[artinfo] Bohringer, Virilio

Tillmann J.A. tillmann@c3.hu


=DAjra kaphat=F3 /Csak az IR=D3K BOLTJ=C1ban !!/

Hannes B=D6HRINGER:K=EDs=E9rletek =E9s t=E9velyg=E9sek. A filoz=F3fi=E1t=F3l=
 a m=FBv=E9szetig =E9s
vissza /Balassi Kiad=F3, 1995./
    TARTALMA:
    -St=EDlus =E9s t=E1rgyszer=FBs=E9g. Gondolatok az ornamentik=E1r=F3l
    -K=E9s=F4polg=E1ri m=FBipar
    -Romok a t=F6rt=E9nelment=FAli id=F4ben
    -=C9p=EDtkez=E9s
    -Az orgona inton=E1ci=F3ja
    - "A radarantenn=E1nak =E1lland=F3an forg=E1sban kell lennie"
(NARANCS-Besz=E9lget=E9s Hannes B=F6hringerrel)
  =C1ra: 25O,- ft /!!/

Paul VIRILIO - Sylvere LOTRINGER: Tiszta H=E1bor=FA  /Balassi Kiad=F3,=
 1993./

"ma a t=E1rsadalmi fejl=F4d=E9snek abban a korszak=E1ban vagyunk, amikor a=
 tudom=E1ny
m=E1r nem k=FCl=F6n=EDthet=F4 el a hadi-katonai intelligenci=E1t=F3l. Vagy=
 megford=EDtva: a
milit=E1ris intelligencia teljesen uralma al=E1 vetette a tudom=E1nyos
k=E9pess=E9geket. Azt lehet mondani, hogy integr=E1lt militariz=E1l=E1s=
 folyik."
    =20

  =C1ra 198,- ft /!!!/


 	        		  www.c3.hu/~tillmann
  Tillmann Jozsef A. Dr. / Ph.D=09
   H-1O28 Budapest, Tarkony 9O.
      T/F: (361) 376 99 37