[artinfo] A latas-C3 eloadassorozat/4

Melyi Jozsef melyi@c3.hu
Mon, 19 Nov 2001 12:14:26 +0100


--=====================_5245322==_.ALT
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

[English below]
El=F5ad=E1s a C3-ban

2001. november 21, 18.00:
A l=E1t=E1s mint akt=EDv folyamat
Cselekv=E9s =E9s percepci=F3 =F6sszef=FCgg=E9sei
Kov=E1cs Gyula =E9s Vidny=E1nszky Zolt=E1n el=F5ad=E1sa

C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z u. 9.
tel:  (1) 488-7070
fax: (1) 214-6872
http://www.c3.hu
info@c3.hu

A L=C1T=C1S

a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s=20
kognit=EDv folyamatok
http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html

El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban
Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a vizu=E1lis percepci=F3 =E9s=
 megismer=E9s=20
ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a l=E1t=E1s k=F6zponti=
 idegrendszeri=20
feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az el=F5ad=E1sok=
 a l=E1t=E1s=20
alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s mechanizmusainak le=EDr=E1sa=
 ut=E1n a=20
leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel szerzett adatokat ismerteti, k=FCl=F6=
n=F6s=20
tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos =84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1l=
is=20
jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k, percepci=F3s zavarok) magyar=E1zat=E1ra.=
 El=F5ad=E1sainkban=20
kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben j=E1rulnak hozz=E1 ezen leg=FAjabb=
 eredm=E9nyek olyan=20
magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az=
 eml=E9kezet,=20
d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek, tudat valamint a vizu=E1lis m=FBv=E9szi=
 l=E1t=E1sm=F3d.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The 4th lecture within the lecture series, Visual Perception,
organized by C3: Center for Culture & Communication, will be held
on November 21, 2001 at 6 p.m.
Lecture by Gyula Kovacs and Zoltan Vidnyanszky:
Visual perception as an active process --
the interdependencies of action and perception.
The lecture is in Hungarian only.

C3: Center for Culture & Communication Foundation
Orszaghaz u. 9, Budapest, H-1014, Hungary
Mailing address: P.O. Box 419, Budapest, H-1537, Hungary
tel +361 4887070
fax +361 2146872
http://www.c3.hu
info@c3.hu
--=====================_5245322==_.ALT
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
[English below]<br>
<font size=3D5><b>El=F5ad=E1s a C3-ban<br>
<br>
</font><font size=3D4>2001. november 21, 18.00:<br>
</b><i>A l=E1t=E1s mint akt=EDv folyamat<br>
</i>Cselekv=E9s =E9s percepci=F3 =F6sszef=FCgg=E9sei<br>
</font><font size=3D5><b>Kov=E1cs Gyula =E9s Vidny=E1nszky Zolt=E1n=
 el=F5ad=E1sa<br>
<br>
</font></b>C3 Kultur=E1lis =E9s Kommunik=E1ci=F3s K=F6zpont<br>
1014 Budapest, Orsz=E1gh=E1z u. 9.<br>
tel:&nbsp; (1) 488-7070<br>
fax: (1) 214-6872<br>
<a href=3D"http://www.c3.hu/" eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu<br>
</a>info@c3.hu<br>
<br>
<b><div align=3D"center">
A L=C1T=C1S<br>
<br>
a neurobiol=F3gi=E1t=F3l a percepci=F3ig, avagy<br>
a m=FBv=E9szi l=E1t=E1sm=F3d =E9s az alkot=F3 folyamatok alapjait k=E9pez=F5=
 neur=E1lis =E9s
kognit=EDv folyamatok<br>
</b><font color=3D"#0000FF"><u><a=
 href=3D"http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu/events/2001/latas/index.html</a><br>
<br>
</font></u><b>El=F5ad=E1ssorozat a C3-ban<br>
</b></div>
Az el=F5ad=E1sok c=E9lja, hogy megismertesse a vizu=E1lis percepci=F3 =E9s m=
egismer=E9s
ir=E1nt =E9rdekl=F5d=F5 hallgat=F3s=E1got a l=E1t=E1s k=F6zponti idegrendsze=
ri
feldolgoz=E1s=E1val kapcsolatos leg=FAjabb eredm=E9nyekkel. Az el=F5ad=E1sok=
 a l=E1t=E1s
alapvet=F5 idegrendszeri strukt=FAr=E1inak =E9s mechanizmusainak le=EDr=E1sa=
 ut=E1n a
leg=FAjabb vizsg=E1lati m=F3dszerekkel szerzett adatokat ismerteti, k=FCl=F6=
n=F6s
tekintettel a l=E1tott vil=E1g bizonyos =84furcsas=E1gainak=94 (perceptu=E1l=
is
jelens=E9gek, ill=FAzi=F3k, percepci=F3s zavarok) magyar=E1zat=E1ra. El=F5ad=
=E1sainkban
kit=E9r=FCnk arra is, hogy miben j=E1rulnak hozz=E1 ezen leg=FAjabb eredm=E9=
nyek
olyan magasabb rend=FB idegrendszeri funkci=F3k meg=E9rt=E9s=E9hez, mint az
eml=E9kezet, d=F6nt=E9shozatal, =E9rzelmek, tudat valamint a vizu=E1lis m=FB=
v=E9szi
l=E1t=E1sm=F3d.<br>
<br>
<font size=3D4>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br>
</font>The 4th lecture within the lecture series, <b><i>Visual
Perception</b></i>, <br>
organized by C3: Center for Culture &amp; Communication, will be held
<br>
on November 21, 2001 at 6 p.m.<br>
Lecture by Gyula Kovacs and Zoltan Vidnyanszky: <br>
<b><i>Visual perception as an active process --<br>
</i>the interdependencies of action and perception.<br>
</b>The lecture is in Hungarian only.<br>
<br>
C3: Center for Culture &amp; Communication Foundation <br>
Orszaghaz u. 9, Budapest, H-1014, Hungary <br>
Mailing address: P.O. Box 419, Budapest, H-1537, Hungary <br>
tel +361 4887070 <br>
fax +361 2146872<br>
<font color=3D"#0000FF"><u><a href=3D"http://www.c3.hu/"=
 eudora=3D"autourl">http://www.c3.hu<br>
</a></font></u>info@c3.hu</html>

--=====================_5245322==_.ALT--