[artinfo] ARITMIA 9 - KONSTELLACIO

Andrea Szekeres asz@c3.hu
Tue, 19 Jun 2001 13:57:29 +0200


>A Kort=E1rs M=FBv=E9szeti Int=E9zet tisztelettel megh=EDvja k=F6vetkez=F5=
 ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak
>megnyit=F3j=E1ra.
>Megnyit=F3: Duna=FAjv=E1ros, Kort=E1rs M=FBv=E9szeti Int=E9zet, 2001.=
 j=FAnius 22. , 18.00
>=F3rakor
>
>Megh=EDv=F3 a mell=E9kletben!
>
>
>ARITMIA
>Konstell=E1ci=F3: h=E1rom n=E9z=F5pont
>Ghyczy D=E9nes, El=F5d =C1gnes =E9s P=E1l Csaba ki=E1ll=EDt=E1sa
>
>
>Konstell=E1ci=F3:
>A k=E9rd=E9s felmer=FCl: vajon milyen m=E9dium, k=E9rd=E9sk=F6r vagy=
 alkot=F3i attit=FBd felel
>meg legink=E1bb annak a v=E1gyunknak, hogy a kult=FAra mai =E1ll=E1s=E1r=F3=
l b=E1rmilyen
>meg=E1llap=EDt=E1st tegy=FCnk? Az ezredv=E9g m=FBv=E9szet=E9ben a k=FCl=F6n=
b=F6z=F5 megjelen=E9si
>m=F3dok, m=FBfajok =E9s technik=E1k egyenrang=FAv=E1 v=E1ltak. A "st=EDlus"=
 k=E9rd=E9se helyett
>j=F3val nagyobb hangs=FAly=FAv=E1 v=E1lt a t=E9ma, a kontextus, illetve a=
 tartalmat
>k=F6zvet=EDt=F5 m=E9dium saj=E1toss=E1gainak az elemz=E9se.
>Konstell=E1ci=F3 - sz=E1munkra e fogalom azt jelenti teh=E1t, hogy a mai=
 m=FBv=E9szet
>helyzet=E9nek le=EDr=E1sa nem m=E1s, mint "egy=FCtt=E1ll=F3" jelens=E9gek=
 =E9rt=E9kel=E9se =E9s
>meg=E9rt=E9se. Az idei ARITMI=C1N h=E1rom elt=E9r=F5, de egyidej=FB alkot=
=F3i strat=E9gia
>bemutat=E1s=E1val j=E1rjuk k=F6r=FCl a kort=E1rs m=FBv=E9szet probl=E9m=E1j=
=E1t.
>
>H=E1rom n=E9z=F5pont:
>A kult=FAra jelens=E9gei sokf=E9les=E9g=FCk ellen=E9re csoportos=EDthat=F3k=
. Egy rendez=F5 elv
>lehet az =E9rdekl=F5d=E9s vagy a motiv=E1ci=F3, ami az alkot=F3kat arra=
 k=E9szteti, hogy
>m=FBveikkel =E1ll=E1st foglaljanak a "vil=E1g viselt dolgair=F3l".=
 V=E9lem=E9ny=FCk,
>l=E1t=F3k=F6r=FCk meghat=E1rozza t=E9m=E1jukat, a m=E9diumot, amit ennek=
 kifejez=E9s=E9re
>haszn=E1lnak, azaz m=FBv=E9szet=FCk eg=E9sz=E9t.
>Az ARITMIA ki=E1ll=EDt=E1son l=E1that=F3 h=E1rom m=FBv=E9sz h=E1rom=
 k=FCl=F6nb=F6z=F5 k=E9rd=E9sk=F6rre
>h=EDvja fel a figyelmet. Ezek a "tudom=E1nyos vil=E1g - k=E9p", a "pop=
 =E9s/vagy
>m=FBv=E9szet", v=E9g=FCl pedig az "=FAj eszt=E9tika" c=EDmeivel=
 illethet=F5ek. P=E1l Csaba,
>El=F5d =C1gnes =E9s Ghyczy D=E9nes n=E9z=F5pontja gy=F6kereiben elt=E9r=F5,=
 de mint m=FBv=E9szek
>m=E9gis ugyan arr=F3l a vil=E1gr=F3l besz=E9lnek, csak m=E1s-m=E1s nyelven.
>
>
>El=F5d =C1gnes (1974-)
>A h=E9tk=F6znapi k=F6rnyezet a fiatal m=FBv=E9szek sz=E1m=E1ra az=E9rt=
 vonz=F3, mert lehet=F5v=E9
>teszi egy olyan nyelvezet alkalmaz=E1s=E1t, amelynek elemei vagy k=E9pei
>=F6nmagukban k=F6nnyebben olvashat=F3k. A rekl=E1m, a k=E9preg=E9nyek, a=
 "pop" =E9let=FCnk
>r=E9sz=E9t k=E9pezik, ez=E9rt megjelen=E9si form=E1ik alkalmaz=E1sa a=
 m=FBv=E9szet gy=F6kereit a
>mindennapokban nevezik meg.
>El=F5d =C1gnes a klasszikus szobr=E1szat =FAjszer=FB megjelen=E9s=E9t=
 keresi. Olyan
>form=E1kat, t=E1rgyakat, =E9s anyagokat haszn=E1l, amelyek alkalmasak=
 lehetnek a
>kort=E1rs plasztika fogalm=E1nak meghat=E1roz=E1s=E1ra. K=EDs=E9rletezik=
 gumival,
>text=EDli=E1kkal, m=FBanyagokkal =E9s m=E1s szokatlan mat=E9ri=E1kkal.=
 Sz=E1m=E1ra azonban a
>m=FBt=E1rgy t=E9m=E1j=E1nak megv=E1laszt=E1sa is a kutat=E1s terepe. Ezek=
 =E1ltal=E1ban
>szokatlans=E1gukkal h=F6kkentik meg a n=E9z=F5t: lehetnek egy b=FBneset=
 t=E1rgyi
>bizony=EDt=E9kai, egy mese kell=E9kei, vagy r=E9gi j=E1t=E9kszereink=
 =FAjra=E9p=EDtett m=E1sai.
>El=F5d =C1gnes k=F6z=F6s =E9lm=E9nyeinken alapul=F3 m=FBv=E9szi vil=E1g=E1t=
 =E1t=E9rtelmezett
>h=E9tk=F6znapi t=E1rgyak seg=EDts=E9g=E9vel jelen=EDti meg.
>
>
>Ghyczy D=E9nes (1970-)
>A fest=E9szet az ezredfordul=F3n azok k=F6z=E9 a m=FBfajok k=F6z=E9=
 tartozik, amelyek egy
>olyan technik=E1t alkalmaznak, ami a m=FBv=E9szet tradicion=E1lis =E9rt=E9k=
eit id=E9zi. Az
>olaj =E9s a v=E1szon anyaga a m=FBv=E9szet t=F6rt=E9net=E9t is jelk=E9pezik=
, amennyiben az
>id=F5t=E1ll=F3s=E1g egyik felt=E9tel=E9t az anyagok tart=F3ss=E1g=E1ban=
 nevezz=FCk meg.
>A festett k=E9pre ma ugyanaz a sokoldal=FAs=E1g jellemz=F5, mint a m=FBv=E9=
szet
>eg=E9sz=E9re. Aktualit=E1s=E1nak egyik lehet=F5s=E9ge az eszt=E9tika mai=
 meghat=E1roz=E1s=E1ban
>kereshet=F5. Ha a m=FBv=E9szet m=E1s ter=FCletei a t=E9m=E1t =E9s a=
 "k=F6zeget" =E1ll=EDtj=E1k a
>figyelem k=F6z=E9ppontj=E1ba, akkor nyitott a lehet=F5s=E9g, hogy a pikt=FA=
ra =FAjra a
>"fest=F5is=E9g" illetve a "k=E9pi eszt=E9tika" megjelen=E9si form=E1it=
 keresse.
>Ghyczy D=E9nes is a val=F3s k=E9p =E1talak=EDt=E1s=E1t, f=E9nyt=F6r=E9sek=
 =E1ltali m=F3dosul=E1s=E1t
>kutatja. Az =FCveglapokon =E1t megmutatott arcok =E9s t=E1rgyak saj=E1t=
 karakter=FCket
>feladva eszt=E9tikai min=F5s=E9gg=E9 alakulnak =E1t. Fest=E9szeti=
 probl=E9m=E1kat jelen=EDt
>meg, amelyek =E1br=E1zol=E1s =E9s absztrakci=F3 hat=E1r=E1n a sz=E9ps=E9g=
 lehet=F5s=E9geit
>keresik.
>
>
>P=E1l Csaba (1967-)
>Manipul=E1lt fot=F3i =E9s install=E1ci=F3i a kilencvenes =E9vek elej=E9t=F5=
l fokozatosan
>jellegzetes megjelen=E9si form=E1t =F6lt=F6ttek, amit a sz=EDnek =E9s=
 form=E1k saj=E1tos
>redukci=F3j=E1val jellemezhet=FCnk. Sz=E1m=E1ra a fekete-feh=E9r, illetve a=
 val=F3s=E1g
>=E1br=E1zol=E1s=E1nak lesz=FBk=EDt=E9se nem m=E1s, mint modellez=E9s.=
 M=FBv=E9szete "nyelvi,
>filoz=F3fiai, term=E9szettudom=E1nyos elm=E9letek t=E9ri, s=EDkbeli=
 megjelentet=E9se,
>konkretiz=E1l=E1sa, a racionalit=E1s =E1tfogalmaz=E1sa". Ennek eszk=F6ze=
 p=E9ld=E1ul az
>=E1ttetsz=F5s=E9g =E9s a lek=E9pez=E9s szembe=E1ll=EDt=E1sa, amely sor=E1n=
 a scannerrel vagy
>fot=F3elj=E1r=E1ssal r=F6gz=EDtett f=E9ny a sz=E1m=EDt=F3g=E9p seg=EDts=E9g=
=E9vel =FAjabb =E1talakul=E1son
>esik =E1t, hogy v=E9geredm=E9nyben a fest=E9szettel rokon hat=E1s jelenjen=
 meg
>m=FBalkot=E1sain.
>P=E1l Csaba gondolkod=E1sm=F3dja a grafik=E1val rokon, ahol a vonal, b=E1rm=
it
>=E1br=E1zoljon is, szubjekt=EDv kifejez=E9sm=F3dnak nevezhet=F5. Sz=E1m=E1r=
a a s=EDkf=F3li=E1n, a
>filmen, vagy a printen l=E1that=F3 form=E1k =E9s teremtett helyzetek=
 (doboz) olyan
>elemek, amelyek az =E1talak=EDt=E1sok sorozata sor=E1n szem=E9lyess=E9=
 v=E1lnak. E k=E9peket
>azonban csak kiindul=F3pontnak tekinti, mert sok esetben az install=E1ci=F3=
 v=E1lik
>sz=E1m=E1ra az alkot=F3i folyamat utols=F3 =E1llom=E1s=E1v=E1. Nem m=E1s=
 ez, mint a s=EDkba
>vet=EDtett val=F3s=E1g h=E1rom dimenzi=F3ba forgatott vet=FClete.
>
>
>Az ARITMI=C1T a ny=E1ri csillag=E1szati konstell=E1ci=F3, a Szentiv=E1n=E9j=
 el=F5tt, j=FAnius
>22-=E9n 18 =F3rakor K=E9szman J=F3zsef nyitja meg. Az estet a MECHANOVA=
 koncertje
>z=E1rja.
>
>T=E1mogat=F3k: NKA, V.FON-Duna=FAjv=E1ros
>
>