c8tbphGJnhAlklMSqQ48ZxiEY/wgCURDy59SDfzX+Ynmbzlp/lNfMMMdzF5TjL2dnE
rRtLKZ05zMGVVV1CBF4luINAKcjlx1Omx6cafCJRMp8WSRIIJEajGNb8Isy369eTrT2RrIZpavUx
hkrCI4okSjKxIXOfFsMhMYRmYE3dgUCrr+YSw+eNW87abZ3P1PWDHpmqWF5coDPp8SQQSerPIrqs
pa1WRfg69arWsNV4JzxgJE44iNSEantEbiP7ftKdNgy5NPPVDFEaiWXLIwlOsBjkMoyxzlttwmhw
iJ/i5RTy289+Qvy8n1HzR5P0bVj5hurM/wCE7XVvT+p6aZaqJ4/RMrSyQqSqF6DiPE75+k0PZ8Zj
Jk1AyiBvgjCUZSI34JGXpjEn6qs9zo+19Z2p4EIfl8mESjXHKcJwAox8WsY45yECeHkOtE7sRsfN
unaD5d17Qr3RpdSuPONhBa6NqkEkcSRKJWN0GLGpZyQzUahJ9gMxOz82M5M+bJIxlU/TXFcsg2s9
BHpt0dr25os+KGj0OCHHhn4O4kIDhwSs1Gz6zxEyPEaMqF8kJ5K1qw8oaodVv4ZdV+rLPZXUFpOv
qxqzoIHZDUMgMQDcRWlTWuU6CeM6mByyMIAiV8N7j1V058vi5/bODPj0chgAzZgMmOUePlDJE4Ym
t/o53W9GzumujecdF0zypq3kDzTaanctq88c7x6LcQCGNo5oZkY+tX4qwjvQgkUBAOWaDFp8kp5Z
5TjidhcDMyB58iKqg4na+TU4jg0ktPHJmjwylwZBj4ZwEgKM4ziYzjPi6UeXRLZdY8l2ep6NrHlf
Q/MMEdndyyeaY9Qv7UpLblQxS1iEYVZKqxPqFkIoKA75ZqdLooxjGOczJIH92RQ5XZJvyAo+bTod
b2xDLLVxxCOOHqMZZRRmJcfCOCMOEyrfiBHI82U+YPM/5b+cNS1rzJJ5X8zQajqM7XMYtry0SzRu
BWREWRZX+J6EfF8I+EV2zKzYNDKdz1ZJNA/upcgAB/F3D4lq0Mu1sWH/AAfSEY48ZF5scvXOZJ38
O74pEEWD5hIfyy80L5E1C38z3XlyXzFLe2V3Bd2dvKqBROURHUychw5pxkHXNZpJ4PzkfFycGOEg
bqz6fVRA6np3Oz7R0GrzdkeJgwjJnyxnxVI0BkHBcDLagfqF/wAPOmFfXJoZDwtxbtHbO8MM9UiR
gAYihViGVEqVoNuhqMxJY4zJN7GXTnXX3E9e/pu7rxc2M8EYCBjiNcdiNxiKMSJESiBZBG8PplsS
llpdTNZpzle1ihcrO7vyRzRXCwqtHVyKbjYjeoyzJACXeT/Zv0p1eg15lpxEngETUrNxIoHhx1Ux
MiqMdjHcEDkanULWKzlF7EyXgj/0RmJEVS3wp8RIKqY+hNKmuUeDIyHDy69/v9+7uM2uxYMMvHiY
5B9N34Zs+kAkkVEw6kR4jdAlU4alX6vxevLjw9eOv1ynr+rXj171pxpt748WPn+g/Tyr8b9WfDm/
u6P82uMf3v8Ae8d19X8V1w/w/wBJ/9D5z2Utt9ReCK3k09hcGeORU9T4o4zw2IAFCRWq9CaVJzl8
sZcdk8W1fb+Or9JdmeD4Eo44HF6jIUOL6Y+kjahW18UdgZVZKbXNw8sdqZ7eK9MChVsY1Yskbisi
sVK0+JehNeVNsohAAmiRfX7vx3O01GplIQ8SAyGI+kA3GJHrBrhr1R2EjfFV9yVSi4NwsUlvJLdy
24f6vaENL6iMAgYBSE4eHy98viY8Ng0L5nlX6bdXlOcz4MkCckocXDCvE4oVw2KqPDzq+dARuwnl
rFcUme4lglu7MJdzymqqQWZZCQSKLGr8fhAANeuYs5DYCwDt91fOutu708MhvxZQM8fDklLl/OB6
/TGMuGgBwm+pSSZNNmVLeaC7nVZXihuoPTRrmZWkCMY5Cu5rQ0Ow2p3zJgckTYIHUg36Rte4dHqc
enyfu8kcmS5GIlGonJMGQieGXDuQa9J2A5fxJr+5likS2txcWths1pIsoktuJJ5bOFHq0CmnfsKZ
RuCOI0Zddql9l+nn7nawOOe2KJnHF/CRPixkXy9XD+8oR/rDkOa2K00+QWkc10zzwr6UEcTOnpW0
btzllHEUcUHU7jqN8MskxZA2O/Tc0Nh5Ijo9NM44yyEmI4AAZDhxiR4pysCpggXI3ceYNiwcNtJD
a3ssJt1hWaM3ty7EyROzVVVVX3VlFSDRqdMslMGQBu62HQ/Zz+xohp54cWTw5QEARxyJPFGXMAAS
3iR9Q2nXK7R1vPBbLNIEfW/WNukbpGzCISO55SbqFPMg7/6uVTjKdC+Dn8arl8P1uZh1UMJ4vVqO
LgA4YkiIJJBn9IB49zuesDyNpzie1HoXHr2s9s6fVrhOJNv6j8HiIVWPNTQhPDDCp7iiDz865H3H
v70ajjwngnxQqqkAD4YlLhMAAD6ga9H83uQMltYfXpLaJltUZS9p68nqH1AlGIaIFlDkhgegpQjL
YznwcR376FbX593L9Lqcmn0w1E8cSICVmNy4jxVRowBlESsSH8NAgxXStbS315JK5dnu0kjup+Ih
aQ8iyMxHHgVG6g7nptjEEQAHdyHP399+fzZ5YY56ufFPczBE514fFuTEmq4eEUYjck+kcJJVHspP
UFwH4W9wq3MUDbLzC/CAkZ68QGXf7PXbAMoquo2/F/b5uXPRmU/FBAjOpgEVH0igAInc0BKO98Js
7AlVtZ9S050C23CGaR3l/wBH41Db8FnYihUVB3oO2RnCGQc7I8/9759Gemy6vTZKhj4Ykky9HOzf
CMl+nhH1dOYjyR98/pIjyW1rFOHWf65GWIaUbEIysQrfEWp1Iqd96VYxZ2JI5V5ObrJiAickMcZA
iXELIMrr0EH6iSTXMxs770XQwC7nimhe5tbooI+YjKJP6P8AvtkINSCeRPVSv0WzlwAg0R77q++/
s87cKOCOqzeJHihLhAujGOTw9/QY19QPrluDAxrqAcQ2t3Iba11BIZ7dXFw9i05aYFVZORqP8kFg
G6b9Nsx5TiLlCweV1t3/ANnydlDT5pGGLOIyjfEY8RM+RAJseW9SuqlysJZeRy/pCK4gS2adpJLp
ILUmSOUkOv7leJqiD7ZNBU9cvxkcFG65WdiOXPzPR1mq4xqYTxiBnZyVE8QkakDwCt4RH1kmI4pc
7AQd3aXfoIZbiKeG+PNrGMHkWhA4xKzUofEA0Fe/azHkjewII6+/q0a7RZ5QqcozhM2YC7PABUIS
Nb3ziDQvck7gamoJcR3l16HGaC3EOmW8CsjuHVlZ4+ZLUHGn2dyTlRxGJEb2Js3y9xcqOvGpGSYj
ZhCsYiDGRsEEws8XSj6ed78ilz3ZvIJEuPq2mMtvI95exg1dyAVQKPssA3FvHvlwx8ErFy3FD9Pu
6h189VLVYpDMYYfQTKQG90CAO4xvhnvcuu/MZp+oW4lihknaKSGA3ipcQoFe4Chgy1IND9pRXxyv
LikQSBzNbHp+Ni5mg7Rx+JHFKe4gZ1OIAOSrM43vuPXCjQHHtyamvYbeNRZwiSQziWPkppbyPsYw
igVpWhHGhU7YYYzL6jW1e/8AHv582zPrMeCA8CHqEwfLHKQoxEQOl7gxAMDUe4CJYbURjUGitW+s
xc2T4kThVjzEVRxNaVUdhvkIylfBZ2Px+f6WYw4JY/zM446mOXq4aFkS4LFG6sDu370vnlC2V9FJ
ZpbyW6xBuNTz40dCIgoC7SGtDTLYxuQIN3f6jv8AB1+bJWlyg4xA4+HvNgeqJEBHhA9crIIG1EGl
kVjb3cVmtu9vBNb2rtKCzcxRy53GxdabV6dDWmE5TAm7IJ/R9zHH2dg1MMQwmEZxgb3JlHfiO/Lj
jK6vYXUgatc1optVv7aE3FUkURlKFTECzGV2B3UHjQFfAHETPFwk1+3uH29fNslowcI1OOJl6ZbA
UYygCSckje8R6eGJj1AkrWUP1A3XqXf1dbkBRGU9SO4YKrtEhMbMQARUVB370yGSXiVtdfCvPn+t
Ol0sdHKRnl4PEqxXFGRoS4Y3GRMQOYJiRYO5AV+c3Lj+kNP/AN5vS9T1t+fHly6U5/s8PD3yO382
XO+X4263+hy/zea6/Mw+nhu+tXxcv7z+Dw+7fnu//9H58uh1KSWS8mK2LRMyw28krxxCR2ZjJzPq
NWgqAOvsBnJRPhgCI9XmBZodK2D9S+ANfORzyPh0TUDMiPFIm5WeOV0NgCLPdEKMRWW8FtOyRpDG
BNLKSROvMqzNVAwIZqip2p16YZWI2O/p0+3uXDMZ8xwyqoiiSSeON0SdhKxI+myeGjRGyjbWT3Hx
aksljIav9aneSGSaNOK8VfiaGu9dxv3yU8nD9G/kKNH3W4Gn0MtRf5iMsZA2lLihKQFD6q9Jvcn1
D1CroJwzB49Xt76SJrVo/rNzcM3xKvWG29RFp1qd28DxqcxwKMDEG+QH3yq/x3u3lUhnx56MKM5y
vcRq8eKwK52d5XXCTEcWxNbSWBW3lt5LZ55bxFmuJia+kFBYvHsPgpT4aVzImJixIGq+3yPn5ur0
mo0/CMmAwM5ZBEmRNiPDzlDb6QCKhVnqnE6tNq2ptNdyCO3lcJalfSbgSrGNIFUjZTspO9KnvXHh
Lhxxocxz5/En9PwdrLxJavKZTkYxJ9NVsaJjGAG/DHlGR3IMj1sKkb29zcWTyyyPOYpDAwKk1kYm
TYNQcTSvv0p0slISiJADa9/hy+f3NeKA0meWIyMjKjw7i/WblQEqBB4eLfYjahsEtjFN65tBHfSF
5bjUuKlBWLeLhGhHOtSdh0FNsnOxXF6eQHx57nl+ObgafJiymccVZDcpZDEcNmFeHwwianzux0jX
pRMcJtHuLuNoB6acvqENSm5DJJLy48wpcE8TtUEVyBlxVE37z9w7r/tcnFiOilPLxRNA1CO8d/UJ
z+nj4TMSlw7AGxxEqdlLqV969vcQGfjcSSS3clUV3XhRagABinIAtueWHKIY6MTWw27hv9l1y7mv
QT1mpM8WSJl6yTMirqhWwG5jxgGW9SvfalnZo4rpxH6jvDFbSTFh6tH+NkB5DYLRaUFa+GACyBfU
ny/HVy5GozPCCeGMbscRifUY7EVHh4Y1wgyO5uIRCzWcRGmW8DRFWZQsjcJIWkSlGKBg5C7BqUod
hkOGZ9cjf3Gj9m7ZhngjL8sI1RI39MoGUeRI4hI8OwlVcO0RVoSw+sC4/RlnbSMqW5lubwNRTA9P
hdeNAeyFT+FaWZa4eOR5mgPPy/Tbi9nHIM40uPGT6LlO9uGXQigBKtsZjLbpQsBGbmfWNxfTzyFZ
ANPgZHWNlKsXk+Jqh+VK02OSh04QK7zfyHuasxyCZJyzmaPojREa3lKe+/EDQNbSIXWUH1S0ht7i
6WKzuJqXqSRq8kSV+NG+LZgfDc0OwANXJLjkZAbgbdx7l7PxflsEYTn+7MjxCUQTGP8AFGRvaUb3
4bMgD6QIm36kBG0v1ORbYRtAFicssxoeLNxUmgowI8FPhkcBuuIXz934/Sz7Rj4ZJwEQowoeri2P
DLYE0KkCOXDAnmEBaSG4hcTw/W/QjWK5ETtFJMGBCgsRQGP1Dyah2HbLckeE7Gr3F7gf21sHW6Sc
9TCQnHxJRAjKiYynYPCCSNpYuM8chew/hopndXNwLiyurgxSvHCoWVo0PqBKclITgVqw2au/Txyn
HAUYixv38vnd+52+c5cWTFOZjKURQlwxPHVXf08JMhtK6P09ShpNPSYKslw7q5PC43eKOOViUKmt
KsQwJFafTkhlI5D4dbHP9DHJoBm4YymZf0gTwiMia68NncGQvh+JTq9aziSRNLRby2cRegDMI0gk
jLKGib4gFkY0arU69O2NiEibnsd72uwe/wBw5dXK1JhiEjpAJxPDQM+GMDGwOCVEVOW09wOfI8i3
67BcOunafpqQzh/Ul5qaTemAVKgyUPKjBqNWm+X+GYDjnLb7r+HTavNxT2iMsvy+nxeGSeI8Q+uh
YMblUuL1CREuLhqXNu4nvrgQo+nHTeVxxlPJkulibiY1DMXDotTTajdNtzjGEI2eLi2/zb691H7m
vUajVaiETLGcQM6lzjlAPDwgSPEJwFy6VP6aG5QjPfGJ7u4tyNNWOMh9o5G9QBd0VWqu9AaUoQNt
ssAhfCD6rPmNvx7+bTPNqRE58mP9zQPFfDKRIAoxiDtvUZCIFGMRwrLBrRrW8S1tnmsntzFdyOeL
xpRfhgj4tRxJsd6EHp1ocokJAyNSvb9p7qadB4OTBIYcRlhMTGZO04j+bCABHGJbE9Qd9waGHUNJ
urZybKS4nsowq24iRgHhUcxJKS78SDWinYdhtlXhZYS50Ced9/cNhfvcv8/pNThn6DM4xVcIO8QO
IGVzkIm7qPKN7DZQmjgt3truK+UXkfI2UMwIWOOHokjCvplSQQGPTrucnEmVxMdutdSeo7/g15sW
LDkxzhkHiRB4RIVERh/DKQB4OGRBqZ5bSonZUetykmtqiS4hY6jRgQDIKv8AD8QAUHb4fiJ2pkdu
Uuh2+H479urdOR3niqMpR/eb39QuW24AiOXprJexAG4JntWtUQaw93ayPJHFI8foukYUGoYyEAsV
40YdK5YBLivgo7db3+Xxdd42PLhH+EnJjPFEHhMJCNA7SMuG5cPCBLpY6Iyg+19Ubhz9KnqzU5fZ
5UpWvLv1rvTjtkPj9g/Ffi7dn+WHOjV8P1S+rlx1V/V9vq4eHZ//0vnzeXLXt7p95ZC4LsEYzxsw
aNnHKI0KlQV3oQaNUDpnI4sfBCUZVX4vz/VT9R6vMdVqMWbTicuIA3Em4nnA8uAcO/CQRx8QifTs
udbd7a4mjs5I7dJka8ku7hvVZwCBGhUBi5BJLHsOO+2AcQkAZb1tQ29/u/tZ8MDjMuCQgJDjM5nj
sD6I1vKRF3I0RXBvsrWtxBcxhruZrqFpJF/RTQhWT1OSuTK/2SFUE7/LxyOSBifSKP8AOv5bByNJ
PHnAlklxQkZA4jHcbkSuUuW0b3ra+EdV09zBLDaGzgngsFVoJNPWMMXCFzCGJ3/eKxO+4IB6DZjA
gniIJ53fuv5JzZ4yxQOKEo46MTDhsmr4Ab39cbri3BETyGwS2lNpLp1uunwaayWoac3XEPMkQZHB
YKpB5ciKnc0yc48YkeIy36dL3+6vg6/SZTpjixjHHGRj9XHQlKMLjRMQOUrI3PEaDct0lpMVh0mW
BLv0kubckSPPDEwI+J+RVmNFNN67VxjAzG8gSLo8qJ8vt/Qy1GoGmI4cEo8ZiJDYmcI8ufFRJqJI
uXEavqqaWjuk5kbis5AlZUVmpz9MerNQlYRQKB15ffkc0gCK6f27DrLr7nI7LgZC8n8Ro8IBJ3r1
To1hHCI0N+Ln3ti0eK4murGJY9UtruGGP0JVa4lelem0cZZdmCggihPQ4TkBiIz+kgncbD9J8rr7
mJ0Jx5ZZsQAzRnGI4ZAzma5VtDEZR9MxESBFSNUV76ybJpVvI5oWe7L1SMQoVIMbinIAiKhKUJBO
9FyP5bjrhI5d9+Y/03Xu7yyn2rk0pl48ZC8h3A4BVcJFEixCjwby4qB4YpZE6NdGKe+ngtUC3Wn3
fI8+JapcAHiWYjjVm+HetTl8onhsAE8iPx09w3ddilKWcxnlnGAAnCVm+En6udEy+n1H0EESBJCo
1pFJ6iW9kZbiKYsdQUlYn4uyLKzOeNSDUitD+OAZCOZ2I5deXLvcmGjjMSjixXkjLi4rIjKiYjIT
I8JNG+AmjyNDdV09bxJ7eMRrBFBG9xaSSJylkVVMbNDGCwevIhafCeu1chlMSCeZOx7h13PTz6o7
MlkGSIEAOGJlEkeqXD6SYQiSJjeob8PXbiRjK8ckumQWjXsFuF/eyIFJCRK7xChYFuLilQOJqa0y
sGwJk0T+ur+zfvcwSMJz02LEZQFGyB0iJGI3MTKpem4gQNm6VLznd3FtZrZIzWUwjvDJGEKqpeR1
E0ZIYMnalW4446gDK+Y239w+k8t/gLbdSJanURxxhEnHIcRMeDYEykBONgxMeYrikYd3Ituv0elJ
5oYWpLFLYus7K5VHT/ddW2ZGGxNeVcux8Z2BPI3t5Hr7/scHtAYI8M5iNAwlH1myBKI+nfYxkBRN
8RI3KIMa211cPc6Y5t/q8bRwzEKQDzLOxZ9iVVior8JpTIXxRAjLezy+Hl31fez4BiyznLEeEQiR
GWx/iMiblt6YyMB/DsRS21tLaaOC6kkmt7MOkloqRD1Vn9McCTtsUNVoa+OGc5AmIonrvtV7/bzb
NJptPmhjymRjAHiiOHhlx8IrfqDE3Cje5vdKrSDTVuIog0xmVudzMIwJJFB5yFCrl+CotaVBJ6Zf
klk4Sdq6b/AXtV26TT6XTY8ohcjMnc0AZC+ORiRIzEYwF9JSl9NWySSG5lSKFQrvNzit9RjhpAbV
6SrGAq8WO1akexPXMKJjEk925F78XK/J6OWlyTjGMSJcVgTEPR4R9fDt6DLa+IgdxJ3tKG7063up
Wt14GZ47e0vwyokrrHU1QrxVGNSaf7HJSx5JRAPSyR3b9/O/wWEdbpsOWXBsZyEIy2EZkRvkRQid
7rkdhVpRHcy2MupwXrxVmiaP1oR6sUitzYsWBqa9KqNjTcUGXmAyCJje3fsen4ounhqpabJlhqaq
USBKNyiY1Ik3YJv6bhQBMdwAEAiKtheGCTm37gtp8TMOMJBQ0dzU0LU69zt0y4n1i/Pfz58vxycI
QhDTZBD1AmH7uMjfAbBqct5UTvZ24pUPpVLO8vppLmLT0migjRTawF6OJYgzK7v8XE/DQDYEDfpg
yY4AAzqzz9x6V+nddHrNXknOGnEoQA9MSfVxRs8Upni4fpERH0iQG42si7O8LfvbW0e89JTJcwJz
9N52INClfgDLQUpQ9vDKsmPpI13HrXv6ufo9WZAzx4zOo3KIJrjNEjhJPAJChVHi6dy5Umgia1nZ
7ZprmOS8SWHn9X7ow5EdKgnj2I69MbBPEN6Bqjz/AB97PHHNhj4RuMjOMpXES8PrE7kfSavh/hIu
64U0iKxrelZUVXdzpt6xIkdzRaUUsCiAcd/2akjKJb8O3vHSv1n79nZxjUcpsESJOOVkEyO29X6Y
1w31hcpR7wrzR28UFtqKtFciBDFJblVhUL9mQs53ZqkMadaAbHJiJkTKG4vrz936v2OL+ZGlhHFq
NsgiCJRrhiANpGR7zYO3PhFepDJcRPPcShpkuY1Y3XrMF/eV+NXLLRvgA4rSu9aDvZKB4QNq6V3e
XdvzPlzcaObHkyTmDIZI3xcR/jv1cXEKl6QOCFAnisRjvYr9IR/yXVPS+s8fVkr6v/LP0pSu/PrT
/Kyvwj5c65Dl/O/Z+hzfz0r+mf08X1S+qv7rlX+fzrf63//T+flmYWsSr2/K4lMU5htJHYxE0VYy
5IMYJA+MHruB48hkEhPY7bjet/OuvufqfTQ/wb1Acc+EyEJE8JOwHFdwHI8Y67iPO0lhd9JS2iMt
x6sji6iZh+89MsyMvIrVww60J996ZIkDLxGhQ28r/R8mGPRSOkGPHxTBkRIEi5cJNSF0OMS7+I8r
lvSpJN+kZIIluLbU/XQRPBIvpyCRw/ANIKczEwoGPf2OAR8ME0Y115itunTiHRMsw7QIjxQyGYES
COE8Xq4AZcpHFIVxbcu4qnFBC8y3DyX2nvDExnlKLFNxaMoNwWU8dlI7sOhGRs3VemVnYcxsfn3n
3N2TEJRMxkueIxj6pGIhOuEx2I4oEjaBFXKYBIIVbi0lfg7sp1EoZZrdjyijTk7tGj1ZSRVj49R1
wQyAbD6eXn03I59zkywSnwk14teofwRjxEmAO8bHFLe+IiwN90slZp7NxKJTqIBPrcZAruWL+izR
0AqWUmo2p/lZcAIyFVw/D57/AIPwdNqJGeAfVLMAd/ULN34ZnHvuJ5emunEFe1R7aJ3itwXkLy6m
JJkVleZacTxJI2P2aCnXqMjkIkdz7tu78c3L0+IYsV4o+qdyy3MbTkDttZFivTtXPmCo/pDTlsLe
ztpBNdyzcriSBSqQqVo7RtGFNOPavI9vcjFk4zI8q2vr3Xfn8HDj2lpBhjgxeucjcjAECEeH1SjK
IBA4el8e5rzNlktPXuje6j9dsYzEYENA8qOGK7qeQBooIpy5cenXKeGVDhjUt/h+N/KrdxjyY45J
ePlGTHtQ24pCQPDuDxb+kcNcRlw7iyUvnaeOL1LC2T6xdyvALRgGQRyKghQ8v21KEinXr4nLIAE1
I7De/MXfwNuBqhmwb4IgyJMYxNEcMhEQjLi/jiYkx7zub3KIngWWWBxaLJIzSfWbKGpLSxt8bGF+
XNQ1aPQA0yEZkAi/cT3HluOXu82/PpxkmJcG5JM4i/rid5cEgTOPFdTAETwgkFCfXdUjighglEcb
gCKFyppHI+7eq1CKUUUPUVNKUy3w8ZJJFn9I8vm0fnNbjEIwNQ22NfTI7y4yQdvSOGXPc1w0umub
r1blr6+cRXkPq29zFBxAlRip5KpDISQQa0PUnbbIxhGhwx3Bqr6H7/L9bXm1GUSmc2U8Mo3GQjUY
zEq34akLo3yP1E7bN6dfSW0V1NFbNcCW9eS/uIiS6xqebFeSpQsuwbY1pTrhzYhIgXXp2B7/ALfk
29na7JhwTyQjxCWSRmY/Vwj1XUhH6obCWxJEa52tjQPe/wClEP6ySXEcczhmiSHk7KCBX1AaAFtz
vUdMZGo+npQ26k/o9ycUR4wGY8RkDIAkHhEblIRND1xJjRnV72OTeoQfUXiuHtriBPTSWydzGzEk
N6gl4h0U15AA9Om2OKXiAiwTyPP4VyPcz7QicIGSUJwNAxJIJ5HiEqEoRlz4QeRJjsqwk2Onx3CX
CQw3zi4SCNW+xGCGCxhyrLVq0I5Gm5pkZfvJ1VmO3z86v9Athjj+UweNDIIxkRMRA5iPMRiCYyjU
r3iJSMfUaFrbMxaPMZLiUWU8TI81wtuG5BiKstSGFAxHH+wg5bzCgLHdf4HxZaaMeyjeUiEhRlIQ
+oHexvxAi5AQ3oWK5EIWiRzXhNxcrKbSb1YniaRAKsKKCoQUZ3AG23HbxyWQkR2FWK3r9vID7XE0
+PxtVwZJ2Iy4hRlEAWBXp4QRKUogbbcNbg2j2Lzi9gFspuDC0t+8ck0p+EqvqoxNHLLvxB7fPKhU
aN7XtyHw8q73acRzDLDhqfDKUyDOXKo8cT/ETDfg3NijzKEjiu47QW8enySaks8k0Vseb8IpAtDI
GHw8QQSOVKA+FMsMomfEZDhqr8x3d9/jm67S5c+DDwDEZZuMmMTcuGM63lY2EbBMeIggHrGgBN1b
y3FxdyaU0sPqPHdiGUyJyoGUgMm1AOQI69stEJACIlR6WP2/Bxvz2LLknlnpzOPERPhkZR4hR2jK
O3p9cTGrrY2m1pLE1vDcRu0ktinK3f0G5Emq+jKY6qTQFlLVPtxzGyA8RB689/tF/I197sdJkjPH
xRMpSxjiB4aluOHgnw+k7eqJlZG38I3LZAn1oyzKmlmZIzdogAKxrVSZAqqqqTQgdOg7ZkC+Gh6q
5e/y/Hm4mbHjx5hPIBgJEeOv5guNzoCMY/SYx5XwxO4COSWT1rhtTtpL36wtI5UlIMCsQqLxjO4Z
gKgGvWgplMoihwGq8ubmicoZJfmBKZlykJVwAkCMaibqRFkA3zqNIS0sp/VsxdCe0010kMsqn1gA
QwdxHRiRXY7bZPJlFHhoy28vdv8Ai3F0ukmMkITEoYuEkm+Ib2JERo7dL5x790VerdSNcTTSW0bw
fHC5kMTenyLKYwv2GZTRgBttXfbIw4QABe/le/n3jucnWGchPJIwBjfCeLhPBZkCP5siDwz/AJu3
Eb2U4o4JPRtplinQCR7GKKD1VmKbI3KRuRc/Fy2Ow27YTIiyLHK7NV8hVd3vcPTxxz4cOXhnEGRh
GMeLi4doyMpHiMvqMtpXwgDmLA/oq69H1+b8PT59JK8fW9DnWnTl9P8Ak98t8eN15+XddfL+1p/I
ZuDj4zVd0+fHwX8+v1VtwdX/1Pnha/UaGQtLJcK4jHqJxdpI+JQEj4aBKild6k+GcpkM/Kv0Hn9r
9PaT8qT4h4pSsR9QqXFCjEEihQhzF+qyTvSst3LG9tcNCtxeW7mlnFURKyPVQjAsAOK/CoO/2upy
MsYIIugevXl1/Sfg5A1EoGGUxE8ln0RsRsS9NG5ACo3GII4iTM7q7TBpbzlapaW8rq4tmBp6v7BW
448UJqSSak0yPDQG9kdfLr6ev6GzLPhyZBICESfoI/joURloxgTZPEbsjv2bjkMqS2jwzzm4bles
6qJF9IcmVjGvGvGhFTSgI2rjIURKwK5d2/v/ABy7ljKWSPDkjKXFvM0OIGAEiD4Y4TLhMSL9NRkB
V7h9Q5yT2mm0R3LkQapLOprFzZF9StVatQFHL4RksVCJn8wB1q9v07buLr8kp5cWmMdjI1klO7jZ
iOIfxXYELkeEbnvLkuhZx3TCL6lcu0yeqnOaJJYwOUaRk7EAGgp39sBhxkC7G3cDXff45NmPUDSQ
lIDgnIn6bnESjzhGPPb1VGro/JFDBJE91ZDjMV4vbB2RyZgrcgzn1JW5CjKop7DJmwaly7/dfdtH
bkS4uOePgOXEPURvGzGXrqV3I8eQ2BGUYxrpQsq+nafqUtuoNtZyWyiWaF4mWsc0ZAVmZASv2SN6
CnUZDNmgJcze3xB+/wCDl6TR6ueMR4MZxjikOCtpRqiZgHh5GO9UD6gSN36RZQPEtylpJOknqyvE
kalCJHjYItRuquAOSn26YNRkINXXIfYftI6Fs7G0GCWMZBAyieKVACvVKJEBY9UYkfUCP5uwChI8
7XM0xvFtIo+UkSRMturc60BLLU8VJBNeRrtkgBwgVf2/j7g06vx5ZDkyZRDGDYEeHGN72NizQvi3
4zfpNhAzc5D61q3p3EUbRukKkKRWoK0Jr9oliSSQPbLYgDaXI9/4+XRwsnqkZ4SROIIIAIB3/h3P
WXHI2ZECiNkRHb2EjpPdSy3cYt1KWVvWNEdiKCrVKogXcHqdwRkJTmBUaG/M/jmW8aTDtkyzM48H
0wuIiSRy4j6Yx4fUDXEdwRTbys6CyhpIJ5B/pMbjh6fJiY5exZ2Ynffiadxjw0eI7V0/SPIff7mc
swzfuMe4kR6gRVWbhPmJSmSZVseAiP8AEEfpupC6eEtHAtqxmN+gBhSN3YUWhZmZuQHxAluNaU45
Tmw8IPO9q63+yunK++2zs/tI5uHijAxkZGe3hiBJqvqNz4xfFcpcN0I8NIQW0bqmoXN6s8cygzQI
tDyYiMxO5oVqpqrdctOQ/REVX9t/PmGJ0xyH8zkygiQFxA76gYE8xcd4T2N+9EWck31aaBAls62z
eldzS0ZyzfZEMjEGimopvXfqchkA4gee/ID9IcvTzyjFLGBRMTU5SoknlHw5GiQOXXnK7luyNBIY
IrNFtlBMf1ypk9ON6hVmYGqkfYIJqB167yJoEy38uVny7+/3teH1CMMMRARJHHfFwxO0YzINxN+g
jiJA+r6qKOlQR6zfRqyQGO3X05riRhwnCDmVRSy0LdKn57nDnkcMNr3+z+z8U4/ZuHH2nmHDEHgi
IyJ+nJ/EeGJII4r4bO3U8RpZB9WnPqOiS3wb0xppMitGYmGyEMoJCjc1HfoMMhIbD6ed7dUabwdS
LlRzj0iFy9JhIekUQCeHnuP4iKjausU9nKsKXtzYwR3pjt5RVIz8XZhTYeLEAd9zkOITFkAnh37/
AMe5thilp5xics4AZeEcxE2dt41ttvxHhHI7yUC0sM906XtzNqF1I3p+oJKvGRwEqMQ9QQ1K8q7e
+06BABAER7ufOvwHFiTiz5BGczlmT9V0RQj4kD6rvi3PFe1dajaXEtnqUI1cGCOabj6MIJjil4BB
IyKXUlVPwrQGvzGMoieM+HuQOvUXyvb4lrGfJp9WDrBwichUY3UZcIHFKIMx9P0x23sbAhTjSQm5
jjuBZ20ymW3dFEklxGxUxrIjUqAu+1aeGEkUCRZHPpR618fmzwQlk4gJjHCW4MQJzyRJBiJRP1AR
HFtYiCfTsnKS3stlYvBbcr4VhmZqukzSkhjMilKIvLYMCVP0HMYxgJSs+nn7q7ue57xzDtMZ1OTT
Y5Rj+85EmyJGXpkZxuPoje0ZWYy5AbFA3E0IjsPTf0Ht5JooXKD1UQt8MgZQOfA1ota7jfLYRNy2
u6Pl7vK+9xdRkjKMPDNEWATH1jfaW3Ph3qNmW4Ni19uIdNupHguBcSJbi4iu1jY8gQVLKkisR1oT
yA6EjBO8saIoXVX+kNmCUNJlMoyE5cHHYB9XS4iQkR3SlxCP0mQUGW3W3jvpbM8rxInN3NwkT4BW
pK+moLu25O9Ou+TBkZcAPK9hY/XyHw7miHgRxjUTgf3kQTKXDQA3BuPBEGczvL6j/EEDLAzR2UrQ
SvcTes1nM3qKZeI9WrqCXr8Xw0PTffLIy3kARQq+W3T3Ovz6bix4pGJOSXGYk8QMq/eXIC536vTR
uhxAFCfpO/pwqef1f0ePB+XGvPjTj/Lv403pk/Ahz876e7v/AAXD/lfU/T/FwcPKV/zq+n+Zv/O4
d+F//9XwE9vfJYaVILWJ7dI0E0kcg5zN8Sc15c+YNAOe1K02GcbxwM5Czd93Llt0r3defN+rIwzw
0mEmESABxSjL1SO8dr4hO6iOOxQNGooCS9SK20+P0mWIo06NGrJLA/xjiJFY8wS3IDeg28MvGMmU
j15eR5dOnd9rhS1Qw48IlExhRntYlCW+wkCeIXIyA9XCDwkckdEbNnla+eMSqqJdo8oRBGOIjHog
ACoJIPbvlUuL+Hl0269d3ZY5aeeSWTNKN8IEgZAR4RUY/u+QuzIHbhscVoOBLe3ZUW7RSiS/Xogj
E0ajkyMrAchtU9th7ZORMhy7q/Y4WAYcUhwZAD6vEFHr6jxEHh4uVnp6YgEXFOZNLe0ltJdPhXUI
FMcmnahWBXJLcUVKEmWMqx5V7eHHMcZxMET9J3sb/H+qe7z97nHs6GGcJ4Y+LGxKGS4dTUYit8kK
J4uQ4aoDhSvhpiSxzLNPqLODcXPAB40k7ySq4UdTRV3qNyetbryEEUI9B313D9JcCODTxIlGU8pJ
MpV6oxPWUwQO+oQ3sbn+K0/q9pJFBe3ZupzGZRps8TqixulXdGWjNGTSteNBkuOQJjGhysHr0vz+
bXLBgyRhny8c5Di8MihGPDZMSNzjJqyeDhGx5lBw29zDb31rNO1jPGyoY45/R5qP3dXYV5FCevRt
65ZKYlISAseYvz29/wBjjabQZIYMmOeTwpAgemfASBUbkecjAnc/TK9010+SzS9eF5rmGFo5LWs3
IBZVaqitEC+oQTXam3vlGWMjGwATsdu79jt9BlweORPiAo4/VY9YNjpH+8I4uK49N+aBe+hhWaCW
Cb90oVlEYjWVSSrsKBiCBQr13qSxywYiaII387ru/b8NnXZ+0IYROE4nYcuHhjLepHYS8uA73LiJ
kehibdhAGH1ycMGmtLlFFvHKSVo7b1qqd/ntlXHZ6DoRzI8vn+h2kcczCxx9ZRIAxxlZHqlvfEI7
X5S2RCaU0V1a+hdQ6dqMcnpTfV1DJHUHlJJ8QJUfZbmadSN8hLODE2DKNXv9w8+opsn2bwZIeFMY
80diICwLu5SG3EP4SZmq4iN068sfl9531+C7Hlfytrer6fbEx3Orrps8dqhao5C4KekBUVAaT4gN
iegszZY7SnQJ6WPx8ht9/O6fX6bDOWkx5LkbB23u9zCugNbSmLG4n0i6H8tPMqGaW+j0q1u4ZmkZ
dQu46yOhYM7WyHYLzAHE0HfvkcusxR24jXLbmPK/h1cnT9l6kT9eMeIbmJTMZRlV+s44k1Ql6QOX
nZBOr78tvNtvbxRWusaFqqzQtzkgvQq8ZKcozGYgCoDbEfZ6VIzGw67S5J9QfMH7+/7/AHu0lg7S
8PhhDjBBuyIgg9OExAIMfp3iYnbcI++/JX81/wBBHWLHyXea5p1qo30TlqE0QeJebGKPlKeCgEcU
AXrXLseoxcdGVE9+w5n7+t83B7Q7Sx6WHBnlwVyAv02BE+o2LiR+7ETEAjzecXs0mnQW9lwZ7uKQ
XgtJ1uLRkDKCpljmBDKxNKV6geGThDjkSdhVdD8q5EORk10I4YeBIZSZeIKM4RO2xkJcUJRMul8P
FX820lle7aeNWvLcjV5hDPLE1EXfmwTnTYO2x70pXL4iPDsD6RYv9NeTrzLNxxE8kf3xEZSBoDnL
08W3pmfTKt6FkUbElNWueU0cyco5BYXZu+I+wQ6o2/w+oOTEjrvybtkP3UdiOnEK/HTl9wckQ1eQ
mUJAGMhCfiEb0bAO+wmCZXG73Mp84q1jLLqV/LFc3i30VpIZ9KgUCJJmd6OxTaqKFpQipNPHBlAx
QuMaJ2J51tyvv/az0Of89q+HJMZI4yZ4wBwCZJ3JHWMaMRfOQid7ashHLqV1I8MV6lhapNaRWwKF
RACXEibkPWinvvVccvpgBZHEaN+fKj3fgstFMfmspkITGOAMBCwY+HZkCBuJ3wxl3849FO4niuLa
a4gHqXTpylniiYLE8y0HFS+wIXjUHbqRkoRMZCJ5e/nXw+LLNqBkwynj3ykXxCJqJmKveXpiRHh2
NxsSMbKlAF5fWlFtGxlVmBikCCJwpKlqspHIgLxFV77bYZXVb8u8c9/we9xdPAYpnN6BZB+mXCIy
okdRLcgRqjAGia2X215EbZoJpGthbXRpaGiQ8ZVFJWj+0QCtDxrvQg45MZ4rAuxz67dLbdPrIzxH
HL0cE/p2jHhmNpmB3qxRETL11KygmjsBcymNXup7aT/RbWJXjjiPEBFk5cGH2TtXJgzodAeZO5Pf
ThnHpxqDwXKUJ+mAuMYbAREvprkaFm/sTe5LPNLO0Fu5smCwosgCktHSRAiA81AHUH7Q6ZRDaPDZ
38vPb3H9Dtc4OWZyHHG4cqlXOIE41EeqIA6GuOP08kt9BkFpYaqOWlOGlWS2+yHfkQAyoz05UL7d
a+GW8V3OH1ef9tcuTrcmDJGMMGqjeCyf3fLiJNREgJTonhlOxsbIuthkt9LcWv1O3S1tWkuqQTwP
IzenHyCVYrUGh4gDr4dMhHGIy4jZ261z/G7kz1M82IY4xhC51ExkSeGNgWasSrathz60jP0RD6nq
Uh5c/R5/Wz/vR6fp+jXh04/Dw65X+YNVv3/T0u75/a5n8kw4uK4XfPjP95w8Hh8vo4fTwfZ1f//W
+dmnsjPFLHGtv+8kjW5hJjSCrc2ILNSQENstPvzlso2Iu+Wx3v8AV736Z7NlDxIzjULlONj0xx2e
IkXL1gg7CuQvcK81pahorSzvYgLadpVuFDetzKhXZY3K0UgEBT2FO9chGct5SidxVdPLf9LLJosI
iMeLJG4S4gd+MGt+GEqqJAoQNbCt+IFA/VLe4PwygTpbJOsFw6mR1m4li3EMGNSKmu1d65b4kojl
tdWPL7nFjpsGpPpkBMQEoxmRxSEqlIzoETPFw+onYEXxUn6yXGpIXa79VoJFWQQQmjuCZFLciwIo
GUe4+IdMxCBiPKrHU/D9R+Ozu/Fy6q5Ty8RjIA8MTUpA8QJ+oHh9URysxuQ+kIe4eDTemnsIUt5I
TJJwRZ3jkHxhSjBgBtSlewpk4xlk/i3sHrtY9/46tWaGPQ8VYzGAgRuQOMxkNxHhPF6eWwNbRAVP
3aWkEtrGkEMsMyrFcO5jowUiZyjVkqPhUAilK7UyO5kRLc2OVfLy7z+1kIxGCBwegGMtpyJhuAeO
XCbnf0iNjh51HhCWst1p18TY28srKP3MJVfjikHEFeLblhTsKkkmpy4GOSHqI/b+z+x1UIZ9DmPg
xlIfwihvGW1xqXOQroOIkmVyTiWG+uL28FPrvO3SheWOkJBV+RCipq9aKPDehOURlCMB037jvzH3
dXdyxZs2eZI47gKJMagRUroAmzKwIjkYgkAnYruoZJdMjWWeG2Iu/TiMIalx6TMySPQvUgA0D/Ed
6ZdCQGTYE7del1sOX2bOs1OKc9JGOSQgRPYi/XwGRgSAZcgOU/Ud6CvYPdQx3YgtwjPEBq7w1UFI
wQypIpZUBIr35bjbI5oxJFnr6b7z5df0ebk6GeWMJjGBxTA8Wrj9NiXDIXGA6g7iZ4h6enZ/yl/I
/wA6/m+moanp4i0PyVZWzr5p/Me/VV0y09JS/CKFWV7idgURVjA4mgcqKZTlywwc+YO0f4j+y75/
B02t7dx4J/l8UTmzZoRA4RUN7F1yHp5VUqFSFU+7vIX5Z/8AOOv5ZSW88el3n5p6zpqfXYdR1OGK
ZrhIooo4rqKyvYhbQJJLK1eQLqUUFqHk2qyajUZDYqAO233XzcDUdl9qdoYYw1MhEbDf6RLfi+g3
KXDEb73GR62zvzJ5r8/y6rcQaMbBtO1DWYb+HTijXN7ZJbSm4t2uEa6jgmR2jUMIgQF+KoB3ohDH
Vyu659D9l/N2ug7O0EcMfE4hKMDG/phLiHDIRqJlEgE1xVZ2ol8A/wDOUt5H5U/M7VpbDUY9E0bX
rDS9ZsYdNeJUWbVrd2nuFSTk7IlwpPpIduXcCuZ2h0kcsQeHiO93fQ8tuVjqUw9o9Tg0ZGbNLGMU
/CiRwifI1OYl6snBcQYwom+I8njH5fanqH+I/JWmahrGo6l+nNStdJFnc26xNKPrEJnuY+MYX0hH
KQtTUsN2YDMnVaTHlE6jEAbkg99gR5/Vt8PJr0Pb+t04jxZ8mXJOJhGM40JShEHxdgP3ceLv4iR9
UhT9WvM/nmYwaZF5H1O1tNF0jVEsdJee3Zo0dlWARh4AhBj5RySB+PqMv7JzUYsIH1jo5Gg7JiJT
OqiTOcTKVHevqupXzqUY1fCD1SDXdX8r/mfaRaV+Y/kK+1gWOmiGb80jaenPbJE6wNHYlZBc2yBT
6pWRmfZmdGrlkYSxfRIVf0/bv0Lj5vZ46aRy6XMITJIjjjKper1byrhkSfTsODcAF8nfmz/zjFJ5
UvNR8weSdYm/MHQbYPJdaQsXq6zpcFVcTXMJiUXULqSxaJeSqPjSvxZscOr8WIjECJ7r5/1TfPy/
Q06DtWUJ8faYNGIEcpjExu/UJipAdOI7QIBoAkF8n8y99DHZ34uA0iyqI1b96GdhI7pWSpr8FCv2
QPbMsD0EyFfo7gOXv583ocdnKI4solZEgBfriSRKRFyEudC40YAUdgoaxYPawKl56l8s04kvJ5G4
c/tGJbYlqjY0bqRQUyenyiRuO1Ch+ni/Q4va3Zfg4+DKZZIyncyTXEfUYRwmRsVynzIAFDoi7fUL
ixkmMiT3N1JbwlGCFPRLMq+iAwAJYKrMxNaDK54o5AKoCz8fP7wBy3crS6vLp5kkTnk4Inlw8PER
HgogAmUQJynI8fDHzpCTq14TqYWKPjIkmn6fUxOIYaGR+I4jjWnPvtlkf3fo38zz3PL49zjaqB1B
GoJEY8QljhvE8Ea4yRsOG+HxOvCNuaHW1lhkueCzGSJZWvooisacZZFXbiSWA5HZe57dMmcgkBy3
quvIH5fH9rSNPkxZchjxbcfGBUY+uQAqieMASO0duI/VH6UVLAYEYyCeGW1WR7CI1glteLBebBvg
Kso6b0yuMuI7Ubq+ol+nZzMuEmBnLigcYJgADjnjo8Nm/RwyA5bkd3chD6MaGdrzT57id1e9tvQa
ctxPCNgHpUsCW+HeoG1cnKyaqQA5G69/L9Lj4eAS8Q5MJMjGUwInJxC6gQDW5FyqO9gbXSnEL62V
IZZDbyWzNNBNbt6gAuvs1VaVYq3WvWlcMuCe4F3sb2+n9DDTjUYY1k9JiZESgb2y8uIULlR53tKr
BPIXCkhuULJK6J6ccqwcIfTKwn1BxQk/DQ0HQ0YDrlZIEenxs9dvx7nK04yeJGExLhFAiPDEgiJ4
rETzG/D/AA+mYF2p3M5+sWQsYpg+nyCGC5jKI5kePhRX5Cikljsp3ruclCG0uOqkLr493f8AsaNX
ljHLAYscj4UuAcPCDxzjw1xWOEEmV1E0b3IWfVfMnDn6eo/a4dE/uufD6zSv95/lde9cfEwXXp/b
z4fd5fBq/L9q1fBl58H8P0Xw+LV/3n9L6v4n/9f5+2sVtAlzc2LRXhluo/XsLlR+8jDAc05hCp50
48ug2NRXOQySlIiMrFA0R0Pca57c6fqXBgxY4ynglGZlISlGY+qNgXHiEeE8VcPFfD9JuPEVSxtd
QinadzDYSX1+0d56vFqkpVfRPxRqVo243A2yOWcCK3IjHav09e5nptPqMWQylw4zlyES4vUT6fTw
VcAQYy3G4A4b7kr2zh1fUWvLG4h+qszESCqskcaRqxLSBarxFeP+TtksWU4ocMgb/SSe7rfXz3Y6
zRY9dn8fCY8AJ3HpIEYxid5AXHhHEY7fR6UC6xRQC4sHjlkuY5rdvUaQARx0MjSxxheYrsDv1y0E
k1PaqPTn0onk4OSGOEfE05EpSEo78XCBH6/EhERMxew+r6lJrFJbC0lu7QR0/wBMkuA0ccbRFSVj
jDbmrk1A3G23TD4tTIifKtzv3n4NZ0WPPgxSzQAIrITtGNEWIQ4tzczIkDeNxFDZWCiSzvTJZtNd
ALJEyVHJWUkckYqSURaHwJ8TgO0hRofj7y5AhCeHJKWOU5/VExBF2DV3wkzjGPCdtrFDiJUllt5j
B6956EMSsLayhqJGYgn0oQS6ABmJG9NqU6YSJRuhZ6k8veerRj1GKZhGUxCIvhjGxI2CeCF8cBRJ
qyQCKqyKOPq9/BZR3LaVFFapbgz2xAV5kqCA5csAKjluCRT4u2Y/HCUzESN3z7vdXy+52vhZ8el8
TwI8PDvGt5j/ADiRHlxG7IqpbUkcFzaWh9WGya7YxuVZxVGdGZAKAjop41FPGlMyZQlPYmv1c/xz
dRpdRi04BhhlkJB36GUCYgVfQHhJFXzA4afZ/wDzj5/zjcPN+ha5+afnq4utM8i2UQk0XSY1mtZt
VuPUZUkJQmVbOOYAO6nlKAQlF+LNfrNUMRjAxBl8+nM/oDq8/a85aj8vopyBySqco+jh4TxThDfe
XQzJrpufp9Q+ctUt9ajs/KPlewT8u9F8vxw2elSRSH6nDduqT6ha1jYCFPqzNVCShaRhyY5roXfH
M8RP3dPteg7C7Oh2dDxZ/vjO5EV6jGyIT33nI5N+L6vSCQwzVb7zGL3XdZv9TttGsNQmlXR7uHT+
MhurSOKWC3lvEE0wicQ81EiAtXoN8siI0IgWRz3/AEcnd6fFp+DHihEzlEDiBltwyJEpCB4Y8Q4q
PCaDNLM3uqxTX9zfR2WladFPpxsJblIUkvLuMJDH6ts1FiRWQiRjVKEct9qDUdq35/J1eUQwkQjE
ynIiVgE1GJsmpc5Hf0j6tjWz5C/5yIGnan5k0Sz/AEJaXkD+XtMvLoX8yrHGLqS7LXCPLGy14LyQ
OwO+x5Zfh4sZ4xIg7jbrVbbG676B89moRhqceXT5sePJHHmAPERHgjKIBlcomPHCiBvH+jvTyb8q
pbS281eX7UGyaGz81aOFtbiZrlYrd54WeCWVeSNF6LigU/a5beN+oBnIHfeJvarPeBzuxv5U4uiy
49Lo9XGEuHg+gCXHKIMb4eMExrhIMaIHicXPr9CvM8Ed1oElpBq1zaWkd811cwTWpuHgkaRoLBDD
GkgdV4ycmk8ATvmHiNSuun9rtNDIwz8UoAnhoVLhsUJZDZIon00I+Y5KOm6JqX6MvPL3meW3kt7L
TnvL3zM5W0mv0hdiqSyxhpCYIJTG5ZBUfDy7EymLEo9/Lu/tLLPqsfiRzacEEyoQ+oQscwDt65Di
ABNc67ox5S806jo/mKy1ezj1PT00eQ6lfa3du8gubaW453NvBEykpHNCycVeQVbuF2yzLjEo0a32
r7i53aPZ+PPp5Y5GEjMcIiKHDIRqMpHrKMrsiPLpaj5//JHyj+e/6Q8z+Xp7Hyn+bV7Glzp0xjMF
jr6/WfTreekGgjmmWQMbmN1K0PqRMvxC/Dr5Y/Rlsx7+o26949/zfPNb2fm7GyDLghx440JwNERA
BkRjupwP1RA3Bv6gX52eafL+seXfMGt6Br+lXWj6zosv1a6sr9BFPE226n4QVYmtRVSpDKSDyzaY
9ojz7vx3cnooanF2iJ5sG8R9MjUZdxAOxFSuM4kWL2/nJStvcXFvbLYTHkGkjkpPVTLyPEJQnjyO
1T40xMoxkeL38unm2DT5NRgjHBKyOIGp85WeGt/TxHnfMGuZRLmRZLaJRHpUytc+vHFFHIsKggBB
QE1cIKk1qPnlYAoneQ2qyd/P4WzlePggKwzJmTUYyEACKj/OuXCLkbsDzpDeodO1S9Sa5uI/rMch
u3onGTkvwVaqgliNgBTvU5OhlxigNjt+loOb8lrMsZymOOMjIkR4ZEj0i7iLlXpiABe5lIclba2t
LeWO8Ft9aEnG3FjeSoJPVYVbmW3G3zp+IE5ykOG6rewDVeTfg0uDBOOaMDO6jwZJR4uIizxGQvka
ocQHTqRcNnc29/qszmGXkyLJIGescgAkAjB+FuQFep22+bLJGUIjcfLcct2OLRZcOtzyMoniMQTc
vTKhKoA+mVje75WBudxpvpBb3884El9pd1GtrJbgK4Mu/NQOIIZDQljsanbK/CHFED6ZA3fLb9rl
nWTGHNPJvlw5BXDV3PlKNED1QNHikKNnbkqXkwtZNOnltSs1xxWSG6VZJESEEFq/FyYqfiqMjjhx
CQB2HdsN/uHdu5GqyHT+DLhIlIDiE6lMCI5g73KvqsHu80Gt9CmoSWktpVLpC17NIDJ6SRArCUBP
RWJBC/aHT3sOMmHEDy5dLvnf7eXVwDr4R1nhGBJkLmSOLgERUOHfkDYPD9Q5eaHqLyr9ZT0/senW
OtONOtaely+Ll4bdcs37vv8AxxVtXxT+ajxXxCu64fTVc7/uuL1+J3em7f/Q+fNz6EUlkbi+ilvL
WT1mjliljEZld2lMsSbkGu55HfbwzkYcRBqJAO2xG9VVH9j9S5/DwnGZzicuOXHdSiImZkZmWOP2
yMufp7rqKynMZktuUaTTAKgqyv8AZ/3XJUsUY/Cd60PLDLIL9XQfjccr6/YnHoc3CJRJjGRo9b5f
wSsylE/Sd7qRltzCSzTwI/11YrtpPVmPqgckkRgknM1LDsOJ28BXJiIkfTYGw946U4kss9MD4wGT
i4pb/wAJiQJ8RuxXpjR59I3yfbTLS5tmiN1GfVe4SRE5qSo4SQmM8keRgQCRxO1cE4cpDblVX8Qb
5gfNjps4qeEgzHqJFDiG3pnDgPFGUyDRkOEgCyTuRQ1S00q4h+s20zxJHL9USaiNDN0P2RRgWHFq
DfrTIHBLNE8JF7XXUfo7x97lT7YwaKcRkjKgDQNAwlyPIeq5emVXdA8PMoX6i1ytsYEcPYQq1tHc
AemOTlWJJCfGznq1Ogyfi8F31O9fg7V3NE9D44xSgSTiiDHj+kWSDd8J4zMjeVXQ2770rT7mUXKp
AjzyzAx3LTCB0mCkqq8iwID8iADy2oeuOoyxFEnauVXt/ZXkx7G0OcCRqJnOdg8XBIZOYAsyiQJ8
cgInj2qQ32tpLyS5t1nnje6SatxftEkvGUIVU80b94AtWNRUe+PDERNA1XKyNvd07m0nUzlHjkBM
S9U+GMgJ8Mhfpl6wI3I3EUKu6L6j/I/8gdS8/Qwed/PdjND+VOh3C2kqwFlm1I20pa6VaHiIYylL
iWnIH4UoQxTDy6vHh+nect66cqHnXcOrqO1e0M2fNLs+NCcIiPESbibBEQAeE5J1E2RcDVEy9I9B
fm5+fHlryM2p69+Y2ga5aeW9LMnlnyDpVnbRQR36yxM9vDBIUdIYo7UK6Mdmrx4yU+HH0WgnqZCM
ZCzvInp37e/p9zh9udo4PZXs3DLDWTJlIPDGzwyjXFxEkD6rEv4qFjd4ff8A56/mt5R1D8n/ACto
/wCS2leW/On5hwJfxeRZnmklTS3uvTWdLSSRbi2murWEvLNcHiRErrEqg13mPsXS5cebJLOTHGNj
XM+/lseQHfzeAze33auuMIyiPElO+RlKcSfRD+jEEnh/i3O7238wvPn5b+SLWexjshwvETS9L0wm
WW4e0B9ayjt0geX1JEdUdKKfhryzmsUMmSXeef6yb5D3vt8Z5cMI59Xl4QZcwLM8p2lGMa45GQ4g
RH38gx5/MXnv/Dukah5zTTPyP/LtJBcPcaxyk1jUbWWY+gNP0q2519R34hmcipLP3pmYNBPUZDDC
JZZkcoDiqudn9nueb7R9psOiySzGAsEA+JIGfdXDE1CUq/incR/DzfJfn7yn50/PjzrqeteWvJfm
qfyh+j9Ps7Gz0iyn1FIbTTLRUjXUJRG9vJOkqu8xjNOchCtxWudnp/ZjtHTQAlDHCQJ3nOMeZ6b8
QsHqNq33fMM/b+i1uTJk1ObIBmlxShCO1/wxMZXExgRQINyjIct1K6/Jj83tK0dYbX8nvPVi/l+5
iitPNaeXpLh7W/t5Ypp5kEbFgfWjqRShJB5UHHMSPs5rvF44yxTu/THLGiKIiNz3f2dXdZfajsSe
jGl9eOgPXLGCQSRLJIcMrHFIHYc7+qhwvqTyz54uvPRtL7QPNflPyB528wloPzA/Jf8AMKaXSLe+
1WMVuLnTNRi4qRcyH1VideQkPDhsCdT2t7Oazs71ZsU+D+GcQJxHkaJ5d98nO7O9v/E0+KGQxlPH
UQTtMxHIiQuiY7b45D+lFlsP5oxaRe3Hk383fIl5+Xeq6/bwaLZW99DTTbqOIu7m3vrdWWRZFKni
CrbFqb5opYJAccDxAb2OnvB3Hv5eb3Gm1kM88ZxyOPJxyMRIiRnKthCYJxmQo7EifThSn8wvM2u+
T/KsXmDy75X0nzP5Js7yOw87ae/rSRWFqYUi08VRllEc61AuH5UZBGaV+PtfY3sPQ9sTy4dRklHN
V46of1pDoSD/AA9xv3ct7de0PanY2fBkwbA2TKQ3lOzcT0hXOo1ubZbrflWOXV/L11bancaLfmbT
/wDD9pZSie1vraSIzerBe/bkLRlFUonEAgbtypyOWMtPOeKcd4kg3sQQa3D6D2R21HU6I5YiOXHO
BlKX80mhRjyoG7s3tewpDfml+Wjf85GW2k6tot5a6T568v2EcejzBpYf8R2VuklwqXBuC8kUtutF
hkl4r8XByEKMjptQMAMJ/An+Enoa6Hy5PH67QS7Iy+JE5PCM+LLCPD6JCoxljocJn5D6o2PqD887
trnStQuNN1HSFtljlaC+sYQqS+pasq+nIAyyLLDKCKVAB5V6Zm+HxCxL1Dv87vyoj9He9VLtDFKU
Z+HGWHJveOvWBwmG4InxwlsOQFy4uSUQR3MY1CSKGGR5C4IEpaSVQTvC6EtzqRyJY1Ub7ZbKQPCC
T8th776d23NxsWDNHxTGMRd78RJmOdwlH1cfLiuRJgPVtRRVpOPUtp55Jbi+AV7i64M0UNqVPIK4
oAIyN6bU2FchkjsQKEe7qZft/tpydNmPEJ5eI5NpGVXCOOuQlXDHgO8q/h+ni6ArciO4ledrQySK
sckrwkrNRVYshUDgzBa1Kjbbrls9wAL2358vf3/NxcAOKfFklj4zQJMSRkPCJbSjXCZAbXEenbna
rFFaTjnplm10qMVt1mmUrzViwj/dyBmHpkjudtuuCRlH6zXfQ+3cd/uCcePFlgJ6XH4lXw8UxVgk
8PpkJSAgeH+KVADqsimgbUR9XuI2ecg25tQEt1UBuPxyrzAG4NQaitMZCXh+oHbv5/Zszx6nHLUg
wnEyn9PCAIRoSr1SjexNHY8W5G6K+sXcNzK0t3FeXsLxG7uwaRuKKUVSq7BqEVoOnTK+CMoihQN0
OrYcuTDMjJkEssZR458hI0KiKF1IXuAK4QKvmSIUntzKqxzWSgwxyh1SVFicuFAXixpXm1R2zKlc
ZVylz8txV/oDqdNLHmgTUZ4wOHiBEZiMJEiuHhlf+UnYHLa90z3pX6in956323rStPqv2Ps/w75R
/neX/HufN2vhmvo34uL6pXV/3P0/TX+x6v8A/9H57rNJHBby3wDpOPQv2FVMy8QpVTVOQVUFaGgO
1c5LhBJEefMeX31d+/q/UZzSGETyiNGoTP0+JsLo3GwIDeqiCDG1zhYbWed5VaTitsognCRQLJX4
1jAruCTRTt9JwCzIDpz3G5+P62YgNPhlLiB5QqM/TjE/4hEDawbqJ2HvKyLnqEdzp9pD6cdwyJEU
PFhGykpXmBUEgE1Oy98JrHU5Hl9/4+1hil+bw5NNjgIRJAFbekg8PPmDzkCdoVRs24LqllFfmSSO
GeEW9o9oSHSkjEM6sytVKCo32Br2rjeOZjW4Nm/x1Y446vSxyyJEZRGOHDYMdyeI2QSYGrG/pieW
wK6/jigjvA6zR2jNJBayRFqAqEPfmiq4ZBUUqOh3ODFIyIqr2Jv4+42N2OujjxRyCXFGBuAMboUI
mt+KEYzBjEGNdN9ypyy2E1zBEIJkT4or+0NVYeoCVYFJAHbkASqjYbknJRE4xJseR93w297HUarT
eNGJhKiCJxIMZDisgjhlUpXR4RfCCSSej7a5a5lnQXilnCtb0heXi4HFWjAUUqetOgpsSME4cIBr
37gfP9Ddp9ZkzTn+8uwOGome/IcIoUTzl3ARJBO71z8mvyf1D82fMN3F5ivl0j8vvLCx6p521QTr
A0MCUVbNJHC/v5ySq8iOIq/L4QDDLqceACUd5HYbXf28u/7nQ9t/nJAaaR4pZiOGMSSYbAGU/TxH
rQIu+pANfQ+wkg1v9NaX5ThlbyNpGlwaL5btLaOGKCLTLf10lkEcgIHCWMkAEtK1HJYtyOlyyNiU
/qJs/ZQ+Xydng0GLsrDhhICGTiMpWSTxmiAZcyZA+qR5Wfc+Y/NX5cfnx5z/ADN0jz55G/Oa28h+
S7fTbfT0bUzJcLZyJCsd0ltYR29xDcBplZoJpZFlLHjVGAzdaTX6TBgOPJi45WTttxd3Edj7wHzr
2l9k+1c/aeSWOfFAniiLrwx3cO24G54R58VL5/JeleR9bvNM/L2TWPzT/ODz9K51P8zPMcjS317F
J8ckkn2vqlmhjVmZTyNVR3IoBjZ9fk1AEZVjxx/hj9Mfh1keQ919HqfZ/wBmMHYMRqswGTUysR4r
4YmhZkRdR3oneRvhjvJ6n+XX5caRHr1zc6J500LT7e0X6r+Y/wDzkjr13DJLaajAzz/o3y5aP/o3
BIaM7sRtTiOQLN0vYvYE8+GOfPinwE3jxRHqyDb1TPSEv5x59KDwPth7U5oaueDHP1kVOe/GL/g7
ocPLgx+6cjK0y0f84fyC/L7UdY0b/nHP8u9X/wCckfzqnubmHzT+ZWpwetbXFCSTf6jcq3pxcSoV
Yo41O3xUrXa63JLRR4NZnjpMfMYNP6sn+dLv+OzzPZ3Zep7UyGWHF4nIGeT0wga+EbNHncjzq2fe
YfP/APzmvqlvBqt9rn5efknoSLYQ3/l95beW6tpLlvTXnLcLeL6TEuxLAEhRsnxA8n/LPZQkeDRy
zHepZZykT7wDEfY9T2d7H5s8xCWc78RrDAyHp3PCajZru/iI6bsI8u+av+ctb1tR1jy7+efkXUod
GuOBj1HS47W2kDV+rRyTCwicqQlOKChFSrjDLtns4ECfZsBf82cwfP8Ai/Hc7LtL2I12n4YfmJ3K
yAY8W3f6TLff1XyKZ6z+fv5vabplwP8AnJP/AJxS8tfmr5G1C3dbrzf5VB1RZfrP7pJS84uWjXju
AOJXbidhm57O7Y7NNRw6nNo5XykePF7iC8rr/ZLXxl6YwzSG1Q9OUV3wqMr7yIn3vKdX84/lXH5Y
ubj8sfNumeZ/yjs5br67/wA43+e7maW4s7OV4wjaHPLJJeQ3QWTkIxLLbdSA32c6mXsrDtKPGIxj
k5Ry4T+7nt/HEfSb2+8Oi0Pbeq7MnWIkiQ9cZAUd+RuwRXXaQPdzSrRr3QPLllY+cfy980ajrv5R
62402/0zVjZS6roJ4cpNB1WFxcxmORWWQczJ8LVVvDzLW4NT2ZquGQ8PLA3YsG72yCuXnW3V9/8A
ZPtDT+0ehy6bMBOhtCdkQsAACQInL+jKR4h9JvZPfN/5aeWdR8m65deQvzF1r8udOiSW5uPITXUj
aAJYx6rC0tjObqJHEYYmMyAH9kLSnXdle3ko5oHX6aGeQ28UAeLR77HCf9i8T2h/wNdUMpw6OZAy
EekkmPP+KURWx5CQ+NvTYILzy7o+n3F1rnmC71KxgstNm80atEIbvUZZQYXKInL1YGC0ST1CyoPj
+Kpzie09Vj1mqyZceOOOEiSIR5RH6+pFVZ22e89nuzsml0ePSZZxzSiJE0bAr1Dc1RjdcJjv3vAP
z58iWfnnQda/OXyxDLBrXl2WKz/NnRLVYlia59MQR6kluhlYKWQCRzIaqySUX48npspFY5UT0Jv6
e4eYY+BLsbUjBOZGDNxTxbAx8SVVGUiI/VuOQ4cm3FuHxHaWgStxfq1jbx0E7SsW4MFPJVowL1de
JqOpAObHJkvaHqP4+W27l6XTmMDlzjggAOIyN8Bo3GJEhxXIcNEczESVPrAt9P8AThjaaC7U29+9
XiUSs2yrHRlNUNeVKjfpQYODinZNEbjrt7/f05e9unl8LT8AFwmOCZuUPUSK9FSG8DfF9QqX0gAo
q5SOAUF1dBreBJyscQjmkKkemiqahlVaknx+WVxJn0G5rnYHf7ifucnWEYhKskxwRBIEQMkyPoiI
naUQOIk7kSB5kUuhDzRrb2mnM4urlZ4YJVkX4QPTkq8bfAyseX2dh18MEjwm5S5Ctq942PMdObVD
jyQGPFhsTmJgSEvp+mfqifRMS9d16Rz32auLJPStIxcyT3Ib1pLdoylChVPhII9RiVULUL8JrXGG
Q2TQA5c/j8B3899k5tDxcA4jKV8VGJFcJAoUQJysRERULibttI0s4qX0tzHIHlM1jJ6gR6gERSSI
3IGp35VptiSZn0gHlR2+YH6vNt8EafGDklMWZXGXFRPMY5TBJBsgHiJo15NJ9ReW6bWEMcbiKW6a
Osgikgk4tQkIArBgASCad98J4wB4fmBe12Pj8eTXwYpZJy1goHhlKt4xljNEXUfTRG5EjWxIsWE9
K85V9d+Pqev/AHDV58aetx4/Z5dulPi45Lij5cq59O73/wBluH+XzXfibXxfSedVx1X0305V6vDf
/9L56JbaeiTRpdPJHfu1r60xAYGoJfghoOIJIqCBtnJmczRI5b7frP8Aa/UB0enjjnjGUkZSYEmr
uwb4RtsDtsQLiDXRWOa3a4h0+2tob1XctIkiM7MgYDiqrQkilGWg36GmQMZCJmSR+PxR7uYZ4tXj
zZRp8UIZI3crH8N1VDcmPIxoC9waCBsrwQ3MksYdRbztHqgQJEfTC8DEyGobcUJp+vLsmO4gHqNu
Z3776OJ2drhHNKcbqM+HLyh6YiuAjlPccPFQ7+qMgtlmvT+jTG13eoCJrnjE61+2GibkvAJRgRua
VHfKpTqHr5DoN/t53fNzNPpI5M5np645gG5HhPmJQ3HBHHUomO8qB70TfXKi6tojeUtLBTynkcLF
UkcaSIio5oAVBBO3jkcUDwk8O56dfkTY82/U6qOPPETlcMd7yPDCz9PrERGUgKMYkSPpH8QtbdW/
6Om027EL6lbsOVyRAiMyuCGogFOUgUHqD4EDDCfiiUbET7/09w5d3kx1ennpMmHPGJyirlUIiRBF
S9IFcU6B5g3sJAbEJbwPPcNZRXEMRu1ltY9Oh4Aqj80FFVeTNyCgJ+1Xxpk5GgJUSQQb33O37d+j
rREEmByQxQMZxMLAGOI4uKZFb1UfTdEcVm6fqd5Y0TQ/ys/KiDyGIri3832l+t7+Yl9DpHKSS5uY
UiuV9WRWpAkckUIdlLxhAyoG5ctJmmc2WxvGqjv+Nzz7nB7E7PzZdSdZMQPjix66G392K2JlERND
YS34idijdJe38mRNcaPcCx0uOSVbZTMbiYfWRweOG44hJYizFRMyBmbjx23Fc7yc+f4/FPQagS15
4cg4p0L24R6dwTG7jKt+AEgC77lO883S6TpGp2bWEemwWEc1rpb25L+rd8gTIVaQ+mUVlrxYip6D
ImA+onzPuTi7OGbLGXEZGVGV9I93Le6PMW+dfzG83j8svLN1YWshb80fzGsOWv6tbyr/ALjtKkeO
a3s5R9sO0Z5lfsFZFPxbgdz7CezX8sanxc4/wfCbII2nMjaPujzl7gP4nz//AIIHtXDDOWDSECYI
gJD6o8N8ch3bnhj1vilsYh81flh5DT807q41jzF5huNM/KLy+6Jr11p7E6hqd0HI+qWXNkUCL4ZJ
pVb4EPWppnVe2ftpOMjpNFseRn+qunQcrI7ufH+xvsXk7XmM043jvYbgTI6SkN4x8xvKVRFbmPvn
y7caRa+WLDyFpvk+y8uaJYy3j2EHllJrNpdPRmQ3j3LsTJOJAjkszFmQEMp2PkUweM5DIknmZb7v
uGDsfD2cePTmogRHDIRMYz58HAOUSLF8/Ubvmkmiwza5p2vaPrGswfWNFnt5i9/II1gtLFZmhumu
GYsy2iJIZjIjiqqFp0OTDDPJlhDFEmUzQA6ylW1efR2Xamsw9mxGrI4MXBIyI5b1xjh6ce3BwmOx
N2j5ILrQzNBJqEOsJ6OnarcXl66286Jf20s1nF6ZWKOKK6RtgaGqsr8WVg207Y7EyaAxJIlGVjij
vHjianHr6on5jf3c77O+1Wk9oeIY4Sw5IWPDqyYEjhy9ZS23/okgb7FW0e61e08uXOoeUtRj0/UL
SKS4byrZTm5Qcwz2kYWTm0aVjL0Y/vD0XjRc0khEyqYsHqftei1MMU9QIamJlEkDjkOHltM7VZ3r
b6e+93nfn78v/Lv5z6br+s+R9Hg8recdEWe/WxtXe307zLcW6enLPbQyRoI5WMhYpGB6vpkkBhvs
uxe2NV2DqY5sJuJoSjzuF3RF8+4/w3s8T7S+xWnyYuHN/eTrhybcWI0eGGYji4sZ/ikfUCY3Ih8u
/lH+aEf5e+Z9Smulu9a8q6haz6N588pW7xc7m1kHIgRTh0E8DkSR0KFmHAvxYjPXvaXQYPabswav
S0MkNwTz4Y3xRNfMc/tfFOzNVn7D19zieOBI4Qf4+VHyv6hz+T7l8q6Bptvr02l2SnXn0i3S+8qa
iZIozqGiXypLbiRviChxIvJg1eoBqaHwjxCI0dh+PufpjJ2l+Y0WPPGXDDIKlzPDkjsa7yK5Vz5j
a3q1xdajHqupabQ/oeOEyQXbcQ8txMrEoHuUVRDuybdVodwScgAOEHr+PtdPDHjOKM/473HcB1qJ
vi5H335B599Y86aJf6zrGhael3Ckd1D5r8t26xSrcxF2insbh4UijVSJCqoQzOKryptmTEwNAmuV
H9Ltcun0Otwx0+oO0q4JGxW2042TK9rMhQid6t8H/m75C/5V552mtLfT7q00HWpX1Pygk6G4mtbS
8f8Adx3DCgklgY8Awbf4XqeWbXDlGaFiuVHerroO4fo2dBoZnFwY8n73LGZAlGJMSZ7DLKNDildj
nHgnub68ztZIz/o9tcc2iDyXEUaqki8uKMArU5OlSeXIVG2w62ZARvIfpH9h7qdhpp8JOPDkBIsm
IqMo8on0n6pQ3PFYsWLERupfz2a2ttaz2czzsJJHu3ciVhwKhhVVVhSq1oelK1yOKMuIyBFcq6fr
ZayemGERlCRmeImRNSAojiGwjLYmIlRqqsEIaExkW15Mk4khmX0Z5S0j8YxupBotCYyQQRXuK5Yb
3iKojkNuf9vmx0ZxmOLPOM+ISFXZlURyN+mjwEijHi6i7Rz388kV5dySPZw2jhv0fMzlmdiG5xlV
Wmwfix6kgU2GVDEIkRG5PUfcfsseTcdZnAyZZGWOMK9E73JI9UKA6CfDLkZSAo8MUOktzM91ewJy
kiZri1tpdqRxkgsQrUBWpZhU1JGxyZjEARPI7Ejv/HLyaTlzZDkzRHq+uMZbeiN8RPCaBsmRjZuR
jYpArcy6nN9YukS8uZeI1WztyiGRQGA4BlK/CWGwFABU75YYDEOGOwH0k39vX9rr8efJrpceQDJk
NDLGNern9INxNEx2EajEEk3VM+oyelz9ablT1Ofw8v73jXp14/D/AKvbD4ovkPwPu/S2/wAmZKvj
nf1X6bu6/wBx6b/m9Oj/AP/T8ASXN69ujSwqs1wvC0ZIYxGy0LCFhWiuX58Wr8VdtjnHCEOLY7Dn
ub9/uqrHR+qc2fNkgJSj6pbRPDHqDLwjvUZGXGYzv1GVDYgoV7m3klMF2i2tokoiMUILqrBfT5M4
bjwqQW4sfHLRCQFxNmuvz5d/dYYZtbhmRDKBGAPDQBNA1C5SB4OCyDIRlIH6tja+49SK9tLhby3S
FgIxLzSRJ1Qoqco6uFBFatsaZGG8CKN/KufXb5d7HLxR1MJxyRjA+mwQRkqhH0eqIHfPaXD0JVRc
B7iY2+nxW5mQho1kLiX1gS8lunGpQICQoNASO22R4CIi5E15cq5CR77b8WquZEMcYCXS74+P1SOM
VZiIXQBoExHJJpLMTQXMtvJztrN0b6rseXKUir1apCkjiTXvmT4nCQDsTe/w/T1dRqNBGYnKB4sW
Mj0HezxneR4hcY2OAm7F30TUW11A9xB6NyjP6kMV1ap6kcKtxZiqAL8faoO3bKOOMgDY76PM/Hud
pLSZMUpY+CUTLijCUBxRgKEr4aHq6WDt0Zv5TA8s6wnnm0ntLpPLzrNownnCLPqU78rW3lcCUjgI
3kJIbj8JPUDKpZTKHBKJs7e4DnIcu8BxtZpccNQBDJGeOQkSTIRjMyPoxzmBIxoxlLe+W53p9s3/
AJv85fmLdr+Y35WQzeZtD893Kyy+VrPULa21Oyv7BvTkhudMlKK6esGLSLRGBB5VY5rBCGK8czHi
j8dpeYsjblYcDsn2i7N8KGllGMp4ozEiSIyq6uHHXFt/TsVyIQMnnHz9YLMfMn5Dedgs7XXJk06O
SMi5VQI1kjkYEVjaq1IK1GwpQ+FHpOPz/Y7A9p6U0MfiWBE7CEjt/VyHfcb9OZa8sz6xrWpQ6v50
8i6p+X/5X+XJjeeZvMfmyMWEYhgZ5I7SJ3d7h5JlAjVVB9uopHPjuNRIkfI3+xOf2l0+LERATGWc
ajYjH1Gh9AkTtvMmgKBJL83vzM1/zp5u88+dtYvbKzvrO+1W71S4uIgbURWd9LKbSAwpJBLLIkbI
FVSTxVfiNCF9D7N9pMel7Kx6XCalKze53/iuW8fs4Y+8vz5q+zM2r1eojhkcgxyI8SgOKINcURvf
Hvw8yeb7F/IzUtE1j8pND8saNp7+drz8vmv9K85+VtOWOW/inmvvWXUmtjIHuI7mNo1SVG+EqU/Z
zjNdGYy+IfSJ0QT7uV9CO4vsfsd29g0umlpvEIy4DW25lCIIHAL+mN+oC7u+rOh550TTtMl0o6F5
mtrq5gjt4UuvL+orxjjVTVT9WJKqV/ZPU8yegzEOOZN7fAj9b2H8rafJk8SUyBE2fRkuyf6tfsHD
5o/TvPnlZ49XNzovmnX4dWvEvHZvL+pLCJ7KSOSOFZIIPjiiaJKx8eDFR6gbpmZo9XqdHPxMNQlw
mPOJNSFEiztL+lzHR03bv8ndp48eDPKoYyDQjl9VcjIcO/FZ5k3eyfN+Ymjan+hXuPIPnC9bS7Ca
CC+PlzV7k3EUrq04kklgpMnKFGZZAwqCV4NVjDHqdRjwZNOJjw5yEiCY/UORG/pPeRV9bcPKOzfz
g1gyEZogiJjDJCoyFcHDGIF7+kc47Hfkl955yuAJU038vfNbWF3bLpbQf4ZuY5p5hIhonqrHRoCF
CgNUFtzypXFhj33Ivn9Q/X1d1DtXTcPETklKJ4toz2BB74jaX8R5V5Mpay84Q3Mnnvzjp9x+Vnkv
ymFv9Q8zebbm1sHsDMpeWVbY3Mk11PMg4pD8BY9FLHcREZfu4ESkeg3+2qA83Wan2v7O0elPHEmM
rHT18I9MQBfCBLYn5Ho/IfzZ5ludS8+ebfMmlaLNouk+an1HU9M0OW0+rmOyknn/AEeFgiYhpHjK
o3WhoKmlc9I9n+2pdl45QB44nY7k1KtzR2/Y+EdrR1GomMs8fCTEbUI+m+GMh/OlXOXOR36v0R/I
78xb7zR5F8jWHl7zNomh/nH5FtGTQ9G82xvpen6zpsszvJbxXlwqRPcQzzcwF5fC8ZA4huPn/aGl
xDPMwvw7PIiUog8rAPcK+B3fQ+xvaSODQHFmAEM29y4oxGSNRnG4j08QAnceKhLeNl7Avmn897Jb
rU77yL+Xuj30lsNPgv5fNIWGf15CpT0/qq1lLh6EHmG5DbMU4sJoCUiOZ9P7eTv59ogQAyzxRjxC
QvLIj5+GPTw8ucTtsd2A69r/AJ18qINZ85fm95C8hprSpFN5d0iNtW1G8hkVCeJaWdakEbtGv2q8
l3YW4o4stiEZSrrYAHy3XP7T6URjKWWM8cDY8KEp3KO/AJyMRZ5fTy9wfMWr/mRb/nNq+o+U/Lkz
po+lLInkdNSlW31I3UBZWYuHcPFexRlFjQssThACTVjsjg/KASn15mtv2EHnfMW4mk9qJdtTnliB
iIH0iQhLcmxf8YyChdHhyCPe8006K1u0hv2g9axS3pdhVVVikcGkY2TjXYireNMnllKNxupXt5jv
6/c9R2bhw5ojOYiePg9Q29EjyhyiY9JAmVfVwgWoItvdW8KTXKQXCRrFW8YcjzUtMitRd+jJuBt4
nLDxQkSBY8vsP60Y8cM+KPjZIwlQgRkriPGCckQfSe6WPcAcP84kJt6ljdWbWjSSWclkzGGM82YN
w+HnIEBZWbehZjT7OY1ThPi53+OV9Ph5uyjLDlwnGSYHGdhctpAbcUqHEJc+HiltvBBWkVubDUIn
e65yTxyQSoWDtxVl5gOw5L8QJoen3ZbOUuOJFbA/jZw9HpMU8GQfvN5RIIJEjVjiiJy3iLs1LcDl
/C6A2d5ezTr6MQiT6uPXdRIwkqvqxncs/YAAbnr0xlxQgBub325bdPcyhLT6vUyyVEGI4PVICUhK
48cJAcRl/CIgDc7nYFUtrcaZLfziRmvbd0DW0Mcg9OSVygpHXkwAXcMOu1K74Jz8URH8J6mtwBfP
9SMOIdnzyZrvIKuMRL6pHg+m+KVVvxbcVCuKygfQ1r/fLf331Th+7/3o/kr6vXv+FaZZx4e/pfXl
38nCvtD4/Ryj9f8AN/vO7e+/bip//9T52yQtp9zcOY2vLMSW9rLbySvGZOJX9lTRiV6A9K03pnKi
XiRA5Hc8h+Ob9L5tNLQ5ZTjeSPFjxmJkRxUR0jYn6eQINXw7gBUaGxhkuUldrS1ESm2gUNVORBIJ
qrfCCWYD+Ax45mq3PX8fc5mTTYsMpxnLgxgDgiARwWQT1E/TcjIAHntyAUxZNdtcxojWAiAuYp4E
lZZHMaghRxrHQEk1NKe2+JycFH6um9bb/a0DRS1E54wDjERxicBIiRMQPTtcKu5Ancd4FqEU1utv
DDDMIxLI3Oe6+L6x6YogV0KsgLGhYEgCnhkzGXESR8B0+ex93Nwsc8UcGMQlzlucm/iCP08MomMo
cUtjIXEbcwKTUabG0ot/XtpreSCovIiA3EOR6xK8GJBFKNTl3qcx/GNXRBvkfu6/Zyd1j7Nhkn4Q
nEgxsEbS+o+skcJvkKlRlXq4iSrQ3fqXsarbxaVJHBW0eR2ljL/CqvRKItUY06nb3yMsdQ3Jlvv0
Pu7+YTj1ZnqeEQjh4Y+kmRnE1QB9PoHFEyrnL0+5H+a0a201fJiQmHUXR47jSlnHpzXU6JNczTVV
ixgRo4xVuQdDGNnNYwncxkvaPWuXSh79+lUb6PK9s5oZcM8MQRLNIxEeLaQ5yMrv6BwxEr4uKHAB
6zfOzrXmKy8lyWNrrUNrd2zWE+leUnSKWWfnMJo7iRG4Orui1bijNuy7VOXnT4J6gTlC74gZ7itq
4Qe7usjoXmr1I7NMOOAkBARxGMJTlGZ4uInaYMo/UI8RoyG3TpvlX88PzGjbzP5Nl8zX9kt9qrax
eXFlq91Y2lvpyQlpZredZf3XCOTkYC4G6gpUHjg6ns7FHw88SfTDgAPqJlewMetkVx137ub2b+Wn
q82DNpsfGJk8UZHFihgoGUo0eHiiKIjP1R2BF2Bz/U/M3nbXLrRLvVdb1v8AMHQdSsriw0u6/TF9
qM88t2CnBRdPI8T24iLS8FaitxHwNmwM4iE4bY5AgkEAACO45bEEn08txvuHX6TR+FlxZ8OLxYZI
zjGWMyM5yyDhok+oGAiTkA4ogSIHpLEIPIfmm411NRv7BrCOyW2tkuGujOyenOLeBDJIyg+k0B6g
8U9+OZH53TxxcMTd2aqunEdh338T8XF03sp2hHU8ZxeFCJiL4rAlx8I9RoHhlEk2DUPOmR6ZBrHl
eVT5csdattfsbBV8wa9aXc2j3UM31yQRSx3aSAtExQLIyAioAX7Ryuep8SxKYEZH0x+oEcI2Me8X
cQe/dty9gYoiMI6aeTJjh+8kScchLjkOKMrPFAgcM5RiRtHh5l62fzX/AD5bQbfU/LfmfzrrT32n
Lpuj3T6nqAn9G8D/AFr1vXmlCqrQl1iT4BX7QJ4ZV+ZwCZx5o4hUpSPpj5UIkCO24rqOg6uSewM+
TSwy6XFlmJxjwVknH956uLJOJJ9UeEkAbURc7qKf3f5q/wDOQNvqOnS2HnLz1C9kt9Ytf2l1dCNJ
Zn+IrDKLhi3FQyyqUrX94QMr/NabJHeOGOw/hFkVzJsC/mR0a8/sfr8U5RjPU5oSkIEkGIBiTsB6
pZIkUYTNRH8VND81P+cqrPVpvqv5nfmXfaej8JdTS8gRxC6uyyW1uFq3pkhpF5b/AGTuQcODX6PH
G+DBxEcpR4gCCNiTyvkD8W7P7E6qGQwOPUnHE+qRlDi4SDwyjAfUY7SkLBFcG2xYb5x8+f8AOTFw
NMdvMPn++4Xs088T6rJArepKoVbgWchV+SRiQuApDGrFuuZke09HqBRGCNfzYCPTzF8+hvltTh9o
+x/aWCMZ48WokCa3yDaN1EEwJNGH8Q4RC63efecJ/PnmzzL5ZXzNqup69DpcEF3byaxJJqEbXiFk
laSW9doWKGtQwVWHgSMvn2oc2GXER3VECFDpQgAbPfuXX5/ZqeDWYZDFKMOGJJozjxA+qzP0c+YP
DE9KtKfKsWmapbzXeqXFyLzWvRgvLowmW2gaJopUT92yMqOZK7MAgWg3AYY2sOTGQIAVGyBdE8x1
vcV8b+DsuxcGn1eKUs0p8WSgduKETHhlEbEERnxWdwICNAEgSAy6bWNB0/T/ADMmoR63a6Zqg0Oa
1eAw3lxDOKx2sUiyzW7W8kiGM1AZAoFSu2YlY8uQ4jHhMo8d84gjnI7CXGAb7jfezjp5aDTxzwEc
kY5jGVwAlKUtxAHinilCchRNcQEeZGzHvM2pea78av5tkvIL3T4WgktPMckENqPVnVXdYRRWDQyw
lhJGefOOnHk+ZWmhggY4QKO9xsnlfP3g1R2qXPZ1PaWnzHHlzwGM4DQEhjhCFSA4oxjw/wAPDtKP
quFAXIr9D1VJ4Ly480azdveRtDBqd3cfu4Ee9tjFaSKPUhkI4IvIPGyFWFXUFsGXGRIRxRABsiuZ
4Tcr2I58twbHItvZ+TDHHKOomYEenlww4pwIhVGBqgLuJiRLeUQZJb5Jk0/TJbm7/R1vqa6ZJJHD
rAe5EiSeqr2136UKuQikoUbjQt1IzJ1vHkocRjxVtt8Y2a353u4/YGDFglKcoRyRhxAyufkYz4YC
UqB4eCXDRlzIe46iluX0/XYEht49VsYdRuNE5A2kN6ryLNZhQ9F9OVGpX7SFPhrmtHLh57kX/FXf
8RXxvd9U7Kn4kI5JgAwjEnGT+7lIA8Mav0mJsHnGQEagZJa9tLqN7DJPaswvZEWK2KBUjSSIukh4
EMN2NNumETGOBAPLr7jVb/i3OOmOt1AlOJImQACNoxMSYylREgfUa/o11QsP1SK6iQQf6Ncqqwyl
ubPw4o/AGvxBl5LTfcA7VyyXFKJ33H9u/l0PzasWPFiyiMR6ZACMr4rqoExBupCuKAHqPFGJ2Egm
i331tYpgiWl5GzPDbhFEaxqRziZFCElwo2YGoqNyBlBxcFjmO/rfffl5fc7bHqjnEZ8PBkFkbChH
rAxHCbkIjaQNjiiLkAUsNsJGgVYybebl6LAmM+p+2oZgq7gbKNwOu5y/joHvHx/Hmf0Ovx6cTkIm
PoN8O/DLi/iAJAG+1RFmI4rJkSjHkpEsMMjQyXBMEkLAwzSIi81MtKcKMKcjuftHKwLNncDfvHw7
9unwcqWQxgcOM7zuJBHBOUYgyjxHnH1Dh4jufr3BKh9W+D1vrENfR+uf70Dhx5elxrw607/z7UyX
H0o865fHv+zu6uH+XlXH4kL4OP6hw1fh/wA3u+Hifw9X/9X57zWS2bgXEk1vBqkvNXVTHLKXHwLx
kNaCpJY7/Z3zkhk4+VExHvA7+X3cub9T5dLDBkHFKUI5pcXLhnMnlCj6usvWfUPRRpbc2xmuHRpo
rl72ZIRay/CvooFRSJaBVJIBBIFKUocMJcMboihd+fPl1/S063R8WSQkYzGSQAjL+ZGog8YoRkSB
KMiNq4eE7rxPJbWxS90uW5uIVEUFxA/NCkzMCUNArs24JAIXj0HTAYiUrjIAHoedj7v02yhqMmHH
WbBKUwBG4SsHjJFiVcM5nfi4QRDh5Rugn6lt6TvHAsluZJgIXCu0AFREF4E7A7s1K7UOEiV0Tvt8
e/8AYg+HLGZwiDAcQraRgBtDh4b2vecjR24ZKLSR29msU7zC9R1FzcwqZkEBUleIQhSw3oKbb77Z
IAylYqugO2/301z1Iw4QJmQyAjinEcYEN69Majx89gOGPeSKehflxpdrrHmyws4bWXUdBt5Zp9ZF
xEDNNDEwlVZWLfYZgiigBNelAcxdSZRxmRoTAsUdrqtvPvbcEceT9zhs45ykCZx9Zs8ZMpE/RQAj
ys7bBNh+SH5o+YLi8tdI0m7SS+mbVL7zAto19Pb+mwllD3ZVLeK3kZPVpJIKkEUJBzExa7EakQTQ
qr4Im73o7mQ5WA812v2KcYjCeYQ8SQINHLlEo1YFAR4JyqYiZAgmqO5ev2f/ADhle6BqD635kW1u
ZJUjk1HVdc1S3nWBV9M0leK3vqLMJPU3oOI+E0ymXaWfLDwxUAOkQf1x5clwaPs2GUZtPiyanLOj
++IsGOxjRjIyEzfFV8JqO1vQbT/nGf8ALmeyt9W1Dzp5LsNHZreHVYmsNQvyob035TSQNDFC5RAy
txKtQAsSKZCObLHa5mXTeu/3k+63PmNTHKcMOz4SiR1AuQiRfCDwgkmIEpcPFsCQYpJr/wDzjF5X
g0e51z8utftte1611XU2t7LRC+mXN7CeazzLb387fWCpB2iYkkHipFRkcmqzmVSrg4RtIXVcqI/S
2aWGPT6gS1GnnpzKRkZYj6Qcw28Tn1IJ5RF8hGw+Or/SJdG4WazatqSTQQ2F1Akl1MK8gDPy5SFU
DREoOLMGpy+Ft9lhzjMOKoxokg7D4dN999wK5bhq1/Z0uzycN5cgIjjlEHJIWTvk5yqNxPD6ZHio
S9En2V+Tf5f+TPLv5b6V5w85PqHmyKcS2OmaHZxwwy+nZyhJru4uHb1FIZzGsUQZ1oXc8ds1WpjL
VZ5H6QTfM1uPt775O80UdTpxi0GkyxPhQF5Jj1GZsiPCL3jHY+IaH0j1PobQJvIupPd21h+VV7aS
afbxyW15rOp3ALRsQlu6qZYUd7jizqEWq/Zo1VzHnoIQHMG/L5/Jhq8etw1KWriRI0RCA98hylQh
YBJPq52KKaSaroMtnqdhL+Rui2ep6LFHLqGo3GoTW9rSeJIwrXswB5tPMq0A7jeq5fpuyPzExDEO
ImzQAJqO528gLdfqsv5IR1GbtKUcUiIi4jnxbekbAUOZ+4qlovlBNPigi8oeUIdS0r17e4hvZ44L
m8utNhD3Udus5dKRErzdoyGDirKeph2XPJCeYQJhGuI1tHiNRvzPcw1Wvni1UMOTU5RLPvjiLPoP
8XpqR2vlIVW1sOl85eUrCXVnuPy98qane3xjmsdLisecOnWCziKVhc2rUueKVJIb4TwrQdY/yfGV
dAPtPuPJ3sOy9VkEOHUZoxjYMuKjOdWPTL6LPIEb71fQDdeXPyq83zjRdV8vzaHaedYLWw0LW7CZ
7g6bq27rLcJcO68ZkqDEyUNF4tvVYx03hjihzj8LHwY6jL2ljwSMcgyHHxGcZxFTx9wFUeE16ufO
xs/P7zT5NPlPV/NWkecLa3GmeWtR1HSNXtNOj9eGtqwtTPZGRWdAxClQtAq/BUld9rDUSkYxxG8h
ognbzqVGj1u+Z3dPPRYJ6P8ANarGIaecSTADjAEoxAOImPHDnGgKEYgxN1v0r8pfyAs/OFlrvmXz
xqFovknStRkt9G165huNRAF5HFJ9XSzNwjXUvFfVdPhA5KzsnIKasmrJIGO4GhxAUDxC+RrYdL+A
t1ufQTwT/KRxw1OU8U8fGZHHjwzqvEuW5lKPFwkAm+KxyfT2q/k5+VUGmTRSXPmS5tbiOa3vbGXT
9Ct5gr3EafWDbSWLEWwiHJg3PiQOR2rmHDisVzHXil59b5uTi0naWcShky4/UK2hE4yDGzCqIJMg
BRPqHJ5T5k/Jn8r75LMXvnCJJ3n9Cw0/VtHs4ZYvUVJIl9W0nhRjNCIwZAoRTQNQCmX4vFhfh8Q7
6N/eOhvq7KPZWu1EZR1GHFqIxA4TwcHCL4cn0jn6aAMeL0igRs8/vv8AnDHRdQ1D6l+Xuq6Hq17a
yCPU5m1OOA2k1vH9ckC/XUa3n+B6Mxn7fAKjMsdq6gC8h+wi725x5eW3veU1/s7otLU/yeWEJCNG
MuOQHFRl4c4gnjO2522IAQ2s/kb5i8k+RtQi8wvJ5gurO5k8zwywxx/Et1Gouo+SMxRWRRMRUfY2
2O0cOsObIajwbCPO/p5H38x8XodF2dg0OHxBlOc+Lc+KIhI8fpMRfTj4DtK9pAHd4dxlur2OVa6g
JonuPSDySy28gda/CnIkcSFK0G1fmcqxCBH00a6AEfH5270jJmz8UTx3EyqyZ45cQ7ru4kR4aG3F
1uSmq3r3MMUstrDBA8T3KvGiStHKwX4SAtePcU6b77nJEwESQCSbrc1t+thKOWWaETOIgDEkSiOM
gmvSRQJj12IEdxdkqcVw4+G4uRp+nCUol6IFUFS7L6fCgYBBX4ieu+SlAdBxSrlf292/cwGqMReW
XBj4q4+ERFcUhwcO0wMYv1k87l0Cerf2Ect8o1F9RgmQXMKCMJIjiNpGkDMw4mnT4dunfMQ4pkR9
IieXlzquX6XaY9bhxzySGXxISHGBQ4onhMibkdtuXp9IPOthF9SulvVjLW1pHfEcJr5JfrTAmqUU
F6CtQOR6dRmdggYE7nh7q4f0fY892hqPzsQTGEcnKUwRkMT9Pp3rfaPGaraQQ1bf1ftr/d/Uf7ya
lfS/vKU/4X6cs9Vf7Lp38v2uLeHj+r+Hw/qn/N51XPpwfV/E/wD/1vnrrsguobSB/rNmHkN7JqDF
Wl9dm4mNSrAsIwoFR1pWozktKOAk7Haq6V3/AB5v0320PzOGGKYnjJPGcmxPGTXh2DcvDAAsc64r
ACraRTT/AFi6FzGt1cxSPfTxqGWGMsOdQzAAclryXsetd8EyI1Gtgdh3np/Z5OZpNNPIJZeMeJLe
RFVEbcQ3IAHFG+ONbHnxHiC95YfVb8KLtLlICk1kjyndGUGSdJW4inInkvUk99sjjy8ULqr2O3yF
fcWzUaOWkziJmJcNTgJSPKVcWSMztzJ4oczKXWwulFqIhbzTJPqV2RDEoXhGqhSBxP2Qo5LRSOor
UjIx4rsCojfz/XfNnkEIfujK8uQAChUaA27wIeqPornvZGwCWdyJVV7e3EMicPr81u/pBvVp8Ri4
71NT8Gwrv4ZbkhRom+69+Xn+tq0GpEz+6jwyPCchieEEz68FWQTvUdhdy6h9t/8AOMeg+XtH8u+b
vzI802r6n+g/R0vQtMsli9NZKxzSziWdPTmlrNHSKNSwVGr9oU1WrkZERiSDI735bfLnzcLWDW5N
Xj0eOWOMRCjwkneVk8RjVRqIF7Rs10p7JdfmL5t9S3nGpjSbOW0ddQ1SD0WUQpckw6dDZwpBNGjy
okkwlWpAPxKp+KoYIV3nu/TfL3O2x9iaSiOHiIIqJvnw75JTJlEkRJjDhNctiRtFfJclzd2o1m61
fUPMUum2TDU7MSvFqMzyc447e6teSicU48S0gVEoFJHJcszAA0ABZ27vgejsO1BGEvCjCOMSl6TQ
MBVEyjLfh63UbkeYBooyO9vrnSb+bXfL8KaF5ln9e+8q27ASyzLLGUlcOxEShaVViylSR8J3EaAk
OE7jq1HFCGWIw5D4mMUJnkBRsCvq94og1zTLUdSdpre/j8v2UWgeWY7Z9K1xEgmhe6L8bq6t4PiE
TyFRWgbgyilQwrGMdqvc9PuDThwARMDkkcmS+KO4IjXpjKX8Qj05cQJ5VtyT89Pyx0Wy1i48+eT9
OXSfKn5k3U15dwQ3tJNP1N3E9xZSJFUQeu1ZlBVS6Er+xtjeNkhXHuI7DYEcq+wbDudd7PabFKM9
DO45wN5cUo+LEEHihd3Z2zGPPrzDCfyw8022i2lz5N862E+n+Vkv3u9D8w6ZEJ7vT5mYKb6OzVWa
dJVWlzCCGqFkQk8lbKlkhI2J7kdeQP8ANJ7v5p+BZ5tP2loTLLhwRPATA4xt+Yx2TGcAOWUEk5LP
2l7vqNxr/lzy1DcR6Fc+avKtzPbNpvnbQZzf21/CIw4WaSISMh4SUaKRAynulDgEZCVToGvh8P1g
lu7P7R0XaeQzx5BGVG4SFSgSf5m0okS693MFIz+ZPll7a4sba6SHS9O/0G9tNRnSeWa0vCytbzeo
Ud1dJXVlJI32Fclg1M9PlhlgZRmDxRIB2MevLycjV9k4tVDJh1BjPjHDIDaIJFDvAJIHCdjaPvfz
X8i6b6trpNzp9nBc6Umi0uTHM91A/FZov3jzgOyoPVAYCdwGdQVFN12p25LtCEccIHHAEzkIggSy
HnM7Db+b/Nt5PsH2Pxdm5Bn1WoGbLxcGOUpb4oQvw8cdwef1Haq262XW3mW98+X1m3kz8sr3zH5g
iWWHT9Q0O0lUSckVQtxNIvpLGoar1IU9exrpYjhsGRA63+rm9ZPU6fRYZSlqbxncgkcPpompGgCb
9PXmBZCXax5zj/Lu4vVe/wBP1381biVbmSCykFxo2gSmIslze36skd9eRfEIoImb0iQ0nwjgxyQ4
Rc+XSP8AEfh/CO++fIOkl2lLt2UdLohLHpqqeeQ24dyYYhKhLiqjKP8AWp80+TPJ3mDzv5qnFvDf
XN35nnks7KDkkxp6pVrieflJ6aqSXeYlQi15164dTqBGEccaMhRJ5b13bfLe+jsMWlhpxl1mqE8W
EDw4xoTPBA8MQOHikZn+EgAgekiX1P0B1rTbLyePKnkXyR5qiWwg05pXXTpPSlkvEaBr7WnliMnq
AfCFR0JlVFApxGYunj6CZjl3/Hb8cnG7OiM/j6vPgqUpi+IXtRjjxG6N0KM+L0k73bGBpWq3eqsb
rTNK1exjNzb6hqMirWezNyHjhiRfhMlyfievI8VIanQ38cRHYkHb51+h235jFDF6ZThLYgd0uGiS
efDDkOQs2GP6tpdrqEmlanLajRbu/s4jZafcXRSxj5zeoH+sSKGDGJgYkp8DLxA2AFkJEWOdfP8A
He5mn1EsYnjB4xGRsiPrO1Vwg1XF9R/iBslGaZo+qR3MWraTaotxbl7MW92nqT6XFIlVl5j02kLc
g3qdXDBeKkZGUxyP9rXn1OIxOPIdjvY2GQg8q3A5Vw8o0TZBZD5bk0W88z6de6zrYuLXz5BJp17Y
QxmOsc9tPYTOqSu7sFJJ9JiaBSSxpg3GwH0n9ILqe2tLlzdn5tPjx0cYNEm97E42QAB09Q53VB+b
Gq6XLY32qWN7as15o091purukrqLNrFxBKAAVFA6sQD1HaubejjPBfXbb6juxhl0+v041UYylHJD
ikeIx8ONC+Rr0ys1sCL6hJ7Oe3uryNDaSO6yU1GyRVdeTEeibcEDgvEEVFevjkskZRjdiuh+++9o
0Oqhn1Ajw0YyrJChKIP8Bx2BUeEECUbri5WrG3vEaa6uQ36OuJUtriymILuZWMlJBRCACpO9R13y
InE1EfUBdjy225/im44MkMmTJnJOKZEJQl9UjI8Q4/TExiCDQ3ibl6qtA3kE7TSmGZ7iKV3toLuf
k6RRqArL8IYEAUIINAMsxziALFHnQ6n8fa4eo0+UZD4UzKMyYCUrkIRG0o0AbHKpD0iIRUEsTXPo
vf8Ari5RGa19L1Iykgox3RaUI57Dw6ZCUSI3w1XW6P3/AAbtP4cs/BLKZ8cYngriiYyFXuI8j66A
/mn09VfRtPs/Xo6c+fqei3Hn19L7/h6/a+7I3Lu8ufTv/T7nM8PBVeNH6+fAau7r336f63yf/9f5
7TK0tlBezMVknPpmfijQOoo8XqKoANKgN06d6b8lHaZiOnTr3Gv0P1JkBy6aGacqlM1dAwl/FDjj
H0kb8MrIG3KQjukIk+tXF8l16NlbwGWGRBxb0kcJyRFFCrPUUp708JcXpEask18f100eDjOonn8T
hxxjYMdiIRIjcYgfRKQlECtqsgWKHLZzyxSC8lmnuL3gt1ChCROjlfQQH4gAWFT9k9D1ys5Ig+kA
Acu/a+L8buedJLJAjPKU5zqwDUSLHBEXxcI4vqPplyNWhrmWO9uYrWa1ku4dOh/08J8bFmCqQjEd
A2+w3pk4AwiZAgGR2/HucXPqI6zMMMsZnHHH94NpbkAVEmjz39IF1y33BXTKw0qS4nkmhktwsF1w
9SNA/IKhXh0UDcduuThtx0ACDuOu3Xn9vXk4GpMJflxKUpCcQBIRuIBsAcIHKPWO3DtLoQ/R7TvK
Ftof5eflj5QOgz2T6ZpSaxe6baXAhlvb3V0S5ubm4kjjkPB42RVI4uAsfSmaeeeU8kpE+W/QBzfZ
iOPTxzZsRiPFkbNcQHD6QI3w2dt7FG5JVqXmry/5Ws7KS/1nTdH1TVbj+/vOKtFbyyBZ2/R3qtIU
AJKfEaMNqUpmdoOx9Z2iT+XxSyCPPhG19LlycvtTt3s/QZeDWZhACNiJPqlV8JEgO8UfSLCLH5je
RdQtbXStLs9e8x3wtDDpv6I03ULpTO8bRvOiyCJeQBCj95RasR1zbQ9jO0Y3LMcWGPU5MkI/cZH7
Hkc3t9ooTMsHHmJluIQ6XYiZEAVflvtbO7jzj+ZFxdXMtr+RuvLqM0Au54Nd1DTtOj9bgSrCBmeV
IQeTBftHY7kZV/oe7Mxj972li2/mQnP7RQLpIe0utzQH5fRT4L4YykeHa/4j/O5AnkOW1oWV9dj8
s6Kt5pWnt5yS5lu/NmjR3DXFlb21vISIoEnFk8ixCeGROBKqysvKTjnP5oYo5pjHIyx8oyrhMvMj
1Ve+x+x77sLLqM8OPXRGImNAQPF6jyJmOMAyEZCQO+/S2US6h5gs72/s5LWw1Hyfrbzahrvl/Wbh
Wh1G49MQRtBFK7G3MQCOkbFSlPhpVaYhhCcaPPlt+nv97Z+W02aEJGxmx0IThHfGL4tyB6r9QMhd
3v1fNn5peX/KXlbz5p+i6RJcNo3m3Tn8w6EzSQzT6bG08tvLaXAgkYz8ZIW4zxEq4ptUE5jzwSji
OQHYHhrv+J+4ux9nvaHUajLLSaiEZZcd3KNR4hL1RPBIicbF3tz2oJN5X1bzZ5OuLnV/IHm4addX
zpFqM1ndvaSyQB5Pgk9OlQH6eojZEGUvTRocq3F7dD5dzt9dotHrZ8eXFjyGtzkiOKrNAS589o33
HmWZL+dv5xwrYxav5E0zz/cyK1nJdarp+jXt0FRw0ZFzMlrIx3NGNSv05b6dx4nD/my+P0283q+y
Y6YA49PmjzJGHPUI8t6mRsd/SAOVEHYtf8ry/NBbi9XTfyk8vWcgREW8fRNFAjqxZhEJzccGVnNT
xoQtBUUGGJjEC8o+Uj+gfgoydlCYMY4tURQIvOIWTQP0m9uvFtsSNyxTzP51/N7zfaXdx5s80zw6
Ncxx2up2d7fmO0lht29Roja2wsoGRanYqwG3w7YRn4DwxMrP80CPPlv6j9zkf6G+ztPKAnjwxr1V
klLMSf4juRG6scW/QkPE7jWvJfl+5uIbG9l84arpUFxL6dsI1g0fhEXYSK3pJDEEQ7xpv0qTtlvg
6jNEcQGOMiO/179+5kb7yzx9s9n6fJIYuLNkxcW54awxESTQ9AxY6HOMd+VkkB9y+QrjRvInl/R2
sTot/d+ePK+marqmswRySXt/FqtutzdadauKIbNiAta0DgtJvkZYhGRhZuJPPy2BPn5Ok0wPb8Yd
oTvis8IBBxYuXqj14uL1b3KQ61s7T9B0OxubLULW6t9LsXWBHtJrRf3hDybRs1GRpaqQxY/ZDE1F
DdLJIijv8XoM2szZIyhIGUt9xLlsOfQiO+1dSAK3AnV7bXb/AMzSX3lzzp5e0zTbSNbK00/VdGlm
hhumjj9X05oLmJ3a4argFDTgAK0Fdr2fn7Nhh4dXgyzkT9UMgjt09JieXv3eG1+i7ejKUtNmiMcq
IhKNmhe5lRND3j6uTAdTvvzU0+3XQJPKflfzDomrS8n0zRp7zT5pfrDiVonhvklRAaUYHZR+1m5h
pvZ7UG458+GQ/nxjOPzhRasOr9p9PM554sOcw6xnwy9IriBsWe7vPRKrTX/MXl6Wwtn/ACd8yJp8
gmE2nafd2WptehSrmaUAkzSoooWCrtSnGmSl7PaLP/ddo4TL+kJY/tPL3N+o9s+0eGWTU9n5RVeq
NHg6VECqiTyF9/O2WWdjbS2mmPqFhcx6fcaUGks9Rgjt5ZHcrwglA9QRsKFHQGqfFu3KmcnO4yIB
Fg9DY94/Qer3Om18tRiGbGDCUiJUb4oWLNjbcX5gmu58rf8AOQmlX6earPzNb2FvZjzrYjV72wsA
oFtM8rWN4syxhKkzW7vypuslKZstNKP8UrNDn3ju+z4vN5NNmwQngwxMoYshiCBV48wjPiIu7HHK
PFZPDYG7xKdpIpjbxW8JYkOSVCTJb1JaRWahD+JqRTbqMtjRFkn9F93udhrckuOOLFCO/qOwjkEL
3mLo8Y/ilxEVYoyCjqDXMNzNdcKadcMgu0il9NJUiFFBqDQGvwkjYfjLEImIj/EOW11f43cLXR1G
DLLNtHFMgSAnwRlGA4QN+QldxJBAA5i9xEcLQ6ZxjR4bW4aR7WyZ5E2Z15tzBYCimgA3IqeJGQMg
cneRVnbu/H63MhHwNLUYmMJ8RjDilH+KJn6gZfSNqG5FkQlHYmVtbRRTyyLZxSapB6UTwxSGJkBU
0k9Nm+Jl6LTqBXiOmUTmSALPCb6X8L7u/wC9zNNjGPKZiETnHDEgHhIFGpcMjvIfTEjcxF8A5IL6
/qNef6LuOHP65T64tfq1OHp1p/NvX7XamW+DD+cO76f4u/8AGzjfyl2h9X5edfV/eR+n6eG/63X6
v4eG93//0Pnk11dWiXdo2qrqekzxMz3EYqsSvyEcYUhf5K0Aotc5MQjMiXDwyB5d/eft95fpyGoy
6WOTEc3i6eUTcv4YA2IQEfTt6CarhiD6tt0csEM1pO8iJZ3ExAF7O4aX0/TDxmL0woJYIakr0O++
VGREqG4HQcrve79/f9jn4cIyYZcY8Ocv4pG5cNCQ4OEAEnhNy4eXO5WuszaRwvpt+zac8AW4vIpk
9VGWpYrzjUsiSGlfhJ3xycRPHD1XsK2+w8yGWljixYpafLeIxAnMECYMSSSBKINQyVUgY3Uq5qN9
HdW9yRFN9ZklBjtTLU8kT4WithXkI+IA5HY9KeMsUoyG4odf1y876NOtxZMOW8cuKR+nj6x5GGID
cY6A9RsEDcdCI8t+Xf0t5h8r+VYlE8HmXV7S0muneq8pp1jaROHxBljY0Ur07ZbLLYMzsYjl5dx8
vN0utwjQaXwsQ4gblxEijkF8M4HmJdBjkK4TuN9vpn5/l07TvzM8w6dFrL6fY2EtvZF1InhlMISO
KUoVXksccUafCtKdKjpz2LIDjF1fPu5vRdh4ZHszFw4wTwkgciBvtz2sknc/t53feY/LsSNe6hNG
+oaNayW9nrlwLc3SGSUM6R3ARiodajYqBTluwzJx6meIGMJmIlzAJAPvAO7l5ewMGbLHPlw4ye+U
QeGP+dyAO/mx3VPzksYH1VNR8zNJaT3MzWXpRm5mfgYgnJC7KeYU7Beu9N8jDEJ/TEkt2ohoez8c
JZJwx7UfVQ62AIjisWPhsiB568y+fEYeX/JHmnzfHaXUxhv9L0uWE3MjlWMVxcukcTqW22cGneu+
EYjAi6j7yNvhufsdbLtXs7RAyhIzNUQIkxFdYmfBEbdbI+CD1jzF548o6RDf/mBfeXfytsb1w1on
nDXrObVU4PxCxafp8txclDy+NSvxIDUHJxwHJKoer+qDXzlQ9zpMvtt2Z6iYcBiDsZDckbbQ4wTt
0l6Tyedf8rO/L66bVU1HzPr35walo9il3e2mk2TeXfLgmupokUB7tG1O6SMSF29KFQV6eOZ2HQ4o
kHNPw4k7fxzlV+kAVjjdc5yAB69HQS9s+1dTxQ0On3jEcR4ZRjGJ4fWbJyf6U3wy3D551zXtb88+
f7/zZc6UulXcCJp0WtJcEad+i7RZEt9O03T754vSt/SHBAVcKy1arMxzI7Sz6eQ4cY4cdDhgd5A7
euc48Vzvc8PCN9vPU+zvZGsjqcueZJyGRMs20YGFEGEYZDjuM+XFwyESBsN060PTfMPnCWTyp+jo
Ne0u9ntI9N0lNJ1G7luFin9dluLrTrYQKVLfCIx6anqftV10tOcRGSEZiW+4IFWK9ImbPne/2PSZ
PaLS5sU9Nqs+nliBhUCDKZAlxEZJ4QIAj+HgBhf+dfUJ/wAkvzGstEs9Om0vzJowtJkebU11O00+
6bmZJJwWv9QtQyNJJ8P7scQKUG2Vw8SWSUuGJ8jy6CPIGjQ33Ynt/sjDgjhx5swlY9ePj4zzMrkT
EGMpTHD6RwgVVoyXyvrk9rZ6bqOn65AmkSO1jNJ5h0pzLDxo31kw61znDAn4STvvTtmPLTZ4TJuJ
J57HY/0fTQ+Dtx7V9laqOPGYZxwEiJPFch9P7ypceSwTsfeRs8c8y+VdA0jT/LFz5317zDp8Ud/I
tp5ruI5buORHjRbqzS6tklYRvbhEIKg7/tEtmdjGqBmcWKJBFcIobjcSonmCSefydJqsvYc4Yo6n
VZvExyvjIkfQRwSxiXCCISjEQogHmd7YtHo3lnWtXvtRufONu93qodfqUt1Ja2N4vI+jZehOkEkk
cMdFejrz2AA+KspZc+HHGPhECPWrkO+VixZPLY1v5M9Npeze0NXPL+dxmeQbw4zGExvw4TCXDKUY
Coy9UeMUP51zr8r/AMwfzA8n+UtI/Ljzf5Ws/wAyfKGif7kNC8u3l8LfUNNWYtJc2+kalaR3DxQy
F2LCX4FYbAdWy9Zl0moBnvGV1xADhI/pxlXFLlVdPs57sHsXtzsvJKGn4Txws45EyuR6w8O+EDeP
ESKqV9L7X5d8/fky+p3djP548/8A5O6ilBBH5x0h/Mem2jykSKsN9pMk7elRujruRvTpmvy6WcwJ
YzGUf6J4CffGXV6PF7X67s/xcOs0uTxL3G+WMNtiCBuDyrj+T0jy7Fr/AJjs54PIn5w/lh+Zel6f
MrjQ9P1d9OvHincu5l0+8CT1BUGpBG9fDKsmKWPeUZi+pAO/vi5+i9utHqJnxIxhkJG54o8MaNfz
wJVQG4vmR0MhvtO/PALBMv5KatqelXMEjQanpNxZTpGkq0aQsZ4nVKSD7XY/RlMDHe8kbHT1D9Bd
jP2j0mHLwCMpCwOITgQSD/NJBNUeQJ25JDFqvmXTYEtL/wDLXzfoOnwQz2lta/o2d2gkb7XpyxmQ
LyY0Zh1Gw8TOR3uwT5Efpp22LtfS6j18UhMkE8UDv7xDiG3TfY7nogW80R6g/wCi5/LWs3WnLxlt
dIuNL1CRY+dTyklWLiCSyj496faqd8mAQOLkfeP1/c5P8oabFONZCMkhfEIy5f6WhXdYo9zzb/nI
u3ubjy15F8xS6q41GI6jpGpeWxG7C1sw0c0MoMhPpcZDLVeX2qHauZnZxgSYmNG7BJ+zb8U8n27j
1GDUTnhsYJwAkeEG5b3K9qMYmJEjW8QLfMnoSG1tVkvoHgnjH1uNioMUVSteQLMGHX4RU9czOMcR
2Njl5n8d7OWHL+XgJ5ImJj6xdcMN+RBlISHfCNmzKij7+80SaK3gqqw2JWNH/erOYlYUZTIWUleH
xA1B22yrFiyxJPU+6r+Hv2cjX6js+UI4yRw46okS8ThiRW8rjKjD95E3GXcpz392ZABcNG6yJ60s
RIeQSI3E0cEVIFa9q/dKOKNcuny38m7Wa3JklEcfDwkWY3EniiTGrB3IF3VAnfb6UIry8v2SSS1a
SZB/oskNGZJ5VLFyrVDFqdAdh0yRhHHsDQ633Dp8HHw6vUasjJOFyjvEx9RjOYsE8WxJNbA7RAru
Tj0bTlx+qxcPr/2Pq609Djy4U9Sn2vi8K79cxuKXefp7+vfy7v1OZ4UOXBGvEuuAfTz4K4qvi9X8
2/VfE//R+eEEcFqbW1NtFqEsilbdvTYAmClY2dq/aHUEACvjnKSkZgysxHv7+r9O6XHhxCGE445Z
EVEmJ5469EpG64t7jVeqq4t21F5ckzi1n9VQ72178XItwICI1B9gqfhIA48umJMY7WPMfHn8fvpM
oZ8s/EjCXEBcZ72Z8NCMdh9BFcBAHBxbC1GxUqTDLILZZFejzESToeSKypupk50I8FG9RTJZT1G/
u2HX5V9pcfQHgAhI+HGQNGVSyDcCUY8uMTIPcIx3sHkbQfV5byO3kvbpWtpj9RCorzenwCM6ugcc
FZQQQOgrmPLijEkRG437ufnW5+92mA4jn4ZTncZHh2BmYmIiSCBL0RIBBAqhZvmyX8vrK+/xtYTh
1lW0uLi8+uLs5kgt5J45XII2Z1Vh0yGpyxjhJGxEeX2V8LcSGkynMIxMZRyZaBIsyNGfFLpuY8Qq
h5d3Vo/zr1jU7q20781Pyp0X83NP0fT4NM0PzVqKzaNqght7gD05LjS5YopVNF4CRA/xAMdsGkx6
QxJyZJYyd6gBMcuonR5XuD0eV7S7G7dw6uWPSWcdkiWSo8cr39URKI45xjIQoXtcebGbr/nICwtr
YW2m/k7+R2hSRj0o5NYk1TUJklqkvFoLjUkiZRUknh1FKb5MafGJXHxZdbAHLlziOvd9rh6nS9py
21GuwxsVwzlH0yNS5S7rJJrYiqQZ/wCcovzEOqST+TfzU0jypZ2cLTJF5N8r6dZSE7PJHE8lnduC
G2VWkZq9OwxGkIiOPCbuvUSR5XuPnQDXl0ek1OSWP+UZZsNWeAHikeHcCoSA325mUjvRed+aPzl8
/fmJFCPOetecfPUjxyRSweYNaubHTIydoP8AQIpI4ChJVmJhFB9GZEdLKBPDKMBt9IBl571d8wN2
vQ6Hs2GKMvyc8097llkccBf0GpGzHeBlIxqI94SnyxY/U5F1S20XSPLmofpGOX9H6Hp0VzM9hGaX
EcN/M7MsrRkqP3JUnepqRkM8MZjwznOe1HiNCzyJHv6dHpez9D2jikcul0+mwGJ4o+HHxJkbg4wa
O/DtxD6ul7s7Pmbyi1/qd5B5c1e7tbgTq2leYNblitB9YfhEJoNIi0xnAZqkeq7FhRiV+HKhphjE
QAJV1qzsOl8Vbe4dzSIaztDxparVTwxlZMIDw4x4pARsnhM+Mkgn1T2o9zflz8wrnyX6935Rl0fy
Rqk0f+lXdlp9oLo8wCywXvo3Fyhj335nvvXLJjLM1RI6V+kGhv8ABmPZ3sLBj4s3ryVv4s5Su95C
JgTXBvvwm9+rAdQ8xat5ie0/TWqalr1zcCRYZdQvLm8kevLlQzuwo5FaU6g5lcMoWQaA+Hd3dzjY
tP2eBijHAAZWI0LMh6o9R/FXp2sGMvi7T2to59OkNkLsW0TJDbzQbukTVp8CAM3McuVdiNzmPmiZ
CQurPO+/39K6db2ek7O1McZxiMDIQjVGI3ED/RjUjxAHjsCJjcj1REiPJaJq720q2X2ZbWPiJubS
NRS6mgXlTkdm3p32iKEvDsX39OX6uXRys2bUZMMdXUxj6wB9fFxHbiBqjKuKQIlW3Imk7eOytLY3
Nx6Qs0lYXWlkVLFkD1qhZ2Qkg8mI702GGRlOXDH6q2l+Nr8mnFLFhwmeQgYxI8WPnvKIN7GUpQMj
ZlI7dNgi7rUDdWumaNLcyy6TPJaX1ppFy5NlBeIeAuDbCqckqBzaOpqdyvWWOWSAkQeRPx+fx2v7
XWa/Rdm6nLjOTBE+LGIFxETEk8Jsx9Xp23lEXIncxCTQWWkpfXHmO90eznul1SuoyWdbK3nHq+v6
cn6Ne1Ysz/yFCENFK7UvlnlIiOx9NgEb/b06Oow+zmix4Z5IGeOUclceKdcIA9MdtjIGpVtseK9m
TX+pXGo383+H7y48sGdXjh04ytqFhJ6nptV5b71LhCCtCDKeWx5Cm+HlxYqEjjFczRNj3Du/FO90
PZ+vEpYRrZyvaJlCBgbAP7yVCQlyBj/FsRLZgOq6BNrOkXt3qkeleYdUkuE/057UBysASEKDzDKG
HEhxVQq047muRimMWSMYXGNcr79/s3252ebp+0ewc+t02TLk8PPklIeoRo1CoemzfARwnj+gRgRw
izcm0W2TyrLZz+XxeeVFljRYtR0fW9VsneYrT1OEMiqVWQjp1o22Y08mXJfEeIjoYxO3dv5d/eHL
Hs7pMWOAGnjCJoAjJkBMyKvhHpoSPTckTep6h/zkj+etvf2tov5kee9LtLd63KT3cGvOJGkDGJXl
iumQKYxwZyDStKnpTi0cOAkiEieW3Bt3/wAPxAdXr+xsUNUMcNPlwD+LgkMm5scPp4gI8xEmuIE2
Cap1h/zlV+e+p6tq9/bfnJdQXVvDajTbe60eCCKOSW5VAKyaWJJ1VGIqxDc2BrQVy8abDg4DPAJi
zdnmAOvDMV8Og73Ux7POrOWOHUyxxqJETGfCJTkI0JTxmZiBXcTIgfTZQsegat55h/Mjzr5tmvNd
vNQ/3KabAk1xJbRzWcazRswlopUQ+qhC8QvI0Ap8NP54eNDHACOxBoAc+gHTeu/zJ69PpPZSWDTT
1GomMwjISAlIkSiOHhsnh3FyB5R6e7mkMU0n1eDSg1L6OS4stNCoQnEhGPqMPiqhqaNWvyzKlICz
k6EAn7eXv8nc4tLKhj05NZAZQxgD0gVE+s87iQT6r4uRFBqD9GxxwQ28txJO/pvqC20YMZWM0aMA
8iOJBPEAVJ+5l4hJJqt6vz6/tZ6f8tERGKUiSAcgjH0ER+qAButwZGA4ZGR38hGpy2M11dXUMX1g
6hGY4rwqCsFxNHyVTWoVj4kncdsjgjMRAJrh6d4B+33NnaObDlyzyQAl4oMYyq+CZjxRBBsRlLvJ
5joKXNBafVIQ0UdsaO1pM8npxElfTqxBO0RowI3P+VXAJS4juT37We/7eX6m46fCNLEEcBF8BkRG
Fj0WZWdsexBBs7kcVoj6jqHP7N5X1a/3u/Ph/cU5/wB3T/npTfIeJCunLu8/q5c/9i3fkdVf15Pr
v6hfLlz/ALqv+S3Du//S+fdvFEDFCnpwTSBAfrUQZrmKRaO6Rv8AG0h3NDt3r0zkZy5nmBfI8iOl
jYB+p9Nhw4v3UABI8IvJHfLEj11A+s5Tv6SSN7J5BSjf0pfrccb3FvCvKO2WIwW80gISjEg8x1qA
tK1rhIscPI992QP0fPuYwkYTOSAlKEBQjwmGOcth6j/FfcI0DxW1HqKokETq3q21xJcQMiq3ostG
ULsABUFG36bkYTiskjqAD5/jmGiOvxxEYEG4SMgRXoIo8NEcIiKlA72B6pAnkYGW3tYpJZIzfXN1
NymRJORHqsVAdV3RE5N0796dKalMgA8IA7u7u7ydnaHJj023CckpncCXFXGSKlW8YQuVG+Z2Pc7T
PMl75Unm1PQ7lLZ5xJbyx3cEd2jwyKpkHoyBiRVQQ4bw3plpxDL6Zi9vd9v6HTa/NHDj8XFlnAid
x5WPT6tjZlGj9dy5g2URcaxq2oR7zJM2rPaG9t/TSJXkCgqY54VR14txFF3ocphgxY72qro86+Bv
8B2WfFk1cIS45S4+DiBkRGUq2InDhlLhlV7bCXToH1y7utYNhP5higum0e9SGwsoLa3SNPXKmcel
bxQortJQmgHKm9SMy/zM5bCRrhPlVcq+Doz7Ndn9n+vJp4cQyxjQ/eSnxAcQmT/EJnpsR0JG2MNj
M99Pb2YNyZFVGSV/TBKs1RQ8g6mhFfEnMXimKEpbe7f+wvSnTYJzmceMcVgXGRER6TVAUQYkCgeh
kbFt6SYdRmkYzXMsLWqxRLLReUKKUm5sCGohrxpSrChwZ+LGBsLv7enz69w3Ydm5I62ZkJSlHhAo
gC4gcMwT9Xp34TsJSFcgk1/YfUbS1ijmubGf05GuLWWTk4RGBBHQgOCOS7eGZGLL4kiaBG1GtvwO
hdTr9BHDp4QhknjPDIkSlxSAiQQRy+oECcdhVChe61xZy6lPcS2thIvpXX7u7FB6T0qwKNUJ8e2+
w8TgjkGIASl05d/x67ORq9J+enIxxy2yGpijwmtxwnaJ4hQvatwZbIG5SG5hiuUjjeBGmp67cHZG
4n1JBHQCh7DbxrlkbieEnfbly9wt12pjDUYY5QI8A4vqPCeGVeqQjQFS34Y0OfFZtGC6uNOtVtIN
KMMcUawS6lGKu8jEeoxcEgqT8KkAbHrXK/DjklxGV2br7vj1c2GozaHDDDHBKMKjEzA+qV+o3e8Z
fTGQAviviElRJLuObT4b9frNteMskl5CojMUoClgoWpon7QqORIqAcBESJGGxHQ9R+3pzpsx5NVG
eLHqQJQmeIziOEwltYERdCNeq64pcNxBK21ZI4UFzqT3cOox0tzVQ5WM8ijMVB5tQCincGngcMxZ
9MaMT+PgPNGCQx4gcmY5IZRUdwJHh3Nmo3I1QETcrAI5Ez3RPJ0GveVta1251UWt5pVrJ6fl+Oxe
b0GtUldYLi5aSIrzEbFSnMfzAjISlGMxGJu9yb531pxs+TU58GSU8UIeHH6JcXFw4yImPEBueRrj
r1Dit5yhYSfVTHJp9vNMFbmT6Mk6q1JDGCzjnxoeLHictI/i+ogfEDuvlt5jcNcIyObwjCWPiyVv
/dyyVL1GO8gJ1vwTPDIbkU9mh8kflpaXmiaZqH5oxRa3qhrNf6Ppz3mm6fJLHzQy3N3IvqFQficB
AB3zH45kH02B3mifkPscc6jOYCcMQxSsmJ4ZZd6MrNniBr+IQI+9iHmLy/N5Svp/L+psGu5o5Jbf
WrRQkV3bsCySQn4W2MZBVlBVwVP2fiFmR4x9IrY9Pf8Ajl73d6HUCWKWGYOPMeIXGqNgTiYS24o1
REiBvtyG8sT8ufLGjWfl648+63J5YHmPk1jotvbG8ltYBIievfVkURBnJqnM9GB+LkFPizN8O5HX
l8tt/fQdVLUQyiUceGoRgDwmMpcUTuJSAlxRjKQ9MBKZygkiFbGD+a9AvPI+sJpepwi5jnVptK1W
2jaS3ms3Zkge2jAqELfC5Nfi2BI+1bEeICQfhyN9bPf3M9L2lDHMeJAX/RBnGMZR/d+FEcscuICU
pAHi4htRBJrt54oYLyV7W5urmFxdcvhWZAEWsak0biNwAoNfbIQESTEAgA7eXPn+Kp2WryZoQjmy
SxnJOJvnUxsCYAk8VAekRiJcXLZRF1au+nXEV1bwgrHFIJysconChTJIyqRxG+xPLffwyXBKpRIP
XluK7h5/Y0+PjJxZYThEERieL0yEwAOKRAIA7wTxDi36Rcs7LDq9nHqN1b2ogazkuUuJYVlJ5uIW
ih4pIsqqOa0oR9GTEpAxNbnevLbezuKPJwNTotPqI5ceWpCPpEzY/exMpRHDEcMuKI3A6fTvSFFs
9s2m36z3NnJxEl5LJwVVRQqH0l2L8gx3JFd6dMPHxCUCAe779+5tjpZ4s2PUcU8Z2lMmuECIA9PL
j4uI7mUb3oGivtJ7tmsv9LmcfvC0nBfUYyJ8K8qfCzCgBrXiR7YMkY77Dp7v7B97laTJmyHFw5Jy
Pq4pVHiJkNgDW05DYSO/AY8rjWYMbCaOA3D6TcshNq448rtfjVH4AsoFNmANe/fBtxgmuIdf6PeP
1dGvKDPTmOMT8CVVGXpJygmXDLhBMQK2mBLi24jzuhLaM8UM0iSXbRrI8U1XcStydoiiEBVKDai1
HQjHhlVjl5d3fv1vzRj1GCc4QlIHJQJjL1SEpXIwMQRGMTHlwixQEojkqc9P9H+4g9T0uVOJ/uvW
/ua9Psb8vopXH13zPP7a5/Poz/wXgvw43Xn9HFXh/wCl34ud7Vez/9P572tzNfS2120/1zUrydYd
PlUChAA48jTmObIadNuo3OcjkhHGDGqiBZ/HLb4v0/p9bk1XBnvjyZJiOM94r+I/VUpRNfT6QeIW
SthkvbiP61O0nrpxhheZC0aLQj1GqeACGoIFNtz3wyEYnhFVz26+Xfv8e5np8mryQ8Q3x7AGUbAG
48SW/CPDOxEeH00Te6YPa37CWQzWscEiymS9tgJpJZJkWM+gGKjc0U++VDJDbY3tsdgADfq+8OXn
0mpmDLihGwbnEccpmYEf3dkDfaEtrtKYI4dOha3WO7msxcsfQclYCa+nIZJaA1SpoAOv45EpHKbs
A18e8UPN1OAYtBh8OAySxjIdjtA8VQnxTPWO9ACuKjv1H+pa3UQ1FmFkzRPPAsfIGzFeBjkC8l4k
lSGK1b+UVympQPBz6f1vMefPbp3ubjnizYvHyVj9JlGrBxX6eGVXHh+kifCTK64QCURdwgC1ttUv
7PTistw1vDMircM0j0DutSI6cQwNaDYU75DHK7lCJlyuuWw5Dv7m/VxiZY4anJDFRmRYHiEyOxkL
PB/DPivnQohCLDK1hNzSe4hDKkbF4yqxkshljLryAcEgeBPQZYZDjHIH48+dGttmgacfleKXHKO1
WYekEkHJGxxVMGh/NJHpANNrFaLc36xXUkcM0Hp300SK0jK6CjMoHEFt4yyVA+eEykRGwLB2vl+O
tFmcenOTLGMpAEAZTGjKQlEVI7cN1eOUsYIiNt5ckormKWe3QXKaciTBZoo0X1XtwjfEpb9niaMA
d6lqdsZYyATXF3d13+KPuDAZYZM0BGccdS3iAOOWMAm4mXMcG0xHnxGdckR+jNOtbu7YyoG09hNd
xy0jjuI5U4qapVkVmJ3I8N/CPjznEbfVsK5ivvptGg0umzzPEAcZ4pg+mM4zjXTeAJ/i79rrkItL
1HghFnI1kxWSX6zLG4VwtEpIy1LJWpVRXfdshkxbni36UD93n3n5OZotZjyYonBcJUaMomjwnh9R
jZMb3jHfezIApDZ2kdwsMc0cUk0i3EcqwgykJGzcg0i0A50NDuaAHqcypzMSSCa28ufl5fpdBotH
HUxjDIAZyE4mhx0ATYMtq4qkI2ZGog/VJMClrcXEERRUspwvLVI2LJcxxuSzAMCFY8gpAOxrXKgZ
RiT/ABDp1jf3jq58Y4s2WGOv3chE+IDYnCBPEQCCBKRkIkA7S4rrkS+9LO1vI99FcJHEHmgRQYkZ
Tw2JPhTlQ9cuxUAfTW/xPV12qHiZIyllEwI2YiPosHh2JO21CQidpebo7tYTHOYlaUWrxiAqKJxX
hH6sfIcOQNajrQE1rTEwJ2va/n1NHq249bDFWTh9XhkUQKjQqAyQJ9ImNwR9QAJMrp7h+Vs162lf
mGlrqMkFpD5em9e3jjNxEp+qXfoesxICmSWiCh60BzEyRAlEyHXny6j7hu5eqn+4ygSEsgxAQjZP
D6hche0pd8e4PMbqxsoklt1NlA1q49eFyeMBYASvzO5KjopJp91I48kjUjxG/t7v7XZ6rS4ccJQH
BcD6gbqHFtOQl9RkI/SCTw+8ipD5S8lT+brWe40lF0zyh5f4v5l803TGGKG3LopT1G4KZQZF4oAK
D4unWyUpRl+8NyPIef45l0eo12mhhhg0hqJrc8QIib3IABBsVCIFzntH+Io3zNqem+cPO2ixaXaz
SeV7MW+lJI8oaVbOS69WafmypxDPNJwWg2VeQ5FhkonghRNG7957vu3/AGNWU6jN4upjASMoVsRG
UMcIiMZTP84mzOIkRxDhv0lNvzr1H1/zI1WKDV7q4srezsk0m0ndZG9CaCg5kIPjWr96g9ga51vs
T2f2fr5x0+pwGU5cR4+IiPp34eEffe7x/tj2h2p2X4uTT6mOOEJRHhCAu5R4eMSkDf07b+kbhIfN
st/J+X/5a3U7Vae2kg+vsSs8lI1hfc05KRbxnZtmqSu+/MzhGOfJEDYS5e4/tep0+SUuz9JMTvJK
EoSkCBceLiFCwTUr93nyeZJdyyWFnbzTLcLFHSwVmVPTkZiUTZASKFSWryqfaudHpdZ2ZpoC9Kcu
Q7zlKRAv+iB0rveWz6ftjWREJauOLCP7mIiJHfeNyIjLmRcrkQaTW5m/Q00kU7yXMdtcyAlioJOw
McxPOqbtU/QTTD7Q9j4I4sOs0npxaiNiJ5wPPb7HJ9nvabW4subQdo+vJppHilGiJb8JjkNVwA36
qHMA7BRvbiO5hRI7eW+OpuZUaKQCONZOJRUSNaBgp3PUkfOuXp9Do+yNFj1GqxjLlyi4xJMRGA6n
qSfst1XaHaXaPtH2jl0+gyGGnjIWQOcpHaqHSiAARxRjKRu1b02GpyNawzW9nKhiktuCqQW+B+QJ
chKjl9qmxO1aDF7e7O050mLX6UVjyGjEm+CY6DvujXV2fsdrdbi7Rzdm66UjlhdEAHihLnxWN4ji
jkA2FXahciCCBxb3TSy3vGOa1gAjAZTVy6FQVCClGpRhU+GctjMpHcUB1P2V333dHttRmxwiY45m
UsnpMYeneP1SlGvQIivVXDIWRvRRduJrowuf3b2kJktrRVerooBZ3aKgqAdya0HUHITIhY7zudv0
ubA5Ms4TFx4RcY+rfhAuUzADfkCTdDmJUoeqZJ55J9Riju7+3gX104CFGZuRSWRm+J0UV2oTkqoA
CJoE99/Adx+x135iU8k8mTJEZJxgAY8PBEk3wymT6pxj7jLp3pZyFOX1KLj9a5dRTnXjzrWlK9+l
dqV3y6j/ADjy/AdVwbX4cK8S+e13XHfKr6/zvTXFu//U+eUNtNK5a2iSCW6CsyyCkVvIrmP1xKTU
ha/Fxan7XbOTlMRHq3A+ZFXw191jyfpjHp5WZQiIymNxIejHIEx8Xi7gPq4ZG/rVhHbQ3s0jJFLH
H6cUpiclWQoazrCK1U8aU5bCvjgJkYgbjruPsvv+DnSjjwaoyMYmMREGpbGJj/eDEAQQRGhHi9IB
77dNaOgurbSZreaKd0dn+FSpBVkQgcnVUblUrsfowRyA1LJYq/7e4k+aNRoZwjkhppQPFvtQ3BHA
P4pRjE8XEY7Hu2bniSKGMWN5FctJAyLFEkjgPSsgUMSFKUAAP2u+xGGBJkeKJG/Wvh77+xsyw8PF
w4MkZS4SPSDL1c5CO8uExA2ib4j9VAhTuBbsC8ryO1zLCpieRo5ZeYHNpIkXkxBFaE7GtMMeLpWw
PuFdx5BqzjGQJyu5mIMTLhnPiA4jPHEcRIIupfSRKtgF0KWdxbvcR0cXBc6nc3Sk1cBVqHKuVYEr
8NQe4OCRlGVHpyA/VYsc90Y4aXLA5IjiEzeUzHkIjmJESFx9PpN+oHmp3hNwtpPJF6rXMpaK1tzw
fgQC0jOTJwPL9g/DXtUHDj9NgHkOZ5e6tr9/Np1t5owySjxGRsRgeEiJomUpHjo2PoP7u62BBRMJ
WZ5JLu5hEEtYrO4gZxIYy/qGFCsZcvXxI26ZCWwAiDfUH5XzqnMwkZD4mWUBGRMYGBInw8XF4Y9P
FxE95jsbHkhDLNcRT3UREV9dC45MAiehBCqUfmS3EutVpyyUgIkRP0ivOyb2ryLjR1WbPillA4cs
uLeojhhCt+OzwmUbFCRG6axRjUo7n6qYbaT0oQ88s5EM8PpvGo5ScSWQ1YjjuwHucpJ8Ijis7nkN
wbB6d/Lnyc/EBq4yGIxgeGNylI8E4GMoD6wDcTcpAxszA35yQIaxtbec2ltNLcxxBovVTdEJ4u4U
qwXkB8O5JJrTocsqcpDiIAvp9362qGTBhxTOKMjIRsWN4i/URYkI8W4AHEZS9VVRQOl28Nusc4m4
wX8TsWR2EaelKqFnYqTQhq9h7bDLc8jIkVvE/E2L/HP7XV9kafDgrJxfu8kSfSTwDhkI3Iked/wi
qPCeEIyRU0yJAU5Vufq8QVxLA0cdPUX01HFq7ADr0PUZXEnKfhfcbPL3OylGOjgI16eMRFHigYj6
48FVLuiPqvhNiUd0vQiLzXN20UzmOYPcyji5dxVSEUsGqWAA5D3yXEa4Y2OWw/H6E/lYkSnl4ZGp
es0DcuVC5XZMYxAnGtwfM0ubixRYpLpLXkY5njS24/ZZA370KPhHJQnc7k9iMx4Qmb4b6c/f0+G/
QOTqdRgxREpxxkmMiOEigK/iobDij4Y5y+o/wkM6/L3zD5e03Q/PH6a1GLStUvtJEWlQ3MLCXUZD
BcqsNuEBUuzyopHEkpRu2WTxSMhW8Qd9/p/H3ug1naWPFi9UZ+LlgYxsfXLihKNiIO/Ph5HhAvm8
7cNdLdrYWhtruBl5SCWlRIFk5JHViW9MPVabgA1qKYB6a45WD5d23Puut+/Z22bPkzjKdNDhnE/z
xHisCQ9O5MuASuPCLiBKxIEDv3nCTyPr2lW/l3y7+Y9no3lOyP1u6tSyzSX0/BFFwzqIw7SU5cWo
FPTZVyvDGePnDfl7vL4OtB0+pEchzAykATLglG5Tu5S9BA9Ppif4Y1w8y8N1rSLHSLy20zTNUTXf
9AWQXVkGhWIB3JUuzFXf7J2qfi8cyRMkcfLfrvv+gOThxxMzpRCRHAADESgJRNmXqmAOKzXKR9V9
S9b8y6X5Y/M6+8uearDW9N8ueYJreOz84aZeSrGbaSIM5uIHKwQuHVyvUdF5Mr8hnQex2unoddYx
zyARlwxgLkb7xdgefc8R7WdkZNVgmNRPFikDj4p5JS4Rwjh/dSqXHxCuKNCUZDhiCGKeddd0DzDf
6V5T0CS8l8q+TYJYtFuHnMjT8kjUyRllqRxhRaooPLnIeu3PZpThxZCAJSluO7c7Hly8+fJ6bsbT
6bUcGL1cOHHGMCBEGUQOOWX+OUpZJnat8YAJog1z19QqlzYQKoS5YPDdvTjFHxJEETuVUsa0alD4
++87H7BGqB1Ool4enxj1y/nHuiOsj0504vbvtedATotGPF1WWURAVYhjkLAkTt19W0eXqO1llwyT
QStqHG3u5DK4VWaeGQRFQ3qxJwUiu4IrUjw3wdudsnX5IRwx4cGKIjCPIxHfe/qO19wpx+wewB2X
jnLVTEtVllKU5EyyQlwkEjJD08UASSJb8Uwf4eTopVGorfRSxWXCKORDbSGOIK1FCiQKaKOVKgbV
zee24E4aShcThFbXy/S85/wMZcEtTLi4ZQmCfVw3fFEXzIHEfqo0SHSRXVvLZrFG41Y3Er3vC4Ds
KLQUegoaL78qimxxJgfZf1fSc3p2/R82cY6k+2EuEHxBD1eqyP3Yv19T9NVsdgNlGKcD61PHbfvU
aeW7vGie4MkkZXi1C54qisO+9K9qZxMocgTtsALAr7OZe7w8MDklwmxxmc+Ez45AxqXqkaiBKPWy
ATyFIt5dUsYbawsy0T3UZhNtcRszt8IZ0V3qWi+IACvjvkBHHkJlLejdg/Lbvc+c9Zp8cNNh2Jjw
1OJlImhYEpXxY9wKvnfq6tac8lupihkhihnlC3DhBIiFUYiMeotAQRxopFanemOUcW5BsDbeuvPb
57s9EOC4Q4YgyqQAuIMYn0jiBAogRIhV2d6539Vk5cOcdPsf3Jp9Z48/T48/sV/ZrX9r2x4+v6f4
eV8uf9jP8tl4uH0/zfp/ylcXDV/3f9G+fq/ov//V+e5kF9cQrcwm6gu5pUtL9ubSBNiscqJxHEDl
su9adc5KuCJ4TRAFjaveL68ub9TTmdTlHHHxI5JSEJm+IR5iM4xr0j17De+DmRYRvbZXWCzj9V47
WSZUAidVmiUIEjBWtZD0Y70PXJ450TI1uB15Hez7mjX6UT4MPOOLi24TU41EwgCOeQ/TKXqo3xVu
EPM1u8kd1aTS/XWfm08klXgSPpVRxVvhC1qevUYYiQBjIDh93O3EznDKUc2IyGQkHikbljEevCOG
MrAjdmwauOyYzPdWNvKIOdvdzzJHeRQy1ZpXUr0alSwY04ii+PTKoiOSXq3AG23T9nnzdnnnk0uK
QiJRnOQEuGX8ZFUeKrMroUKiP4qqhq2FtEIi7tLcXEymeKsvIBjQhHHBfhJZjRqV775WcsjfcBty
+3n7uTlx0WDCKJJlKQseq6O1QI4R6TxE+oxB6+oW2K409Z/qN7Zm1jM8UsRtk4pKsFQySKzE8QBX
kRUnr0rhMJkcUTexG55X1H6k4MumGUYMuPw48USDEVGYhdiYJvh2+s1Z5/SS3JBHHa3Nv9Zi9Bpe
dqwuFXhI0knCNX3IXiORqaE77ZESJkJVvW+3ShZrvvZB0+KGKUDkiYE3H1gUTI8MInciNbn1UTZ2
S5nmur2S6lb9H6hcIphVpCwt34L6Mj0CUFNqEbDf2y7aEOEeqI8ufeBzdeBPUZjmP7vPKNgEmXhm
hwSNCNDpUr2BokGimXV/qsN5L6NxInUVlWFqLRwHPEeqrtUGtD032yVczEbfK/07V8WmUzlMI5Z8
MiOnqESKHF6jw/vIylseLhkNvVsvneBr2HTYmYxW8kkd20YFzI5XZCwbqPi+FAaAkntXBEHgMzzP
L+Efjbcs88sOTVxwYzxCJkJV+8J/m8V7Eer0wB2kT/NtdC9ybj6xaR3cVi1zRJJEWWVUUMwNFBqK
KBxrudhjLhEeGVGVe4fjzbNNmywl4uMThAz6gTNAE8og2NgOHisyBAJ5NzSw25trKGJLScFC4EbE
RtGWUFFXYhxUUFeRFdyMEYmVyO49/O/1fCvcylPFi4MMIRxyBBIAJ4SLA4YjmJ7xoXxS33kEDVDa
QwH14XigdFgt2P214MrOrCoFeJPc9D2yyjxE7Gz1/HvcA4xLBDGeKBjE+mG+8REiwRY34Tv5cVbL
7i5a2uWT6pFcWLo8K0KyNSWtXoOahi1SvgBtgjDiHMg8/l06GvvtGpzTw5DEwjLGQY9JEcXKVDij
xE2QNqEfJqa3sJluhZXsbw24ja20kDjI3JKtKZO3FiT8Iod+mGMpgjijubuXTnyrzZTw4M/HDBkg
YwAMcQHDLeN+Jx8/TImVRBjLcHvUfrU4Fvb3d3cTW8lyUmuVnHJBHViI4lJA+Mn4hsaU9sl4cTZA
ANd3f3n3dGnHqpGUI55znGciJzE/VERBl6IA19fF6hsQBEdIox7u4tArm0WCK9Vo59QFWncFjxJa
isPhJOxBptUrlYxxn1uuQ6fq/He5ObUywATljjCOQGMskbMyLPDe0SPSSecZV6bMatM/WHsZZo39
G1VktwZpgXkhQqVjCuBQIVB38ae+GhxAHc7nYcj3/H9DGXi5NKZ4yBjiRGzO5SjGqjUvpjEgVe3q
rfmjoJ762nDWrW13BfPILWAseEZJeJFDMCykABiq9VyqcYSHqsEcz8j8e7fq5mHNqcUxLFwSjMng
FnhBFwAuXqiYgcUox5x26KQgpH6YY3Ev1uO2hu5nKRfH8ToQyk0RjQAE+Ob32f7Zj2XrBqJQ4gIS
uI577A3ydJ7RdhZe1ezTpYZB4hyw9cieHfeUeV+iW0QDK9+XJSt7NbWRlmgthNahoTbcyY+KAhpi
4UlayEUABB3rmpzZjlJkCakb+Zvh+XV2mk7P/Kjw5RxiWOIgBdxIiK4zsTG8lVHe/wCJF3LyXE07
wshgURxR+tt+6k2B+KMjalSRuD33zro+0PZ89Dg0mo08yMQv0z4QZgbnbnfm8TP2Y7TwdoajV6XU
47yy55ImR4Jnb6okegAAmP00B3JZaQMIY5beWMwXlvIsaktIZVWQNwVTGOhTluw2OabtXVaHKQNN
hnjMT6uKXFzG3u5nvdt7O9ndowHiZ8+PLDJjIgBE2aPER9O4PCDW3kd0102zht5NOuiPVKt6v1SF
SgUSM1AEL/vACBxG3I17UOZuDtzSajSDR9oQmY4yeCcCOIXzBvavu2cLL7M9paPVfyh2VPHx5Prx
SHDAfzeH+dHb+KiZXIAhLVAt3l+sLGkSSF4bQOsrxLzblJIrV5EAEcDUDvvQ5V2z2zHW48en00Tj
wYr4QdzInqT37/b72fYHs7Ps7Pk1etlHJqJ86NiAJuVx5SoxO1UOGtvTd3iH9HR1mS3W8uUS9t4m
kT7R2kCnciTgTToOmc/jP7zldDY7fL4W9NrYH8sIzIjxziCBxR5n6gOZE+EnhogUByRl0t0EjNws
gfUP38MHqelLG9q1FWo4uQy0FKKSd98hAxvb+HbvHq/V8du5ydSMpkBl4v3vrERLglGWM7R4hwyI
MaFVAmW/q6CxcFo2nt7J7mC3kjnuAs/JFu3HDnUiRWD8uleQO/EZUYUaJokEDb+Hu6Hb5eblDNxD
jhj4oiQkakJDxTtxX6gQbHXjB9XCLTL9Ezer/vNd8uX979bbl9a9P+8pwp9n4PV6U3rXfKvzArmP
l/DfLn8eHnbm/wAmy4r4Ml3d8e/iVXF9P830+Ly4d7vd/9bwOjajP9XWR4w8ECmKWdR6PNHY1fi0
SowoaCle9DUnOMrHG66npz5dOdh+sMRzzjHGSAYxu5i4XGRNyMTARkKIAq/4jEglQsr1rnjJPeyw
QRLy9GGF2hBq2xCltqHkasOR65PLjEdgLJ7yL/HTlsx0uq8YRlkyEAb1GJMecuYBkKqj9UeI1aA+
qKZpF4L6Uro8kNy4PrMG5KWVDXYV5AfZrSlctOT0+fl0/HTvcP8AKDjkSNpEExnL6zdiwO4cwNo3
XDaMubmW2jRo4YnbhBcWszyB2RS5DMldyVqU4k9B9kZXCAkdz3givLr7+f6XK1GpyYYjgEf4ZRs3
KifVIf0o2Y8JO4jtFA2Mto6xtbylAknoxRag1LdopnYE8CaHoNwPbLcsZDn7/TzsOu7Oy6ecBPGT
ExPBEZjWOUJkjaMtjy5gXyh0sD9RtZhPeRWYFtYXvEFbvlHxEzKhHNiD8VKELsV3GU4ZgiJlvId2
/Lfl+vq7DtHTTnKccZEcWSgeO4xjxER+okH1UAYx2Md4lRl0zSy01mmqSwfV5k+swBOBBZACaSPX
4eJHwqWO2++SjmyUJcN2Nvn5Dr5mnHyaDSGRwwyyiRIcYoA3w1fqPIcO3DEzPpsm7QlzIss15NfX
5S61OJWC20TfCiMqKArFmDELyp1p/LlsBQAjHaJ6n8bdP1uJqZDxMs82YieWANQiQaBEQBGRMxLb
i6GqrhRNzJGLAoYJgvqGOCdmdYuTcZECBWRu/wAXLYCu5yEAePmP09xvmPdTl6zUYzpjDhmBxVGW
4jZqQrhMZc/q4tgOL1SoIfTtN+s3lu8KQSenblEhQiOrMrt9lmViRWoIr4k9clmzcETd8/f3fBxt
B2ZGWoxzHCahVRqPqIkdwSJEgmwdya4jLmUfB6umQwSWlyyiZ3a0YUeKFloXdkSvINRhStO4plU6
ykiQ5c+8925+H3OdjgdJiidPIgSJ4eRjCt5SMY8waltxcPWNbOktjqIlexVJWHx2gUiFI5JCHEaM
/BTxqXrSuATGL6vj1vzNXz5M54BqIyngAkauHKIjKVGIiZUDw34hJjxfahI4GhFx8c6h7cyraQSh
g8SqT6srsp/b34qCadDlpldcufMjr3D4dTThjTywynUpUY8VRlxCWOr4pyI6z/hjxSrkQAELGPqf
7kvEtw1zAbLmgcSJESAQ2wkrShHRulcmTx771Rvyv7v0OHEHSQ4OICZnDw9vqEDQNmhk22r6ZbC7
3VppYYdSVY7a1D3UZivrhYJQEUmhjETFlBqfsjv8NNsjGJljsk7ctx87/T8W2c8WLVgRhD1R4Zz4
J+mP0mAgbAPEfoF/6nVhGMlzNFJZRQxxC3txLOBEFd4ForoqhqLwIqyk8u9KZWDEESJ5mue19Pn0
PLo5fh5JXpxEARhxS9IHFDYGMd6jw1xTjIiVni4a2QtnqJubOO1skid3jWVrqRFjaO5UArJG7seV
QAONAKbdcnlw8MuKXuob3HuI/T8XH0uvOqwiOIRsgEyIEayVtKJkTxXtHhoUPSdyp3Nvpd5CjR3E
cMIidOKgyuyRsC5M1B9puIPwgjtthhLJCW4s37hv5eXxYZtLpNXCNTEY8NGvUTGMrl+8A/iNA3GJ
B+mhzHwNNO9nG9/AbS0ljjiSAekJCyVSZDswdFX4mPUDplUgI2eE2R1367g+R6e92GAZMksYlkgY
xkIxEfSDtcZxO0hOMRvL+IRO17IFEsrCIwnUHhuhIWaQS+v9ZB3kCsqsFJBFAex8QcuPFkN8Nj3V
w934/Q4OCOm0kfClmlGdk3xcZyVvMCoyAJFcIu6lz4ga0cAlW8gidYYIZ4oYy4+MinORQQFbgx3p
vTetO6ZVRO5IJ/QPK/x7pYtP43iQh6YicYCx6v58htwy4JWJV6t+KyOqrWV2LyS3ERtjDGWS4aek
TRxuFjjB4rUjajKd677ZEZIcN3d+W99T+z5Jlocw1BxCHAIxsSMzwERlUY3Q3HMSiQSTUtrtApdz
tew28T3KNcsLfkrNKjBWLyIGKstUbwAPhtkrjGiTW3w93zaIwy5zkjiBIMzw2CZA0TKUeIxIuMth
UYm+RAKKWX1RaW85+qvZoGmvbZJFuBKI2WJjKFIIWnGoFB8+tZFXIb30NVV77efPzcgZeIRhM+GY
gcU4iUcgnwmMPWBwkAXHirhjVHerq6u1vlaaIc7hxwnjjQDlErE/E6oF5GnIlGFdxSuOPGYbHl+n
3Xdd1hObONSLxHiy1UgACDAGz6gBHi6y8OYvcc3SxR3MAPq+okS/V4IiPSt1nDLsrOCKn4q1PXoc
MZGEuXn3mmeXFjzR4rBocEQajjE+IbRM73viH1XxcjyVrRnunVb2JpIY0mSALJw9O4eQK0jMaPVm
oaEig8FyM6gPSd9unMAcu7l+LToscs5rPG4jioCVVkJAkb+v94aNGuEXyihvX1O3udQkthSKELcX
nqyem5PxAMSd5TQ02G+3Xrk+DHKMQeZ2FC/7HGOo1Omy5JYYngFSnxHhI3Isk75DXpuIBNR2N2gv
rM3OvrW/P1uHD46U4U/mpXj8Xz71y3gFcjy8u9fHlx88d8fDW/Lg99Xw+ruvrxbP/9fwBqDXrXtL
5GW09WL0/VAST1PTG0Z5yELQfCQDudxnIYRHg9HPfly59dhv38n6v151UtQfF2xcY4bFHj4f4SJT
IAA9J4ZeoniiapqG3uw8os7+4ZXt5W1AokvJCKGNDxUBpSvIBiAaVqKYJTjtxRF2K5fHr9N1t9rV
DDnjm9GSciccuLhExIcuGJoVLNXFUjwmr9NIeGOxe3CW84guXkJjluArlHD1AUMqsQX2NOnyyyRm
JWRY8vx3fi2EcWnnhiMc+GRJozAkRK96sAkcWxrfrfCoajza6kIMEUMIlLA8XimBU1CleIWMEELt
1JoTvhw1w9bNe8frPf5OFq/ElnkYcMYRE+IGpRmKPKuERjd8A/nE8JkbX3DWLW2nzOlvE3oAWdop
VtqFVKshCU5c2AJ+10r0wQ4xKQFnfc/2793wbMx0sseGfoj6BwQ2I5SEaMTwcN8ZiLoTveXIjNQS
7isJHMslzbvJC99BOFR43XiY45CBV+TAgH4TUmvfK8JiZ1QB3ojr3kd3nz25OVr4Z8ekuUjOBMSR
KhIURwwkauXFIHhJ4SJk8W1odxcJZXBj9Se6cOt4k543CgKlGXmvKpFCaV2qCO4mKMx0HSuXXu+z
zapRyRwy8Iylk34uLbLXDHccQ5nYyq6jYo7kCLOSH65a/WbeD62FdZvXaJk3Deu6BuKlxWoBI2FO
m+V5AeA0TXlfw7zX6WeKePx4HLGPi8JsSMSOviGF0DLe9yPTGqogovUjdiKRZghVbUfvLdVHJQrh
BxDmlVJIqa7b7UrDAIX6e/r8PJ2HaBzcMxt/d88YG4oiiOKhcbMTexFSHKy6yjhS1uW0y4eWYWvO
3R1QXDIysDGKgURCWNVrXemXZSTIcY2vfnXv9525us0mPDHTyOlmZHgBF8PiUQagNhUYb7x4hICX
DzVD+kRNaovBpPTJsppWkDfVypFGVlKhgvIx9SB05ZEeHR9+/Ln/AG1xfoZgariEY1dHglIz+ivU
JAx2lw2cfMj+l1VuhZRQIAxutE50DEusvH7URPwio5jjQAftE7ZHHxyl3T+Fef2b/JytaMWPDATP
HgsbmxKucOgscdRH085EkDkDvhL9ZuEvnT6wqD1pokSjKfs80LFQFatOJNdvptxVwjh5fjl+1wdd
CfiZBmkOKhuAOR5cUboCMuLh4JGzXXmSu9qJ7ddSil4LAotJJCCHr9gxg8Qoqfh2NKftZkgSo8Fc
9/03+nl8HRSlhGXGNSDQj6DKjGX80x3iIgfwAiRFfxc0x1n6wLhVvmkd6KZpIY40f61x2BrIzHan
KoHvvlWnrh9FeV3XD8vk7Dtc5BOs9kbWYRiKy1sN5yJsbZNv61FbILwW8zl719TN7xvYpAwoeS1Y
Bag/5QDVxiY3W3DW34+5syDVDDIxOY5vEHHdj+bZAjYr+dUudXYpUvzo88F0wS2tNOMoMsVsRzFy
KeoA37xuLGlOI2PvyyOHxYyA3Mq6/wA3p3fb+pj2gOz8mLIfRHFxbiFcXiCuKjWQ7mgOAbGq34k7
mt55vrAi1BrSf00NzIY+ctCq1DqgK8wOHIxtTjTbMaEwKuNjp3de/pzriHN2402TJimIZjA1HiIj
c/4fqjHbjrg4vDkY8PDtyQVot8Y4BDIElq3qu6w8DGX/AHnIVI23rTbx2y2fBZv9POtmOhhnlgAx
SIlxGyRGqv12LP8ASuvTfP02EsnZxa3xMduay2636yE8xGrEI0ZNPtAE0QbVofHLogcUdzyNft93
n8HU6iUvy+QyEOLixiYlf92D6TA3XqAuoDbiqVValdQ6fHcxLeXk9xZNGJHkCyRzqKH92wVW5GlK
Go26mmGEpmPpAEvhXvRr8WCOUDPOcoUDfqjlAo+mQgCZbVw/T6ecuHcjrmK8Xl9XupJLSFWa65Ru
rTRkr6YYEkKAvEDenetdsrhKB5iieXkev235+TlTxaqIvFORxC7HCQZRNUOdARjwgcom74r2Rumf
XAJ0QueJP12WMMZDdkVX1lBFXEQII+E7nc5Xn4dj8u7h8vK/f7m/smOSJkIm6vjO/F4vTxBtc/DF
SHp3J9RNUEma8CV0WNpJXeT66ELKyVO4i4k1AHHiSenvlkRH/KHbp+37bXPPVxwf4HGRJMvF5ggW
L4KJ6cHBz26XbreO6WzvhbTtL+8iFybcSrPyfiQ3KIGoSlKcRWvU4JmJkOIVzq6r7e/3tGLFlhp8
vhzlKNx4uASGTiNcJuIJPBVcPDEkH6juoIYfqVs9sIDMiGO+hiA4ugY8pHYtxDkcaBxXlWg65I3x
niur2v7u+ufLp1cXTnGMEDi4TIAiQH0yjfqncjwjJ9JAyC+PiqPNOrT6zNeXv6UrZXSRyeoW4zSs
ghq32Cp3FBtQ1p7Zjz4YxHBuPkOfm77Qyzznm/NgwmInulIw4d/pryHpo8XD1pjOrCVLxOLyTGOT
/TuIcPJKCSS4cgqSDQhj9NKZnac3HoNtuXL8d363nO1OOOaJx8Uql6wBK5T3PrsxqxtLjNigb4eF
OOVhwpwPL6lTlSy+3zrypyp9nbj9nvy5Zi1O/wDO/pd348/KnYcUa5f5P/aPqv31VbV/d9eLjf/Z

------=_NextPart_000_000D_01C1E5EF.8FC3C1C0--